napájecí zdroj konzole Xbox 360

Tento článek popisuje jednotku napájecího zdroje (PSU) a napájecí kabely konzole Xbox 360.

Na této stránce

Informace o napájecím zdroji konzole Xbox 360

Konzola Xbox 360 je vybavena externí jednotkou napájecího zdroje (PSU) s ventilátorem. Zdroj napájení je konstrukčně shodný pro všechny země. Maximální rozměry zdroje jsou následující:

 • 220–240V napájecí zdroj má rozměry přibližně 21,9 x 7,7 x 5,4 cm.
 • 110–127V napájecí zdroj má rozměry přibližně 21,4 x 7,7 x 5,4 cm.

Některé napájecí zdroje jsou kratší, ale mají stejné parametry. Například v zemích používajících síťové napětí 110 V je zdroj poněkud menší.

 • Konzole Xbox 360 E: Používá 120W napájecí zdroj
 • Konzole Xbox 360 S: Používá 135W napájecí zdroj
 • Předchozí verze konzole Xbox 360: Existuje několik verzí napájecího zdroje pro předchozí verzi konzole Xbox 360. V závislosti na požadavcích na napájení konzoly s ní byl dodán 203W, 175W nebo 150W napájecí zdroj.

Poznámky:

 • Důležité: Společnost Microsoft nelicencuje žádné příslušenství k připojení do zásuvky napájení konzoly Xbox od jiných výrobců. Použití jakéhokoli jiného příslušenství mimo standardní napájecí zdroj konzole Xbox 360 může způsobit poškození konzole nebo zrušit platnost její záruky.
 • Zdroje napájení jsou určeny k použití pouze v zemích a oblastech, ve kterých jsou prodávány, protože různé oblasti používají různé elektrické sítě. V případě použití napájecího zdroje v jiné zemi může dojít k poškození zdroje nebo konzole Xbox 360 a ke zrušení platnosti záruky.
 • Nepoužívejte příslušenství bez licence, například náhradní napájecí zdroj jiného výrobce, ani žádné příslušenství připojitelné mezi konzoli Xbox 360 a napájecí zdroj.
 • Napájecí zdroj konzole Xbox 360 obsahuje vnitřní pojistku, která pomáhá konzoli chránit před příliš vysokým napětím a síťovým přepětím. Nicméně napájecí zdroj je uzavřená jednotka a z tohoto důvodu není možné vnitřní pojistku vyměnit. Napájecí zdroj má jmenovitý nepřetržitý výkon 245 W a jmenovitý maximální výkon 280 W.
 • 120W napájecí zdroj a 135W napájecí zdroj jsou vzájemně zaměnitelné a s konzolemi Xbox 360 S a Xbox 360 E můžete použít kterýkoli z nich.

Napájecí kabely konzole Xbox 360

Napájecí zdroj je opatřen pevně připojeným kabelem stejnosměrného napájení, který se připojuje ke konzoli, a kabelem střídavého napájení k připojení do zásuvky elektrické sítě.

Kabely stejnosměrného napájení

 • Kabel stejnosměrného napájení je trvale připevněn k napájecímu zdroji a připojuje se ke konzoli Xbox 360. Konektor kabelu může být opatřen dvěma šedými tlačítky, jejichž stisknutím je nutné kabel před odpojením od konzole Xbox 360 uvolnit.
 • Kabel stejnosměrného napájení má délku přibližně 1,1 m.
 • Ke konci kabelu je trvale připojen speciální napájecí konektor. Tento konektor je navržen speciálně pro zásuvku napájení konzole Xbox 360.

Konektory napájení pro předchozí verzi konzole Xbox 360:

Konektory napájení pro předchozí verzi konzole Xbox 360.
1. 203W konektor
2. 175W konektor
3. 150W konektor

Konektor kabelu vycházejícího z napájecího zdroje přesně zapadá do té konzole Xbox 360, se kterou je zdroj kompatibilní. Pokud napájecí kabel nelze ke konzoli Xbox 360 připojit, ujistěte se, že se jedná o správný zdroj pro vaši konzoli.

Kabely střídavého napájení

Kabel střídavého napájení má délku přibližně 1,8 m a lze jej od jednotky napájecího zdroje odpojit.

Koncovka napájecího kabelu, který se připojuje ke zdroji, má dvě nebo tři zdířky. Počet zdířek odpovídá počtu kolíků konektoru napájecího zdroje. S kabely opatřenými dvěma zdířkami používejte pouze napájecí zdroje se dvěma kolíky a s kabely opatřenými třemi zdířkami pouze napájecí zdroje se třemi kolíky. Použitím jiného napájecího kabelu než takového, který byl navržen pro váš zdroj napájení, můžete způsobit poškození zdroje nebo konzole Xbox 360.

Existuje několik typů koncovek napájecího kabelu, který se připojuje do zásuvky elektrické sítě. Typ koncovky závisí na zemi či oblasti zakoupení konzoly. Další informace o různých typech koncovek najdete v následující tabulce:

Země nebo oblast Napětí Poznámky:
Kanada 120 V, 60 Hz V oblasti Severní a Jižní Ameriky jsou dodávány napájecí zdroje se dvěma kolíky a kabely se dvěma zdířkami a zdroje se třemi kolíky a kabely se třemi zdířkami. Část napájecího kabelu, která se připojuje k elektrické zásuvce, je shodná pro Kanadu, Kolumbii, Mexiko a USA. Pro Chile se však tato součást liší.
Chile 220 V, 50 Hz
Kolumbie 120 V, 60 Hz
Mexiko 127 V, 60 Hz
Spojené státy 120 V, 60 Hz
Evropa (Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko) 230 V, 50 Hz V Evropě a Jihoafrické republice jsou dodávány napájecí zdroje se dvěma kolíky a kabely se dvěma zdířkami a zdroje se třemi kolíky a kabely se třemi zdířkami. Konec napájecího kabelu připojovaný k elektrické zásuvce může být opatřen pěti různými druhy koncovek.
Itálie
Severské státy (Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko)
Švýcarsko
Jihoafrická republika 230 V, 50 Hz, pojistka 15 A
Velká Británie a Irsko 230 V, 50 Hz, pojistka 10 A
Japonsko 100 V při 50 Hz (E)
100 V při 60 Hz (W)
V Japonsku existuje pouze jeden model koncovky napájecího kabelu konzoly Xbox 360.
Austrálie 240 V, 50 Hz V oblasti Asie a Tichého oceánu a v Indii jsou dodávány napájecí zdroje se dvěma kolíky a kabely se dvěma zdířkami a zdroje se třemi kolíky a kabely se třemi zdířkami. Konec napájecího kabelu připojovaný k elektrické zásuvce může být opatřen čtyřmi různými druhy koncovek.
Hongkong 220 V, 50 Hz, pojistka 10 A
Indie 230 V, 50 Hz, pojistka 15 A
Korea 220 V, 60 Hz
Nový Zéland 230 V, 50 Hz
Singapur 230 V, 50 Hz, pojistka 10 A
Tchaj-wan 110 V, 60 Hz

Umístění, teplota a hlučnost napájecího zdroje

K dosažení optimálního chlazení využívá externí napájecí zdroj konzoly Xbox 360 vestavěný ventilátor, který zajišťuje proudění vzduchu. Jakmile stisknutím tlačítka napájení zapnete konzolu Xbox 360, ventilátor zdroje se spustí. Za normálních okolností zdroj vydává bzučivý zvuk. Když je konzola Xbox 360 v pohotovostním režimu nebo je odpojena od napájecího zdroje, ventilátor není v provozu. Rychlost ventilátoru se mění v závislosti na teplotě zdroje. Se změnou rychlosti ventilátoru se mění také hlasitost bzučivého zvuku, který zdroj produkuje.

Efektivní a bezpečnou funkci napájecího zdroje můžete zajistit dodržením následujících zásad:

 • Položte napájecí zdroj na místo, kde jeho větrací otvory nebudou zakryty.
 • Nepokládejte zdroj na postel, pohovku ani žádný jiný měkký povrch, který by mohl způsobit zakrytí větracích otvorů.
 • Neumisťujte zdroj do uzavřeného prostoru jako je polička, přihrádka nebo skříňka, pokud tyto prostory nejsou větrány.
 • Neumisťujte napájecí zdroj do blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, topných průduchů, kamen nebo zesilovačů.
 • Neumísťujte na napájecí zdroj jiná elektrická zařízení.
 • Napájecí zdroj musí být ve vodorovné pozici a vždy stát rovně na čtyřech pryžových podložkách na základně.
Napájecí zdroj konzole Xbox 360 ve vodorovné pozici, položený rovně na čtyřech pryžových podložkách na základně.

Pokud je napájecí zdroj nadměrně hlučný, je možné, že používáte prodlužovací kabel se zásuvkami nebo přepěťovou ochranu, které jsou přetížené. Zapojte napájecí zdroj přímo do zásuvky v místnosti a ověřte, zda problém přetrvává.

Elektrická bezpečnost napájecího zdroje

Připojení napájecího zdroje ke konzoli Xbox 360:

 1. Pevně připojte kabel stejnosměrného napájení ke konzoli Xbox 360.
 2. Pevně připojte kabel střídavého napájení k napájecímu zdroji tak, aby byl zcela usazen.
 3. Připojte druhý konec kabelu střídavého napájení do elektrické zásuvky.

Stejně jako u mnoha jiných elektrických zařízení může mít nedodržení následujících opatření za následek vážné zranění či smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem nebo požár či poškození konzole Xbox 360 (Xbox 360 video game and entertainment system).

Zvolte vhodný napájecí zdroj pro konzoli Xbox 360.

 • Používejte pouze napájecí zdroj a kabel střídavého napájení, které byly dodány spolu s konzolí, nebo které jste obdrželi od autorizovaného servisního střediska. Pokud si nejste jisti, zda máte správný napájecí zdroj, porovnejte údaj u výstupního napětí (12V) na zdroji s údajem u výstupního napětí (12V) uvedeným vedle konektoru napájení na konzoli. Číslo uvedené na napájecím zdroji (16,5A, 14A nebo 12,5A) musí být shodné nebo vyšší než číslo uvedené na konzoli. Pokud potřebujete náhradní napájecí zdroj nebo kabel střídavého napájení, přejděte na stránku Podpora zařízení.
 • Zkontrolujte, zda zásuvka dodává elektrický proud se stejným napětím (V) a frekvencí (Hz), jaké jsou uvedeny na napájecím zdroji. Pokud si nejste jistí, jaké parametry má elektrická síť ve vašem domě, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.
 • Nepoužívejte nestandardní zdroje napájení, jako jsou generátory nebo měniče, a to ani v případě, že se hodnoty napětí a frekvence zdají být odpovídající. Používejte pouze střídavé napájení ze standardní síťové zásuvky ve zdi.
 • Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel, spojku ani jiné elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda jejich jmenovité hodnoty odpovídají celkovému proudu (v ampérech [A]) odebíranému konzolí Xbox 360 (hodnota je uvedena na napájecí jednotce) a veškerých dalších zařízeních připojených ke stejnému obvodu.
 • Použijte řádně uzemněnou elektrickou zásuvku, která umožňuje připojení tříkolíkové koncovky. Neodstraňujte uzemňovací kolík. Pokud koncovka do vaší zásuvky nepasuje, požádejte elektrotechnika o výměnu zastaralé zásuvky.

Ochrana napájecího zdroje a kabelů před poškozením:

 • Nešlapejte po napájecích kabelech.
 • Chraňte kabely před skřípnutím a ostrým ohnutím, zejména v místech připojení k zásuvce, napájecímu zdroji a konzoli.
 • Netahejte za kabel, nedělejte na něm uzly, neohýbejte jej ani s ním jinak nepatřičně nemanipulujte.
 • Nevystavujte kabely zdrojům tepla.
 • Neomotávejte kabely kolem jednotky napájecího zdroje.
 • Uložte napájecí kabely mimo dosah dětí a zvířat. Nenechejte je kabely kousat nebo žvýkat.
 • Při odpojování kabelů tahejte za koncovky. Netahejte za kabely samotné.
 • Nenechávejte napájecí zdroj na žádném z kabelů viset.
 • Dojde-li k jakémukoli poškození kabelu nebo zdroje napájení, okamžitě jej přestaňte používat. Přejděte na stránku Podpora zařízení a objednejte si náhradní.
 • Odpojte konzoli Xbox 360 během bouřky nebo v případě, že ji po delší dobu nepoužíváte.

Energetická spotřeba v rámci EU

Toto zařízení splňuje nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a stanovy samoregulační iniciativy herních konzolí.

Herní konzole jsou nastaveny tak, aby byly automaticky vypnuty po 60 minutách neaktivity. Automatické vypnutí může pomáhat šetřit energii snížením množství času, po který je herní konzole zapnuta, když ji nepoužíváte.

Model Hlavní nabídka
[W]
Přehrávání disku DVD
[W]
Přehrávání disku Blu-ray
[W]
Streamování v rozlišení 1080p
[W]
Aktivní hraní hry
[W]
Výchozí nastavení automatického vypnutí [minuty]
Xbox 360 1538 53 46 Není k dispozici 54 69 60
Kinect 59 50 Není k dispozici 59 74 60

Poznámky:

 1. Měření jsou založena na průměru ze tří vybraných her a specificky vybraného obsahu médií.
 2. Chcete-li určit číslo modelu, vyhledejte tuto informaci na produktovém štítku na vaší konzoli.
 3. Testovaná média (19. 2. 2016):
  • DVD: Pán prstenů – Společenstvo prstenu
  • Streamování: Dům z karet – 1. série, 1. díl [Netflix]
  • Hry: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „napájecí zdroj konzole Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?