Zdieľať túto stránku

Pokyny týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri používaní senzora Kinect

Skôr ako deťom dovolíte používať senzor Kinect

 • Určte, na akej úrovni dokáže dieťa používať senzor (hranie hier, rozhovor alebo výmena obrazových správ s inými hráčmi online) a či musí byť počas týchto činností pod dozorom.

 • Ak dieťaťu dovolíte používať senzor bez dozoru, nezabudnite mu poskytnúť všetky informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Dbajte na to, aby deti používajúce senzor Kinect hrali bezpečne

Dbajte na to, aby deti používajúce senzor Kinect hrali bezpečne a v rámci svojich limitov a aby rozumeli správnemu používaniu systému.

Dbajte na to, aby ste počas hry mali dostatok priestoru na voľný pohyb

Hranie využívajúce senzor Kinect môže vyžadovať rozličné pohyby. Dbajte na to, aby ste počas hry neudreli iných hráčov, nevrazili do nich ani cez nich nespadli. Dávajte pozor aj na osoby okolo seba, domáce zvieratá, nábytok alebo iné predmety. Ak počas hrania stojíte alebo sa pohybujete, potrebujete tiež pevný podklad.

Pred hraním:

 • Skontrolujte všetky smery (pozrite sa doprava, doľava, dopredu, dozadu, nadol a nahor), či sa okolo vás nenachádzajú predmety, ktoré by ste mohli zasiahnuť alebo prevrátiť.

 • Dbajte na to, aby bol herný priestor v dostatočnej vzdialenosti od okien, stien, schodov a pod.

 • Skontrolujte, či sa okolo vás nenachádza niečo, na čom by ste sa mohli potknúť, napríklad hračky, nábytok alebo voľné koberce. Dávajte tiež pozor na deti a domáce zvieratá v tejto oblasti. V prípade potreby presuňte predmety alebo ľudí z herného priestoru.

 • Nezabudnite sa pozrieť nahor. Pri posudzovaní herného priestoru pamätajte na lustre, ventilátory a iné predmety nad hlavou.

Počas hrania:

 • Stojte v dostatočnej vzdialenosti od televízora, aby nedošlo ku kontaktu.

 • Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od iných hráčov, osôb okolo seba a domácich zvierat. Táto vzdialenosť môže byť pri jednotlivých hrách odlišná, takže pri jej určovaní berte do úvahy spôsob hrania.

 • Dávajte pozor na predmety alebo osoby, ktoré by ste mohli zasiahnuť alebo na ktorých by ste sa mohli potknúť. Osoby alebo predmety sa môžu počas hrania dostať do herného priestoru, preto by ste vždy mali sledovať svoje okolie.

Počas hrania vždy stojte na pevnom podklade:

 • Hrajte na rovnej podlahe s priľnavosťou dostatočnou na herné činnosti.

 • Pri hraní používajte vhodnú obuv (žiadne vysoké opätky, šľapky a pod.) alebo buďte bosí (podľa potreby).

Uložte všetky káble tak, aby osoby alebo domáce zvieratá, ktoré sa v ich blízkosti pohybujú, po nich nestúpali ani o ne náhodne nezavadili. Ak senzor a konzolu nepoužívate, mali by ste od nich odpojiť všetky káble a uchovať ich mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami.

Zabránenie odrazom

Ak chcete minimalizovať únavu očí spôsobenú odrazmi, vyskúšajte tieto rady:

 • Udržujte dostatočnú vzdialenosť od televízora alebo monitora a senzora Kinect.

 • Televízor alebo monitor a senzor Kinect umiestnite mimo zdrojov svetla vytvárajúcich odrazy alebo úroveň svetla regulujte pomocou roliet.

 • Zvoľte upokojujúce prirodzené svetlo, ktoré minimalizuje odrazy a únavu očí a zvyšuje kontrast a jas.

 • Nastavte aj jas a kontrast televízora alebo monitora.

Fotosenzitívne záchvaty

Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom obsahujúcim blikajúce svetlá alebo obrazce, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, ktorí doteraz nezažili záchvaty ani epilepsiu, môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich počas sledovania videohier spustia fotosenzitívne epileptické záchvaty. Tieto záchvaty môžu mať rôzne prejavy vrátane mdlôb, porúch videnia, očných alebo tvárových tikov, trhania alebo triašky rúk a nôh, dezorientácie, zmätenosti alebo krátkodobej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k úrazu následkom pádu alebo úderu o blízke objekty. Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom. Rodičia by mali svoje deti sledovať alebo sa ich spýtať, či takéto symptómy nemajú, pretože deti a adolescenti sú náchylnejší na prežívanie podobných záchvatov ako dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môžete znížiť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných odporúčaní:

 • Seďte ďalej od obrazovky.

 • Používajte menšiu obrazovku.

 • Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.

 • Nehrajte, ak ste malátni alebo unavení.

Ak vy alebo niekto z vašej rodiny trpí záchvatmi alebo epilepsiou, skôr ako začnete hrať, poraďte sa s lekárom.

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

Rovnako ako u iných elektrických zariadení môže nedodržanie nasledujúcich upozornení spôsobiť vážne zranenie alebo smrť na následky úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne poškodenie senzora.

Ak používate sieťové napájanie, vyberte vhodný zdroj napájania:

 • Vstup napájania senzora je 12 V, jednosmerný prúd 1,1 A. Používajte iba sieťový adaptér na kábli USB/napájacom kábli, ktorý bol dodaný so senzorom alebo ktorý ste dostali v autorizovanom servisnom stredisku.

 • Overte, či je v elektrickej zásuvke také napätie, aké je uvedené na kábli USB/napájacom kábli (napätie [V] a frekvencia [Hz]). Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.

 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo prevodníky, dokonca ani vtedy, keď sa ich napätie a frekvencia zhodujú. Používajte iba sieťové napätie poskytované v štandardnej sieťovej zásuvke.

 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú schopné preniesť celkové prúdové zaťaženie (v ampéroch [A]) potrebné pre senzor (uvedené na kábli USB/napájacom kábli) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode.

Prevencia pred poškodením kábla USB/napájacieho kábla:

 • Chráňte kábel pred prudkým stlačením alebo zalomením, hlavne v miestach, kde sa pripája k sieťovej zásuvke a senzoru.

 • Chráňte kábel pred pošliapaním.

 • Kábel nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s ním inak hrubo nezaobchádzajte.

 • Kábel nevystavujte zdrojom tepla.

 • Kábel udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby kábel trhali alebo hrýzli.

 • Kábel odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.

Ak sa kábel USB/napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodí, okamžite ho prestaňte používať, obráťte sa na oddelenie technickej podpory pre konzolu Xbox a požiadajte o jeho výmenu.

Kábel USB/napájací kábel senzora odpojte zo siete počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.

Nepreťažujte sa

Hranie využívajúce senzor Kinect môže vyžadovať rozličné fyzické aktivity.

Ak máte zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú bezpečné vykonávanie fyzických aktivít, poraďte sa s lekárom, skôr ako začnete senzor používať. Poraďte sa s ním aj v prípade, ak:

 • ste alebo môžete byť tehotná,

 • máte problémy so srdcom, dýchaním, chrbtom, kĺbmi alebo iné ortopedické problémy,

 • máte vysoký krvný tlak,

 • máte ťažkosti pri fyzickom cvičení alebo

 • vám bolo nariadené obmedziť fyzické aktivity.

Skôr ako začnete s cvičením alebo tréningovým režimom, pri ktorom sa používa senzor, poraďte sa s lekárom.

Nehrajte pod vplyvom drog ani alkoholu a dbajte na to, aby vaša rovnováha a fyzické schopnosti boli dostatočné na akékoľvek pohyby počas hrania.

Doprajte si pravidelné prestávky

 • V prípade únavy alebo bolesti svalov, kĺbov alebo očí prestaňte hrať a oddýchnite si.

 • Ak pociťujete nadmernú únavu, nevoľnosť, dýchacie ťažkosti, napätie v hrudníku, závrat, nepohodlie alebo bolesť, OKAMŽITE PRESTAŇTE ZARIADENIE POUŽÍVAŤ a poraďte sa s lekárom.

So senzorom Kinect nepoužívajte nelicencované príslušenstvo, neoprávnené rekvizity ani iné predmety

Používanie takéhoto príslušenstva alebo predmetov môže viesť k vášmu zraneniu alebo zraneniu iných osôb, prípadne k poškodeniu senzora alebo iného majetku. Používanie neoprávneného príslušenstva je porušením licencie na softvér a môže spôsobiť neplatnosť obmedzenej záruky.

Poznámka: Ak v týchto informáciách nenájdete odpoveď na svoju otázku alebo ak máte ďalšie obavy týkajúce sa bezpečnosti senzora Kinect, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox. (Informácie o tom, ako sa obrátiť na technickú podporu, nájdete v časti pomoci naspodku tejto stránky.)

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pokyny týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri používaní senzora Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku