Záruka na produkt: Konzole Xbox One

Zobrazení informací o záruce na zařízení

Chcete-li zobrazit informace o záruce na své zařízení v online servisním středisku pro konzoli Xbox, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Tuto Omezenou záruku (dále jen „Záruka“) Vám poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland (dále jen „Microsoft“).

POUŽITÍM KONZOLE XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TUTO ZÁRUKU POZORNĚ PŘEČTĚTE. POKUD S PODMÍNKAMI ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ nepoužívejte. NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA ZAŘÍZENÍ VÁM BUDE VRÁCENA. Kontaktujte společnost Microsoft na http://www.support.xbox.com.

Tato Záruka se liší od jakýchkoli zákonných záruk na produkty, které jsou poskytovány ze strany prodejců a/nebo výrobců na základě jakýchkoli státních právních předpisů, které se na Vás vztahují. Slouží k udělení konkrétních či případně dalších práv v rámci takových právních předpisů a neomezuje vaše práva plynoucí z příslušných ustanovení týkajících se zákonné záruky na produkty. Záruku nelze převést na třetí stranu.

1. Definice

Pro účely této Záruky mají níže uvedené termíny následující význam:

(a) „Xbox One“ znamená novou konzoli Xbox One a Senzor Kinect zakoupené u autorizovaného prodejce.

(b) „Příslušenství“ znamená nové značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 nebo Xbox One společnosti Microsoft zakoupené u autorizovaného prodejce.

(c) „Záruční doba“ pro konzoli Xbox One je jeden (1) rok ode dne, kdy jste zařízení koupili, a pro Příslušenství je 90 dnů ode dne, kdy jste Příslušenství koupili, v souladu s ustanovením čl. 2 níže.

(d) „Vy“ znamená původní koncový uživatel.

(e) „Běžné podmínky užívání“ znamená obvyklé podmínky užívání spotřebitelem za obvyklých domácích podmínek podle návodu k použití ke konzoli Xbox One nebo Příslušenství.

2. Doba trvání

Bez omezení jakýchkoli zákonných záruk, na něž můžete mít nárok na základě jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, a pokud takový právní předpis nestanoví delší záruční dobu, společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku na období jednoho (1) roku od zakoupení konzole Xbox One u autorizovaného prodejce a na 90 dnů od zakoupení Příslušenství u autorizovaného prodejce.

3. Území

Tato Záruka platí pouze v následujících zemích: Česká republika, Řecko, Maďarsko, Izrael, Polsko, Slovensko a Turecko.

Berete na vědomí, že se na Vás mohou vztahovat konkrétní exportní právní předpisy a nařízení země, v níž žijete, a v případě exportu konzole Xbox One nebo Příslušenství se zavazujete všechny tyto právní předpisy a nařízení dodržovat.

4. Záruka

(a) Během Záruční doby společnost Microsoft zaručuje, že u konzole Xbox One nebo Příslušenství nedojde za běžných podmínek užívání k funkční poruše. Společnost Microsoft uděluje tuto Záruku pouze Vám.

(b) S výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou Vám společnost Microsoft může být povinna poskytnout na základě jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, je tato Záruka jedinou garancí, zárukou nebo podmínkou, kterou Vám společnost Microsoft poskytuje na konzoli Xbox One nebo Příslušenství a jakékoli návody, které s nimi mohou být dodány. Žádná třetí osoba není oprávněna poskytnout garanci, záruku nebo podmínku jménem společnosti Microsoft.

(c) POKUD VÁM JAKÝKOLI MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS POSKYTUJE JAKOUKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDE DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OMEZENA NA ZÁRUČNÍ DOBU, POKUD TAKOVÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS NESTANOVÍ JINAK.

5. Postup uplatnění Záruky a získání služeb v rámci Záruky

(a) Než zahájíte postup uplatnění záruky, konzultujte prosím nejprve tipy při potížích, které jsou k dispozici na http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) Jestliže tyto tipy při potížích nevyřeší technický problém, využijte online postup uvedený na stránce http://www.devicesupport.microsoft.com nebo zavolejte na číslo zákaznické služby pro zemi, ve které žijete, uvedené na http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Před zasláním konzole Xbox One nebo Příslušenství společnosti Microsoft k provedení servisu, vytvořte kopii dat, které chcete uchovat, a odstraňte veškeré položky, které považujete za důvěrné. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za Vaše data a může tato data smazat.

6. Odpovědnost společnosti Microsoft

(a) Poté, co pošlete konzoli Xbox One nebo Příslušenství zpět společnosti Microsoft, společnost Microsoft je zkontroluje.

(b) Pokud společnost Microsoft určí, že k závadě konzole Xbox One nebo Příslušenství došlo v průběhu Záruční doby při Běžných podmínkách užívání, společnost Microsoft je (dle vlastní volby) opraví nebo vymění, případně Vám proplatí jejich pořizovací cenu, pokud závazné ustanovení jakéhokoli místního právního předpisu, který se na Vás vztahuje, neuvádí jinak. Při opravě se mohou používat nové nebo repasované díly. Výměna může být za novou nebo repasovanou jednotku.

(c) Po opravě nebo výměně se na konzoli Xbox One nebo Příslušenství bude nadále vztahovat tato Záruka, a to buď po zbývající dobu původní Záruční doby, nebo po dobu 90 dní poté, co společnost Microsoft konzoli nebo Příslušenství doručí, podle toho, která z těchto dob je delší.

(d) POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK,JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPRAVIT NEBO VYMĚNIT KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO VRÁTIT KUPNÍ CENU VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY.

(e) Pokud k selhání funkčnosti konzole Xbox One nebo Příslušenství dojde po skončení Záruční doby, nemáte nárok na záruku jakéhokoli druhu. Po vypršení Záruční doby Vám společnost Microsoft může naúčtovat poplatek za služby a práci, kterou vynaloží při diagnostice jakýchkoli problémů s konzolí Xbox One nebo Příslušenstvím, bez ohledu na to, zda výsledek této práce bude úspěšný či nikoli.

7. Vyloučení ze záruky

Společnost Microsoft nenese odpovědnost a tato Záruka se nevztahuje, a to ani za poplatek, pokud konzole Xbox One nebo Příslušenství jsou:

(a) poškozeny v důsledku užívání s produkty, které neprodává společnost Microsoft nebo k nim neposkytuje licence (včetně her a příslušenství, které společnost Microsoft nevyrobila nebo k nim neposkytuje licenci, a „pirátských“ her, atd.),

(b) využívány ke komerčním účelům (včetně pronájmu, výběru poplatků za hraní, atd.),

(c) otevřeny, pozměněny nebo s nimi bylo jiným způsobem manipulováno (včetně jakýchkoli pokusů o narušení technických omezení, bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů zabraňujících padělání konzole Xbox One nebo Příslušenství, atd.), případně bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo,

(d) poškozeny vnějším vlivem, ať už Vámi nebo někým jiným, kdo konzoli Xbox One nebo Příslušenství používal, včetně:

  • upuštění;
  • nesprávného použití (včetně použití ve venkovním prostoru), zneužití, nedbalosti nebo nehody;
  • nesprávné manipulace;
  • poškození v průběhu přepravy, kromě případů, kdy zařízení přepravuje společnost Microsoft nebo autorizovaný distributor;
  • vystavení kapalině;
  • nedostatečného větrání;
  • poškrábání, promáčknutí, atd. nebo jiných kosmetických poškození;
  • nedodržení pokynů pro instalaci, zacházení nebo údržbu, včetně těch v tištěném návodu k obsluze pro konzoli Xbox One nebo Příslušenství, nebo

(e) opraveny jinou osobou než společností Microsoft.

8. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD

POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ NEBO ZISKU, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST POUŽÍVAT KONZOLI XBOX ONE NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

9. Dodatečné podmínky

Pokud se pokusíte narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy zabraňující padělání konzole Xbox One nebo Příslušenství, můžete způsobit, že konzole Xbox One nebo Příslušenství přestane trvale fungovat. Kromě toho přestane platit Záruka a ztratíte nárok na opravu konzole Xbox One nebo Příslušenství autorizovanou osobou, a to i za poplatek.

10. Rozhodné právo

Tato Záruka se bude řídit a vykládat v souladu s právními předpisy země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

______________________________________________________________________________________________________________________

LICENCE NA SOFTWARE

Podmínky licence na software pro konzoli Xbox One a Příslušenství naleznete na xbox.com/xboxone/slt. Použitím konzole Xbox One nebo Příslušenství vyjadřujete souhlas s podmínkami licence na software. Před nastavením si prosím tyto podmínky pečlivě přečtěte. Pokud s podmínkami licence na software nesouhlasíte, konzoli Xbox One nebo Příslušenství nepoužívejte. Nepoužitou konzoli Xbox One nebo Příslušenství vraťte prodejci, u kterého jste je koupili, nebo společnosti Microsoft. Cena zařízení Vám bude vrácena.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Záruka na produkt: Konzole Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?