Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Sdílet tuto stránku

Záruka na produkt a licence na software: originální konzola Xbox 360

Xenon Arcade EMEA Czech X12-54343-06

INFORMACE O OMEZENÉ ZÁRUCE A NÁROCÍCH NA VRÁCENÍ

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTOZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ABYSTE SE SEZNÁMILI S VAŠIMI PRÁVY A POVINNOSTMI

ZÁRUKA VÝROBCE

OMEZENÁ ZÁRUKA

UPOZORNĚNÍ: Jako spotřebitel máte možnost v plném rozsahu využít práv vyplývajících ze záruky podle českého práva, kterou vám poskytuje váš prodejce. Tato práva nejsou dotčena touto zárukou, kterou poskytuje výrobce.

Pojem “zařízení Xbox” znamená herní konzolu Microsoft Xbox 360 Video Game System, software společnosti Microsoft, který je uložen na zvláštním Xbox 360 hard disku a vložen do mikroprocesoru v konzole Xbox 360, a doplňkové výrobky Xbox zakoupené společně s konzolou Xbox360.

Tato záruka se nevztahuje na Vaše data a informace, jakýkoliv zvláštní software nebo Xbox hry bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly dodány spolu s konzolou Xbox nebo na příslušenství konzoly Xbox nebo doplňkové výrobky, pokud nebyly vyrobeny společností Microsoft nebo pro společnost Microsoft.

Microsoft zaručuje, že výrobek Xbox bude:

(i) v zásadě funkční podle návodu k použití; a

(ii) bude ve standardu a kvalitě, která je běžně očekávána od výrobků obdobného druhu.

DOBA TRVÁNÍ: Tato záruka je platná jeden kalendářní rok od data, kdy jste produkt Xbox zakoupili (u konzoly Xbox 360 platí navíc tříletá záruka na problémy, které by způsobily blikání tří kruhových červených kontrolek na přední straně konzoly).

ÚZEMNÍ PLATNOST.

Tato záruka platí ve Velké Británii, Irsku, Španělsku, Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Portugalsku, Řecku a České republice.

Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy:

(i) neužíváte výrobek Xbox v souladu s přiloženými dokumenty a návodem k použití;

(ii) necháte výrobek Xbox opravit, změnit, upravit jinou osobou než autorizovanou opravnou nebo centrem společnosti Microsoft;

(iii) používáte výrobek Xbox s výrobky, které neprodává nebo k nimž neposkytuje licenci společnost Microsoft (např. Nelicencovaná zařízení na rozšíření nebo zlepšení her, přípojky, adaptéry a zdroje energie) nebo které nejsou kompatibilní s výrobkem Xbox;

(iv) užíváte výrobek Xbox pro komerční účely (např. pronájem);

(v) upravíte nebo neodborně zasahujete do výrobku Xbox;

(vi) poškodíte výrobek Xbox nesprávným používáním, zneužíváním, nedbalostí nebo náhodně;

(vii) změníte, učiníte nečitelným nebo odstraníte sériové číslo; nebo

(viii) odstraníte záruční plombu.

B. REGISTRACE.

Aby bylo možno využívat práva vyplývající z této záruky, žádná registrace není zapotřebí.

C. OSOBNÍ ZÁRUKA.

Tato záruka se váže k Vaší osobě, jako prvního uživatele zařízení a nemůže být převedena na žádnou jinou osobu.

D. NÁPRAVA REKLAMOVANÝCH VAD.

Náprava reklamovaných vad bude provedena buď:

(i) opravou výrobku Xbox; nebo

(ii) výměnou výrobku Xbox, pokud není oprava možná; nebo

(iii) vrácením uhrazené částky za výrobek Xbox, pokud není možná ani oprava

ani výměna.

Způsob, jakým bude náprava provedena, zvolí společnost Microsoft a vezme při tom v úvahu zejména náklady na jednotlivé způsoby nápravy s ohledem na cenu výrobku Xbox a závažnost vady výrobku Xbox.

• Pokud bude třeba vyměnit jakoukoliv část výrobku Xbox, bude nahrazena novou nebo renovovanou částí nebo jinou použitelnou částí, která má obdobné vlastnosti jako originální část výrobku Xbox. Na vyměňované části se vztahuje záruka až do konce původní záruční doby.

• SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚ DNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU NEBO ZNIČENÍ DAT ULOŽENÝCH VE VÝ ROBKU XBOX, KE KTERÉMU DOJDE V PRŮBĚHU OPRAVY .

• Po ukončení záruční doby může být diagnostika a servis jakéhokoliv problem týkajícího se výrobku Xbox společností Microsoft zpoplatněn.

• Společnost Microsoft vynaloží přiměřené úsilí, aby diagnostikovala a pokusila se opravit nebo jinak vyřešit závady na výrobku Xbox, na které se vztahuje tato záruka.

Vaše další povinnosti:

• Při reklamaci předložte doklad o koupi výrobku Xbox (např. originál nebo kopi účtenky nebo faktury s uvedením data koupě nebo dodání).

• Dodržujte instrukce společnosti Microsoft, pokud podle nich má být celý výrobek Xbox nebo jeho část vrácena na opravu nebo výměnu. Výrobek Xbox je třeba vhodně zabalit tak, aby byl ochráněn před poškozením v průběhu převozu na místo určené společností Microsoft.

• Než výrobek Xbox odešlete společnosti Microsoft, vymažte a odstraňte z něj veškerá soukromá nebo jinak důvěrná data a informace.

Nesplnění některých z výše uvedených povinností může vést ke zdržení ve vyřizování reklamace, čtování dodatečných poplatků nebo k vyloučení Vašich práv vyplývajících ze záruky.

POKU D JSTE NEKOUPILI VÝ ROBEK XBOX PRO VLASTNÍ POTŘEBU (pokud nejste spotřebiteli):

Jakékoliv ustanovení uvedené v těchto záručních podmínkách neomezuje odpovědnost společnosti Microsoft za jakoukoliv škodu na zdraví vyplývající z nedbalosti nebo podvodného jednání společnosti Microsoft.

E. VYLOUČENÍ DALŠÍCH PODMÍNEK.

Společnost Microsoft neakceptuje jakékoliv jiné než v těchto podmínkách zmíněné záruky, odpovědnost nebo jiné podmínky (ať vyplývají ze zákona nebo z jakéhokoliv jiného zdroje), které by se vztahovaly na tento výrobek a doprovodné návody nebo jiné písemné materiály k výrobku.

F. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU.

Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů v souvislosti s jakoukoliv přímou škodou, která vznikla v důsledku nemožnosti užívat výrobek nepřesáhne výši ceny, kterou jste za výrobek Xbox zaplatili, a to i v případě, že jste společnost Microsoft na možnost vzniku takové škody upozornili. Společnost Microsoft ani její dodavatelé nenesou odpovědnost vyplývající ze smlouvy, porušení zákonných ustanovení nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, za jakékoliv jiné škody, včetně jakýchkoliv nepřímých nebo finančních ztrát, bez ohledu na to, komu taková škoda vznikne.

G. DALŠÍ PODMÍNKY.

• K softwaru, který je obsažen ve výrobku Xbox, je Vám poskytnuta licence; tento software Vám nebyl prodán; tato licence se vztahuje pouze na užívání software s výrobkem Xbox a neopravňuje Vás k jakýmkoliv operacím zpětného inženýrství (“reverse engineering”), ledaže a v rozsahu v jakém to umožňuje české právo.

• Výrobek Xbox a jeho komponenty jsou nové v souladu s používanými standardy, ledaže je na obalu uvedeno “renovovaný” (“refurbished”).

• Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré povinnosti týkající se vývozu výrobku mimo Evropskou Unii.

H. OTÁZKY.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Xbox centrum zákaznické podpory ve Vaší zemi, jehož telefonní číslo je uvedeno na zadní straně návodu k použití.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Záruka na produkt a licence na software: originální konzola Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku