VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICE PÅ MICROSOFT-ENHETER

DEL 20 INNEHOLDER EN KLAUSUL OM BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL SOM GJELDER HVIS DU BOR (ELLER HAR HOVEDKONTOR) I USA. DEN PÅVIRKER DINE RETTIGHETER ANGÅENDE HVORDAN EN EVENTUELL KONFLIKT MED MICROSOFT KAN LØSES. LES DEN NØYE.

1. INNLEDNING

Hvis du legger inn en forespørsel om service (“Service”) for den Microsoft-produserte enheten din (“Microsoft-enhet(er)”), godtar du disse Vilkårene og Betingelsene for Service og andre gjeldende vilkår, betingelser, retningslinjer eller fraskrivelser på http://support.microsoft.com (“Avtalen”). Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye. Disse vilkårene gjelder for Service på alle Microsoft-enheter.

HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR SERVICE PÅ MICROSOFT-ENHETER, MÅ DU IKKE LEGGE INN EN FORESPØRSEL OM SERVICE.

2. ENDRING AV VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICE PÅ MICROSOFT-ENHETER

Microsoft kan oppdatere Vilkårene og Betingelsene for Service på Microsoft-enheter når som helst og uten å varsle deg. Du er ansvarlig for å lese og forstå disse vilkårene og betingelsene før du legger inn en ny forespørsel om service. Hvis du fortsetter å bruke webområdet og/eller legger inn en bestilling på service, vi det bli ansett som ditt samtykke til de endrede vilkårene. Oppdateringene gjelder bare for bestillinger på Service som ble lagt inn etter at oppdateringen ble utført.

3. GARANTI OG FORLENGET SERVICEPLAN

Ved motstrid mellom denne Avtalen og garantien eller den forlengede serviceplanen som er utstedt av Microsoft for Microsoft-enheten, gjelder vilkårene i garantien eller den forlengede serviceplanen som er utstedt av Microsoft, for Service som utføres på Microsoft-enheten din. Sørg for å oppbevare en kopi av kjøpsbeviset for Microsoft-enheten din. Det kan hende vi ber deg om å fremskaffe et kjøpsbevis hvis det oppstår tvil om du er kvalifisert for gratis garantiservice eller forlenget serviceplan for Microsoft-enheten din.

4. BRUKSBEGRENSNING FOR MINDREÅRIGE

Du må være 18 år eller eldre for å kunne sende inn en bestilling på Service til http://support.microsoft.com. Hvis du legger inn en bestilling, må du oppfylle dette alderskravet.

5. BRUK AV INFORMASJON OM DEG

Microsoft behandler informasjon om deg og din bestillingshistorikk i samsvar med vilkårene i Microsofts Personvernerklæring.

6. NØYAKTIGHET KNYTTET til FAKTURERINGS- og KONTOINFORMASJON

Når du legger inn en bestilling på Service for Microsoft-enheten din, samtykker du i å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig betalings-, konto- og kontaktinformasjon og holde informasjonen oppdatert til enhver tid slik at vi kan fullføre transaksjonen og kontakte deg ved behov.

7. BETALING

Med mindre service på Microsoft-enheten din er dekket av garantien eller den forlengede servicekontrakten som er utstedt av Microsoft, godtar du å betale de anslåtte servicekostnadene på tidspunktet du legger inn en bestilling (ved å ringe vår kundestøtterepresentanten eller på Internett). De anslåtte kostnadene omfatter alle deler og alt arbeid som kreves for Service, samt forsendelsesomkostninger og gjeldende skatter. Les vilkårene nedenfor for Avansert bytte-bestillinger.

8. TILBAKETREKKING AV SERVICE

Du mister angreretten hvis Service er ferdigstilt, forutsatt at du på forhånd uttrykkelig samtykket til ferdigstillelsen, og at du var innforstått med at du mister angreretten ved ferdigstillelse av Service. Avbestillinger av og refusjoner for Service er ikke tilgjengelig hvis Microsoft har mottatt Microsoft-enheten til Service og har sendt den reparerte Microsoft-enheten eller en erstatningsenhet til deg eller, når det gjelder eventuelle Avansert bytte-bestillinger, når Microsoft har sendt Avansert bytte-produktet til deg.

9. ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADE UNDER FORSENDELSE

Hvis du sender Microsoft-enheten din til Service, er du ansvarlig for at enheten pakkes forsvarlig, slik at skade forhindres under transporten til Service. Du er også ansvarlig for forsikringsdekning for Microsoft-enheten hvis den kommer bort eller blir skadet under transporten til Service. Vi varsler deg hvis Microsoft-enheten blir skadet på noen måte under transport til Service. Du er ansvarlig for skade som inntreffer før vi mottar Microsoft-enheten din.

Hvis Microsoft-enheten din er skadet når du mottar den etter at vi har returnert den til deg, må du varsle Microsoft om skaden innen 2 dager etter at du har mottatt enheten, ved å kontakte http://support.microsoft.com. Hvis du ikke kontakter Microsoft om eventuell skade på Microsoft-enheten innen 2 dager etter at du har mottatt den, er du ansvarlig for skaden.

10. DATAOVERFØRING OG PROGRAMVAREINSTALLASJON

Før du sender Microsoft Device-enheten til Microsoft for Service, må du sikkerhetskopiere all programvare og alle data og programmer, fjerne eller slette alle eksisterende data og fjerne eventuell lagringsenhet. For at vi skal kunne utføre omfattende testing og diagnostisering på Microsoft-enheten din, tilbakestilles enheten til opprinnelig fabrikktilstand. Denne prosessen vil slette alle programmer og personlige data på enheten din.

Hvis Service på Microsoft-enheten omfatter overføring av informasjon eller installasjon av programvare, kan du bare legge inn en bestilling hvis du har juridiske rettigheter til å: (1) kopiere informasjonen og kan bekrefte at Microsoft-enheten din ikke inneholder ulovlige filer eller data, og (2) godta vilkårene for programvarelisensen. Du gir Microsoft tillatelse til å overføre informasjonen og godta disse vilkårene for deg under utførelse av Service.

Microsoft er ikke ansvarlig for tap, gjenoppretting eller skade på data eller programmer eller tap av bruk på utstyr som følge av Service på Microsoft-enheten din.

11. FORLATT EIENDEL

Microsoft sender Microsoft-enheten din til postadressen som ble sendt da du godkjente Service, med mindre du gir oss alternative opplysninger skriftlig. Hvis enheten din returneres til Microsoft fordi levering ikke kunne utføres til den gjeldende adressen, vil Microsoft prøve å kontakte deg for å få en alternativ adresse. Hvis du ikke skaffer en alternativ adresse der Microsoft eller Microsofts agent kan levere enheten, innen 60 dager etter det opprinnelige leveringsforsøket, vil du blir varslet om at produktet ditt regnes som forlatt. Hvis enheten din forlates, har Microsoft rett til å kvitte seg med Microsoft-enheten din (i samsvar med gjeldende lov). Microsoft kan for eksempel selge enheten din i et privat eller offentlig salg for å dekke utestående servicekostnader. Microsoft forbeholder seg sin lovbestemte rett og annen lovbestemt panterett for ubetalte kostnader.

12. ERSTATNINGSANSVAR FOR ANDRE EIENDELER

Når du sender Microsoft-enheten til Service, må du ikke sende personlige eiendeler eller andre Microsoft-produkter sammen med Microsoft-enheten (dette omfatter tilbehør som du ikke ber om Service for, spill, bøker osv.). Du er ansvarlig for tap av personlige eiendeler du sender til Microsoft. Microsoft garanterer ikke retur av andre personlige eiendeler enn elementene som var påkrevd for å utføre service på Microsoft-enheten din, eller en erstatningsvare.

13. ENHETSTJENESTEPROSESS

Enheten din tilbakestilles til opprinnelig fabrikktilstand under testingen, i samsvar med punkt 10. Hvis enheten din fungerer som den skal etter testingen, får du den tilbake med de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Hvis vi finner en feil, kan enheten bli reparert eller erstattet av en ny eller reparert vare med samme funksjonalitet, etter Microsofts eget valg, i samsvar med gjeldende lover i landet eller regionen din.

14. SPESIALUTGAVER ELLER TILPASSEDE UTGAVER AV ENHETER

Hvis du sender en spesialutgave eller tilpasset utgave av Microsoft-enheten til Microsoft for Service, gjør vi vårt beste for å returnere den samme eller en lignende spesialutgave eller tilpasset Microsoft-enhet til deg. Dette er avhengig av tilgjengeligheten på tidspunktet for Service (spesialutgaver eller tilpassede utgaver kan ha gått ut av produksjon eller ikke finnes på lager). Microsoft garanterer ikke at vi gjør dette, da det kan være praktisk umulig av kommersielle årsaker.

15. UTELUKKELSER FRA SERVICE

Microsoft forbeholder seg retten til å nekte Service eller påberope manglende garantidekning for Microsoft-enheter som: (1) er skadet av bruk sammen med produkter som ikke selges eller lisensieres av Microsoft (inkludert, for eksempel, spill, programvare eller tilbehør som ikke er produsert eller lisensiert av Microsoft, og “piratkopierte” spill eller programmer osv.), (2) brukes til kommersielle formål (inkludert, for eksempel, utleie, betaling-per-spill osv.), (3) åpnes, endres eller bearbeides (inkludert, for eksempel, forsøk på omgå tekniske begrensninger, sikkerhet, anti-piratmekanismer osv.), eller der enhetens serienummer er endret eller fjernet, (4) blir skadet av eksterne årsaker (for eksempel ved at den mistes i bakken, brukes med utilstrekkelig ventilasjon og så videre, eller hvis instruksjoner i produktveiledninger for Microsoft-enheten ikke overholdes), (5) sendes til Microsoft uten at godkjent bestilling på Service er forespurt per telefon eller på Internett, eller (6) andre enn Microsoft eller Microsofts godkjente tjenesteleverandører har utført Service. I slike tilfeller kan vi returnere Microsoft-enheten til deg uten å utføre service.

16. TILLEGGSVILKÅR FOR AVANSERT BYTTE-PROGRAM

I noen land tilbyr Microsoft et Avansert bytte-program, som innebærer at du får tilsendt en enhet før du sender enheten din til service hos Microsoft, i henhold til bestemte vilkår. Hvis du vil delta i Avansert Exchange-programmet, vil du motta en Microsoft-erstatningsenhet (“Avansert bytte-produkt”) før du sender Microsoft-enheten din til oss, i henhold til følgende vilkår:

 • Microsoft-enheten din må overholde betingelsene i garantien eller den forlengede servicekontrakten.
 • Microsoft-enheten er ikke kvalifisert for dette programmet hvis vi, etter å ha mottatt enheten, finner bevis på fysisk skade eller fuktighetsskader, ulovlig bearbeidelse, feil bruk osv. eller andre utelukkelser fra Microsoft-enhetens garanti eller forlengede servicekontrakt.
 • Avansert bytte-produktet sendes til deg i et eske som inneholder en forhåndsbetalt fraktetikett.
 • Du må bruke den forhåndsbetalte fraktetiketten når du returnerer Microsoft-enheten som du mottok et Avansert bytte-produkt og forespør Service for. Du må returnere den opprinnelige Microsoft-enheten i den samme esken innen 14 dager etter at du har mottatt erstatningsenheten.
 • Vi må registrere kredittkortnummeret ditt som garanti for at du returnerer den opprinnelige Microsoft-enheten. KREDITTKORTET DITT BELASTES IKKE, forutsatt at du returnerer den opprinnelige Microsoft-enheten (med serienummeret du har gitt oss) innen 14 dager etter at du har mottatt Avansert bytte-produktet.
 • Et mindre gebyr kan bli belastet kortet ditt for å bekrefte at midler er tilgjengelige på kontoen din (gebyret refunderes). Dette er ikke en kostnad. Du vil bli belastet et bytte- eller administrasjonsgebyr som tilsvarer gjeldende veiledende pris for enheten eller tilbehøret, hvis: (1) vi ikke mottar den opprinnelige Microsoft-enheten innen 14 dager etter datoen du mottok leveransen av erstatningsenheten i henhold til fraktselskapets sporingssystem, (2) enheten ikke er dekket av garanti, og/eller (3) enheten er ekskludert fra garanti eller service (for eksempel viser tegn på ulovlig bearbeiding eller fysisk skade).

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundestøtten på http://support.microsoft.com

17. BEGRENSET GARANTI ETTER SERVICE

Når det utføres service på Microsoft-enheten din, garanterer Microsoft (1) at Service vil bli utført fagmessig, og (2) at alle deler eller produkter som brukes under Service, ikke vil inneholde fagmessige eller materielle mangler i den gjenværende perioden av garantien eller den forlengede serviceplanen som er utstedt av Microsoft, eller 90 dager etter datoen for Service, alt etter hvilken periode som er lengst. Denne garantien etter Service er en uttrykt garanti. Hvis det utføres Service som ikke overholder avtalen, eller det oppstår en mangel i en erstatningsdel eller et erstatningsprodukt i løpet av garantiperioden på 90 dager, kan Microsoft, etter eget valg: (1) reparere delen eller produktet ved å bruke nye, brukte eller reparerte erstatningsdeler, (2) erstatte delen eller produktet med en/et tilsvarende ny(tt), brukt eller reparert del eller produkt eller (3) refundere beløpet du betalte for Servicen.

Microsoft er ikke ansvarlig, og denne garantien etter service gjelder ikke, hvis Microsoft-enheten din:

 1. er skadet etter bruk med produkter som ikke lisensieres eller selges av Microsoft,
 2. åpnes, endres, eller bearbeides (inkludert, for eksempel, forsøk på å omgå eventuelle tekniske begrensninger eller sikkerhet) eller enhetens serienummer endres eller fjernes,
 3. påføres ytre skade av deg eller noen andre som bruker Microsoft-enheten din, for eksempel:
  • ved at den mistes i bakken,
  • ved feil bruk (inkludert utendørsbruk), uaktsom bruk eller uhell,
  • ved feilhåndtering eller skade under levering, unntatt fra Microsoft til deg,
  • ved eksponering for fuktighet,
  • ved bruk med utilstrekkelig ventilasjon,
  • hvis den har riper, bulker osv. eller viser andre tegn på ytre skade,
  • ved manglende overholdelse av installasjons-, drifts- eller vedlikeholdsinstruksjoner
 4. hvis den repareres av andre enn Microsoft.

DENNE GARANTIEN OG BEFØYELSEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE GARANTIER, BEFØYELSER OG VILKÅR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, NÅR DET GJELDER SERVICEN OG DELER ELLER PRODUKTER SOM LEVERES. MICROSOFT FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER MED HENSYN TIL SLIKE ELEMENTER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Noen land, områder og/eller jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensning av tilfeldig skade eller følgeskade eller utelatelser eller begrensninger når det gjelder varigheten for underforståtte garantier eller vilkår. Det kan derfor hende at disse begrensningene eller utelatelsene ikke gjelder for deg. Garantien etter Service gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan også hende du har andre rettigheter som gjelder for landet, området eller jurisdiksjonen din. FOR FORBRUKERE SOM OMFATTES AV FORBRUKERVERNLOVER ELLER -REGLER I BOSTEDSLANDET SITT, KOMMER FORDELENE I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I TILLEGG TIL ALLE RETTIGHETER OG BEFØYELSER SOM GÅR FREM AV SLIKE FORBRUKERVERNLOVER OG -REGLER.

18. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR

HVIS EN ENHET BLIR SKADET ELLER FORSVINNER NÅR DEN ER I MICROSOFTS BESITTELSE, ER MICROSOFTS ERSTATNINGSANSVAR BEGRENSET TIL KOSTNADEN VED REPARASJON ELLER OMLEVERING AV DEN GJELDENDE MICROSOFT-ENHETEN. HVIS IKKE ER MICROSOFTS ENESTE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG FOR SKADER SOM OPPSTÅR AV EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAK MED HENSYN TIL SERVICE AV MICROSOFT-ENHETEN DIN, UANSETT OM SKADEN SKYLDES UAKTSOMHET FRA MICROSOFTS SIDE ELLER AV EN HVILKEN SOM HELST ANNEN ÅRSAK, BEGRENSET TIL DIREKTE SKADER OPPTIL DET STØRSTE BELØPET AV FØLGENDE: (i) KOSTNADEN VED Å REPARERE ELLER ERSTATTE MICROSOFT-ENHETEN, ELLER (ii) DET TOTALE BELØPET DU BETALER MICROSOFT FOR SERVICEN. MICROSOFT HAR IKKE NOE ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADE SOM MEDFØRER STRAFFEERSTATNING, FOR EKSEMPEL TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT. MICROSOFT HAR IKKE ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV ELLER SKADE PÅ DATA ELLER PROGRAMVARE UNDER SERVICEUTFØRELSEN. DIN ENESTE BEFØYELSE ER Å SØKE SKADEERSTATNING FRA MICROSOFT TILSVARENDE ET BELØP SOM IKKE OVERSTIGER (i) KOSTNADEN VED Å REPARERE ELLER ERSTATTE MICROSOFT-ENHETEN, ELLER (ii) DET TOTALE BELØPET DU BETALER MICROSOFT FOR SERVICEN.

19. UNDERLEVERANDØRER

Microsoft kan inngå avtale med tredjeparts tjenesteleverandører om å utføre service på Microsoft-enheten din.

20. BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL

Hvis du bor (eller har hovedkontor) i USA, gjelder dette punktet eventuelle tvister, BORTSETT FRA TVISTER SOM GJELDER HÅNDHEVELSE AV ELLER GYLDIGHETEN TIL DE IMMATERIELLE RETTIGHETENE TIL DINE LISENSGIVERE, MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LISENSGIVERE. Termen “tvist” betyr alle tvister, søksmål eller andre uoverensstemmelser mellom deg og Microsoft som gjelder Service på Microsoft-enheter (inkludert prisen), eller denne Avtalen, uansett om tvisten gjelder kontraktsforhold, garanti, erstatningsansvar utenfor kontrakt, vedtekter, bestemmelser, forordninger eller annen juridisk eller rimelig basis. “Tvist” tolkes i lovens videste forstand.

 1. Melding om Tvist. Hvis det oppstår en tvist, må du eller Microsoft gi den andre parten en Melding om Tvisten, som er en skriftlig erklæring som inneholder navnet, adressen og kontaktinformasjonen til parten som fremsetter tvisten, grunnlaget for tvisten og løsningen som ønskes. Du må sende en Melding om Tvisten per post til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399Et skjema er tilgjengelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft sender eventuelle Meldinger om Tvister til deg per post til din adresse hvis vi har den, eller til din e-postadresse. Du og Microsoft skal gjøre forsøk på å løse en eventuell tvist via uformelle forhandlinger innen 60 dager fra datoen Meldingen om Tvist ble sendt. Etter 60 dager kan du eller Microsoft kreve voldgift.
 2. Domstol for små krav (forliksråd). Du kan også bringe tvister inn for en domstol for små krav i fylket der du bor (eller har hovedkontor), eller i King County i Washington hvis tvisten tilfredsstiller alle krav til høring i slik domstol. Du kan bringe inn søksmål for en domstol for små krav uavhengig av om du først har innledet uformelle forhandlinger.
 3. Bindende voldgift. Hvis du og Microsoft ikke løser en eventuell tvist ved uformelle forhandlinger eller for en domstol for små krav, skal ethvert annet forsøk på å løse tvisten utelukkende foretas ved individuell, bindende voldgift som er underlagt den føderale voldgiftsloven (“FAA” – Federal Arbitration Act). Gruppevoldgift er ikke tillatt. Du frasier deg retten til å føre eventuelle tvister for domstoler med en dommer eller jury (eller delta i retten som en part eller et gruppemedlem). I stedet skal alle tvister løses sammen med en nøytral voldgiftsdommer. Voldgiftsdommerens avgjørelse er å anse som endelig, med unntak av en begrenset rett til å anke i samsvar med den amerikanske voldgiftsloven Federal Arbitration Act. Enhver domstol med jurisdiksjon over partene kan håndheve voldgiftsdommerens kjennelse.
 4. Avkall på gruppesøksmål. Eventuelle juridiske prosesser for å løse eventuelle tvister i et hvilket som helst forum, føres utelukkende på individuelt grunnlag. Verken du eller Microsoft skal prøve å fremme en tvist som et gruppesøksmål, som et privat søksmål av offentlig interesse (private attorney general action) eller andre søksmål der en av partene søker å opptre som en representant. Ingen voldgiftssaker eller andre juridiske prosesser skal kombineres med andre uten foregående skriftlig tillatelse fra alle parter i alle de berørte voldgiftene eller søksmålene.
 5. Voldgiftsprosess. Enhver voldgift skal behandles av den amerikanske voldgiftsorganisasjonen American Arbitration Association (AAA) i samsvar med reglene for voldgift ved kommersielle forhold (eller reglene for forbrukerrelatert voldgift hvis du er en enkeltperson og bruker Microsoft-enheten til privat bruk eller i husstanden, eller hvis verdien av tvisten er USD 75 000 eller mindre, uavhengig av om du er en enkeltperson og måten du bruker Microsoft-enheten på). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.adr.org eller ringe 1-800-778-7879. Hvis du vil kreve voldgift, sender du skjemaet som er tilgjengelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497, til AAA. Du samtykker i å kreve voldgift bare i fylket der du bor (eller har hovedkontor), eller i King County, Washington, USA. Microsoft samtykker i å kreve voldgift bare i fylket der du bor (eller har hovedkontor). Du kan be om høring per telefon eller ved oppmøte ved å følge reglene til AAA. I en tvist som omfatter USD 25 000 eller mindre, vil en høring skje per telefon med mindre voldgiftsdommeren finner det rimelig at høringen skal skje ved oppmøte i stedet. Voldgiftsdommeren kan tilkjenne den samme erstatningen til deg individuelt som en domstol kan. Voldgiftsdommeren kan bare tilkjenne rettigheter eller midlertidig forføyning til deg individuelt, og bare for å imøtekomme ditt individuelle krav.
 6. Voldgiftsgebyrer og -betaling.

  (i) Tvister som omfatter USD 75 000 eller mindre. Microsoft skal umiddelbart tilbakebetale dine domstolgebyrer og betale AAAs og voldgiftsdommerens honorarer og utgifter. Hvis du avviser Microsofts siste skriftlige tilbud om forlik før en voldgiftsdommer er utnevnt (“Microsofts siste skriftlige tilbud”), og voldgiftsdommeren senere tilkjenner deg mer en Microsofts siste skriftlige tilbud, skal Microsoft gjøre følgende: (i) betale deg beløpet du er tilkjent, eller USD 1 000, det som er høyest, (ii) betale deg eventuelle rimelige advokathonorarer, (iii) tilbakebetale eventuelle utgifter (inkludert honorarer og kostnader knyttet til ekspertvitner) som din advokat med rimelighet har pådratt seg under undersøkelsene, forberedelsene og prosessen med å forfølge kravet ditt ved voldgift. Voldgiftsdommeren skal fastsette honorarer, kostnader og utgifter, med mindre du og Microsoft blir enige om slike beløp.

  (ii) Tvister som omfatter mer enn USD 75 000. AAAs regler gjelder for betaling av domstolgebyrer og AAAs og voldgiftsdommerens honorarer og utgifter.

  (iii) Tvister som omfatter et hvilket som helst beløp. I forbindelse med voldgift som kreves av deg, vil Microsoft bare søke erstatning for AAAs og voldgiftsdommerens honorarer og utgifter eller for dine domstolgebyrer som Microsoft har tilbakebetalt, hvis voldgiftsdommeren anser voldgiften som uberettiget eller fremsatt på ugyldig grunnlag. I forbindelse med voldgift som kreves av Microsoft, betaler Microsoft alle domstolgebyrer og AAAs og voldgiftsdommerens honorarer og utgifter. Microsoft vil ikke be om tilbakebetaling av advokatsalærer eller advokatutgifter i voldgift. Honorarer og utgifter teller ikke med i beregningen av omfanget av en tvist.

 7. Konflikt med AAA-regler. Denne Avtalen gjelder hvis det foreligger motstrid med AAAs regler for kommersiell voldgift eller forbrukerrelatert voldgift.
 8. Avvise fremtidige voldgiftsendringer. Du kan avvise endringer Microsoft gjør i punkt 20 (bortsett fra adresseendringer), ved å sende oss en melding innen 30 dager etter at endringen er utført, per post til adressen i punkt 20.a. Hvis du gjør dette, vil den nyeste versjonen av punkt 20, før endringen du avviste, være gjeldende.
 9. Krav og tvister må fremsettes innen ett år. I den grad gjeldende lovgivning tillater det, må alle krav og tvister som punkt 20 gjelder for, fremsettes innen ett år for en domstol for små krav (punkt 20.b) eller for voldgift. Ettårsperioden starter når kravet eller Melding om Tvist kunne blitt fremsatt første gang. Hvis kravet eller tvisten ikke blir fremsatt innen ett år, vil det/den ikke kunne gjøres gjeldende senere.
 10. Delvis ugyldighet. Hvis en domstol fastsetter at avkallet på gruppesøksmål i punkt 20.d er ulovlig eller urettskraftig for alle eller enkelte deler av en tvist, vil punkt 20 ikke gjelde for de aktuelle delene. I stedet vil disse delene skilles ut og føres for en domstol, og de gjenværende delene skal føres som voldgiftssak. Hvis andre bestemmelser i punkt 20 er ulovlige eller urettskraftige, vil slike bestemmelser være ugyldige, men resten av punkt 20 skal gjelde med full virkning.

21. VALG AV LOV OG STED FOR LØSING AV TVISTER

USA. Hvis du bor (eller har hovedkontor) i USA, skal lovene i delstaten der du bor (eller har hovedkontor), styre tolkningen av denne Avtalen, krav knyttet til avtalebrudd, og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, underforstått garanti og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt, med unntak av at FAA regulerer alle bestemmelser knyttet til voldgift. Du gir samtykke til de delstatlige eller føderale domstolene i King County, Washington, USA som eneste jurisdiksjon i alle tvister som oppstår i forbindelse med Servicen eller denne Avtalen som behandles i retten (ikke voldgiftsrett eller domstol for små krav).

Canada. Hvis du bor (eller har hovedkontor) i Canada, skal lovene i Provinsen der du bor (eller har hovedkontor) styre tolkningen av denne Avtalen, krav knyttet til avtalebrudd, og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, underforstått garanti og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt. Du gir herved ugjenkallelig samtykke til domstolene i Ontario som eneste jurisdiksjon og verneting i alle tvister som oppstår i forbindelse med Servicen eller denne Avtalen.

Andre steder. Hvis du bor (eller har hovedkontor) utenfor USA eller Canada, skal lovene i landet der du bor (eller har hovedkontor) styre tolkningen av denne Avtalen, krav knyttet til avtalebrudd, og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, underforstått garanti og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

22. FULLSTENDIG AVTALE, DELVIS UGYLDIGHET, FORCE MAJEURE

Dette er den fullstendige Avtalen mellom deg og Microsoft som gjelder Service på Microsoft-enheten din. Microsoft tillater ingen avvik eller endringer i denne Avtalen. Hvis noen bestemmelser i Avtalen fastlås å være ugyldige eller urettskraftige, vil en gyldig bestemmelse som kan håndheves, og som har et innhold som ligner den opprinnelige bestemmelsen mest mulig, ha forrang for bestemmelsen som er ugyldig eller urettskraftig. Resten av Avtalen skal fortsette å gjelde. Punkt 20 angir hva som vil skje hvis deler av punkt 20 (voldgift og avkall på gruppesøksmål) anses som ulovlige eller urettskraftige. Ved motstrid har punkt 20.j forrang for denne delen. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av Service som skyldes hendelser utenfor Microsofts rimelige kontroll.

23. MERKNADER FOR FORBRUKERE I CALIFORNIA

Et anslag for nødvendige reparasjoner (paragraf 9844 i California Business and Professions Code) gis skriftlig av serviceforhandleren til kunden, og serviceforhandleren kan ikke belaste for utført arbeid eller leverte deler som overstiger anslaget, uten skriftlig tillatelse fra kunden. Serviceforhandleren kan, der det er angitt skriftlig, belaste et rimelig gebyr for tjenester som utføres for å finne årsaken til feilfunksjonen, ved forberedelse av et skriftlig anslag for reparasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA.

En kjøper av en Microsoft-enhet i California har rett til å få utført service og reparasjon av denne enheten i garantiperioden. Garantiperioden forlenges for antall hele dager kjøperen ikke har hatt tilgang til enheten på grunn av reparasjoner under garanti. Hvis det foreligger en mangel i garantiperioden, utløper ikke garantien før mangelen er utbedret. Garantiperioden forlenges også dersom garantireparasjonene ikke utføres på grunn av forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor kjøperens kontroll, eller dersom mangelen ikke ble utbedret av garantireparasjonene, og kjøperen varsler produsenten eller selgeren om de mislykkede reparasjonene innen seksti (60) dager etter at de ble fullført. Dersom mangelen ikke er utbedret etter et rimelig antall forsøk, kan kjøperen returnere enheten for å motta et erstatningsprodukt eller en refusjon, i begge tilfeller etter at et rimelig gebyr for forbruk er trukket fra. Tidsforlengelsen påvirker ikke beskyttelsen eller beføyelsene kjøperen har i henhold til andre lover.

SIST OPPDATERT august 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Med enerett.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICE PÅ MICROSOFT-ENHETER, som du leste om, eller om et annet problem?