Záruka na produkt a softwarová licence: Konzole Xbox 360 S

Zobrazení informací o záruce na zařízení

Chcete-li zobrazit informace o záruce na své zařízení v online servisním středisku pro konzoli Xbox, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

ZÁRUKA VÝROBCE

Tuto Záruku výrobce (dále jen „Záruka“) poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem v Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko (dále jen „Microsoft“).

POUŽITÍM KONZOLY XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TUTO ZÁRUKU POZORNĚ PROSTUDUJTE. POKUD PODMÍNKY ZÁRUKY NEAKCEPTUJETE, KONZOLU XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA ZAŘÍZENÍ VÁM BUDE VRÁCENA. Společnost Microsoft kontaktujte na http://www.xbox.com/.

Tato Záruka je odlišná od jakýchkoli zákonných záruk na produkty, které jsou poskytovány ze strany prodejců nebo výrobců na základě jakéhokoli vnitrostátního zákona, který se na Vás vztahuje. Slouží k udělení konkrétních či dalších práv v rámci přípustném podle takového zákona a neomezuje vaše práva plynoucí z příslušných ustanovení týkajících se zákonné záruky na produkty. Tuto Záruku nelze převést na třetí stranu.

 1. Definice
  Pro účely této Záruky mají níže uvedené termíny následující význam:

  1. "Konzolou Xbox 360 S" se rozumí nová Konzola Xbox 360 S, zakoupená u autorizovaného prodejce.
  2. "Příslušenstvím" se rozumí nové značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 nebo Xbox 360 S společnosti Microsoft, zakoupené u autorizovaného prodejce. Pevný disk (HDD) je příslušenství, zda předinstalovaných nebo zakoupené samostatně.
  3. "Záruční dobou" ve vztahu ke konzole Xbox 360 S se rozumí jeden rok ode dne, kdy jste zařízení zakoupili, a ve vztahu k Příslušenství 90 dnů ode dne, kdy jste Příslušenství zakoupili, v souladu s ustanovením čl. 2 níže.
  4. Zájmenem "Vy" se rozumí původní koncový uživatel.
  5. "Běžnými podmínkami užívání" se rozumí obvyklé podmínky užívání spotřebitelem za obvyklých domácích podmínek podle návodu k použití ke konzole Xbox 360 S nebo příslušenství.

 2. Doba trvání

  Bez omezení jakýchkoli zákonných záruk, na něž můžete mít nárok v rámci jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, a pokud takový zákon nestanoví delší záruční dobu, společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku na období jednoho (1) roku od zakoupení Konzoly Xbox 360 S od autorizovaného prodejce a na dobu 90 dnů v případě Příslušenství.

 3. Území

  Tato Záruka platí pouze v následujících zemích (včetně jejich zámořských území): Spojené království, Irsko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Řecko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Kypr, Jihoafrická republika a Rusko.

  Berete na vědomí, že se na Vás mohou vztahovat konkrétní exportní zákony a předpisy země, v níž žijete, a v případě exportu Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství se zavazujete všechny tyto zákony a předpisy dodržovat.

 4. Záruka

  1. Během Záruční doby společnost Microsoft zaručuje, že na Konzole Xbox 360 S nebo Příslušenství za Běžných podmínek užívání nedojde k funkční poruše. Společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku pouze Vám
  2. S výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou vám společnost Microsoft může být povinna poskytnout v rámci jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, je tato Záruka jedinou garancí a zárukou, kterou vám společnost Microsoft uděluje na Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství a jakékoli návody, které s nimi mohou být dodány. Žádná třetí osoba není oprávněna poskytnout garanci nebo Záruku jménem společnosti Microsoft.
  3. POKUD VÁM JAKÝKOLI TAKOVÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, POSKYTUJE JAKOUKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDE DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉTO IMPLICITNÍ ZÁRUKY OMEZENA NA ZÁRUČNÍ DOBU, POKUD DANÝ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK.
 5. Proces získání služeb v rámci Záruky

  1. Než zahájíte postup podle podmínek Záruky, vyzkoušejte prosím nejprve tipy při potížích, které naleznete na webové stránce http://www.xbox.com/support.
  2. Jestliže se vám nepodaří technický problém vyřešit pomocí těchto tipů při potížích, využijte online postup uvedený na stránce http://www.xbox.com/support. V případě, že nemáte přístup na Internet, zavolejte na telefonní číslo 800 142 365; 2390 00 459.
  3. Před zasláním Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství společnosti Microsoft k provedení servisu si vytvořte kopii dat, která chcete uchovat, a odstraňte veškeré položky, které považujete za důvěrné. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za vaše data a může tato data smazat.
 6. Odpovědnost společnosti Microsoft

  1. Poté, co Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství odešlete zpět společnosti Microsoft, společnost Microsoft je prověří.
  2. Pokud společnost Microsoft určí, že funkce Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství v průběhu Záruční doby při Běžných podmínkách užívání selhala, společnost Microsoft je (dle své vlastní volby) opraví nebo vymění, případně vám proplatí jejich pořizovací cenu, pokud závazné ustanovení jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, neuvádí jinak. Při opravě se mohou používat nové nebo repasované díly a výměna může být za novou nebo repasovanou jednotku.
  3. Po opravě nebo výměně se na Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství bude nadále vztahovat tato Záruka, a to buď po zbývající dobu původní Záruční doby, nebo po dobu 95 dní poté, co vám společnost Microsoft doručí opravenou nebo vyměněnou Konzolu Xbox 360 S, nebo Příslušenství, podle toho, která z těchto dob je delší.
  4. POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA OPRAVU NEBO VÝMĚNU KONZOLY XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO ZA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY VAŠÍM JEDINÝM NÁROKEM PLYNOUCÍM Z TÉTO ZÁRUKY.
  5. Pokud k selhání funkčnosti vaší Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství dojde po skončení Záruční doby, nemáte nárok na záruku jakéhokoli druhu. Po vypršení Záruční doby vám společnost Microsoft může naúčtovat poplatek za práci, kterou vynaloží při diagnostice jakýchkoli problémů, které se projeví na vaší Konzole Xbox 360 S nebo Příslušenství a souvisejících servisních službách, bez ohledu na to, zda výsledek této práce bude úspěšný či nikoli.

 7. Vyloučení ze Záruky
  Společnost Microsoft nenese odpovědnost a tato Záruka se nebude na Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství vztahovat, a to ani za poplatek, v následujících případech:

  1. Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly poškozeny v důsledku užívání s produkty, které neprodává společnost Microsoft nebo nebyly vyrobeny na základě její licence (například hry a příslušenství, které nebyly vyrobeny společností Microsoft nebo na základě jí udělené licence, "pirátské" hry apod.);
  2. Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství se využívá ke komerčním účelům (například k pronájmu, výběru poplatků za hraní atd.);
  3. Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly otevřeny, pozměněny nebo do nich bylo jinak zasaženo (například jakékoli pokusy o narušení jakýchkoli bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů zabraňujících padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství), případně bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo;
  4. Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly poškozeny vnějším vlivem (například upuštění, nedostatečné větrání apod. nebo jiné nedodržení pokynů v tištěném návodu k obsluze dodaném s Konzolou Xbox 360 S nebo Příslušenstvím); nebo
  5. Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly opraveny jinou osobou než společností Microsoft.

 8. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD

  POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI JINAK DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST POUŽÍVAT KONZOLU XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 9. Dodatečné podmínky

  Pokud se pokusíte narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy zabraňující padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství, může v důsledku toho dojít k tomu, že Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství trvale přestane fungovat. Kromě toho přestane platit Záruka a v souvislosti s Konzolou Xbox 360S nebo Příslušenstvím ztratíte nárok na opravy autorizovanou osobou, a to i za poplatek.

 10. Rozhodné právo

  Tato Záruka se bude řídit a bude posuzována v souladu se zákonem země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

LICENCE NA SOFTWARE

POUŽITÍM KONZOLY XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO LICENCÍ NA SOFTWARE. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TUTO LICENCI POZORNĚ PROSTUDUJTE. POKUD PODMÍNKY LICENCE NEAKCEPTUJETE, KONZOLU XBOX 360 S NEBO SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÝ SOFTWARE VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA SOFTWARU VÁM BUDE VRÁCENA. Společnost Microsoft kontaktujte na http://www.xbox.com/.

 1. Definice
  Pro účely této Licence mají níže uvedené termíny následující význam:

  1. "Konzolou Xbox 360 S" se rozumí konzola Xbox 360 S.
  2. "Schváleným příslušenstvím" se rozumí značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 S nebo Xbox 360 společnosti Microsoft, a značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 S nebo Xbox 360 třetí strany, které bylo vyrobeno na základě licence, pokud je jeho obal označen oficiálním logem "Licensed for Xbox". Pevný disk (HDD) je příslušenství, zda předinstalovaných nebo zakoupené samostatně.
  3. "Schválenými hrami" se rozumí hry pro Xbox 360 nebo Xbox 360 S na herních discích, vydané společnosti Microsoft nebo na základě jí udělené licence, a herní obsah stažený ze služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo z webových stránek xbox.com (například avatary, stahovatelné hry, herní přídavky atd.).
  4. "Softwarem" se rozumí software instalovaný na Konzole Xbox 360 S nebo Schváleném příslušenství, včetně všech aktualizací, které společnost Microsoft případně podle potřeby zpřístupní.
  5. "Neschváleným příslušenstvím" se rozumí veškeré hardwarové příslušenství, které není Schváleným příslušenstvím. Neschválený Příslušenstvím nejsou USB paměťové disky, digitální fotoaparáty používané k zhotovení fotografií nebo videa a přehrávače hudby používané k přehrávání hudby nebo zobrazování fotografií či videa. Pevný disk je příslušenství předinstalován nebo zakoupené samostatně.
  6. "Neschválenými hrami" se rozumí veškeré herní disky, stahovatelné hry a herní obsah nebo média, které nejsou Schválenými hrami.
  7. "Neschváleným softwarem" se rozumí veškerý software, který nedistribuuje společnost Microsoft ve formě herních disků Xbox 360 nebo Xbox 360 S, vydaných společností Microsoft nebo na základě jí udělené licence, služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo Webové stránky Xbox.com.
  8. Zájmenem "Vy" se rozumí uživatel konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství.

 2. Licence
  Na základě této Licence získáváte konkrétní smluvní práva, pokud není v žádném národním právním předpise, který se na Vás vztahuje stanoveno jinak.

  1. Software získáváte na základě udělení licence, která platí pouze v rámci stanoveného území. Software vám nebyl prodán. Licence Vás opravňuje k užívání softwaru pouze ve formě, v níž byl instalován na Konzole Xbox 360 S nebo Schváleném příslušenství a podle potřeby společností Microsoft aktualizován. Nejste oprávněni Software kopírovat nebo provádět jeho zpětné načtení (reverse engineering).
  2. Tímto udělujete souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

   1. Spolu s Konzolou Xbox 360 S nebo Schváleným příslušenstvím budete používat pouze Schválené příslušenství a Schválené hry. Nebudete používat Neschválené hry nebo Neschválené příslušenství. Je možné, že Neschválené příslušenství a Neschválené hry nebudou fungovat nebo mohou trvale přestat fungovat po aktualizaci Softwaru.
   2. Nebudete používat nebo instalovat jakýkoli Neschválený software. V opačném případě je možné, že Konzola Xbox 360 S nebo Schválené příslušenství přestanou při takovém použití nebo instalaci nebo po následné aktualizaci Softwaru trvale fungovat.
   3. Nebudete se pokoušet narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy proti padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Schváleného příslušenství. V opačném případě je možné, že Konzola Xbox 360 S nebo Schválené příslušenství přestanou při takovém použití nebo instalaci nebo po následné aktualizaci Softwaru trvale fungovat.
   4. Společnost Microsoft je oprávněna použít technická opatření, včetně aktualizací Softwaru, jimiž zabrání použití Neschváleného příslušenství nebo Neschválených her a ochrání technická omezení, bezpečností mechanismy nebo mechanismy proti padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Schváleného příslušenství.
   5. Společnost Microsoft je oprávněna podle potřeby, aniž by Vás o tom informovala, například aktualizovat jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy proti padělání.

   Jakékoli neoprávněné použití ve smyslu těchto ustanovení může vést k tomu, že ztratíte nárok na výhody plynoucí ze Záruky Konzole Xbox 360 S nebo Schváleného příslušenství.

 3. Území

  Tato Licence platí pouze v následujících zemích (včetně jejich zámořských území): Spojené království, Irsko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Řecko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Kypr, Jihoafrická republika a Rusko.

 4. Záruka

  Software je předmětem Záruky vztahující se na Konzolu Xbox 360 S a Schválené příslušenství, přičemž společnost Microsoft vám ve vztahu k Softwaru neuděluje žádnou další garanci nebo záruku, s výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou společnost Microsoft může být povinna vám udělit podle příslušných místních zákonů. Žádná třetí strana není oprávněna udělit jakoukoli garanci nebo záruku jménem společnosti Microsoft.

 5. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD

  POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI JINAK DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST UŽÍVÁNÍ SOFTWARU. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 6. Rozhodné právo

  Tato Licence se bude řídit a bude posuzována v souladu se zákonem země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Záruka na produkt a softwarová licence: Konzole Xbox 360 S “, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?