Produktgaranti: Xbox One-konsoll

Vise garantiinformasjonen for enheten

Logg på Microsoft-kontoen for å vise garantiinformasjonen for enheten i Nettbasert servicesenter for Xbox.

BEGRENSET GARANTI

Denne begrensede garantien (“Garanti”) gis til deg av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irland (“Microsoft”).

VED Å BRUKE DIN XBOX ONE ELLER TILBEHØR, GODTAR DU DENNE GARANTIEN. LES NØYE GJENNOM DENNE GARANTIEN FØR DU SETTER OPP UTSTYRET. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE GARANTIEN, MÅ DU IKKE BRUKE XBOX ONE ELLER TILBEHØRET. RETURNER DET UBRUKT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT FOR Å FÅ PENGENE TILBAKE. Kontakt Microsoft på http://www.support.xbox.com.

Denne garantien skiller seg fra eventuelle lovpålagte produktgarantier som gis av forhandlere og/eller produsenter i henhold til gjeldende lover i landet. Den er kun tildelt deg spesifikke, og hvis aktuelt, tilleggsrettigheter, innenfor de grensene som er tillatt under slik lov, og som ikke begrenser rettighetene dine under gjeldende lovbestemte produktgarantier. Den kan ikke overføres til noe tredjepart.

1. Definisjoner

Når de brukes i denne garantien, skal følgende begrep regnes som å ha følgende meninger:

(a) “Xbox One” betyr en ny Xbox One-konsoll og Kinect Sensor kjøpt fra en autorisert forhandler.

(b) “Tilbehør” betyr et nytt maskinvaretilbehør fra Microsoft for Xbox 360 eller Xbox One som er kjøpt fra en autorisert forhandler.

(c) “Garantiperiode” for Xbox One betyr ett (1) år fra kjøpsdatoen. For tilbehør betyr det 90 dager fra kjøpsdatoen, i henhold til artikkel 2 under.

(d) “Du” betyr den originale sluttbrukeren.

(e) “Normale bruksforhold” betyr vanlig bruk av en forbruker i normale hjemmemiljø etter bruksanvisningen for Xbox One eller tilbehøret.

2. Varighet

Uten skade for noen lovpålagt garanti som du kan ha krav på etter en gjeldende lokal lov, og med mindre en slik lov oppgir en lenger periode, tilbyr Microsoft denne garantien for en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen til Xbox One fra en autorisert forhandler og 90 dager for tilbehør kjøpt fra en autorisert forhandler.

3. Område

Denne garantien vil kun være gyldig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Sveits.

Du erkjenner at spesifikke eksportlover og bestemmelser kan gjelde for deg avhengig av hvilket land du bor i og du godtar å overholde alle slike lover og bestemmelser hvis du eksporterer Xbox One eller tilbehøret.

4. Garanti

(a) Under garantiperioden garanterer Microsoft, kun til deg, at Xbox One eller tilbehøret ikke vil få en funksjonsfeil under normale bruksforhold.

(b) Utenom i enhver lovpålagt garanti som Microsoft kan være forpliktet til å gi deg etter lokale lover som gjelder, er denne garantien den eneste garantien, betingelsen eller løftet som du får av Microsoft når det gjelder Xbox One eller tilbehøret og eventuelle bruksanvisninger som fulgte med. Ingen andre kan gi deg noen garanti, betingelse eller løfte på Microsofts vegne.

(c) HVIS DIN LOKALE OG GJELDENDE LOV GIR DEG EN UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT EN UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, ER VARIGHETEN AV DETTE BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN, MED MINDRE ANNET ER FASTSATT I EN SLIK LOKAL LOV.

(d) Følgende gjelder hvis den er kjøpt i Frankrike: Utenom i enhver lovpålagt garanti som Microsoft kan være forpliktet til å gi deg etter lokale lover som gjelder, er denne garantien den eneste garantien, betingelsen eller løftet som du får av Microsoft når det gjelder Durango eller tilbehøret og eventuelle bruksanvisninger som fulgte med. Ingen andre kan gi deg noen garanti, betingelse eller løfte på Microsofts vegne. Bestemmelsene som gjelder den lovpålagte garantien er kopiert inn under:

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Prosess for å få tilgang til service under garanti

(a) Før du starter garantiprosessen, bruk feilsøkingstipsene på http://devicesupport.microsoft.com.

(b) Hvis feilsøkingstipsene ikke løser problemet ditt kan du følge fremgangsmåten på http://devicesupport.microsoft.com eller du kan ringe Xbox-kundeservicenummeret for landet du bor i som er oppført på http://devicesupport.microsoft.com.

(c) Før du sender inn Xbox One eller tilbehøret til Microsoft for service, sørg for at du tar en kopi av all data som du vil ta vare på, og sletter alt du regner for å være konfidensielt. Microsoft er ikke ansvarlige for dataene dine og kan slette disse.

6. Microsofts ansvar

(a) Etter at du returnerer Xbox One eller tilbehøret til Microsoft, vil Microsoft inspisere det.

(b) Hvis Microsoft bestemmer at Xbox One eller tilbehøret fikk en funksjonsfeil under garantiperioden under normale bruksforhold, vil Microsoft (etter eget skjønn) reparere eller skifte det ut, eller tilbakebetale innkjøpsprisen, med mindre en obligatorisk bestemmelse i en lokal gjeldende lov oppgir noe annet. Reparasjon kan bruke nye eller reparerte deler. Utskifting kan skje med en ny eller reparert enhet.

(c) Etter reparasjon eller utskifting, vil Xbox One eller tilbehøret omfattes av denne garantien for det som er lengst av, enten til slutten av den originale garantiperioden, eller 90 dager etter at Microsoft sender det til deg. I Frankrike er denne perioden utvidet av den tidsperioden som kreves til å utføre reparasjonen eller gjøre utskiftingen så fremt denne perioden oversteg 7 dager.

(d) MED MINDRE ANNET ER OPPGITT AV EN LOKAL GJELDENDE LOV, er det Microsofts ANSVAR om å reparere eller skifte ut din Xbox One eller tilbehør, eller tilbakebetale innkjøpsprisen, det eneste bøtemiddelet.

(e) Hvis Xbox One eller tilbehøret får en funksjonsfeil etter at garantiperioden utløper, er det ikke noe form for garanti. Etter at garantiperioden utløper kan Microsoft belaste deg med et gebyr for arbeidet med å finne feilen og utføre service på problemer med din Xbox One eller tilbehør, uavhengig av om slikt arbeid utbedrer feilen eller ikke.

7. Utelukkelser fra garantien

Microsoft er ikke ansvarlige og denne garantien gjelder ikke, selv ved betaling av et gebyr, hvis Xbox One eller tilbehøret er:

(a) skadet av bruk med produkter som ikke selges eller lisensieres av Microsoft (inkludert, for eksempel, spill og tilbehør ikke produsert eller lisensiert av Microsoft, og “piratkopierte” spill, osv.);

(b) bruk til kommersielle formål (inkludert, for eksempel, utleie, pay-per-play, osv.);

(c) åpnet, endret eller tuklet med (inkludert, for eksempel, forsøk på å omgå tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot privatkopiering, osv. i Xbox One eller tilbehøret), eller serienummeret er endret eller fjernet;

(d) skadet av en ekstern årsak (inkludert, for eksempel, ved å ha blitt sluppet i bakken, brukt med utilstrekkelig ventilasjon, osv., eller manglende evne til å følge instruksjoner i bruksanvisningen for Xbox One eller tilbehøret); eller

(e) reparert av noen andre enn Microsoft.

8. EKSKLUDERING AV VISSE SKADER

MED MINDRE ANNET ER FASTSATT I EN LOKAL GJELDENDE LOV, ER IKKE MICROSOFT ansvarlig FOR SKADER SOM ER INDIREKTE, UHELL, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER; TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET ELLER INNTEKTER; ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE Xbox One eller tilbehøret. DISSE EKSKLUDERINGENE GJELDER SELV OM MICROSOFT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER LØSNING MISLYKKES I SIN HENSIKT.

9. Ekstravilkår

Hvis du forsøker å fjerne eller omgå tekniske begrensninger, sikkerhet eller system mot piratkopiering i Xbox One eller tilbehøret, kan du forårsake at Xbox One eller tilbehøret slutter å fungere permanent. Du vil også annullere garantien, og gjøre Xbox One eller tilbehøret uegnet for autorisert reparasjon, selv mot et gebyr.

10. Valg av lov

Denne garantien vil være underlagt og tolkes i henhold til loven i landet du bor i, uavhengig av konflikt mellom lovvalgsregler.

______________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMVARELISENS

Programvarelisensvilkårene for Xbox One og tilbehøret er tilgjengelige på xbox.com/xboxone/slt. Ved å bruke Xbox One eller tilbehøret godtar du disse programvarelisensvilkårene. Les nøye gjennom disse vilkårene før du setter opp utstyret. Hvis du ikke godtar programvarelisensvilkårene, må du ikke bruke Xbox One eller tilbehøret. Returner det ubrukt til forhandleren som du kjøpte det Xbox One eller tilbehøret fra eller til Microsoft for å få pengene tilbake.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Produktgaranti: Xbox One-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?