Sdílet tuto stránku

Synchronizace přehrávače Zune či zařízení Windows Phone 7

Přehled

Možnosti synchronizace v softwaru Hudba + video Zune vám umožní vybrat způsob synchronizace každého z typů médií - hudby, videí, obrázků a dalšího obsahu. Vždy, když připojíte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 ke svému počítači, software Zune okamžitě provede synchronizace kolekce médií s tímto zařízením v souladu s nastavením synchronizace.

Řešení

Volba možností synchronizace

Po prvním připojení přehrávače nebo telefonu k počítači můžete nastavit možnosti synchronizace. Pokud je v zařízení dostatek volného místa, ve výchozím nastavení se synchronizuje veškerá vaše hudba, videa a obrázky. Pokud nechcete do zařízení načíst veškerá média, jednoduše upravte nastavení synchronizace (kliknutím na možnost Další možnosti synchronizace zobrazte všechny dostupné možnosti).

Můžete zvolit jednu z následujících možností synchronizace pro každý typ média:

 • Vše: Automatická synchronizace všech médií daného typu v kolekci s přehrávačem nebo telefonem. Když provádíte synchronizaci, veškeré mediální položky přidané do kolekce jsou přidány také do zařízení, je-li k dispozici dostatek volného místa. Veškeré položky, které jste z kolekce odebrali, budou odebrány i ze zařízení.
 • Vybrané položky: Zvolíte, které konkrétní položky nebo kategorie položek chcete synchronizovat automaticky (například můžete vybrat synchronizaci umělců, žánrů, seznamů skladeb, složek obrázků atd.). Položku zvolte přetažením na ikonu zařízení. Jakmile tak učiníte, vytvoří se skupina synchronizace, která bude položku obsahovat. Když synchronizujete zařízení s kolekcí, veškeré změny položek v kolekci, které jsou součástí skupiny synchronizace, budou provedeny také ve vašem přehrávači nebo telefonu.
 • Ručně: Chcete-li mít kontrolu nad tím, jaké konkrétní soubory jsou synchronizovány s vaším zařízením, zvolte ruční synchronizaci namísto automatické synchronizace změn v kolekci pomocí softwaru Hudba + video Zune. Při synchronizaci ručně přidáte a odeberete položky ze zařízení.

Poznámka Když je zařízení připojeno k vašemu počítači jako host, není synchronizováno automaticky. Další informace naleznete v části Synchronizace zařízení s jiným počítačem jako host.

Abychom ukázali, v čem se tyto možnosti synchronizace liší, řekněme, že jste právě přidali dvě alba a odstranili z kolekce jednu skladbu. Máte Windows Phone 7. Když připojíte telefon k počítači:

 • Pokud je synchronizace hudby nastavena na možnost Vše, obě alba budou do telefonu přidána a skladba z něj bude odstraněna.
 • Pokud je synchronizace hudby nastavena na možnost Vybrané položky, do telefonu nebude nic přidáno ani z něj nebude nic odstraněno, pokud přidaná nebo odebraná hudba není součástí skupiny synchronizace.

  Například řekněme, že jste vybrali jako skupinu synchronizace určitého umělce. Software Zune přidá do vašeho telefonu alba pouze v případě, že jsou od daného umělce. Software z vašeho telefonu odebere skladbu pouze v případě, že je od daného umělce.

 • Pokud je synchronizace hudby nastavena na možnost Ručně, do telefonu nebude nic přidáno ani z něj nebude nic odstraněno. Alba můžete přidat a skladbu odebrat ručně, chcete-li.

Jak změnit možnosti synchronizace

Možnosti synchronizace se nastavují při prvním připojení zařízení k počítači, můžete je ale kdykoliv změnit. Nastavení jsou specifická pro každý přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7, proto je třeba možnosti synchronizace upravit pro každé zařízení zvlášť.

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači:
 2. V softwaru Hudba + video Zune klikněte na položku Nastavení v horní části obrazovky, v levém horním rohu obrazovky klikněte na položku Zařízení nebo Telefon a poté v seznamu vlevo klikněte na položku Možnosti synchronizace.
 3. U každého typu média zvolte možnost synchronizace: Vše, Vybrané položky nebo Ručně.
 1. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Synchronizace konkrétních položek se zařízením

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune vyberte položky, které chcete automaticky synchronizovat:
  • Chcete-li přidat položky, vyhledejte požadované položky v Kolekci a přetáhněte je na ikonu zařízení nebo telefonu (v levém dolním rohu obrazovky).
  • Ikona zařízení ukazuje naposled připojené zařízení. Chcete-li provést synchronizaci s jiným přehrávačem nebo telefonem, přesuňte kurzor na ikonu zařízení a vyberte přehrávač nebo telefon ze seznamu.
  • Software vytvoří skupinu synchronizace pro každou položku nebo kategorii, kterou vyberete a přetáhnete.
  • Pokud chcete zabránit synchronizaci konkrétních položek ve skupině synchronizace, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Nikdy neprovádět synchronizaci s <název vašeho zařízení>. Během synchronizace budou také automaticky přeskočeny všechny položky, které z přehrávače nebo telefonu odstraníte.
  • Chcete-li obnovit položku, kterou jste dříve vyřadili ze synchronizace, přetáhněte ji znovu na ikonu zařízení.
  • Synchronizace se okamžitě spustí.

Kontrola a úprava skupin synchronizace

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune klikněte v horní části obrazovky na položku Nastavení.
 3. V levém horním rohu klikněte na ikonu Zařízení nebo Telefon a poté klikněte v seznamu vlevo na položku Skupiny synchronizace.

Synchronizace přehrávače Zune nebo zařízení Windows Phone 7 s jiným počítačem jako host

Když připojíte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači poprvé, zařízení se s ním spojí jako s primárním počítačem. Pokud připojíte zařízení k jinému počítači (například k počítači v práci), zařízení se s ním spojí jako host.

Tento vztah určuje, co lze se zařízením provést, a to následovně:

 • Spojeno: Když se zařízení spojí s počítačem, počítač si zapamatuje nastavení zařízení a historii. Můžete zařízení Windows Phone 7 zálohovat a obnovit. Navíc můžete měnit nastavení synchronizace, název zařízení, propojení jmenovky Zune nebo jmenovky hráče, bezdrátovou synchronizaci a rezervované místo.
 • Host: Když je zařízení připojeno jako host, můžete položky mezi počítačem a zařízením synchronizovat ručně. Tento počítač nebude zaznamenávat historii synchronizace, aktualizovat informace o skladbě nebo obrázku alba, zálohovat zařízení Windows Phone 7 ani poskytovat řadu dalších výhod, které vám poskytuje váš spojený počítač.

Vztah mezi počítačem a zařízením však můžete změnit.

Zobrazení vztahu mezi zařízením a aktuálním počítačem

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune v horní části obrazovky klikněte na položku Zařízení nebo Telefon a poté klikněte na možnost Shrnutí.

  Stránka se shrnutím ukazuje, zda je zařízení spojeno s vaším primárním počítačem nebo připojeno jako host.

Změna vztahu zařízení z hosta na spojení

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune v horní části obrazovky klikněte na položku Zařízení nebo Telefon a poté klikněte na možnost Shrnutí.
 3. Klikněte na možnost Změnit synchronizační vztah a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka Když zařízení spojíte s jiným počítačem, všechna videa chráněná technologií DRM, která jste synchronizovali s předchozím počítačem, budou ze zařízení odstraněna.

Změna vztahu zařízení ze spojení na hosta

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone 7 k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune klikněte v horní části obrazovky na položku Nastavení.
 3. V levém horním rohu klikněte na ikonu Zařízení nebo Telefon a poté klikněte v seznamu vlevo na položku Možnosti synchronizace.
 4. Klikněte na možnost Zapomenout na toto zařízení nebo Zapomenout na tento telefon a kliknutím na možnost OK volbu potvrďte.

Tipy týkající se připojení zařízení jako host

 • Když připojíte zařízení k novému počítači, veškerá média v zařízení budou považována softwarem Hudba + video Zune za hosta.
 • Obsah chráněný technologií DRM nelze synchronizovat s počítačem-hostem, pouze se spojeným počítačem.
 • Když aktualizujete zařízení Windows Phone 7, ve spojeném počítači se automaticky vytvoří záloha a vy můžete v případě potřeby telefon obnovit ze zálohy. Pokud však telefon připojíte jako hosta, záloha se nevytvoří.
 • Máte-li nový počítač a provedete s ním synchronizace zařízení, položky ve vašem zařízení budou přidány do kolekce Zune v novém počítači (pokud jste nastavili synchronizaci na možnost Synchronizovat vše).
 • Pokud se rozhodnete zařízení spojit z novým počítačem a provést synchronizaci běžným způsobem – z kolekce do zařízení – software Zune rozezná duplicitní obsah (položky, které existují v počítači i v zařízení) a v souladu s tím provede aktualizaci kolekce.
 • Položky synchronizované se zařízením jako host zůstanou v zařízení, pokud je neodstraníte ručně.

Synchronizace hudební kolekce s více zařízeními

S počítačem, ve kterém je nainstalován software Hudba + video Zune, můžete spojit libovolné množství přehrávačů Zune a zařízení Windows Phone 7. Software synchronizuje obsah se všemi spojenými přehrávači a telefony v souladu s možnostmi synchronizace každého zařízení.

Avšak ne všechny skladby a alba lze synchronizovat s více přehrávači a telefony. Abyste dokázali určit, jaký obsah lze synchronizovat s více přehrávači nebo telefony, je třeba pochopit práva pro užívání médií pro daný obsah.

 • Položky Music Pass: Skladby a alba, které stahujete pomocí služby Music Pass, lze stáhnout a synchronizovat s omezeným počtem počítačů a zařízení. Zakoupená hudba: Zakoupené skladby a alba, včetně těch, které jste zakoupili pomocí účtu Microsoft nebo kreditu na hudbu, lze synchronizovat se všemi zařízeními.
 • Hudba kopírovaná z disku CD: Skladby, které jste zkopírovali do počítače z disků CD, lze synchronizovat se všemi zařízeními, pokud to nezakazuje vydavatel hudby.
 • Chráněná hudba: Skladby chráněné technologií DRM získané prostřednictvím jiných služeb pro stahování než služby Zune nejsou podporovány. Tyto skladby se ve vaší hudební kolekci Zune nezobrazí a nelze je synchronizovat se zařízeními se službou Zune.

Synchronizace ze zařízení do kolekce

Obvykle provádíte synchronizaci mediálních souborů z kolekce v počítači do přehrávače Zune nebo zařízení Windows Phone 7. Můžete však synchronizovat soubory i v opačném směru – ze zařízení do kolekce.

Synchronizace položek ze zařízení do kolekce

 1. Připojte přehrávač Zune nebo zařízení Windows Phone k počítači.
 2. V softwaru Hudba + video Zune v horní části obrazovky klikněte na položku Zařízení nebo Telefon. Nebo klikněte na ikonu zařízení.
 3. Požadované položky přetáhněte z kolekce v zařízení na ikonu kolekce (ikona počítače v dolním levém rohu obrazovky). Synchronizace se okamžitě spustí.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Synchronizace přehrávače Zune či zařízení Windows Phone 7“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku