Záruka na produkt a softwarová licence: Senzor Kinect (Nový)

OMEZENÁ ZÁRUKA

POUŽÍVÁNÍM SENZORU KINECT SOUHLASÍTE S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED NASTAVENÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY ZÁRUKY. POKUD S PODMÍNKAMI ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÝ SENZOR VRAŤTE PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT, ČÁSTKA VÁM BUDE VRÁCENA. Obraťte se na společnost Microsoft na adrese http://www.xbox.com/ (800) 4MY XBOX nebo (800) 469 926 9. Záruka vám dává specifická zákonná práva. Můžete mít i jiná práva, která se v jednotlivých státech a provinciích liší.

 1. Definice
  1. „Senzor Kinect“ označuje nový senzor Kinect zakoupený u autorizovaného prodejce.

  2. „Záruční doba“ znamená jeden rok od data zakoupení senzoru Kinect.

  3. „Vy“ označuje původního koncového uživatele.

  4. „Běžné podmínky použití“ označují obvyklé uživatelské použití za běžných domácích podmínek podle pokynů uvedených v návodu k použití senzoru Kinect.

  5. „Stát“ označuje stát, distrikt Kolumbie a jakékoli další území a majetek Spojených států amerických. „Spojené státy americké“ zahrnují všechny tyto státy.

 2. Záruka
  1. Během záruční doby zaručuje společnost Microsoft pouze Vám, že senzor Kinect bude bezchybně fungovat za běžných podmínek použití.

  2. Toto je jediná záruka společnosti Microsoft na senzor Kinect, společnost Microsoft neposkytuje žádné další záruky a podmínky. Nikdo jiný nemůže poskytnout žádné záruky či podmínky jménem společnosti Microsoft.

  3. POKUD VÁM ZÁKONY STÁTU NEBO PROVINCIE DÁVAJÍ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, DOBA TRVÁNÍ TĚCHTO ZÁRUK JE OMEZENÁ NA ZÁRUČNÍ DOBU. Některé státy a provincie nepovolují omezení trvání doby předpokládané záruky, takže se na Vás toto omezení nemusí vztahovat.

 3. Postup získání záručních služeb
  1. Než zahájíte proces uplatňování záruky, projděte si tipy na řešení potíží na stránkách http://www.xbox.com/en-US (USA) nebo http://www.xbox.com/en-CA (Kanada).

  2. Pokud tipy pro řešení potíží váš problém nevyřeší, postupujte podle online pokynů na adrese http://www.xbox.com/en-US (USA) nebo http://www.xbox.com/en-CA (Kanada). Nemáte-li přístup k internetu, zavolejte na (800) 4MY XBOX nebo (800) 469 926 9.

 4. Odpovědnost společnosti Microsoft
  1. Pokud senzor Kinect vrátíte, společnost Microsoft ho zkontroluje.

  2. Pokud společnost Microsoft shledá, že senzor Kinect během záruční doby přestal fungovat správně za běžných podmínek použití, opraví jej nebo vymění (podle vlastního uvážení), nebo Vám vrátí částku odpovídající nákupní ceně. Při opravě mohou být použity nové nebo opravené součásti. Při výměně může být použita nová nebo opravená jednotka.

  3. Po opravě či výměně se bude na Váš senzor Kinect vztahovat tato záruka v rámci zbývající původní záruční doby, nebo po dobu 95 dní od odeslání senzoru společností Microsoft (podle toho, které z těchto období je delší).

  4. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPRAVIT NEBO VYMĚNIT SENZOR KINECT NEBO VRÁTIT ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ NÁKUPNÍ CENĚ JE VAŠÍM VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM.

  5. Pokud senzor Kinect přestane řádně fungovat po vypršení záruční doby, není k dispozici záruka žádného typu. Po vypršení záruční doby Vám může společnost Microsoft naúčtovat poplatek za servis a případnou diagnostiku problémů senzoru Kinect.

 5. Odmítnutí záruky
 6. Za určitých okolností společnost Microsoft nenese odpovědnost za škodu a záruku nelze uplatnit. Jedná se o případy, kdy byl senzor Kinect:

  1. poškozen v důsledku použití s produkty, které neprodává ani neschválila společnost Microsoft (mimo jiné s hrami či příslušenstvím, které společnost Microsoft nevyrobila či neschválila, s nelegálními kopiemi her apod.);

  2. jsou využívány ke komerčním účelům (může se jednat například o pronájem či účtování poplatku za hru apod.);

  3. rozebrán, upraven či pozměněn (například ve snaze obejít technická omezení senzoru Kinect, jeho bezpečnostní a protipirátské mechanismy nebo mechanismy znemožňující použití nelegálních produktů), případně bylo upraveno či odstraněno jeho sériové číslo;

  4. poškozen v důsledku působení vnějších vlivů (například produkty, jež spadly na zem nebo pro něž nebylo zajištěno dostatečné odvětrávání apod., nebo produkty, které nebyly používány v souladu s příslušným návodem k použití senzoru Kinect); nebo

  5. opraven někým jiným než společností Microsoft.

 7. ODMÍTNUTÍ URČITÝCH ŠKOD
 8. SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; ZA ZTRÁTU DAT, SOUKROMÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ NEBO ZISKU; ANI ZA NESCHOPNOST POUŽÍVAT SENZOR KINECT. TATO ODMÍTNUTÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD A V PŘÍPADĚ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. Některé státy nebo provincie neumožňují odmítnutí či omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, toto omezení či odmítnutí pro Vás proto nemusí platit.

 9. Další podmínky
 10. Pokusíte-li se obejít nějaká technická omezení senzoru Kinect, jeho bezpečnostní mechanismy nebo mechanismy znemožňující použití nelegálních produktů, může to způsobit, že senzor Kinect přestane natrvalo fungovat. Kromě toho se záruka stává neplatnou a senzor Kinect nemá nárok na autorizovaný servis, ani za poplatek.

 11. Určení rozhodného práva
  1. Pokud jste senzor Kinect zakoupili v USA, interpretace této záruky a jakýchkoli nároků vyplývajících z porušení této smlouvy společností Microsoft se řídí zákony státu Washington bez ohledu na to, jaké rozhodné právo pro tyto případy určují zákony.

  2. Pokud jste senzor Kinect zakoupili v Kanadě, interpretace této záruky a jakýchkoli nároků vyplývajících z porušení této smlouvy společností Microsoft se řídí zákony provincie Ontario bez ohledu na to, jaké rozhodné právo pro tyto případy určují zákony.

  3. Jakékoli další spory (např. o ochraně spotřebitele, o ochraně hospodářské soutěže, o předpokládané záruce či spory týkající se deliktů) se řídí zákony státu či provincie, kde žijete.
   Všechny části této omezené záruky se uplatňují v maximálním rozsahu povoleném zákonem, pokud to není zákonem zakázáno.

 12. Tato záruka je platná pouze ve Spojených státech amerických a v Kanadě.
 13. Adresa společnosti Microsoft v USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adresa společnosti Microsoft v Kanadě:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

SOFTWAROVÁ LICENCE

POUŽÍVÁNÍM SENZORU KINECT SOUHLASÍTE S TOUTO SOFTWAROVOU LICENCÍ. PŘED NASTAVENÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SOFTWAROVOU LICENCI. POKUD S PODMÍNKAMI SOFTWAROVÉ LICENCE NESOUHLASÍTE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÝ SENZOR VRAŤTE PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT, ČÁSTKA VÁM BUDE VRÁCENA. Obraťte se na společnost Microsoft na adrese http://www.xbox.com/ (800) 4MY XBOX nebo (800) 469 926 9.

 1. Definice
  1. „Xbox 360 S“ označuje konzoli Xbox 360 S.

  2. „Schválené příslušenství” označuje hardwarové příslušenství ke konzoli Xbox 360 nebo Xbox 360 S od společnosti Microsoft a hardwarové příslušenství ke konzoli Xbox 360 nebo Xbox 360 S schválené společností Microsoft se značkou třetí strany, na jehož balení je oficiální logo „Schváleno pro konzoli Xbox“. Senzor Kinect je schváleným příslušenstvím pouze pro účely této softwarové licence.

  3. „Schválené hry“ jsou hry pro konzoli Xbox 360 nebo Xbox 360 S na herních discích vydané nebo schválené společností Microsoft a herní obsah ke stažení ze služby Microsoft Xbox Live nebo z webových stránek Xbox.com (např. avatary, hry ke stažení, herní doplňky apod.).

  4. „Software“ označuje předem nainstalovaný software v senzoru Kinect, včetně všech aktualizací, které společnost Microsoft může čas od času zpřístupnit.

  5. „Neschválené příslušenství“ označuje veškeré hardwarové příslušenství jiné než schválené příslušenství, kromě paměťových karet USB, digitálních fotoaparátů použitých při pořizování fotografií či videí a hudebních přehrávačů používaných k přehrávání hudby, prohlížení fotografií či sledování videí, které se nepovažují za neschválené příslušenství.

  6. „Neschválené hry“ jsou všechny herní disky, hry ke stažení a herní obsah či média jiné než schválené hry.

  7. „Neschválený software“ označuje jakýkoli software, který nedistribuuje společnost Microsoft prostřednictvím herních disků pro konzole Xbox 360 nebo Xbox 360 S vydaných nebo schválených společností Microsoft, službou Microsoft Xbox Live nebo webovými stránkami Xbox.com.

  8. „Vy“ označuje uživatele senzoru Kinect.

 2. Licence
  1. K softwaru získáváte licenci, není Vám prodán. Máte licenci k používání softwaru pouze jako předem nainstalovaného softwaru v senzoru Kinect, který společnost Microsoft čas od času aktualizuje. Software nemůžete kopírovat nebo provádět jeho reverzní inženýrství.

  2. V rámci podmínek této softwarové licence jste souhlasili, že:

   1. Senzor Kinect budete používat výlučně s konzolí Xbox 360 nebo Xbox 360 S a nikoli s žádným jiným zařízením (mimo jiné např. s počítačem, jinými konzolemi na video hry apod.). Se senzorem Kinect budete používat pouze schválené hry. Nebudete používat neschválené příslušenství nebo neschválené hry. Nemusely by fungovat, nebo by mohly přestat fungovat po aktualizaci softwaru.

   2. Nebudete používat ani instalovat žádný neschválený software. Pokud byste tak učinili, mohl by senzor Kinect trvale přestat fungovat, a to okamžitě nebo později po aktualizaci softwaru.

   3. Nebudete se snažit obejít žádná technická omezení senzoru Kinect, jeho bezpečnostní mechanismy ani mechanismy znemožňující použití nelegálních produktů. Pokud byste tak učinili, mohl by senzor Kinect trvale přestat fungovat, a to okamžitě nebo později po aktualizaci softwaru.

   4. Společnost Microsoft může použít technická opatření, např. aktualizace softwaru, omezující použití senzoru Kinect s konzolí Xbox 360 nebo Xbox 360 S, aby tak zabránila používání neschváleného příslušenství a chránila technická omezení, bezpečnostní mechanismy a mechanismy znemožňující použití nelegálních produktů v senzoru Kinect.

   5. Společnost Microsoft může software čas od času aktualizovat bez předchozího upozornění, např. za účelem aktualizace technických omezení, bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů znemožňujících použití nelegálních produktů.

 3. Záruka
 4. Na software se vztahuje omezená záruka pro senzor Kinect a společnost Microsoft neposkytuje žádné další záruky a podmínky na software. Nikdo jiný nemůže poskytnout žádné záruky či podmínky jménem společnosti Microsoft.

 5. ODMÍTNUTÍ URČITÝCH ŠKOD
 6. SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; ZA ZTRÁTU DAT, SOUKROMÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ NEBO ZISKU; ANI ZA NESCHOPNOST SOFTWARE POUŽÍVAT. TATO ODMÍTNUTÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD A V PŘÍPADĚ, ŽE NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. Některé státy nebo provincie neumožňují odmítnutí či omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, toto omezení či odmítnutí pro Vás proto nemusí platit.

 7. Určení rozhodného práva
  1. Pokud jste senzor Kinect zakoupili v USA, interpretace této softwarové licence a jakýchkoli nároků vyplývajících z porušení této smlouvy společností Microsoft se řídí zákony státu Washington bez ohledu na to, jaké rozhodné právo pro tyto případy určují zákony.

  2. Pokud jste senzor Kinect zakoupili v Kanadě, interpretace této softwarové licence a jakýchkoli nároků vyplývajících z porušení této smlouvy společností Microsoft se řídí zákony provincie Ontario bez ohledu na to, jaké rozhodné právo pro tyto případy určují zákony.

  3. Jakékoli další spory (např. o ochraně spotřebitele, o ochraně hospodářské soutěže, o předpokládané záruce či spory týkající se deliktů) se řídí zákony státu či provincie, kde žijete.

  Tato smlouva se uplatňuje v maximálním rozsahu povoleném zákonem, pokud to není zákonem zakázáno. Tato smlouva nemění Vaše práva vyplývající ze zákonů Vašeho státu či země, pokud to zákony Vašeho státu či země neumožňují.

  Adresa společnosti Microsoft v USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adresa společnosti Microsoft v Kanadě:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Vedlo to k vyřešení problému?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Záruka na produkt a softwarová licence: Senzor Kinect (Nový)“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?