Vise garantiinformasjonen for enheten

Logg på Microsoft-kontoen for å vise garantiinformasjonen for enheten i Nettbasert servicesenter for Xbox.

PRODUSENTGARANTI

Denne Produsentgarantien (”Garantien”) er gitt deg av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dubli 18, Ireland (”Microsoft”).

VED BRUK AV DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR, ELLER TILBEHØR GODTAR DU DENNE GARANTIEN. VÆR VENNLIG Å LES NØYE GJENNOM DENNE GARANTIEN FØR OPPSTART. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DENNE GARANTIEN, BRUK IKKE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR, ELLER TILBEHØR. RETURNER DEN UBRUKT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com.

Denne Garantien er forskjellig fra enhver lovfestet produktgaranti gitt av forhandlere og/eller produsenter i henhold til nasjonal lovgivning som gjelder deg. Den er ment å gi deg spesifikke, og alt etter omstendighetene, ytterligere rettigheter innenfor grensene av hva som er tillatt i henhold til slik lov, og skal ikke begrense dine rettigheter som følge av gjeldende lovbestemte produktgarantibestemmelser, eller rettigheter i henhold til forbrukerkjøpslovens alminnelige bestemmelser. Garantien kan ikke overføres til en tredjepart.

 1. Definisjoner
  Når brukt i denne Garantien vil følgende begreper anses å bety:
  1. ”Xbox 360 E” betyr en ny Xbox 360 E konsoll kjøpt fra en autorisert forhandler.
  2. ”Tilbehør” betyr en ny Microsoft Xbox 360 eller Xbox 360 E hardware tilbehør kjøpt fra en autorisert forhandler. En harddisk er et tilbehør om forhåndsinstallert eller kjøpes separat.
  3. ”Kinect Sensor” betyr en ny Kinect Sensor kjøpt fra en autorisert forhandler.
  4. ”Garantiperiode” for Xbox 360 E og Kinect Sensor betyr 1 år fra kjøpsdato; og betyr for Tilbehør 90 dager fra kjøpsdato, som behandles under punkt 2 nedenfor.
  5. ”du/deg” betyr den opprinnelige sluttbruker.
  6. ”Normale bruksvilkår” betyr alminnelig konsumentbruk ved normale hjemmevilkår i henhold til bruksanvisning for Xbox 360 E, Kinect Sensor, eller tilbehør.
 2. Varighet
  Uten tap av rettigheter fra en lovfestet garanti som du er berettiget til i henhold til lokal lov som gjelder for deg, og med mindre slik lov gir garanti for en lenger periode, tilbyr Microsoft denne garantien for en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen av slik Xbox 360 E, Kinect Sensor og Tilbehør fra en autorisert forhandler, og 90 dager for Tilbehør.

 3. Territorium
  Denne garantien gjelder kun i følgende land (inkludert landenes eventuelle oversjøiske territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxembour g, Hellas, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Kypros, Sør-Afrika og Russland.
  Du erkjenner at spesifikke eksportlover og –forskrifter kan komme til anvendelse for deg avhengig av ditt hjemland og du aksepterer å følge alle slike lover og forskrifter hvis du eksporterer din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør.

 4. Garanti
  1. I løpet av Garantiperioden garanterer Microsoft, kun overfor deg, at din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør ikke vil ha funksjonsfeil under Normale bruksvilkår.
  2. Med unntak av enhver lovfestet garanti som Microsoft kan gi deg i henhold til enhver lokal lov som gjelder for deg, er denne Garantien den eneste garantien Microsoft har gitt deg med hensyn til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør og enhver bruksanvisning som følger med. Ingen andre kan gi en garanti på vegne av Microsoft.
  3. HVIS LOKAL LOV SOM KOMMER TIL ANVENDELSE GIR DEG EN STILLTIENDE GARANTI, INKLUDERT EN STILLTIENDE GARANTI FOR OMSETTELIGHET ELLER EGHETHET FOR ET BESTMT FOR MÅL, VIL VARIGHETEN AV EN SLIK GARANTI BLI BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN, MED MINDRE ANNET FØLGER AV SLIK LOKAL LOV.

 5. Prosess for å oppnå Garanti Service
  1. Før garantiprosessen igangsettes, vær vennlig å benytte Microsofts feilsøkingstips som er tilgjengelige på http://www.xbox.com/support .
  2. I tilfelle du ikke klarer å løse dine problemer ved hjelp av feilsøkingtips, følg prosessen online på http://www.xbox.com/support . Hvis du ikke har tilgang til Internett, så kan du ringe 800 141 74.
  3. Vær vennlig å sørge for å kopiere all data du ønsker å lagre, og slett alt du vurderer som konfidensielt før du sender din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør til Microsoft for service. Microsoft er ikke ansvarlig for dine data og kan slette slik data.

 6. Microsofts ansvar
  1. Microsoft vil kontrollere din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør etter at du har levert den til Microsoft.
  2. Hvis Microsoft finner at feilen ved din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør,har inntruffet i løpet av Garantiperioden og under Normale bruksvilkår, vil Microsoft (etter eget valg) reparere eller erstatte den, eller refundere kjøpesummen, med mindre preseptoriske regler i lokal lov som gjelder for deg bestemmer noe annet. Ved reparasjon kan det brukes nye eller reparerte deler. Utskiftning kan skje med nye eller reparerte deler.
  3. Etter reparasjon eller utskiftning, vil din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør omfattes av denne Garantien for den lengste tid av enten resten av din Garantiperiode eller en periode på nittifem (95) dager etter forsendelse av den fra Microsoft.
  4. MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING SOM GJELDER FOR DEG, ER MICROSOFTS ANSVAR FOR Å REPARERE ELLER ERSTATTE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR, ELLER TIL Å REFUNDERE KJØPESUMMEN, DIN ENESTE AVHJELP.
  5. Om det inntreffer en feil ved din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør etter utløp av Garantiperioden, gjelder ingen garanti. Etter utløp av Garantiperioden kan Microsoft kreve et gebyr for den innsats som ytes for å identifisere problemene og for å yte service på din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, uavhengig av om innsatsen er vellykket eller ikke.

 7. Vilkår og Garantibegrensninger
  Microsoft er ikke ansvarlig og Garantien gjelder ikke, selv mot gebyr, dersom din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør er: 
  1. skadet/ ødelagt ved bruk av et produkt som ikke er solgt eller lisensiert av Microsoft (inkludert for eksempel spill og tilbehør som ikke er produsert eller lisensiert av Microsoft, og ”piratkopierte” spill, etc.);
  2. brukt til kommersielle formål (inkludert, for eksempel, leie, pay-per-play, etc.);
  3. åpnet, endret, elle tuklet med (inkludert, for eksempel, ethvert forsøk på å overvinne enhver teknisk begrensning av Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør, sikkerhets- eller antipiratkopieringsmekanisme, etc.), eller dets serienummer er endret eller fjernet;
  4. skadet/ ødelagt av en ytre årsak (inkludert, for eksempel, ved å ha blitt mistet i bakken, brukt i mangelfull ventilasjon, etc., eller unnlatelser av å følge instruksjoner i den trykte bruksanvisningen som følger med Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør); eller
  5. reparert av noen andre enn Microsoft.

 8. Unntak for visse skader/ ødeleggelser
  MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE MICROSOFT ANSVARLIG FOR NOEN INDRIEKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET, ELLER FORTJENESTE; ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR. DISSE UNNTAKENE GJELDER SELV OM MICROSOFT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER AVHJELP MISLYKKES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

 9. Øvrig  
  Hvis du forsøker å overvinne eller omgå en Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør teknisk begrensning, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem, vil din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør slutte å virke permanent. Din Garanti vil også bli ugyldig og din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Tilbehør vil være uegnet for autorisert reparasjon, selv mot gebyr.

 10. Lovvalg
  Denne Garantien er gjenstand for og vil bli fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt hjemland, uten hensyn til konflikt med lovvalgsregler.  

PROGRAMVARELISENS

VED BRUK AV DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER TILBEHØR GODTAR DU DENNE PROGRAMVARELISENSEN. VÆR VENNLIG Å LES NØYE GJENNOM DENNE PROGRAMVARELISENSEN FØR OPPSTART. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DENNE PROGRAMVARELISENSEN, BRUK IKKE DIN XBOX 360 E, KINECT SENSOR ELLER AUTORISERT TILBEHØR. RETURNER DEN UBRUKT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com.

 1. Definisjoner
  Når brukt i denne lisensen vil følgende begreper anses å bety:
  1. ”Xbox” betyr en Xbox 360 konsoll
  2. ”Autorisert tilbehør” betyr en Microsoft Xbox 360 eller Xbox 360 E hardwaretilbehør, og en Microsoft lisensiert, fra en tredjepart, Xbox 360 eller Xbox 360 E hardwaretilbehør som er emballert med den offisielle logoen ”lisensiert for Xbox”. Kinect Sensor er Autorisert Tilbehør kun med formål for denne Programvarelisensen. En harddisk er et tilbehør om forhåndsinstallert eller kjøpes separat.
  3. ”Autoriserte spill” betyr Xbox 360 eller Xbox 360 E spill på spilldisk utgitt eller lisensiert av Microsoft, og spillinnhold nedlastet fra Microsofts Xbox Live tjeneste eller nettstedet xbox.com (for eksempel avatars, nedlastbare spill, tilleggsutstyr til spill, etc.)
  4. ”Programvare” betyr programvare før-installert i Xbox 360 E, Kinect Sensor, eller Autorisert Tilbehør, inkludert oppdateringer som Microsoft fra tid til annen vil kunne gjøre tilgjengelig
  5. ”Uautorisert tilbehør” betyr alt hardwaretilbehør som ikke er Autorisert tilbehør, bortsett fra at USB minnepinner, digitale kameraer til bruk for fotografier eller filmer, og musikkspiller for å spille musikk eller vise fotografier eller videoer ikke er Uautorisert tilbehør. Harddisker er tilbehør om forhåndsinstallert eller kjøpes separat.
  6. ”Uautoriserte spill” betyr alle spilldisker, spillnedlastninger, og spillinnhold eller -medium som ikke er Autoriserte spill.
  7. ”Uautorisert programvare” betyr programvare som ikke er utgitt av Microsoft gjennom Xbox 360 eller Xbox 360 E spilldisker utgitt eller lisensiert av Microsoft, Microsofts Xbox Live tjeneste, eller Microsofts nettsted Xbox.com.
  8. ”Du/deg” betyr brukeren av en Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør.

 2. Lisens
  Denne lisensen gir deg spesifikke kontraktsmessige rettigheter med mindre annet følger av lokal lovgivning som gjelder for deg.
  1. Programvaren er lisensiert, ikke solgt til deg, kun for bruk innenfor angitt territorium. Du er gitt lisens kun til bruk av programvaren som før-installert i din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør, og oppdatert av Microsoft fra tid til annen. Du kan ikke kopiere eller foreta reverse engineering på programvaren.
  2. Som vilkår for denne Programvarelisensen samtykker du i følgende:
   1. Du vil kun bruke Autorisert Tilbehør og Autoriserte spill sammen med din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør. Du vil ikke bruke Uautorisert tilbehør eller Uautoriserte leker. Det er mulig at slike ikke vil virke eller vil slutte å virke for godt etter oppdatering av programvare.
   2. Du vil ikke bruke eller installere Uautorisert programvare. Hvis du gjør det, er det mulig din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør vil slutte å virke permanent fra det tidspunktet eller etter senere oppdatering av programvare.
   3. Du vil ikke forsøke å overvinne eller omgå en Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør teknisk begrensning, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem. Hvis du forsøker dette, vil din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør slutte å virke permanent fra det tidspunktet eller etter senere program oppdatering.
   4. Microsoft vil kunne sette i gang tekniske tiltak, inkludert oppdatering av programvare, for å forhindre bruk av Uautorisert tilbehør og Uautoriserte spill, og for å beskytte de tekniske begrensninger, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem i Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør.
   5. Microsoft vil kunne oppdatere programvaren fra tid til annen uten å gi deg nærmere varsel, for eksempel for å oppdatere tekniske begrensninger, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem.
    Enhver uautorisert bruk i henhold til disse bestemmelser vil kunne resultere i uegnethet til å kunne nyte godt av Produsentgarantien til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør.
   Enhver uautorisert bruk i henhold til disse bestemmelser vil kunne resultere i uegnethet til å kunne nyte godt av Produsentgarantien til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør.
 3. Territorium
  Lisensen gjelder kun i følgende land (inkludert landenes eventuelle oversjøiske territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxembour g, Hellas, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Kypros, Sør-Afrika og Russland.

 4. Garanti
  Programvaren dekkes av Produsentgarantien til din Xbox 360 E, Kinect Sensor eller Autorisert Tilbehør, og Microsoft gir ingen ytterligere garanti for programvaren, bortsett fra enhver lovfestet garanti som Microsoft må gi deg i henhold til gjeldende lokal lovgivning. Ingen andre kan gi en garanti på vegne av Microsoft.

    

 5. Unntak for visse skader/ ødeleggelser
  MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE MICROSOFT ANSVARLIG FOR NOEN INDRIEKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET, ELLER FORTJENESTE; ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV PROGRAMVAREN. DISSE UNNTAKENE GJELDER SELV OM MICROSOFT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER AVHJELP MISLYKKES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.
 6. Lovvalg
  Denne Lisensen er gjenstand for og vil bli fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt hjemland, uten hensyn til konflikt med lovvalgsregler.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med , som du leste om, eller om et annet problem?