Termékgarancia és szoftverlicenc: Kinect érzékelő

Az eszköz jótállási információinak megtekintése Az eszköz jótállási információinak megtekintéséhez a Microsoft-fiókjával jelentkezzen be az Xbox online szervizközpontba.

NYILATKOZAT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSRÓL

A jelen gyártói jótállást a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (továbbiakban: “Microsoft”) biztosítja a végfelhasználó (fogyasztó) részére.

A KINECT SENSOR HASZNÁLATÁVAL A FOGYASZTÓ ELFOGADJA A JELEN JÓTÁLLÁSBAN FOGLALTAKAT. A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK A JELEN JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ALAPOS ÁTOLVASÁT. HA A FOGYASZTÓ A JELEN JÓTÁLLÁST NEM FOGADJA EL, NE HASZNÁLJA A KINECT SENSORT, HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA AZT A FORGALMAZÓNAK (VISZONTELADÓNAK) VAGY A MICROSOFTNAK. A Microsofttal a következő honlapra történő belépés útján veheti fel a kapcsolatot: http://www.xbox.com/.

A jelen gyártói jótállás különbözik minden más, a forgalmazókra és gyártókra kötelező, nemzeti jogszabályon alapuló jótállástól és/vagy szavatosságtól. A jelen jótállás célja és rendeltetése az, hogy a fogyasztó nemzeti joga által meghatározott körben és terjedelemmel többletjogokat biztosítson az adott fogyasztó részére akként, hogy e többletjogok a fogyasztót egyébként jogszabály, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény erejénél fogva megillető jogokat nem csorbíthatják. A jelen gyártói jótállásból eredő jogok harmadik személyre nem ruházhatók át.

 1. Fogalom-meghatározások

  A jelen jótállás alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

  1. „Kinect Sensor”: hivatalos kiskereskedelmi forgalomban újként beszerzett Kinect Sensor.
  2. „Szokásos otthoni használat”: a Kinect Sensor használati útmutatójának megfelelő, szokásos és rendeltetésszerű, nem üzleti vagy haszonszerzési célú, otthoni körülmények között történő, fogyasztókénti használat.
  3. „Jótállási idő”: a 2. pontban írtakkal összhangban a Kinect Sensor megvásárlását követő 1 év.
  4. „Fogyasztó”: az a fogyasztó, aki végfelhasználóként a Kinect Sensort eredetileg megvette.
 2. Időbeli hatály
  A fogyasztót a reá irányadó nemzeti jogszabályok alapján megillető jogok sérelme nélkül, és feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok hosszabb, a gyártót kötelező jótállási időtartamot nem írnak elő, a Microsoft a jelen gyártói jótállást az attól számított 1 (egy) éves időtartamra (gyártói jótállási idő) vállalja, hogy a fogyasztó a Kinect Sensort a hivatalos kereskedőtől beszerezte.

 3. Területi hatály
  A jelen gyártói jótállást a Microsoft kizárólag azon termékek vonatkozásában vállalja, amelyeket a fogyasztó a következő országok valamelyikében (ideértve azok esetleges külbirtokait, gyarmatait és/vagy tengerentúli területeit/megyéit) szerezte be: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fogyasztó a Kinect Sensort külföldről (lakóhelyétől/tartózkodási helyétől eltérő országból) szerzi be, úgy az e termékbehozatalra irányadó jogszabályokat be kell tartani.

 4. Jótállás

  1. A Microsoft a fogyasztó felé jótáll azért, hogy a jótállási időn belül és szokásos otthoni használat mellett a Kinect Sensor nem hibásodik meg.
  2. A Microsoft csak a jelen jótállást nyújtja azzal, hogy a jótállás kizárólag Kinect Sensorra és az esetlegesen hozzá tartozó használati útmutatókra vonatkozik kivéve, ha az adott fogyasztóra irányadó nemzeti jogszabályok eltérően rendelkeznek. A Microsoft nevében harmadik személy a jelen jótálláson túlmenően semminemű egyéb jog- és/vagy kellékszavatosságot nem vállalhat.
  3. HA A FOGYASZTÓ NEMZETI JOGA MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE ESETLEGESEN BIZTOSÍTOTT KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGOK IDŐTARTAMA, IDEÉRTVE A TERMÉK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA ÉS/VAGY MEGHATÁROZOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS, NEM LEHET HOSSZABB A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSI IDŐNÉL.
 5. Jótállási igény érvényesítése

  1. A jótállási igény érvényesítését megelőzően, kérjük, tanulmányozza a http://www.xbox.com/support honlapon lévő hibakeresési javaslatainkat.
  2. Ha a hibakeresés nem vezetett eredményre, kérjük, hogy kövesse a http://www.xbox.com/support honlapon olvasható utasításokat. Ha nincs internet-hozzáférése, akkor segítségért hívja a 06 80 018590 telefonszámot.
 6. Microsoft jótállási felelőssége

  1. A fogyasztó által jótállási igény érvényesítése céljából visszaküldött Kinect Sensort a Microsoft a kézhezvételt követően megvizsgálja.
  2. A Microsoft ezt követően saját belátása szerint eldönti, hogy a Kinect Sensorban fennálló hiba a jótállási idő alatt, és egyúttal rendeltetésszerű, normál használat során keletkezett-e. Ha a Kinect Sensorban észlelt hiba a jelen gyártói jótállás körébe tartozik, - a fogyasztóra vonatkozó nemzeti jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Microsoft köteles a terméket és/vagy a tartozékot megjavítani, kicserélni vagy saját választása szerint az adott vételárat visszatéríteni a fogyasztó részére. A Microsoft a javításhoz saját választása szerint igénybe vehet akár új, akár felújított alkatrészeket, illetve a cseretermék és/vagy –tartozék szintén lehet akár új, akár felújított darab is.
  3. A javítást illetve cserét követően Kinect Sensorra vonatkozó jótállás a gyártói jótállási idő lejártáig, de legalább a kijavított vagy cserélt termék fogyasztó általi kézhezvételétől számított 95 (kilencvenöt) napig változatlanul fennmarad.
  4. AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN, A KINECT SENSOR, ILLETVE ENNEK KIJAVÍTÁSA, CSERÉJE VAGY ÁRVISSZATÉRÍTÉSE TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGEN TÚLMENŐEN A MICROSOFT TOVÁBBI JOG- ÉS/VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL.
  5. Ha a Kinect Sensor a gyártói jótállás követően hibásodik meg, a Microsoft jótállásra nem köteles. A jótállási idő elteltét követően a Microsoft jogosult az adott Kinect Sensorral összefüggésben elvégzett hibaazonosítási és –javítási tevékenységért megfelelő díjat felszámítani abban az esetben is, ha ezen tevékenység nem jár eredménnyel.
 7. Jótállási felelősséget kizáró körülmények
  A gyártói jótállás nem érvényes, továbbá a Kinect Sensort a Microsoft még díj ellenében sem köteles kijavítani, ha

  1. a Kinect Sensor azáltal vagy annak során hibásodik meg, hogy azt nem Xbox 360 játékkonzollal, (így különösen személyi számítógéppel, vagy más videójátékkal) együtt használják;
  2. a Kinect Sensort kereskedelmi célokra használják (például bérbe adják, vagy bármilyen módon ellenérték fejében harmadik személy számára lehetővé teszik annak használatát);
  3. a Kinect Sensort felnyitják, módosítják vagy azon bárminemű jogszerűtlen fizikai vagy egyéb beavatkozást végeznek (ideértve a Kinect Sensort számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek sérelmét, vagy ennek kísérletét), vagy a termék gyári sorszámát megváltoztatják, illetve eltávolítják;
  4. a Kinect Sensor valamely külső okból (így például leejtés/leesés, a nem megfelelő szellőzés, vagy a termék csomagolásában elhelyezett használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt) megsérül;
  5. a Kinect Sensoron a Microsofttól eltérő személy végez javításokat.
 8. Kárfelelősség kizárása
  AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN A MICROSOFT NEM FELEL SEMMINEMŰ KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK SÉRELMÉÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VALAMINT AZÉRT SEM, HA A FOGYASZTÓ A KINECT SENSOR HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN. A MICROSOFT KÁRFELELŐSSÉGE AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A MICROSOFT-OT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA A KÁROSULTAKAT ÉS/VAGY JOGUTÓDJAIKAT MEGILLETŐ JOGORVÉNYESÍTÉSI ÉS/VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A BEKÖVETKEZETT KÁROK ORVOSLÁSÁRA NEM ALKALMASAK.

 9. További rendelkezések
  Ha a fogyasztó megsérti vagy kijátssza a Kinect Sensort számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszereket, avagy erre kísérletet tesz, az adott Kinect Sensor végérvényesen alkalmatlanná válhat a rendeltetésszerű használatra. Minden ilyen jogszerűtlen beavatkozás a gyártói jótállás semmisségét vonja maga után azzal, hogy ezt követően a Microsoft még díjazás ellenében sem kötelezhető a meghibásodott termék javítására.

 10. Alkalmazandó jog
  A jelen gyártói jótállás rendelkezéseire illetve azok értelmezésére a fogyasztó lakhelye (tartózkodási helye) szerinti állam jogát kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogra vonatkozó (jog)szabályok kivételével.

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

A KINECT SENSOR HASZNÁLATÁVAL A FOGYASZTÓ ELFOGADJA A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYBEN FOGLALTAKAT. A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY ALAPOS ÁTOLVASÁT. HA A FOGYASZTÓ A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYT NEM FOGADJA EL, NE HASZNÁLJA A KINECT SENSORT, HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA AZT A FORGALMAZÓNAK (VISZONTELADÓNAK) VAGY A MICROSOFTNAK. A Microsofttal a következő honlapra történő belépés útján veheti fel a kapcsolatot: http://www.xbox.com/.

 1. Fogalom-meghatározások
  A jelen szoftver felhasználási engedély alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

  1. „Xbox 360”: Xbox 360 játékkonzol.
  2. „Xbox 360 S”: Xbox 360 S játékkonzol.
  3. „Engedélyezett kiegészítők”: olyan Microsoft-márkanévvel ellátott Xbox 360 vagy Xbox 360 S hardver-kiegészítők, vagy Microsoft felhasználási engedéllyel rendelkező, nem Microsoft-márkanevű Xbox 360 vagy Xbox 360 S hardver-kiegészítők, amelyek csomagolásán szerepel a „Licensed for Xbox” megjelölés (logo). A Kinect Sensor olyan engedélyezett kiegészítő, amely kizárólag a jelen szoftver felhasználási engedély keretein belül használható.
  4. „Engedélyezett játékok”: a Microsoft által kiadott vagy általa engedélyezett Xbox 360-as videójáték-lemezek, valamint a Microsoft Xbox Live service-ről letültött különböző játék-tartalmak, így például avatárok, letölthető játékok, játék-frissítések, illetve -bővítmények.
  5. „Szoftver”: a Kinect Sensorra telepített szoftver, ideértve a Microsoft által mindenkor hozzáférhetővé tett frissítéseket is.
  6. „Nem engedélyezett kiegészítők”: minden engedélyezett kiegészítőtől eltérő hardver-kiegészítő, kivéve a pendrive-okat/USB-kulcsokat, az álló és/vagy mozgóképek rögzítésére alkalmas digitális fényképezőgépeket, valamint zene lejátszására, fényképek és/vagy mozgóképek megjelenítésére használt zenejátszó készülékeket.
  7. „Nem engedélyezett játékok”: bármely adathordozóra (CD, pendrive/USB-kulcs stb.) feltöltött, illetve hozzáférhetővé tett videójátékok, vagy játéktartalmak, amelyek nem tartoznak az engedélyezett játékok körébe.
  8. Nem engedélyezett szoftverek”: azok az engedélyezett szoftverek körébe nem tartozó szoftverek, amelyeket nem a Microsoft hoz forgalomba, vagy tesz hozzáférhetővé Xbox 360 vagy Xbox 360 S játéklemezeken, a Microsoft Xbox Live service-en, illetve a Xbox.com honlapon, vagy amelyek a Microsoft által adott forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek.
  9. „Fogyasztó”: az a fogyasztó, aki végfelhasználóként a Kinect Sensort eredetileg megvette.
 2. Felhasználási engedély
  A fogyasztóra vonatkozó nemzeti jog eltérő rendelkezése hiányában a jelen felhasználási engedély az abban foglalt, meghatározott jogokat biztosítja a fogyasztó számára.  1. A jelen engedély kizárólag arra jogosít, hogy a fogyasztó a 3. pontban írt területen belül a Kinect Sensorra telepített, és a Microsoft által időről időre frissített szoftvert – a tulajdonjog megszerzése nélkül – használja. A szoftver bármilyen másolása vagy visszafejtése tilos.
  2. A szoftver használatával a fogyasztó kifejezetten elfogadja az alábbi szerződéses feltételeket:
   1. A Kinect Sensor kizárólag Xbox 360 vagy Xbox 360 S típusú konzollal használható, így különösen kizárt e körben személyi számítógépek, vagy más videójáték-konzolok használata. A Kinect Sensorral csak engedélyezett játékok használhatóak. Nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok használata tilos. A Microsoft által végzett szoftver-frissítéseket követően fennáll annak lehetősége, hogy a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok a Kinect Sensorban való használatra akár időlegesen, akár véglegesen alkalmatlanná válnak.
   2. A Kinect Sensort nem engedélyezett szoftverrel tilos használni, ellenkező esetben ugyanis a Kinect Sensor a soron következő hivatalos frissítéssel egyidejűleg vagy azt követően a rendeltetésszerű használatra véglegesen alkalmatlanná válhat.
   3. A Kinect Sensort számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek megsértése, kijátszása, avagy ezek megkísérlése tilos, ez esetben ugyanis a Kinect Sensor a soron következő hivatalos frissítéssel egyidejűleg vagy azt követően a rendeltetésszerű használatra véglegesen alkalmatlanná válhat.
   4. A Microsoft jogosult olyan műszaki intézkedéseket, így különösen szoftver-frissítéseket alkalmazni, amelyek célja a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy nem engedélyezett játékok használatának megakadályozásán, valamint a Kinect Sensort számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek megfelelő működésének biztosításán túlmenően az, hogy a Kinect Sensort kizárólag Xbox 360 játékkonzollal lehessen használni.
   5. A Microsoft jogosult minden előzetes értesítés nélkül szoftver-frissítéseket végezni, valamint a termékeket számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszereket megújítani (frissíteni).

  A jelen szerződéses rendelkezések megsértésével megvalósított szoftver-használat következménye az, hogy a gyártói jótállásból fakadó jogosultságok, valamint a Kinect Sensorral kapcsolatos egyéb vevői jogosítványok nem érvényesíthetők.

 3. Területi hatály
  A jelen szoftver felhasználási engedély kizárólag azon termékek vonatkozásában érvényes, amelyeket a fogyasztó a következő országok valamelyikében (ideértve azok esetleges külbirtokait, gyarmatait és/vagy tengerentúli területeit/megyéit) szerezte be: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

 4. Jótállás
  A Microsoft által vállalt gyártói jótállás kizárólag a jelen szoftver Kinect Sensorral összefüggő jogszerű használatára terjed ki. Ezt meghaladó jogok csakis abban az esetben illetik meg a fogyasztót, ha az adott fogyasztóra irányadó nemzeti jogszabályok ekként rendelkeznek. A Microsoft nevében harmadik személy a jelen jótálláson túlmenően semminemű egyéb jog- és/vagy kellékszavatosságot nem vállalhat.

 5. Kárfelelősség kizárása
  AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN A MICROSOFT NEM FELEL SEMMINEMŰ KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK SÉRELMÉÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VALAMINT AZÉRT SEM, HA A FOGYASZTÓ A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN. A MICROSOFT KÁRFELELŐSSÉGE AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A MICROSOFT-OT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA A KÁROSULTAKAT ÉS/VAGY JOGUTÓDJAIKAT MEGILLETŐ JOGORVÉNYESÍTÉSI ÉS/VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A BEKÖVETKEZETT KÁROK ORVOSLÁSÁRA NEM ALKALMASAK.

 6. Alkalmazandó jog
  A jelen gyártói jótállás rendelkezéseire illetve azok értelmezésére a fogyasztó lakhelye (tartózkodási helye) szerinti állam jogát kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogra vonatkozó (jog)szabályok kivételével.

Megoldódott a probléma?

Igen
Nem

Köszönjük a visszajelzést!

Köszönjük a visszajelzést!

Sajnáljuk, hogy ez a cikk nem oldotta meg a problémáját. Nem adjuk fel, de Ön se adja fel! Próbálkozzon az alábbi közösségi lehetőséggel.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Visszajelzés erről a témakörről

255 karakter fér még el.
Kérjük, hogy személyes adatainak védelme érdekében ne adja meg a kapcsolatfelvételi adatait a visszajelzésében.
Segítségkérés a közösségtől
Ambassador chat image
Nagyköveti csevegés
Csevegjen egy másik Xbox-felhasználóval, aki szívesen segít.

Kapcsolatfelvétel

Az ügyfélszolgálathoz szeretne fordulni a(z) "Termékgarancia és szoftverlicenc: Kinect érzékelő" problémával kapcsolatban, vagy egy másik problémáról olvasott?