Záruka na produkt a licence na software: senzor Kinect

Zobrazení informací o záruce na zařízení Chcete-li zobrazit informace o záruce na své zařízení v online servisním středisku pro konzoli Xbox, přihlaste se ke svému účtu Microsoft.

ZÁRUKA VÝROBCE

Tuto Záruku výrobce (dále jen „Záruka“) poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem v Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko (dále jen „Microsoft“).

POUŽITÍM SENZORU KINECT VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TUTO ZÁRUKU POZORNĚ PROSTUDUJTE. POKUD PODMÍNKY ZÁRUKY NEAKCEPTUJETE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA ZAŘÍZENÍ VÁM BUDE VRÁCENA. Společnost Microsoft kontaktujte na http://www.xbox.com/.

Tato Záruka je odlišná od jakýchkoli zákonných záruk na produkty, které jsou poskytovány ze strany prodejců nebo výrobců na základě jakéhokoli vnitrostátního zákona, který se na Vás vztahuje. Slouží k udělení konkrétních či dalších práv v rámci přípustném podle takového zákona a neomezuje vaše práva plynoucí z příslušných ustanovení týkajících se zákonné záruky na produkty. Tuto Záruku nelze převést na třetí stranu.

 1. Definice
  Pro účely této Záruky mají níže uvedené termíny následující význam:

  1. "Senzorem Kinect" se rozumí nový Senzor Kinect zakoupený u autorizovaného prodejce.
  2. "Běžnými podmínkami užívání" se rozumí obvyklé podmínky užívání spotřebitelem za obvyklých domácích podmínek podle návodu k použití Senzoru Kinect.
  3. "Záruční dobou" se rozumí jeden rok ode dne, kdy jste Senzor Kinect zakoupili, podle ustanovení čl. 2 níže.
  4. Zájmenem "Vy" se rozumí původní koncový uživatel.
 2. Doba trvání
  Bez omezení jakýchkoli zákonných záruk, na něž můžete mít nárok v rámci jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, a pokud takový zákon nestanoví delší záruční dobu, společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku na období jednoho (1) roku od zakoupení Senzoru Kinect od autorizovaného prodejce.

 3. Území
  Tato Záruka platí pouze v následujících zemích (včetně jejich zámořských území): Spojené království, Irsko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Řecko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Kypr, Jihoafrická Republika a Rusko.

  Berete na vědomí, že se na Vás mohou vztahovat konkrétní exportní zákony a předpisy země, v níž žijete, a v případě exportu Senzoru Kinect se zavazujete všechny tyto zákony a předpisy dodržovat.

 4. Záruka

  1. Během Záruční doby společnost Microsoft zaručuje, že za Běžných podmínek užívání nedojde k funkční poruše Senzoru Kinect. Společnost Microsoft poskytuje tuto Záruku pouze Vám.
  2. S výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou Vám společnost Microsoft může být povinna poskytnout v rámci jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, je tato Záruka jedinou garancí nebo zárukou, kterou Vám společnost Microsoft poskytuje na Senzor Kinect a jakékoli návody, které s ním mohou být dodány. Žádná třetí osoba není oprávněna poskytnout garanci nebo Záruku jménem společnosti Microsoft.
  3. POKUD VÁM JAKÝKOLI TAKOVÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, POSKYTUJE JAKOUKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDE DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉTO IMPLICITNÍ ZÁRUKY OMEZENA NA ZÁRUČNÍ DOBU VÝROBCE, POKUD DANÝ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK.

 5. Proces získání služeb v rámci Záruky výrobce

  1. Než zahájíte postup podle podmínek Záruky, vyzkoušejte prosím nejprve tipy při potížích, které naleznete na webové stránce http://xbox.com/support.
  2. Jestliže se Vám nepodaří technický problém vyřešit pomocí těchto tipů při potížích, využijte online postup uvedený na stránce http://xbox.com/support. V případě, že nemáte přístup na Internet, zavolejte na telefonní číslo 800 142 365; 2390 00 459.

 6. Odpovědnost společnosti Microsoft

  1. Poté, co Senzor Kinect odešlete zpět společnosti Microsoft, společnost Microsoft jej prověří.
  2. Pokud společnost Microsoft určí, že funkce Senzoru Kinect v průběhu Záruční doby při Běžných podmínkách užívání selhala, společnost Microsoft jej (dle své vlastní volby) opraví nebo vymění, případně Vám proplatí jeho pořizovací cenu, pokud závazné ustanovení jakéhokoli místního zákona, který se na Vás vztahuje, neuvádí jinak. Při opravě se mohou používat nové nebo repasované díly a výměna může být za novou nebo repasovanou jednotku.
  3. Po opravě nebo výměně se na Senzor Kinect bude nadále vztahovat tato Záruka, a to buď po zbývající dobu původní Záruční doby, nebo po dobu 95 dní poté, co Vám společnost Microsoft doručí opravený nebo vyměněný Senzor Kinect, podle toho, která z těchto dob je delší.
  4. POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA OPRAVU NEBO VÝMĚNU SENZORU KINECT NEBO ZA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY VAŠÍM JEDINÝM NÁROKEM PLYNOUCÍM Z TÉTO ZÁRUKY.
  5. Pokud k selhání funkčnosti vašeho Senzoru Kinect dojde po skončení Záruční doby, nemáte nárok na záruku jakéhokoli druhu. Po vypršení Záruční doby Vám společnost Microsoft může naúčtovat poplatek za práci, kterou vynaloží při diagnostice jakýchkoli problémů, které se projeví na vašem Senzoru Kinect a souvisejících servisních službách, bez ohledu na to, zda výsledek této práce bude úspěšný či nikoli.

 7. Podmínky a vyloučení z podmínek Záruky
  Společnost Microsoft nenese odpovědnost a tato Záruka se nebude na Senzor Kinect vztahovat, a to ani za poplatek, v následujících případech:

  1. Senzor Kinect byl poškozen v důsledku užívání s produkty jinými než Konzola Xbox 360 (například osobními počítači, jinými herními konzolami apod.);
  2. Senzor Kinect se využívá ke komerčním účelům (například k pronájmu, výběru poplatků za hraní atd.);
  3. Senzor Kinect byl otevřen, pozměněn nebo do něj bylo jinak zasaženo (například jakékoliv pokusy o narušení jakýchkoli bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů zabraňujících padělání Senzoru Kinect), případně bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo;
  4. Senzor Kinect byl poškozen vnějším vlivem (například upuštění, nedostatečné větrání apod. nebo jiné nedodržení pokynů v tištěném návodu k obsluze dodaném se Senzorem Kinect); nebo
  5. Senzor Kinect byl opraven jinou osobou než společností Microsoft.
 8. Vyloučení určitých škod
  POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI JINAK DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST POUŽÍVAT SENZOR KINECT. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 9. Dodatečné podmínky
  Pokud se pokusíte narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy zabraňující padělání Konzoly Xbox 360 S, Senzoru Kinect nebo Příslušenství, může v důsledku toho dojít k tomu, že Konzola Xbox 360 S, Senzor Kinect nebo Příslušenství trvale přestane fungovat. Kromě toho přestane platit Záruka a v souvislosti s Konzolou Xbox 360 S, Senzorem Kinect nebo Příslušenstvím ztratíte nárok na opravy autorizovanou osobou, a to i za poplatek.

 10. Rozhodné právo
  Tato Záruka se bude řídit a bude posuzována v souladu se zákonem země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

LICENCE NA SOFTWARE

POUŽITÍM SENZORU KINECT VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO LICENCÍ NA SOFTWARE. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TUTO LICENCI POZORNĚ PROSTUDUJTE. POKUD PODMÍNKY LICENCE NEAKCEPTUJETE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÝ SOFTWARE VRAŤTE SVÉMU PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT. CENA SOFTWARU VÁM BUDE VRÁCENA. Společnost Microsoft kontaktujte na http://www.xbox.com/.

 1. Definice
  Pro účely této Licence mají níže uvedené termíny následující význam:

  1. "Konzolou Xbox 360" se rozumí Konzola Xbox 360.
  2. “Konzolou Xbox 360 S” se rozumí Konzola Xbox 360 S.
  3. „Schváleným Příslušenstvím“ se rozumí značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 nebo Xbox 360 S společnosti Microsoft, a značkové hardwarové příslušenství Xbox 360 nebo Xbox 360 S třetí strany, které bylo vyrobeno na základě licence, pokud je jeho obal označen oficiálním logem "Licensed for Xbox" Senzor Kinect je Sváleným Příslušenstvím pouze pro účely této licence na software.
  4. "Schválenými hrami" se rozumí hry pro Xbox 360 nebo Xbox 360 S na herních discích, vydané společností Microsoft nebo na základě jí udělené licence, a herní obsah stažený ze služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo z webových stránek xbox.com (například avatary, stahovatelné hry, herní přídavky atd.).
  5. "Softwarem" se rozumí software instalovaný na Senzoru Kinect, včetně všech aktualizací, které společnost Microsoft případně podle potřeby zpřístupní.
  6. "Neschváleným příslušenstvím" se rozumí veškeré hardwarové příslušenství, které není Schváleným příslušenstvím. Neschváleným Příslušenstvím nejsou USB paměťové disky, digitální fotoaparáty používané k zhotovení fotografií nebo videa a přehrávače hudby používané k přehrávání hudby nebo zobrazování fotografií či videa.
  7. "Neschválenými hrami" se rozumí veškeré herní disky, stahovatelné hry a herní obsah nebo média, které nejsou Schválenými hrami.
  8. "Neschváleným softwarem" se rozumí veškerý software, který nedistribuuje společnost Microsoft ve formě herních disků Xbox 360 nebo Xbox 360 S, vydaných společností Microsoft nebo na základě jí udělené licence, služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo Webové stránky Xbox.com.
  9. Zájmenem "Vy" se rozumí uživatel Senzoru Kinect

 2. Licence
  Na základě této Licence získáváte konkrétní smluvní práva, pokud není v žádném národním právním předpise, který se na Vás vztahuje, stanoveno jinak.

  1. Software získáváte na základě udělení Licence, která platí pouze v rámci stanoveného území. Software Vám nebyl prodán. Licence Vás opravňuje k užívání Softwaru pouze ve formě, v níž byl instalován na Senzoru Kinect a podle potřeby společností Microsoft aktualizován. Nejste oprávněni Software kopírovat nebo provádět jeho zpětné načtení (reverse engineering).
  2. Tímto udělujete souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

   1. Svůj Senzor Kinect budete používat pouze s Konzolou Xbox 360 nebo Xbox 360 S, nikoli s jiným zařízením (například osobním počítačem, jinými herními konzolami apod.). Spolu se Senzorem Kinect budete používat pouze Schválené hry a Schválené Příslušenství. Je možné, že Neschválené hry nebo Neschválené příslušenství nebude spolu s vaším Senzorem Kinect fungovat nebo přestane trvale fungovat po následné aktualizaci Softwaru.
   2. Nebudete používat nebo instalovat jakýkoli Neschválený software. V opačném případě je možné, že Senzor Kinect přestane při takovém použití nebo instalaci nebo po následné aktualizaci Softwaru trvale fungovat.
   3. Nebudete se pokoušet narušit nebo obejít jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy proti padělání Senzoru Kinect. V opačném případě je možné, že Senzor Kinect přestane při takovém použití nebo instalaci nebo po následné aktualizaci Softwaru trvale fungovat.
   4. Společnost Microsoft je oprávněna použít technická opatření, včetně aktualizací Softwaru, jimiž zabrání použití Senzoru Kinect pro Konzolu Xbox 360, aby bylo zabráněno použití Neschváleného příslušenství nebo Neschválených her, a aby byla ochráněna technická omezení, bezpečností mechanismy nebo mechanismy proti padělání Senzoru Kinect.
   5. Společnost Microsoft je oprávněna podle potřeby, aniž by Vás o tom informovala, například aktualizovat jakákoli technická omezení, bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy proti padělání.

   Jakékoli neoprávněné použití ve smyslu těchto ustanovení může vést k tomu, že ztratíte nárok na výhody plynoucí ze Záruky Senzoru Kinect.

 3. Území
  Tato Licence platí pouze v následujících zemích (včetně jejich zámořských území): Spojené království, Irsko, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Řecko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Kypr, Jihoafrická republika a Rusko.

 4. Záruka
  Software je předmětem Záruky vztahující se na Senzor Kinect, přičemž společnost Microsoft Vám ve vztahu k Softwaru neuděluje žádnou další garanci nebo záruku, s výjimkou jakékoli zákonné záruky, kterou společnost Microsoft může být povinna Vám udělit podle příslušných místních zákonů. Žádná třetí strana není oprávněna udělit jakoukoli garanci nebo záruku jménem společnosti Microsoft.

 5. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD
  POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI JINAK DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST UŽÍVÁNÍ SOFTWARU. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 6. Rozhodné právo
  Tato Licence se bude řídit a bude posuzována v souladu se zákonem země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Záruka na produkt a licence na software: senzor Kinect“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?