PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ SLUŽBY MICROSOFT DEVICE SERVICE

ODDÍL 20 OBSAHUJE USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VYLOUČENÍ SKUPINOVÉ ŽALOBY, POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (NEBO TAM MÁTE HLAVNÍ MÍSTO PODNIKÁNÍ) . MÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT. PŘEČTĚTE SI JI.

1. ÚVOD

Jestliže zadáte požadavek na servis (dále jen „servis“) svého zařízení, jehož výrobcem je společnost Microsoft (dále jen „zařízení Microsoft“), přijímáte tyto podmínky a ujednání služby a veškeré další příslušné podmínky, ujednání, zásady či výluky, které se nacházejí na adrese http://support.microsoft.com (dále jen „smlouva“). Doporučujeme vám, abyste si tyto podmínky pečlivě přečetli. Tyto podmínky se vztahují na servis všech zařízení Microsoft.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI SLUŽBY MICROSOFT DEVICE SERVICE NESOUHLASÍTE, POŽADAVEK NA SERVIS NEZADÁVEJTE.

2. ZMĚNA PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ SLUŽBY MICROSOFT DEVICE SERVICE

Společnost Microsoft může podmínky a ujednání služby Microsoft Device Service kdykoli aktualizovat, přičemž vás o tom bude informovat. Za porozumění těmto podmínkám a ujednáním před zadáním nového servisního požadavku nesete odpovědnost vy; pokud web budete nadále užívat anebo zadáte servisní objednávku, odsouhlasíte tím změněné podmínky. Aktualizace se vztahují jen na servisní objednávky odeslané po datu publikování aktualizace.

3. ZÁRUKA A KRYTÍ ROZŠÍŘENÝM PLÁNEM SLUŽBY

V případě jakéhokoli rozporu mezi touto smlouvou a zárukou či rozšířeným plánem služby vydanými společností Microsoft pro vaše zařízení Microsoft se budou na servis vašeho zařízení Microsoft vztahovat podmínky záruky nebo rozšířeného plánu služby vydané společností Microsoft. Ponechejte si kopii dokladu o zakoupení zařízení Microsoft. V případě, že vyvstanou jakékoli pochybnosti ohledně kvalifikace vašeho zařízení Microsoft pro bezplatný záruční servis nebo krytí rozšířeným plánem služby, můžeme po vás požadovat předložení dokladu o zakoupení.

4. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ NEZLETILÝMI

Servisní objednávku na adrese http://support.microsoft.com můžete zadat pouze v případě, že jste dosáhli věku 18 let; pokud objednávku zadáte, nesete odpovědnost za splnění tohoto věkového požadavku.

5. UŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O VÁS

Společnost Microsoft pečuje o informace o vás a vaší historii objednávek v souladu s podmínkami Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

6. PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ O ÚČTU

Jestliže odešlete servisní objednávku pro své zařízení Microsoft, souhlasíte, že poskytnete aktuální, úplné a přesné platební, účetní a kontaktní údaje a že takové informace budete neprodleně aktualizovat tak, abychom mohli dokončit vaši transakci a podle potřeby vás kontaktovat.

7. PLATBA

Pokud se na vaše zařízení Microsoft nevztahuje záruka nebo smlouva o rozšířených službách vydané společností Microsoft, souhlasíte, že uhradíte odhadované servisní poplatky v době odeslání objednávky (telefonicky prostřednictvím svého zástupce pro služby zákazníkům nebo online). Odhadované poplatky zahrnují veškeré součásti a práci potřebné pro servis, přepravní poplatky a příslušnou daň. V případě objednávek typu Advance Exchange si přečtěte níže uvedené podmínky.

8. ODSTOUPENÍ OD SLUŽEB

Právo odstoupit pozbudete, pokud byl servis zcela proveden za předpokladu, že plnění bylo zahájeno s vaším předchozím výslovným souhlasem a uznáním, že okamžikem úplného provedení servisu naší stranou pozbudete právo odstoupit. Servis nelze zrušit ani požadovat vrácení peněz, pokud společnost Microsoft obdržela vaše zařízení Microsoft k servisu a odeslala vám opravené nebo náhradní zařízení Microsoft, ani v případě objednávek typu Advance Exchange, kdy vám společnost Microsoft zaslala produkt Advance Exchange.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU PŘI PŘEPRAVĚ

Pokud zašlete své zařízení Microsoft k servisu, nesete odpovědnost za to, že zařízení bude řádně zabaleno způsobem zamezujícím jeho poškození během přepravy k servisu. Dále jste odpovědní za jeho krytí pojistkou proti jakékoli ztrátě či poškození během přepravy k servisu. Pokud bude zařízení Microsoft poškozeno během přepravy k servisu, budeme vás informovat. Odpovědnost za veškeré škody vzniklé dříve, než naše strana vaše zařízení Microsoft obdrží, nesete vy.

Pokud zařízení Microsoft poté, co jsme vám je odeslali zpět, bude doručeno poškozené, jste povinni o škodě informovat společnost Microsoft do 2 dnů od jeho obdržení, a to na adrese http://support.microsoft.com. Jestliže společnost Microsoft nebudete ohledně škody na zařízení Microsoft kontaktovat ve lhůtě 2 dnů od jeho obdržení, ponesete odpovědnost za veškeré škody vy.

10. PŘENOS DAT A INSTALACE SOFTWARU

Nesete odpovědnost za pořízení zálohy veškerých stávajících dat, softwaru a programů a za odebrání nebo vymazání veškerých stávajících dat a odebrání jakýchkoli paměťových zařízení před odesláním zařízení Microsoft k servisu. Pro účely provedení komplexního testování a diagnostiky na zařízení Microsoft musí být vaše zařízení resetováno do původního stavu z výroby. Tento proces vymaže všechny programy a osobní data na vašem zařízení.

Jestliže servis vašeho zařízení Microsoft zahrnuje přenos informací nebo instalaci softwaru, zadejte objednávku jen v případě, že máte zákonné právo: (1) kopírovat informace včetně ověření, že vaše zařízení Microsoft neobsahuje nezákonné soubory či data, a (2) odsouhlasit podmínky licence na software; společnost Microsoft opravňujete k přenosu informací a přijetí takových podmínek za vás v rámci provádění servisu.

Společnost Microsoft nenese odpovědnost za ztrátu, obnovení nebo ohrožení dat, programů či ztráty v souvislosti s užíváním zařízení v důsledku servisu vašeho zařízení Microsoft.

11. OPUŠTĚNÝ MAJETEK

Společnost Microsoft vám zařízení Microsoft zašle na poštovní adresu, kterou jste předali při autorizaci servisu, pokud společnosti Microsoft písemně nepředáte jiné pokyny. Jestliže se zařízení Microsoft vrátí, protože je nebylo možné doručit na tuto adresu, společnost Microsoft se pokusí vás kontaktovat a získat jinou adresu. Jestliže neposkytnete adresu, kam společnost Microsoft či její zástupce mohou vaše zařízení doručit, do 60 dnů od původního pokusu o doručení, společnost Microsoft vás bude informovat, že vaše zařízení považuje za opuštěné. Pokud je vaše zařízení opuštěno, společnost Microsoft může vaším zařízením Microsoft disponovat (v souladu s rozhodným právem), zejména může vaše zařízení prodat soukromou cestou či ve veřejné dražbě za účelem zaplacení neuhrazeného servisu. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá zástavní práva, která vyplývají ze zákona nebo jsou zákonem povolena.

12. ODPOVĚDNOST ZA JINÝ MAJETEK

Při zasílání zařízení Microsoft k servisu s tímto zařízením nezasílejte žádný osobní majetek či jiné produkty společnosti Microsoft (včetně příslušenství, pro které jste nepožadovali servis, her, knih atd.); odpovědnost za ztrátu jakéhokoli osobního majetku zaslaného společnosti Microsoft nesete vy. Společnost Microsoft neručí za vrácení žádného osobního majetku, pokud nejde o položky, které byly potřeba k servisu vašeho zařízení Microsoft.

13. PROCES SERVISU ZAŘÍZENÍ

V souladu s oddílem 10 bude vaše zařízení během testování resetováno do původního stavu z výroby. Pokud se na základě testování zjistí, že vaše zařízení funguje správně, bude vám vráceno s původním nastavením z výroby. Pokud se zjistí chyba, může být zařízení opraveno nebo nahrazeno novým či repasovaným zbožím se stejnými funkcemi dle uvážení společnosti Microsoft a v souladu s příslušnými zákony vaší země či regionu.

14. ZVLÁŠTNÍ EDICE ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO PŘIZPŮSOBENÁ ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Jestliže zašlete společnosti Microsoft k servisu zařízení Microsoft ze zvláštní edice nebo přizpůsobené zařízení, společnost Microsoft vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vám vrátila zařízení Microsoft stejné nebo podobné edice nebo stejné či podobné přizpůsobené zařízení, což závisí na dostupnosti zařízení v době servisu (zvláštní nebo přizpůsobené edice se již nemusí vyrábět nebo již nemusí být na skladě). Společnost Microsoft nezaručuje, že bude toto moci udělat, protože takové řešení může být komerčně neproveditelné.

15. VYLOUČENÍ ZE SERVISU

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo odmítnout servis nebo považovat zařízení Microsoft za nekryté zárukou, pokud je: (1) poškozeno užíváním s produkty, které neprodává nebo nelicencuje společnost Microsoft (včetně například her nebo softwaru a příslušenství, které společnost Microsoft nevyrábí ani nelicencuje, a „pirátských“ her nebo softwaru atd.), (2) užíváno ke komerčním účelům (včetně například pronájmu, přehrávání za poplatek atd.), (3) otevřeno, pozměněno nebo narušeno (včetně například jakýchkoli pokusů překročit jakékoli technické omezení, zabezpečení nebo mechanismu proti počítačovému pirátství atd.) nebo bylo pozměněno či odstraněno jeho sériové číslo, (4) poškozeno z jakékoli vnější příčiny (včetně například pádu, používání při nedostatečném odvětrávání atd. nebo nedodržení pokynů z příručky k produktu pro zařízení Microsoft), (5) zasláno společnosti Microsoft bez telefonického nebo online zadání autorizované servisní objednávky nebo (6) opravováno jakoukoli třetí stranou než společností Microsoft či jejími autorizovanými poskytovateli služeb. V takovém případě vám naše strana může vrátit zařízení Microsoft bez provedení servisu.

16. DALŠÍ PODMÍNKY PROGRAMU ADVANCE EXCHANGE

Společnost Microsoft v některých zemích nabízí program Advance Exchange, na jehož základě můžete za určitých podmínek obdržet zařízení před zasláním našeho zařízení Microsoft k servisu. Chcete-li se programu Advanced Exchange zúčastnit, společnost Microsoft vám zašle náhradní zařízení Microsoft („produkt Advance Exchange“) dříve, než odešlete své zařízení Microsoft naší straně, a to za následujících podmínek:

 • vaše zařízení Microsoft musí splňovat podmínky záruky nebo smlouvy o rozšířených službách,
 • vaše zařízení Microsoft nebude kvalifikováno pro tento program, pokud poté, co je obdržíme, jeví známky fyzického poškození nebo poškození kapalinami, narušení, zneužití atd. nebo jiných výluk ze záruky nebo smlouvy o rozšířených službách pro zařízení Microsoft,
 • produkt Advance Exchange vám bude zaslán v krabici, která obsahuje předplacený zasílací štítek, a
 • přeplacený zasílací štítek musíte použít k vrácení zařízení Microsoft, za které jste obdrželi produkt Advanced Exchange a pro které požadujete servis. Původní zařízení Microsoft musíte vrátit ve stejné krabici do 14 dnů od obdržení náhradního zařízení.
 • Jako záruku vrácení původního zařízení Microsoft bude naše strana potřebovat číslo vaší kreditní karty. Z VAŠÍ KREDITNÍ KARTY NEBUDE NIC ÚČTOVÁNO, pokud vrátíte původní zařízení Microsoft (se sériovým číslem, které jste nám poskytli) do 14 dnů od obdržení produktu Advanced Exchange.
 • Na vaší kartě se může objevit nominální poplatek společnosti Microsoft, kterým se ověřuje, že na vašem účtu jsou k dispozici finanční prostředky (nominální poplatek bude vrácen); nejedná se o skutečný poplatek. Bude vám účtován poplatek za výměnu a manipulační poplatek odpovídající aktuální obvyklé ceně zařízení či příslušenství, pokud: (1) neobdržíme původní zařízení Microsoft do 14 dnů od data, kdy jste převzali dodávku náhradního zařízení, jak je uvedeno ve sledovacím systému dopravce, (2) zařízení není kryto zárukou anebo (3) zařízení je vyloučeno za záruky či servisu (například jeví známky narušení nebo fyzického poškození).

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte podporu na adrese http://support.microsoft.com.

17. OMEZENÁ ZÁRUKA PO SERVISU

V rámci servisu vašeho zařízení Microsoft společnost Microsoft zaručuje, (1) že servis bude proveden odborným způsobem a (2) že veškeré součásti anebo produkty použité při servisu budou bez vad materiálu a řemeslného provedení po zbytek vaší záruky nebo rozšířeného plánu služby vydaných společností Microsoft nebo po dobu 90 dnů od data servisu podle toho, které z těchto období je delší. Tato poservisní záruka je výslovná záruka. V případě poskytnutí neodpovídajícího servisu anebo v případě, že se vyskytne vada náhradní součásti anebo produktu v průběhu 90denní záruční doby, společnost Microsoft dle svého uvážení: (1) opraví součást nebo produkt za použití nových, použitých či repasovaných náhradních součástí, (2) vymění součást nebo produkt za novou, použitou či repasovanou součást nebo produkt nebo (3) vám vrátí platbu za servis.

Společnost Microsoft nenese odpovědnost a tato záruka po servisu se neuplatní, pokud je vaše zařízení Microsoft:

 1. poškozeno užíváním s produkty neprodávanými ani nelicencovanými společností Microsoft,
 2. otevřeno, pozměněno nebo narušeno (včetně například veškerých pokusů o překonání jakéhokoli technického omezení či zabezpečení) nebo je jeho sériové číslo pozměněno či odstraněno,
 3. poškozeno z jakékoli vnější příčiny, ať již z vaší strany či ze strany jakékoli jiné osoby, která vaše zařízení Microsoft používá, včetně například:
  • pádu,
  • nesprávného použití (včetně používání venku), zneužití, nedbalosti či nehody,
  • nesprávné manipulace či poškození při přepravě s výjimkou přepravy od společnosti Microsoft k vám,
  • vystaveno kapalině,
  • používáno s nedostatečným odvětráváním,
  • odřené, promáčknuté atd. nebo jeví jiná vzhledová poškození,
  • nedodržení instalačních či provozních pokynů nebo pokynů pro údržbu,
 4. opraveno jakoukoli jinou osobou než společností Microsoft.

TATO ZÁRUKA A MOŽNOST NÁPRAVY JE VÝLUČNOU MOŽNOSTÍ A NAHRAZUJE VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY, MOŽNOSTI NÁPRAVY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ SERVISU A POSKYTNUTÝCH SOUČÁSTÍ ČI PRODUKTŮ. SPOLEČNOST MICROSOFT VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TAKOVÝCH POLOŽEK VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé státy, provincie či jiné jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod nebo vyloučení či omezení doby trvání předpokládaných záruk či podmínek, a tato omezení nebo výluky se na vás tedy nemusí vztahovat. Tato záruka po servisu vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých státech, provinciích či jurisdikcích liší. V PŘÍPADĚ SPOTŘEBITELŮ, NA NĚŽ SE V JEJICH ZEMI POBYTU VZTAHUJÍ ZÁKONY ČI PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, JSOU VÝHODY PŘIZNANÉ TĚMITO PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI DODATKEM K VEŠKERÝM PRÁVŮM A MOŽNOSTEM NÁPRAVY STANOVENÝM TAKOVÝMI ZÁKONY A PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ V DOBĚ, KDY JE SVĚŘENO SPOLEČNOSTI MICROSOFT, SE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT OMEZUJE NA CENU OPRAVY NEBO NAHRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ZAŘÍZENÍ MICROSOFT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE CELÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT VŮČI VÁM ZA ŠKODU VZNIKLOU Z JAKÉKOLI PŘÍČINY S OHLEDEM NA SERVIS VAŠEHO ZAŘÍZENÍ MICROSOFT, AŤ JIŽ Z DŮVODU NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU, OMEZUJE NA PŘÍMÉ ŠKODY AŽ DO VÝŠE VĚTŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ: (i) NÁKLADŮ NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU ZAŘÍZENÍ MICROSOFT NEBO (ii) CELKOVÉ ČÁSTKY UHRAZENÉ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA SERVIS. SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKO JE UŠLÝ ZISK ČI VÝNOS. SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT ČI SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISU. VAŠÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ NÁHRADY JE DOMÁHAT SE ÚHRADY NÁHRADY ŠKODY PROTI SPOLEČNOSTI MICROSOFT VE VÝŠI NEPŘEKRAČUJÍCÍ (i) NÁKLADY NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU ZAŘÍZENÍ MICROSOFT NEBO (ii) CELKOVOU ČÁSTKU UHRAZENOU VÁMI SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA SERVIS.

19. SUBDODAVATELÉ

Společnost Microsoft může zadat provedení servisu na vašem zařízení Microsoft poskytovatelům služeb, kteří jsou třetí stranou.

20. ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ODMÍTNUTÍ SKUPINOVÉ ŽALOBY

Je-li místo vašeho pobytu (nebo vaše hlavní místo podnikání ) ve Spojených státech amerických, tento oddíl se vztahuje na veškeré spory, S VÝJIMKOU SPORŮ OHLEDNĚ VYMÁHÁNÍ NEBO PLATNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÁS, VAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT. Pojem „spor“ označuje jakýkoli spor, právní řízení nebo jiné sporné body mezi vámi a společností Microsoft v souvislosti se servisem zařízení Microsoft (včetně jeho ceny) nebo touto smlouvou, ať již v podobě smlouvy, záruky, občanskoprávního deliktu, zákona, nařízení, vyhlášky či na jiném právním či ekvitním základě. Termín „spor“ má nejširší možný význam přípustný dle zákona.

 1. Oznámení o sporu. V případě sporu vy nebo společnost Microsoft musíte druhé straně poskytnout oznámení o sporu, což je písemné prohlášení, které udává jméno, adresu a kontaktní údaje předkládající strany, skutečnosti, které byly příčinou sporu, a požadovanou nápravu. Oznámení o sporu zasílejte poštou na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399Formulář je k dispozici na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Společnost Microsoft vám oznámení o sporu zašle poštou na vaši poštovní adresu, pokud ji má k dispozici, nebo v opačném případě na vaši e-mailovou adresu. Vy a společnost Microsoft se pokusíte jakýkoli spor vyřešit neformálním vyjednáváním do 60 dní od data odeslání oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo společnost Microsoft zahájit rozhodčí řízení.
 2. Soud pro drobné žaloby. Jakýkoli spor můžete také vést u soudu pro drobné žaloby v okrese svého pobytu (nebo hlavního místě podnikání) nebo v okrese King County, Washington, pokud spor splňuje veškeré požadavky na spor vedený u soudu pro drobné žaloby. U soudu pro drobné žaloby lze vést spor bez ohledu na to, zda jste nejprve jednali neformálně, či nikoli.
 3. Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy nebo společnost Microsoft nevyřešíte spor v rámci neformálního vyjednávání nebo před soudem pro drobné žaloby, bude veškeré úsilí o vyřešení sporu vedeno výhradně formou individuálního závazného rozhodčího řízení, které se řídí federálním zákonem o rozhodčích řízeních („FAA“). Skupinová rozhodčí řízení nejsou povolena. Vzdáváte se práva vést spor před soudcem nebo porotou (nebo se účastnit soudního řízení jako strana nebo člen skupiny). Namísto toho budou všechny spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání dle federálního zákona o rozhodčím řízení. Rozhodčí nález může vykonat kterýkoli soud se soudní pravomocí nad příslušnými stranami.
 4. Vyloučení hromadné žaloby. Všechna řízení s cílem vyřešit nebo vést spor před jakýmkoli soudem budou vedena výhradně na individuální bázi. Vy ani společnost Microsoft nepovedete spor v rámci skupinové žaloby, řízení vedeného občanským zmocněncem ani jiného řízení, ve kterém některá strana vystupuje nebo hodlá vystupovat v postavení zástupce. Žádné rozhodčí nebo jiné řízení nebude kombinováno s jiným řízením bez předchozího písemného souhlasu všech stran dotčených rozhodčích nebo jiných řízení.
 5. Rozhodčí řízení. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena Americkou arbitrážní asociací („AAA“) v souladu s jejími pravidly pro komerční rozhodčí řízení (nebo pokud jste fyzickou osobou a zařízení Microsoft používáte k osobním účelům nebo pro domácnost a pokud je výše sporu 75 000 USD nebo nižší bez ohledu na to, zda jste fyzickou osobou nebo jak zařízení Microsoft používáte, dle jejích pravidel pro rozhodčí řízení se spotřebiteli). Další informace naleznete na adrese www.adr.org nebo na telefonním čísle 1-800-778-7879. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci AAA formulář, který je k dispozici na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Souhlasíte, že rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese svého pobytu (nebo vašeho hlavního místa podnikání) nebo v King County, Washington, USA. Společnost Microsoft souhlasí, že rozhodčí řízení zahájí pouze v okrese vašeho bydliště (nebo vašeho hlavního místa podnikání). Na základě pravidel AAA můžete požádat o telefonické nebo osobní slyšení. Pokud je spor veden o částku do 25 000 USD, budou všechna jednání vedena telefonicky, pokud rozhodce neshledá dobrý důvod k uspořádání osobního jednání. Arbitr vám může individuálně přiznat stejné škody jako soud. Arbitr může vznést určovací žalobu nebo předběžné opatření pouze vám individuálně a pouze v rozsahu vyžadovaném ke splnění vašeho individuálního nároku.
 6. Poplatky a platby související s rozhodčím řízením.

   (i) Spory týkající se částky do 75 000 USD (včetně). Společnost Microsoft vám okamžitě uhradí poplatky za podání a uhradí také poplatky a výdaje asociace AAA a arbitra. Pokud odmítnete poslední písemnou nabídku vyrovnání společnosti Microsoft před jmenováním arbitra („Poslední písemná nabídka společnosti Microsoft“), váš spor bude ponechán na rozhodnutí arbitra („arbitrážní rozhodnutí“) a arbitr vám přidělí částku vyšší než uvedenou v poslední písemné nabídce společnosti Microsoft, společnost Microsoft: (i) uhradí přiznaný nález nebo 1000 USD podle toho, která hodnota je vyšší, (ii) uhradí vaše přiměřené náklady na právní zastoupení a (iii) uhradí veškeré výdaje (včetně poplatků a nákladů na znalce), které vašemu zástupci přiměřeně vzniknou při šetření, přípravě a vymáhání vašeho nároku v rozhodčím řízení. Pokud se vy a společnost Microsoft nedohodnete na výši poplatků, nákladů a výdajů, stanoví ji arbitr.

   (ii) Spory týkající se částky nad 75 000 USD. Úhrada poplatků za podání a poplatků a výdajů asociace AAA a arbitra se bude řídit pravidly asociace AAA.

   (iii) Spory týkající se jakékoli částky. V případě vámi zahájeného rozhodčího řízení bude společnost Microsoft usilovat o poplatky a výdaje AAA nebo arbitra či vaše poplatky za podání, které uhradila, pouze pokud arbitr shledá, že rozhodčí řízení je bezdůvodné nebo se zakládá na nesprávném důvodu. V případě rozhodčího řízení zahájeného společností Microsoft společnost Microsoft uhradí poplatky za podání a poplatky a výdaje asociace AAA a arbitra. Společnost Microsoft od vás nebude v žádném rozhodčím řízení požadovat poplatky a výdaje na své právní zastoupení. Poplatky a výdaje se nezapočítávají do částky, o niž je spor veden.

 7. Rozpor s pravidly asociace AAA. Tato smlouva platí v rozsahu, ve kterém nedochází k rozporu s pravidly komerčního rozhodčího řízení nebo pravidly rozhodčího řízení se spotřebiteli asociace AAA.
 8. Odmítnutí budoucích změn rozhodčího řízení. Jakékoli změny oddílu 20 provedené společností Microsoft můžete odmítnout (s výjimkou změny adresy) zasláním sdělení společnosti Microsoft poštou na adresu v oddílu 20.a do 30 dnů od změny. V takovém případě se na vás bude vztahovat nejnovější verze oddílu 20 před použitím odmítnutých změn.
 9. Nároky nebo spory musí být přihlášeny do jednoho roku. V rozsahu povoleném zákonem je nutné nárok nebo spor, na který se vztahuje oddíl 20, vznést do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (oddíl 20.b) nebo v rámci rozhodčího řízení. Roční lhůta začíná datem, kdy mohl být nárok nebo oznámení o sporu poprvé podán. Nárok nebo spor nepodaný ve lhůtě jednoho roku je trvale promlčen.
Oddělitelnost. V případě, že vyloučení skupinové žaloby v oddílu 20.d je shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu k celému sporu nebo jeho některým částem, oddíl 20 se na tyto části nepoužije. Namísto toho budou tyto části odděleny a projednány u soudu a zbývající části projednány v rozhodčím řízení. Je-li některé další ustanovení tohoto oddílu 20 shledáno nezákonným či nevymahatelným, takové ustanovení bude odděleno a zbývající část oddílu 20 zůstane plně v platnosti a účinnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO; MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ

Spojené státy americké. Pokud jsou místem vašeho pobytu (nebo vaším hlavním místem podnikání) Spojené státy americké, řídí se výklad této smlouvy, nároky spojené s jejím porušením a veškeré další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, předpokládané záruky a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na principy kolize norem zákony státu vašeho pobytu (nebo vašeho hlavního místa podnikání) s tou výjimkou, že FAA reguluje všechna ustanovení týkající se rozhodčího řízení. Souhlasíte s výlučnou soudní pravomocí a místní příslušností státních a federálních soudů v King County, Washington, USA, pro všechny spory související se servisem nebo touto smlouvou vedené před soudem (nikoli pro rozhodčí řízení a soud pro drobné žaloby).

Kanada. Pokud je místem vašeho pobytu (nebo vaším hlavním místem podnikání) Kanada, řídí se výklad této smlouvy, nároky spojené s jejím porušením a veškeré další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, předpokládané záruky a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na principy kolize norem zákony provincie vašeho pobytu (nebo vašeho hlavního místa podnikání). Souhlasíte s výhradní soudní pravomocí a místní příslušností soudů v Ontariu pro veškeré spory související se servisem nebo touto smlouvou.

Ostatní místa. Pokud je místo vašeho pobytu (nebo vaše hlavní místo podnikání) mimo území Spojených států amerických nebo Kanady, řídí se výklad této smlouvy, nároky spojené s jejím porušením a veškeré další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, předpokládané záruky a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na principy kolize norem zákony země vašeho pobytu (nebo vašeho hlavního místa podnikání).

22. ÚPLNÁ SMLOUVA, ODDĚLITELNOST, VYŠŠÍ MOC

Toto je úplná smlouva mezi vámi a společností Microsoft ohledně servisu vašeho zařízení Microsoft. Společnost Microsoft nepovoluje žádnou odchylku od této smlouvy ani její změnu. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným či nevymahatelným, považuje se příslušné neplatné či nevymahatelné ustanovení za nahrazené platným vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž zbylá část smlouvy zůstane nadále účinná. Oddíl 20.j uvádí, co se stane, pokud části oddílu 20 (rozhodčí řízení a vyloučení skupinové žaloby) budou shledány nezákonnými nebo nevymahatelnými. V případě rozporu má oddíl 20.j přednost před tímto oddílem. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádná selhání či prodlení v poskytování servisu, k nimž došlo v důsledku událostí mimo její přiměřenou kontrolu.

23. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE VE STÁTĚ KALIFORNIE

Vyžadovaný cenový odhad oprav (paragraf 9844 Obchodního a živnostenského zákoníku státu Kalifornie) bude předán zákazníkovi dealerem servisu písemně a dealer servisu nesmí za dílo nebo součásti dodané nad rozsah odhadu nic účtovat bez předchozího písemného souhlasu spotřebitele. Je-li to stanoveno písemně, dealer servisu může účtovat přiměřený poplatek za služby poskytnuté při určování povahy poruchy během zpracovávání písemného cenového odhadu opravy. Máte-li zájem o informace, kontaktujte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814.

Kupující zařízení Microsoft ve státě Kalifornie má právo na servis zařízení a jeho opravu během záruky. Záruční doba bude prodloužena o počet celých dnů, kdy zařízení nebylo v držení kupujícího z důvodu záruční opravy. V případě existence vady během záruční doby platnost záruky neskončí až do opravy vady. Záruční doba bude prodloužena také v případě, že záruční opravy nebyly provedeny z důvodu prodlení způsobeného okolnostmi mimo kontrolu kupujícího nebo v případě, že záruční opravy neodstranily vadu a kupující informuje výrobce či prodejce o neúčinnosti oprav do 60 dnů od jejich dokončení. Pokud po přiměřeném počtu pokusů nedojde k opravě vady, kupující může zařízení vrátit výměnou za jiné zboží nebo vrácení peněz, v obou případech po odečtení přiměřeného poplatku za užívání. Prodloužení nemá vliv na ochranu nebo možnosti nápravy, které má kupující na základě jiných zákonů.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE srpen 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ SLUŽBY MICROSOFT DEVICE SERVICE“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?