Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.
Deze pagina delen

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN

LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN JE RECHTEN EN PLICHTEN!

FABRIEKSGARANTIE

BEPERKTE GARANTIE

OPMERKING: Je hebt consumentenrechten krachtens de wetgeving in eigen land om garantie te vragen voor de Xbox 360 aan je verkoper. Deze fabrieksgarantie maakt geen inbreuk op die rechten.

Met de term “Xbox-product” wordt bedoeld de console van het Xbox 360 Videogamesysteem van Microsoft, de op de aparte Xbox 360 vaste schijf opgeslagen en in microprocessors in de Xbox 360 console ingebouwde Microsoft-software en Xbox-randapparaten die samen met de console van het Xbox 360 Videogamesysteem zijn aangeschaft.

Deze Garantie betreft niet je gegevens, enige afzonderlijke software of Xbox-games, al of niet meegeleverd met het Xbox-product, of enige Xbox-accessoires of -randapparaten die niet door of voor Microsoft zijn gemaakt.

A. FABRIEKSGARANTIE.

Deze fabrieksgarantie wordt je verleend door Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland.

Microsoft garandeert dat het Xbox-product:

(i) in hoofdzaak in overeenstemming met de instructiehandleiding zal werken; en

(ii) van de standaard en kwaliteit zal zijn die normaal kan worden verwacht van dit soort goederen.

DUUR: deze garantie is geldig gedurende één kalenderjaar vanaf de datum van aankoop van het Xbox product (zoals toegepast bij de Xbox 360 console, 3 kalenderjaren voor problemen waarbij de drie kwadranten van de ring of light vooraan op de console rood oplichten).

GEBIEDEN: Deze garantie is geldig in de volgende landen: Engeland, Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Portugal en Griekenland.

Indien je echter:

(i) het Xbox-product niet in overeenstemming met de bijgeleverde documentatie en gebruiksinstructies gebruikt; of

(ii) het Xbox-product laat repareren, wijzigen of veranderen door andere reparateurs dan door Microsoft goedgekeurde reparatiecentra; of

(iii) het Xbox-product gebruikt in combinatie met producten die niet door Microsoft zijn verkocht of in licentie gegeven (bijvoorbeeld gameverbeteringsapparaten, adapters en voedingsbronnen zonder licentie) of die niet compatibel zijn met het apparaat; of

(iv) het Xbox-product voor commerciële doeleinden gebruikt (zoals verhuur); of

(v) het Xbox-product verandert of ermee knoeit; of

(vi) het Xbox-product beschadigt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of per ongeluk; of

(vii) het serienummer verandert, onherkenbaar maakt of verwijdert; of

(viii) het garantiezegel van het Xbox-product verwijdert, vervalt deze Garantie.

B. REGISTRATIE.

Je hoeft je aanschaf van het Xbox-product niet te registreren als voorwaarde voor de geldigheid van deze Garantie.

C. PERSOONLIJKE GARANTIE.

Deze Garantie is bestemd voor jou, de eerste gebruiker van het apparaat. Het is een persoonlijke garantie en kan niet door iemand anders worden gebruikt.

D. JE VERHAALSMOGELIJKHEID.

(i) reparatie van het Xbox Product; of

(ii) indien reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is, vervanging van het Xbox Product; of

(iii) indien reparatie noch vervanging redelijkerwijs mogelijk is, restitutie van het bedrag dat voor het Xbox-product is betaald.

Het is ter keuze van Microsoft welke verhaalsmogelijkheid wordt verschaft. Microsoft houdt bij het beslissen over de verhaalsmogelijkheid rekening met de relatieve kosten van de verschillende verhaalsmogelijkheden in verhouding tot de prijs die voor het Xbox-product is betaald en met de zwaarte van het defect in het Xbox-product.

  • Eventuele vervangende onderdelen of het Xbox-product zullen nieuw of hersteld zijn of na gebruik nog bruikbaar zijn, vergelijkbaar in functie en prestaties met het originele onderdeel of Xbox-product en vallen onder de resterende periode van de oorspronkelijke Garantie.
  • JE STEMT ERMEE IN DAT MICROSOFT NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR HET VERLIES VAN JE GEGEVENS ALS GEVOLG VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN JE XBOX PRODUCT DOOR MICROSOFT.
  • Nadat de Garantieperiode is verstreken, kan Microsoft je kosten in rekening brengen voor haar inspanningen bij het verhelpen of voorstellen van oplossingen met betrekking tot defecten aan het Xbox-product die onder deze garantie vallen.

Je moet ook:

  • Een bewijs van aankoop, bij voorkeur in de vorm van een gedateerd betalingsbewijs of een factuur (of een kopie daarvan) voorleggen.
  • Volg de instructies van Microsoft op als hierin wordt bepaald dat (een deel van) je Xbox-product moet worden geretourneerd voor reparatie of vervanging. Microsoft zal of op eigen kosten de verzending van het Xbox-product naar Microsoft of naar bevoegde reparatiecentra regelen, of je instrueren om het Xbox-product in een passende verpakking die een adequate mate van bescherming biedt tegen beschadiging gedurende transport te brengen of bezorgen naar een door Microsoft gespecificeerde locatie.
  • Voordat je het Xbox-product naar Microsoft stuurt, verwijder je alle bestanden of gegevens die je privé of vertrouwelijk acht.

Bovenstaande instructies niet uitvoeren kan leiden tot vertragingen, extra kosten of kan de Garantie ongeldig maken.

ALS JE HET APPARAAT NIET HEBT GEKOCHT VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK (m.a.w. je handelt niet als consument):

Niets in deze Garantie zal Microsoft’s aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid of onrechtmatig handelen beperken.

E. UITSLUITING VAN IMPLICIETE VOORWAARDEN.

Microsoft wijst alle andere garanties, voorwaarden, aansprakelijkheden en andere bepalingen, expliciet of impliciet (hetzij op basis van de wet, het gewoonterecht, bijkomendheid of anderszins) met betrekking tot het apparaat en eventuele bijbehorende producthandleiding(en) en schriftelijke materialen van de hand.

F. UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN ANDERE VORMEN VAN SCHADE.

De totale aansprakelijkheid van Microsoft en haar leveranciers ten aanzien van directe (financiële) schade, op welke wijze ook veroorzaakt, die het gevolg is van of op enige wijze verband houdt met het gebruik van het apparaat of het onvermogen dit te gebruiken, ook indien Microsoft of enige leverancier op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, is beperkt tot het bedrag dat je daadwerkelijk betaald hebt voor het apparaat. Microsoft en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting (wanprestatie), onrechtmatige daad of niet-nakoming van een wettelijke verplichting of op welke wijze dan ook voor enige andere schade die zich voordoet, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of economische schade, ongeacht hoe deze zich voordoet.

G. AANVULLENDE BEPALINGEN.

  • De software die het Xbox-product bevat wordt niet aan jou verkocht, maar je krijgt er een licentie op. Je hebt uitsluitend een licentie om deze software te gebruiken in je Xbox-product en je mag deze niet aan reverse engineering onderwerpen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens toepasselijk recht en niettegenstaande deze beperking.
  • Je Xbox-product en zijn interne componenten zijn nieuw volgens de normen van de bedrijfstak, tenzij anders aangegeven op de winkelverpakking van het Xbox-product als “Gerenoveerd”.
  • Je stemt ermee in om alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van export te zullen naleven indien je het Product buiten de Europese Unie exporteert.

H. HEB JE VRAGEN?

Bel het Xbox Klantenservice Centrum in je land op het nummer dat vermeld staat op de achterzijde van deze instructiehandleiding.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Geef om je privacy te beschermen geen contactinformatie op bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?

Deze pagina delen