Αντιμετώπιση προβλημάτων του Xbox One Chatpad

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το Xbox One Chatpad, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις για να το επιλύσετε.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του Xbox One Chatpad στο χειριστήριο

Το Chatpad και το χειριστήριο έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά όταν είναι σωστά συνδεδεμένα. Για να συνδέσετε τις συσκευές, κάντε τα εξής:

 1. Ευθυγραμμίστε το βύσμα USB του Chatpad με τη θύρα αξεσουάρ.
 2. Σπρώξτε το Chatpad μέσα στο χειριστήριο.
 3. Αν δεν εφαρμόζει εύκολα, δοκιμάστε να το μετατοπίσετε ελαφρά μπρος-πίσω μέχρι να γλιστρήσει στη θέση του.

Το πληκτρολόγιο του Chatpad δεν λειτουργεί

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά για βοήθεια με το χειριστήριο.

Λύση 2: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο

 1. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 2. Συνδέστε ξανά το Chatpad, σπρώχνοντάς το σταθερά μέσα στο χειριστήριο, για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.

Λύση 3: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε System > Settings > Kinect & devices > Devices & accessories > More options.
 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση ενημέρωσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

Λύση 4: Ενημερώστε την κονσόλα

Η κονσόλα πρέπει να έχει την ενημέρωση του Νοεμβρίου 2015 (ή μεταγενέστερη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox One.

Λύση 5: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε System > Settings > Power & startup > Turn off or restart και κατόπιν επιλέξτε Restart now, για να επανεκκινήσετε την κονσόλα Xbox One.

Από το Chatpad δεν ακούγεται ήχος ή η ποιότητα ήχου είναι κακή

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

Ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά για βοήθεια με το χειριστήριο.

Λύση 2: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τα ακουστικά και το Chatpad

 1. Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το Chatpad.
 2. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 3. Συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.
 4. Συνδέστε ξανά τα ακουστικά στο Chatpad.

Αν συνδέσετε ξανά τα ακουστικά στο Chatpad, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να έχει πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση συμβατών ακουστικών στην κονσόλα Xbox One, για να βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συμβατά.

Λύση 3: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε System > Settings > Kinect & devices > Devices & accessories > More options.
 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση ενημέρωσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

Λύση 4: Ενημερώστε την κονσόλα

Η κονσόλα πρέπει να έχει την ενημέρωση του Νοεμβρίου 2015 (ή μεταγενέστερη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox One.

Λύση 5: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε System > Settings > Power & startup > Turn off or restart και κατόπιν επιλέξτε Restart now, για να επανεκκινήσετε την κονσόλα Xbox One.

Ακούγεται ήχος, αλλά το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

Λύση 1: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο

 1. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 2. Συνδέστε ξανά το Chatpad, σπρώχνοντάς το σταθερά μέσα στο χειριστήριο, για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.

Λύση 2: Δοκιμάστε ένα άλλο παιχνίδι

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Chatpad με ένα άλλο παιχνίδι ή εφαρμογή Xbox One, για να διαπιστώσετε αν το πληκτρολόγιο λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση Το πληκτρολόγιο του Chatpad δεν λειτουργεί με παιχνίδια προηγούμενων εκδόσεων της κονσόλας Xbox One.

Εμφανίζονται εσφαλμένοι χαρακτήρες όταν πιέζω το πληκτρολόγιο

Λύση 1: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις γλώσσας

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα της κονσόλας και του Chatpad είναι ίδιες και ότι βρίσκεστε σε μια υποστηριζόμενη χώρα/περιοχή (ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες χώρες/περιοχές). Ο σειριακός αριθμός του Chatpad λήγει σε B, E, F, G ή S, υποδεικνύοντας τη γλώσσα που υποστηρίζει — B = Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, E = Αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, F = Γαλλικά, G = Γερμανικά και S = Ισπανικά.

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε System > Settings > System.
 3. Επιλέξτε Language & location, για να επιβεβαιώσετε ή να ενημερώσετε την τοποθεσία και τη γλώσσα σας ώστε να αντιστοιχούν στο Chatpad.

Λύση 2: Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων

Μπορεί να μεταβαίνετε στη λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων, αν πιέζετε ένα από τα πλήκτρα ^, ~, ¨, ` ήκαι κατόπιν τους χαρακτήρες a, e, i, o, u ή y. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

Λύση 3: Ελέγξτε τη λειτουργία του Chatpad

Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεστε ή δεν μεταβαίνετε σε κάποια από τις ειδικές λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω σε αυτήν τη σελίδα (π.χ. στην Πορτοκαλί λειτουργία). Αν είναι αναμμένο το πορτοκαλί ή το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο Caps, βρίσκεστε στην αντίστοιχη λειτουργία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο.

Λύση 4: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε System > Settings > Kinect & devices > Devices & accessories > More options.
 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση ενημέρωσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

Το Chatpad εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία από τις λύσεις αυτής της σελίδας, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Επισκευή συσκευής, για να υποβάλετε ένα αίτημα αντικατάστασης της συσκευής σας.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Xbox One Chatpad" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;