Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Záruka na produkt a licencia na softvér: pôvodná konzola Xbox 360

Xenon Arcade EMEA Slovakia X12-54343-06

ZÁRUKA A INFORM ÁCIE O MOŽNOSTI VRÁTENIA

PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝ ROBCU, ABY STE SA OBOZNÁMILI SO SVOJIMI PRÁV AMI A POVINNOSŤAMI

ZÁRUK A VÝ ROBCU

OBMEDZENÁ ZÁRUK A

Poznámka: Ako zákazník máte právo požadovať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky záruku na product Xbox 360 od predávajúceho. Toto právo nie je dotknuté záručnými podmienkami výrobcu.

Výraz „produkt Xbox“ znamená hernú konzolu Microsoft Xbox 360 Video Game System, softvér spoločnosti Microsoft uložený na oddelených pevných diskoch Xbox 360 a vstavaných do mikroprocesorov na konzole Xbox 360 a vedľajšie produkty zakúpené s konzolou Xbox 360.

Táto záruka sa nevzťahuje na vaše údaje, akékoľvek oddelené softvéry alebo Xbox hry bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú kompaktne zahrnuté alebo zabalené s produktom Xbox, alebo akékoľvek iné príslušenstvo alebo vedľajšie zariadenia, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Microsoft alebo pre spoločnosť Microsoft.

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBCU.
  Túto záruku výrobcu Vám poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko.

  Microsoft zaručuje, že produkt Xbox bude:

  1. funkčný v súlade s návodom na použitie; a
  2. bude mať úroveň a kvalitu normálne očakávanú od výrobkov tohto druhu.

  ZÁRUČNÁ DOBA: Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu, kedy ste produkt Xbox zakúpili (pri konzole Xbox 360 platí naviac trojročná záruka na problémy, ktoré by spôsobili blikanie troch kruhových červených kontroliek na prednej strane konzoly).

  KRAJINY: Táto záruka je platná v nasledujúcich krajinách: Veľká Británia, Írsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Portugalsko, Grécko a Slovenská republika.

  Avšak, ak:

  1. nepoužívate produkt Xbox v súlade s priloženou dokumentáciou a neriadite sa návodom, alebo
  2. produkt Xbox dávate opravovať, upravovať alebo meniť inými ako autorizovanými servisnými centrami spoločnosti Microsoft, alebo
  3. používate produkt Xbox s produktmi, ktoré nie sú predávané alebo licencované spoločnosťou Microsoft (napríklad nelicencované zariadenia na zlepšovanie hier, prípojky a zdroje energie) alebo ktoré nie sú kompatibilné so zariadením, alebo
  4. používate produkt Xbox na komerčné účely (ako napríklad nájom), alebo
  5. upravujete alebo neodborne zasahujete do produktu Xbox, alebo
  6. poškodíte produkt Xbox nesprávnym používaním, zneužívaním, nedbanlivosťou alebo náhodne, alebo
  7. zmeníte, urobíte nečitateľným alebo odstránite sériové číslo, alebo
  8. odstránite záručnú nálepku, potom je táto záruka neplatná.
 2. REGISTRÁCIA.
  Nie je potrebné registrovať nadobudnutie produktu Xbox na to, aby bola táto záruka účinná.

 3. OSOBNÁ ZÁRUKA.
  Táto záruka sa vzťahuje na Vás, prvého používateľa zariadenia. Je osobná a neprenosná na kohokoľvek iného.

 4. NÁPRAVA.
  Nápravou je:

  1. oprava produktu Xbox, alebo
  2. ak nie je oprava možná, výmena produktu Xbox, alebo
  3. ak ani oprava ani výmena nie sú možné, vyplatenie sumy zaplatenej za product Xbox.

  Spoločnosť Microsoft si môže vybrať, ktorý druh nápravy poskytne. V rozhodovaní, aký druh nápravy spoločnosť Microsoft poskytne, vezme do úvahy relatívne náklady rozličných spôsobov nápravy v pomere k cene zaplatenej za produkt Xbox a závažnosť chyby produktu Xbox.

  • Akékoľvek vymenené časti produktu Xbox budú nové alebo repasované alebo servisne používané a budú funkčnosťou a charakterom porovnateľné s originálnymi časťami produktu Xbox a bude sa na ne vzťahovať záruka až do konca pôvodnej záručnej doby.
  • SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE STRATY VAŠICH ÚDAJOV SPÔSOBENÉ OPRAVOU ALEBO VÝ MENOU VÁŠH O PRODUK TU XBOX SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT.
  • Po uplynutí záručnej doby Vám spoločnosť Microsoft môže účtovať poplatok za výkony spojené s diagnostikou a servisom akýchkoľvek problémov vzťahujúcich sa na produkt Xbox.
  • Spoločnosť Microsoft vynaloží primerané úsilie na diagnostiku a pokúsi sa o nápravu alebo navrhne riešenie pre odstránenie závady produktu Xbox, na ktorú sa vzťahuje táto záruka.

  Vaša strana je tiež povinná:

  • Predložiť dôkaz o kúpe vo forme datovaného účtu alebo faktúry (alebo kópie).
  • Riadiť sa inštrukciami spoločnosti Microsoft, ak určujú, že celý product Xbox alebo jeho časť je potrebné vrátiť na opravu alebo výmenu. Spoločnosť Microsoft Vás poučí, aby ste doniesli alebo doručili produkt Xbox vhodne zabalený tak, aby mu bola poskytnutá náležitá úroveň ochrany pred poškodením počas prevozu na miesto určené spoločnosťou Microsoft.
  • Než pošlete produkt Xbox do spoločnosti Microsoft, vymazať alebo odstrániť všetky údaje, ktoré považujete za súkromné alebo dôverné.

  Nesplnenie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zdržanie, zapríčiniť vznik ďalších poplatkov alebo môže spôsobiť neplatnosť tejto záruky.

  AK NEKU PUJETE ZARIADENIE PRE VLASTNÉ POUŽITIE (ak nie ste považovaný za spotrebiteľa):

  Nič v týchto záručných podmienkach neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Microsoft za spôsobenie smrti alebo ujmy na zdraví vyplývajúcej z nedbanlivosti alebo podvodu zo strany spoločnosti Microsoft.

 5. VYLÚČENIE SÚVISIACICH PODMIENOK.
  Spoločnosť Microsoft neuznáva žiadne iné záruky, okolnosti, zodpovednosť alebo iné podmienky, či už výslovne uvedené alebo predpokladané (zákonom, zvykovým právom, vedľajšou dohodou alebo iným spôsobom), vzťahujúce sa na zariadenie a na akékoľvek sprievodné návody alebo písomné materiály k produktu.

 6. VYLÚČENIE NÁHODNEJ, NÁSLEDNEJ A INEJ ŠKODY.
  Celková zodpovednosť spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov v súvislosti s akoukoľvek priamou škodou, ktorá vznikla v dôsledku neschopnosti používať produkt, je obmedzená do výšky sumy, akú ste zaplatili za product Xbox, aj keď spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek jej dodávateľ boli poučení o možnosti takej škody alebo poškodenia.

  Spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia nie sú zodpovední zmluvne ani občianskoprávne (vrátane nedbanlivosti) ani za porušenie zákonnej povinnosti alebo ináč za akékoľvek iné poškodenia vrátane, ale bez obmedzenia, za akúkoľvek nepriamu ekonomickú ujmu, nech už vznikla akokoľvek.

 7. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY.

  • Softvér zahrnutý v produkte Xbox Vám bolo umožnené používať na základe licencie, nebol Vám však predaný. Licencia sa vzťahuje na užívanie takého softvéru len pre produkt Xbox a nemôžete rozobrať program na zdrojové súbory (reverse engineering), ibaže to výslovne dovoľuje právo Slovenskej republiky bez ohľadu na toto obmedzenie.
  • Váš produkt Xbox a jeho vnútorné komponenty sú nové podľa výrobných noriem, ak nie je uvedené na predajnom balení produktu Xbox „Repasované“ („refurbished“).
  • Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných vývozných zákonov a nariadení, ak vyvážate produkt mimo členských štátov Európskej únie.
 8. OTÁZKY.
  V prípade akýchkoľvek otázok volajte zákaznícke centrum Xbox vo Vašej krajine na číslo uvedené na zadnej strane obalu tohto návodu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Záruka na produkt a licencia na softvér: pôvodná konzola Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku