Az eszköz jótállási információinak megtekintése

Az eszköz jótállási információinak megtekintéséhez a Microsoft-fiókjával jelentkezzen be az Xbox online szervizközpontba.

NYILATKOZAT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSRÓL

A jelen gyártói jótállást a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (továbbiakban: “Microsoft”) biztosítja a végfelhasználó (fogyasztó) részére.

AZ XBOX 360 S, A KINECT SENSOR ILLETVE A KIEGÉSZÍTŐ(K) HASZNÁLATÁVAL A FOGYASZTÓ ELFOGADJA A JELEN JÓTÁLLÁSBAN FOGLALTAKAT. A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK A JELEN JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ALAPOS ÁTOLVASÁT. HA A FOGYASZTÓ A JELEN JÓTÁLLÁST NEM FOGADJA EL, NE HASZNÁLJA AZ XBOX 360 S-T, A KINECT SENSORT ILLETVE A KIEGÉSZÍTŐKET, HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA AZT A FORGALMAZÓNAK (VISZONTELADÓNAK) VAGY A MICROSOFTNAK. A Microsofttal a következő honlapra történő belépés útján veheti fel a kapcsolatot: http://www.xbox.com/.

A jelen gyártói jótállás különbözik minden más, a forgalmazókra és gyártókra kötelező, nemzeti jogszabályon alapuló jótállástól és/vagy szavatosságtól. A jelen jótállás célja és rendeltetése az, hogy a fogyasztó nemzeti joga által meghatározott körben és terjedelemmel többletjogokat biztosítson az adott fogyasztó részére akként, hogy e többletjogok a fogyasztót egyébként jogszabály, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény erejénél fogva megillető jogokat nem csorbíthatják. A jelen gyártói jótállásból eredő jogok harmadik személyre nem ruházhatók át.

 1. Fogalom-meghatározások
  A jelen jótállás alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 
  1. „Xbox 360 S”: hivatalos kiskereskedelmi forgalomban újként beszerzett Xbox 360 S játékkonzol.
  2. „Kiegészítők”: hivatalos kiskereskedelmi forgalomban újként beszerzett, Microsoft márkanévvel ellátott, Xbox 360 vagy Xbox 360 S hardver-kiegészítők. A merevlemez-meghajtó (HDD) tartozékon, akár előtelepített külön kell megvásárolni.
  3. „Kinect Sensor”: hivatalos kiskereskedelmi forgalomban újként beszerzett Kinect Sensor.
  4. „Jótállási idő”: a 2. pontban írtakkal összhangban az Xbox 360 S és/vagy a Kinect Sensor megvásárlását követő 1 év, illetve a kiegészítők esetén a vásárlást követő 90 nap.
  5. Fogyasztó”: az a fogyasztó, aki végfelhasználóként az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt eredetileg megvette.
  6. „Szokásos otthoni használat”: az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő használati útmutatójának megfelelő, szokásos és rendeltetésszerű, nem üzleti vagy haszonszerzési célú, otthoni körülmények között történő, fogyasztókénti használat.
 2. Időbeli hatály
  A fogyasztót a reá irányadó nemzeti jogszabályok alapján megillető jogok sérelme nélkül, és feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok hosszabb, a gyártót kötelező jótállási időtartamot nem írnak elő, a Microsoft a jelen gyártói jótállást az attól számított 1 (egy) éves időtartamra (gyártói jótállási idő) vállalja, hogy a fogyasztó az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt a hivatalos kereskedőtől beszerezte, illetve a kiegészítők estén a vásárlást követő 90 nap.

 3. Területi hatály
  A jelen gyártói jótállást a Microsoft kizárólag azon termékek vonatkozásában vállalja, amelyeket a fogyasztó a következő országok valamelyikében (ideértve azok esetleges külbirtokait, gyarmatait és/vagy tengerentúli területeit/megyéit) szerezte be: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fogyasztó az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt külföldről (lakóhelyétől/tartózkodási helyétől eltérő országból) szerzi be, úgy az e termékbehozatalra irányadó jogszabályokat be kell tartani.

 4. Jótállás
  1. A Microsoft a fogyasztó felé jótáll azért, hogy a jótállási időn belül és szokásos otthoni használat mellett az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő nem hibásodik meg.
  2. A Microsoft csak a jelen jótállást nyújtja azzal, hogy a jótállás kizárólag Kinect Sensorra és az esetlegesen hozzá tartozó használati útmutatókra vonatkozik kivéve, ha az adott fogyasztóra irányadó nemzeti jogszabályok eltérően rendelkeznek. A Microsoft nevében harmadik személy a jelen jótálláson túlmenően semminemű egyéb jog- és/vagy kellékszavatosságot nem vállalhat.
  3. HA A FOGYASZTÓ NEMZETI JOGA MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE ESETLEGESEN BIZTOSÍTOTT KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGOK IDŐTARTAMA, IDEÉRTVE A TERMÉK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA ÉS/VAGY MEGHATÁROZOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS, NEM LEHET HOSSZABB A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSI IDŐNÉL.

 5. Jótállási igény érvényesítése
  1. A jótállási igény érvényesítését megelőzően, kérjük, tanulmányozza a http://www.xbox.com/support honlapon lévő hibakeresési javaslatainkat.
  2. Ha a hibakeresés nem vezetett eredményre, kérjük, hogy kövesse a http://www.xbox.com/support honlapon olvasható utasításokat. Ha nincs internet-hozzáférése, akkor segítségért hívja a 06 80 018590 telefonszámot.

 6. Microsoft jótállási felelőssége
  1. A fogyasztó által jótállási igény érvényesítése céljából visszaküldött Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt a Microsoft a kézhezvételt követően megvizsgálja.
  2. A Microsoft ezt követően saját belátása szerint eldönti, hogy az Xbox 360 S-ben, a Kinect Sensorban és/vagy a kiegészítőben fennálló hiba a jótállási idő alatt, és egyúttal rendeltetésszerű, normál használat során keletkezett-e. Ha az Xbox 360 S termékben és/vagy annak tartozékában észlelt hiba a jelen gyártói jótállás körébe tartozik, - a fogyasztóra vonatkozó nemzeti jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Microsoft köteles a terméket és/vagy a tartozékot megjavítani, kicserélni vagy saját választása szerint az adott vételárat visszatéríteni a fogyasztó részére. A Microsoft a javításhoz saját választása szerint igénybe vehet akár új, akár felújított alkatrészeket, illetve a cseretermék és/vagy –tartozék szintén lehet akár új, akár felújított darab is.
  3. A javítást illetve cserét követően az Xbox 360 S-re, a Kinect Sensorra és/vagy a kiegészítőre vonatkozó jótállás a gyártói jótállási idő lejártáig, de legalább a kijavított vagy cserélt termék és/vagy tartozék fogyasztó általi kézhezvételétől számított 95 (kilencvenöt) napig változatlanul fennmarad.
  4. AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN, AZ XBOX 360 S, A KINECT SENSOR ÉS/VAGY A KIEGÉSZÍTŐ, ILLETVE EZEK KIJAVÍTÁSA, CSERÉJE VAGY ÁRVISSZATÉRÍTÉSE TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGEN TÚLMENŐEN A MICROSOFT TOVÁBBI JOG- ÉS/VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL.
  5. Ha az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő a gyártói jótállás követően hibásodik meg, a Microsoft jótállásra nem köteles. A jótállási idő elteltét követően a Microsoft jogosult az Xbox 360 S-sel, a Kinect Sensorra és/vagy a kiegészítővel összefüggésben elvégzett hibaazonosítási és –javítási tevékenységért megfelelő díjat felszámítani abban az esetben is, ha ezen tevékenység nem jár eredménnyel.

 7. Jótállási felelősséget kizáró körülmények
  A gyártói jótállás nem érvényes, továbbá az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt a Microsoft még díj ellenében sem köteles kijavítani, ha
  1. az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő azáltal vagy annak során hibásodik meg, hogy azt nem a Microsoft által forgalmazott vagy forgalmazni engedett termékkel (így különösen nem a Microsoft által gyártott vagy gyártani engedélyezett játékokkal és/vagy kiegészítőkkel, illetve „kalóztermékekkel”) együtt használják;
  2. az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt kereskedelmi célokra használják (például bérbe adják, vagy bármilyen módon ellenérték fejében harmadik személy számára lehetővé teszik annak használatát);
  3. az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt felnyitják, módosítják vagy azon bárminemű jogszerűtlen fizikai vagy egyéb beavatkozást végeznek (ideértve az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek sérelmét, vagy ennek kísérletét), vagy a termékek és/vagy kiegészítők gyári sorszámát megváltoztatják, illetve eltávolítják;
  4. az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő valamely külső okból (így például leejtés/leesés, a nem megfelelő szellőzés, vagy a termék csomagolásában elhelyezett használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt) megsérül;
  5. az Xbox 360 S-en, a Kinect Sensoron és/vagy a kiegészítőn a Microsofttól eltérő személy végez javításokat.

 8. Kárfelelősség kizárása
  AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN A MICROSOFT NEM FELEL SEMMINEMŰ KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK SÉRELMÉÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VALAMINT AZÉRT SEM, HA A FOGYASZTÓ AZ XBOX 360 S, A KINECT SENSOR ILLETVE A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN. A MICROSOFT KÁRFELELŐSSÉGE AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A MICROSOFT-OT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA A KÁROSULTAKAT ÉS/VAGY JOGUTÓDJAIKAT MEGILLETŐ JOGORVÉNYESÍTÉSI ÉS/VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A BEKÖVETKEZETT KÁROK ORVOSLÁSÁRA NEM ALKALMASAK.

 9. További rendelkezések
  Ha a fogyasztó megsérti vagy kijátssza az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy a kiegészítőt számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszereket, avagy erre kísérletet tesz, az adott Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy a kiegészítő végérvényesen alkalmatlanná válhat a rendeltetésszerű használatra. Minden ilyen jogszerűtlen beavatkozás a gyártói jótállás semmisségét vonja maga után azzal, hogy ezt követően a Microsoft még díjazás ellenében sem kötelezhető a meghibásodott termék javítására.

 10. Alkalmazandó jog
  A jelen gyártói jótállás rendelkezéseire illetve azok értelmezésére a fogyasztó lakhelye (tartózkodási helye) szerinti állam jogát kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogra vonatkozó (jog)szabályok kivételével.

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

AZ XBOX 360 S, A KINECT SENSOR ILLETVE ENGEDÉLYEZETT KIEGÉSZÍTŐ(K) HASZNÁLATÁVAL A FOGYASZTÓ ELFOGADJA A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYBEN FOGLALTAKAT. A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY ALAPOS ÁTOLVASÁT. HA A FOGYASZTÓ A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYT NEM FOGADJA EL, NE HASZNÁLJA AZ XBOX 360 S-T, A KINECT SENSORT ILLETVE A KIEGÉSZÍTŐT, HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA AZT A FORGALMAZÓNAK (VISZONTELADÓNAK) VAGY A MICROSOFTNAK. A Microsofttal a következő honlapra történő belépés útján veheti fel a kapcsolatot: http://www.xbox.com/.

 1. Fogalom-meghatározások
  A jelen szoftver felhasználási engedély alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 
  1. „Xbox 360”: Xbox 360 játékkonzol.
  2. „Engedélyezett kiegészítők”: olyan Microsoft-márkanévvel ellátott Xbox 360 vagy Xbox 360 S hardver-kiegészítők, vagy Microsoft felhasználási engedéllyel rendelkező, nem Microsoft-márkanevű Xbox 360 vagy Xbox 360 S hardver-kiegészítők, amelyek csomagolásán szerepel a „Licensed for Xbox” megjelölés (logo). A Kinect Sensor olyan engedélyezett kiegészítő, amely kizárólag a jelen szoftver felhasználási engedély keretein belül használható. A merevlemez-meghajtó (HDD) tartozékon, akár előtelepített külön kell megvásárolni.
  3. „Engedélyezett játékok”: a Microsoft által kiadott vagy általa engedélyezett Xbox 360-as videójáték-lemezek, valamint a Microsoft Xbox Live service-ről letültött különböző játék-tartalmak, így például avatárok, letölthető játékok, játék-frissítések, illetve -bővítmények.
  4. „Szoftver”: az Xbox 360 S-re, a Kinect Sensorra és/vagy a kiegészítőre telepített szoftver, ideértve a Microsoft által mindenkor hozzáférhetővé tett frissítéseket is.
  5. „Nem engedélyezett kiegészítők”: minden engedélyezett kiegészítőtől eltérő hardver-kiegészítő, kivéve a pendrive-okat/USB-kulcsokat, az álló és/vagy mozgóképek rögzítésére alkalmas digitális fényképezőgépeket, valamint zene lejátszására, fényképek és/vagy mozgóképek megjelenítésére használt zenejátszó készülékeket. Merevlemez-meghajtók tartozékok, akár előtelepített külön kell megvásárolni.
  6. „Nem engedélyezett játékok”: bármely adathordozóra (CD, pendrive/USB-kulcs stb.) feltöltött, illetve hozzáférhetővé tett videójátékok, vagy játéktartalmak, amelyek nem tartoznak az engedélyezett játékok körébe.
  7. „Nem engedélyezett szoftverek”: azok az engedélyezett szoftverek körébe nem tartozó szoftverek, amelyeket nem a Microsoft hoz forgalomba, vagy tesz hozzáférhetővé Xbox 360 vagy Xbox 360 S játéklemezeken, a Microsoft Xbox Live service-en, illetve a Xbox.com honlapon, vagy amelyek a Microsoft által adott forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek.
  8. „Fogyasztó”: az a fogyasztó, aki végfelhasználóként az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy engedélyezett kiegészítőt eredetileg megvette.

 2. Felhasználási engedély
  A fogyasztóra vonatkozó nemzeti jog eltérő rendelkezése hiányában a jelen felhasználási engedély az abban foglalt, meghatározott jogokat biztosítja a fogyasztó számára. 
  1. A jelen engedély kizárólag arra jogosít, hogy a fogyasztó a 3. pontban írt területen belül az Xbox 360 S-re, a Kinect Sensorra és/vagy engedélyezett kiegészítőre telepített, és a Microsoft által időről időre frissített szoftvert – a tulajdonjog megszerzése nélkül – használja. A szoftver bármilyen másolása vagy visszafejtése tilos.
  2. A szoftver használatával a fogyasztó kifejezetten elfogadja az alábbi szerződéses feltételeket:
   1. Kizárólag engedélyezett kiegészítők és engedélyezett játékok használhatóak az Xbox 360 S-sel, a Kinect Sensorral és/vagy a kiegészítővel. Nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok használata tilos. A Microsoft által végzett szoftver-frissítéseket követően fennáll annak lehetősége, hogy a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok rendeltetésszerű használatra akár időlegesen, akár véglegesen alkalmatlanná válnak.
   2. Az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy engedélyezett kiegészítőt nem engedélyezett szoftverrel tilos használni, ellenkező esetben ugyanis az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy engedélyezett kiegészítő a soron következő hivatalos frissítéssel egyidejűleg vagy azt követően a rendeltetésszerű használatra véglegesen alkalmatlanná válhat.
   3. Az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy engedélyezett kiegészítőt számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek megsértése, kijátszása, avagy ezek megkísérlése tilos, ez esetben ugyanis az Xbox 360 S, a Kinect Sensor és/vagy engedélyezett kiegészítő a soron következő hivatalos frissítéssel egyidejűleg vagy azt követően a rendeltetésszerű használatra véglegesen alkalmatlanná válhat.
   4. A Microsoft jogosult olyan műszaki intézkedéseket, így különösen szoftver-frissítéseket alkalmazni, amelyek célja a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok használatának megakadályozása, valamint az Xbox 360 S-t, a Kinect Sensort és/vagy engedélyezett kiegészítőt számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek megfelelő működésének biztosítása.
   5. A Microsoft jogosult minden előzetes értesítés nélkül szoftver-frissítéseket végezni, valamint a termékeket számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszereket megújítani (frissíteni).
   A jelen szerződéses rendelkezések megsértésével megvalósított szoftver-használat következménye az, hogy a gyártói jótállásból fakadó jogosultságok, valamint az Xbox 360 S-sel, a Kinect Sensorral és/vagy engedélyezett kiegészítővel kapcsolatos egyéb vevői jogosítványok nem érvényesíthetők.

 3. Területi hatály
  A jelen szoftver felhasználási engedély kizárólag azon termékek vonatkozásában érvényes, amelyeket a fogyasztó a következő országok valamelyikében (ideértve azok esetleges külbirtokait, gyarmatait és/vagy tengerentúli területeit/megyéit) szerezte be: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

 4. Jótállás
  A Microsoft által vállalt gyártói jótállás kizárólag a jelen szoftver Xbox 360 S-sel, Kinect Sensorral és/vagy engedélyezett kiegészítővel összefüggő jogszerű használatára terjed ki. Ezt meghaladó jogok csakis abban az esetben illetik meg a fogyasztót, ha az adott fogyasztóra irányadó nemzeti jogszabályok ekként rendelkeznek. A Microsoft nevében harmadik személy a jelen jótálláson túlmenően semminemű egyéb jog- és/vagy kellékszavatosságot nem vállalhat.

 5. Kárfelelősség kizárása
  AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN A MICROSOFT NEM FELEL SEMMINEMŰ KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK SÉRELMÉÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VALAMINT AZÉRT SEM, HA A FOGYASZTÓ SZOFTVER HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN. A MICROSOFT KÁRFELELŐSSÉGE AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A MICROSOFT-OT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA A KÁROSULTAKAT ÉS/VAGY JOGUTÓDJAIKAT MEGILLETŐ JOGORVÉNYESÍTÉSI ÉS/VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A BEKÖVETKEZETT KÁROK ORVOSLÁSÁRA NEM ALKALMASAK.

 6. Alkalmazandó jog
  A jelen gyártói jótállás rendelkezéseire illetve azok értelmezésére a fogyasztó lakhelye (tartózkodási helye) szerinti állam jogát kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogra vonatkozó (jog)szabályok kivételével.

Megoldódott a probléma?

Igen
Nem

Köszönjük a visszajelzést!

Köszönjük a visszajelzést!

Sajnáljuk, hogy ez a cikk nem oldotta meg a problémáját. Nem adjuk fel, de Ön se adja fel! Próbálkozzon az alábbi közösségi lehetőséggel.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Visszajelzés erről a témakörről

255 karakter fér még el.
Kérjük, hogy személyes adatainak védelme érdekében ne adja meg a kapcsolatfelvételi adatait a visszajelzésében.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Kapcsolatfelvétel

Az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni a(z) "" problémával kapcsolatban, vagy egy másik problémáról olvasott?