Zdieľať túto stránku

Licenčná zmluva na softvér

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR XBOX

POUŽÍVANÍM KONZOLY XBOX, SNÍMAČA KINECTALEBO AUTORIZOVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA (DEFINOVANÉ NIŽŠIE) VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI. PRED TÝM, NEŽ ZAČNETE NIEKTORÉ Z TÝCHTO ZARIADENÍ POUŽÍVAŤ, SI, PROSÍM, POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO LICENCIU PRE SOFTVÉR. POKIAĽ S TOUTO LICENCIOU PRE SOFTVÉR NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE SVOJE ZARIADENIE XBOX ONE, XBOX 360, KINECT ALEBO AUTORIZOVANÉ PRÍSLUŠENSTVO. NEPOUŽITÉ HO VRÁŤTE PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT A POŽIADAJTE O VRÁTENIE PEŇAZÍ. Na spoločnosť Microsoft sa môžete obrátiť na adrese: http://support.xbox.com.

1. Vymedzenie pojmov

(a) Pod pojmom konzola Xbox sa rozumie zariadenie Xbox One, Xbox 360 alebo originálna konzola Xbox.

(b) Pod pojmom snímač Kinect sa rozumie nový snímač Kinect pre Xbox One zakúpený u autorizovaného predajcu.

(c) Pod pojmom autorizované príslušenstvo sa rozumie hardvérové príslušenstvo značky Microsoft pre Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox a hardvérové príslušenstvo tretích strán pre Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox s licenciou od spoločnosti Microsoft a oficiálnym logom „Licencované pre Xbox“ alebo „Navrhnuté pre Xbox“ na balení.

(d) Pod pojmom autorizované hry sa rozumejú hry pre zariadenie Xbox na herných diskoch vydaných alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft a herný obsah prevzatý pomocou služby Xbox Live od spoločnosti Microsoft alebo webových stránok xbox.com (môže ísť napríklad o avatary, hry na prevzatie, herné doplnky typu add-on atď.).

(e) Pod pojmom softvér Xbox sa rozumie softvér, ktorý je predvolene nainštalovaný na konzole Xbox alebo autorizovanom príslušenstve vrátane prípadných aktualizácií, ktoré spoločnosť Microsoft čas od času sprístupní.

(f) Pod pojmom neautorizované príslušenstvo sa rozumie všetko hardvérové príslušenstvo iné než autorizované okrem pamäťových zariadení USB, digitálnych fotoaparátov na zachytávanie fotografií a videa a prehrávačov hudby na prehrávanie hudby alebo zobrazovanie fotografií a videa, ktoré nie sú neautorizovaným príslušenstvom.

(g) Pod pojmom neautorizované hry sa rozumejú všetky herné disky, prevzaté hry a herný obsah či médiá, ktoré nie sú autorizovanými hrami.

(h) Pod pojmom neautorizovaný softvér sa rozumie všetok softvér, ktorý nie je distribuovaný spoločnosťou Microsoft prostredníctvom herných diskov pre Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox vydaných či licencovaných spoločnosťou Microsoft, služby Xbox Live od spoločnosti Microsoft alebo webových stránok Xbox.com.

(i) Pod pojmom vy (v príslušnom páde) sa rozumie používateľ konzoly Xbox, senzora Kinect alebo autorizovaného príslušenstva.

2. Licencia

(a) Softvér Xbox je vám poskytovaný prostredníctvom licencie, nie predávaný. Táto licencia vám umožňuje používať softvér Xbox len tak, ako je nainštalovaný vo vašej konzole Xbox alebo autorizovanom zariadení a priebežne aktualizovaný spoločnosťou Microsoft. Softvér Xbox nesmiete kopírovať ani ho spätne analyzovať.

(b) V súlade s týmito licenčnými podmienkami pre softvér Xbox súhlasíte, že:

     (i) Nebudete používať neautorizované príslušenstvo ani neautorizované hry. Po aktualizácii softvéru Xbox nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať natrvalo.

     (ii) Nebudete používať ani nenainštalujete žiadny neautorizovaný softvér. Vaša konzola Xbox, snímač Kinect alebo autorizované príslušenstvo môže natrvalo prestať fungovať ihneď po inštalácii alebo po aktualizácii softvéru Xbox.

     (iii) Nepokúsite sa prekonať ani obísť prípadné technické obmedzenia, zabezpečenie či systém na boj proti pirátstvu konzoly Xbox, snímača Kinect alebo autorizovaného príslušenstva. Vaša konzola Xbox, snímač Kinect alebo autorizované príslušenstvo môže natrvalo prestať fungovať ihneď po takomto pokuse alebo po aktualizácii softvéru Xbox

     (iv) Spoločnosť Microsoft má právo na použitie technických opatrení (vrátane aktualizácii softvéru Xbox) na účely zabránenia použitiu neautorizovaného príslušenstva a neautorizovaných hier a na ochranu technických obmedzení, zabezpečenia a systému na boj proti pirátstvu konzoly Xbox, snímača Kinect alebo autorizovaného príslušenstva.

     (v) Spoločnosť Microsoft má bez ďalšieho upozornenia právo na občasné aktualizácie softvéru Xbox. Môže ísť napríklad o aktualizáciu technických obmedzení, zabezpečenia alebo systému na boj proti pirátstvu.

3. Záruka.

Na softvér Xbox sa vzťahuje záruka na vašu konzolu Xbox, snímač Kinect alebo autorizované príslušenstvo a spoločnosť Microsoft neposkytuje na softvér Xbox žiadnu ďalšiu záruku, garanciu ani podmienky. Žiadne tretie strany nie sú oprávnené na poskytovanie záruk, garancií ani podmienok v mene spoločnosti Microsoft.

4. VYLÚČENIE URČITÝCH ŠKÔD

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKO ANI ZA STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI ALEBO ZISKU ČI NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ SOFTVÉR XBOX. TOTO USTANOVENIE O VYLÚČENÍ SI ZACHOVÁVA SVOJU PLATNOSŤ AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD A PRÍPADNÁ NÁHRADA NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL. Niektoré krajiny nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných a následných škôd, toto obmedzenie alebo vylúčenie sa teda na vás nemusí vzťahovať.

Tieto podmienky sú platné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a pokiaľ nie sú zákonom zakázané. Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše práva v rámci právnych predpisov vašej krajiny, pokiaľ tieto právne predpisy takýto vplyv nepovoľujú.

5. Príslušnosť a rozhodné právo.

Tato licencia je platná iba v krajine, v ktorej ste si zakúpili svoju konzolu Xbox, snímač Kinect alebo autorizované príslušenstvo. Táto licencia sa bude vykladať v súlade s právnymi predpismi krajiny vášho trvalého pobytu bez ohľadu na konflikt právnych princípov

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Licenčná zmluva na softvér, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku