Ρύθμιση, χρήση και αντιμετώπιση προβλημάτων του Χειριστηρίου Big Button Xbox 360

Εικόνα που δείχνει τα τέσσερα Χειριστήρια Big Button Xbox 360 και το δέκτη υπερύθρων με το καλώδιο.

Λύσεις

Ρύθμιση του Χειριστηρίου Big Button Xbox 360

Η ρύθμιση είναι εύκολη. Τοποθετήστε μπαταρίες στο χειριστήριο Big Button και, στη συνέχεια, συνδέστε το χειριστήριο παιχνιδιού στην κονσόλα Xbox 360.

Τοποθέτηση μπαταριών

 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών.
 2. Τοποθετήστε δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6). Για τη βέλτιστη απόδοση, αποφύγετε τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών AA.
 3. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών.

Σύνδεση του χειριστηρίου Big Button

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως τέσσερα χειριστήρια Big Button σε μια κονσόλα.

 1. Συνδέστε το καλώδιο του δέκτη υπερύθρων σε μια ανοιχτή θύρα USB της κονσόλας Xbox 360.
Το βέλος υποδεικνύει τη θύρα στην οποία θα συνδέσετε το δέκτη υπερύθρων στην κονσόλα Xbox 360 E. Το βέλος υποδεικνύει τη θύρα στην οποία θα συνδέσετε το δέκτη υπερύθρων στην κονσόλα Xbox 360 S.
 1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα έτσι ώστε να υπάρχει μια καθαρή οπτική γραμμή ανάμεσα στους χρήστες του χειριστηρίου Big Button και το δέκτη. Κάθε ένα από τα τέσσερα χειριστήρια Big Button έχει ένα μοναδικό χρώμα που αντιστοιχεί σε ένα χαρακτήρα στην οθόνη. Οι παράμετροί τους ρυθμίζονται αυτόματα με την ακόλουθη προκαθορισμένη σειρά:

  • Ο πρώτος παίκτης είναι πράσινος.
  • Ο δεύτερος παίκτης είναι κόκκινος.
  • Ο τρίτος παίκτης είναι μπλε.
  • Ο τέταρτος παίκτης είναι κίτρινος.

Σημείωση Όταν ο δέκτης υπερύθρων είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα, οι ενδεικτικές λυχνίες γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας θα ανάβουν με πράσινο χρώμα. Η σύνδεση του δέκτη υπερύθρων δεν επηρεάζει τη σύνδεση άλλων ασύρματων χειριστηρίων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κονσόλας και του χειριστηρίου Big Button

Για να ενεργοποιήστε την κονσόλα σας και το χειριστήριο Big Button

Στρέψτε το χειριστήριο Big Button προς το δέκτη υπερύθρων και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox Guide  ή το κουμπί Start. Ο δέκτης θα συνδεθεί με κάθε χειριστήριο Big Button που θα εντοπίσει.

Ένα δάχτυλο πιέζει το κουμπί Xbox Guide σε ένα χειριστήριο big button.

Για να απενεργοποιήστε την κονσόλα σας και το χειριστήριο Big Button

Στρέψτε το χειριστήριο Big Button προς το δέκτη υπερύθρων και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox Guide  για τρία δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

 • Το χειριστήριο Big Button θα συνεχίζει να λειτουργεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την κονσόλα, αρκεί το καλώδιο του δέκτη υπερύθρων να είναι ακόμα συνδεδεμένο.
 • Το χειριστήριο Big Button λειτουργεί μόνο σε εμβέλεια 7,5 μέτρων από την κονσόλα. Αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική γραμμή ανάμεσα στο χειριστήριο παιχνιδιού και το δέκτη υπερύθρων επηρεάζουν την κανονική λειτουργία του χειριστηρίου Big Button.

Χρήση του Χειριστηρίου Big Button Xbox 360

Κουμπιά χειριστηρίου παιχνιδιού

Η εικόνα δείχνει το Χειριστήριο Big Button Xbox 360.

Το χειριστήριο Big Button λειτουργεί ως πληκτρολόγιο κατεύθυνσης. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί και τα κουμπιά A , B , X , Y , Back, Xbox Guide και Start, για να περιηγηθείτε και να χειριστείτε τον Πίνακα οργάνων Xbox.

Χρήση του χειριστηρίου Big Button με άλλα χειριστήρια

Το χειριστήριο Big Button δεν επηρεάζει τη λειτουργία άλλων ενσύρματων ή ασύρματων χειριστηρίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο Big Button σε συνδυασμό με άλλα συνδεδεμένα ενσύρματα ή ασύρματα χειριστήρια για ομαδικό παιχνίδι.

Για παράδειγμα, αν έχετε αντιστοιχίσει ένα ασύρματο χειριστήριο στο τμήμα 1 του κουμπιού τροφοδοσίας, τότε τόσο το ασύρματο χειριστήριο όσο και το πράσινο χειριστήριο Big Button επηρεάζουν τον πράσινο παίκτη στο παιχνίδι. Ομοίως, το δεύτερο ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο αντιστοιχεί στον κόκκινο παίκτη, το τρίτο στον μπλε και το τέταρτο στον κίτρινο.

Καθαρισμός του χειριστηρίου Big Button

Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί. Η χρήση καθαριστικών ουσιών ή η προσπάθεια καθαρισμού των ακροδεκτών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο χειριστήριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Χειριστηρίου Big Button Xbox 360

Σημαντικό Το Χειριστήριο Big Button Xbox 360 προορίζεται για χρήση μόνο με μια κονσόλα Xbox 360 που διαθέτει Δέκτη υπερύθρων του χειριστηρίου Big Button Xbox 360.

Το Χειριστήριο Big Button Xbox 360 έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται αυτόματα με την κονσόλα Xbox 360 όταν πιέζετε οποιοδήποτε κουμπί. Αν το χειριστήριο δεν συνδέεται, δοκιμάστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη. Αν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία στο κέντρο του κουμπιού τροφοδοσίας θα είναι πράσινη.
Ένα δάχτυλο και ένα βέλος υποδεικνύουν το κουμπί τροφοδοσίας στην κονσόλα Xbox 360 E. Ένα δάχτυλο και ένα βέλος υποδεικνύουν το κουμπί τροφοδοσίας στην κονσόλα Xbox 360 S.
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του δέκτη υπερύθρων είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια από τις θύρες USB της κονσόλας Xbox 360.
Ένα βέλος υποδεικνύει τη θύρα στην οποία θα συνδέσετε το δέκτη υπερύθρων στην κονσόλα Xbox 360 E. Ένα βέλος υποδεικνύει τη θύρα στην οποία θα συνδέσετε το δέκτη υπερύθρων στην κονσόλα Xbox 360 S.
 • Συνδέστε το καλώδιο του δέκτη υπερύθρων σε μια άλλη θύρα USB στην κονσόλα Xbox 360.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες AA στο Χειριστήριο Big Button Xbox 360 είναι πλήρως φορτισμένες και σωστά τοποθετημένες.
 • Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox 360 είναι συνδεδεμένο σε πολύμπριζο ή καλώδιο επέκτασης, δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος. Αν η κονσόλα δεν είναι συνδεδεμένη απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος, οι θύρες USB ενδέχεται να μην τροφοδοτούνται επαρκώς με ρεύμα.

Αν ελέγξετε αυτά τα στοιχεία, αλλά το χειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε τα εξής:

 • Στρέψτε το χειριστήριο απευθείας προς το δέκτη υπερύθρων.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης υπερύθρων δεν καλύπτεται από κάτι και ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στο χειριστήριο και το δέκτη υπερύθρων.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το χειριστήριο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα από το δέκτη υπερύθρων.
 • Κλείνετε τις κουρτίνες και τα στόρια των παραθύρων όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο και το δέκτη υπερύθρων κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να περιορίσετε το ποσοστό του φωτός που έρχεται σε επαφή με το δέκτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κατά την επισκευή: αν επιχειρήσετε να ανοίξετε ή/και να επισκευάσετε τη συσκευή σας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά, προσωπικός τραυματισμός και άλλα. Η Microsoft συνιστά να απευθύνεστε σε επαγγελματίες για την επισκευή των συσκευών σας και να προσέχετε όταν επιχειρείτε επισκευές οι ίδιοι.

Αν καμία από αυτές τις λύσεις δεν διορθώσει το πρόβλημα

Αν με τις παραπάνω λύσεις δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, πρέπει να επισκευάσετε την κονσόλα σας. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ρύθμιση, χρήση και αντιμετώπιση προβλημάτων του Χειριστηρίου Big Button Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;