Produktgaranti og programvarelisens: Kinect-sensor

Vise garantiinformasjonen for enheten Logg på Microsoft-kontoen for å vise garantiinformasjonen for enheten i Nettbasert servicesenter for Xbox.

PRODUSENTGARANTI

Denne Produsentgarantien (”Garantien”) er gitt deg av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dubli 18, Ireland (”Microsoft”).

VED BRUK AV DIN KINECT SENSOR GODTAR DU DENNE GARANTIEN. VÆR VENNLIG Å LES NØYE GJENNOM DENNE GARANTIEN FØR OPPSTART. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DENNE GARANTIEN, BRUK IKKE DIN KINECT SENSOR. RETURNER DEN UBRUKT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/.

Denne Garantien er forskjellig fra enhver lovfestet produktgaranti gitt av forhandlere og/eller produsenter i henhold til nasjonal lovgivning som gjelder deg. Den er ment å gi deg spesifikke, og alt etter omstendighetene, ytterligere rettigheter innenfor grensene av hva som er tillatt i henhold til slik lov, og skal ikke begrense dine rettigheter som følge av gjeldende lovbestemte produktgarantibestemmelser, eller rettigheter i henhold til forbrukerkjøpslovens alminnelige bestemmelser. Garantien kan ikke overføres til en tredjepart.

 1. Definisjoner
  Når brukt i denne Garantien vil følgende begreper anses å bety:

  1. ”Kinect Sensor” betyr en ny Kinect Sensor kjøpt fra en autorisert forhandler.
  2. ”Normale bruksvilkår” betyr alminnelig konsumentbruk ved normale hjemmevilkår i henhold til bruksanvisning for Kinect Sensor.
  3. ”Garantiperiode” betyr 1 år fra den dato du kjøpte din Kinect Sensor, som behandles under punkt 2 nedenfor.
  4. ”du/deg” betyr den opprinnelige sluttbruker.
 2. Varighet
  Uten tap av rettigheter fra en lovfestet garanti som du er berettiget til i henhold til lokal lov som gjelder for deg, og med mindre slik lov gir garanti for en lenger periode, tilbyr Microsoft denne garantien for en periode på ett (1) år fra kjøpsdatoen av slik Kinect Sensor fra en autorisert forhandler.

 3. Territorium
  Denne garantien gjelder kun i følgende land (inkludert landenes eventuelle oversjøiske territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxembour g, Hellas, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Kypros, Sør-Afrika og Russland.

  Du erkjenner at spesifikke eksportlover og –forskrifter kan komme til anvendelse for deg avhengig av ditt hjemland og du aksepterer å følge alle slike lover og forskrifter hvis du eksporterer din Kinect Sensor.

 4. Garanti

  1. I løpet av Garantiperioden garanterer Microsoft, kun overfor deg, at din Kinect Sensor ikke vil ha funksjonsfeil under Normale bruksvilkår.
  2. Med unntak av enhver lovfestet garanti som Microsoft kan gi deg i henhold til enhver lokal lov som gjelder for deg, er denne Garantien den eneste garantien Microsoft har gitt deg med hensyn til din Kinect Sensor og enhver bruksanvisning som følger med den. Ingen andre kan gi en garanti på vegne av Microsoft.
  3. HVIS LOKAL LOV SOM KOMMER TIL ANVENDELSE GIR DEG EN STILLTIENDE GARANTI, INKLUDERT EN STILLTIENDE GARANTI FOR OMSETTELIGHET ELLER EGHETHET FOR ET BESTMT FOR MÅL, VIL VARIGHETEN AV EN SLIK GARANTI BLI BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN, MED MINDRE ANNET FØLGER AV SLIK LOKAL LOV.
 5. Prosess for å oppnå Garanti Service

  1. Før garantiprosessen igangsettes, vær vennlig å benytte Microsofts feilsøkingstips som er tilgjengelige på http://www.xbox.com/support.
  2. I tilfelle du ikke klarer å løse dine problemer ved hjelp av feilsøkingtips, følg prosessen online på http://www.xbox.com/support. Hvis du ikke har tilgang til Internett, så kan du ringe 800 141 74.
 6. Microsofts ansvar

  1. Microsoft vil kontrollere din Kinect Sensor etter at du har levert den til Microsoft.
  2. Hvis Microsoft finner at feilen ved din Kinect Sensor har inntruffet i løpet av Garantiperioden og under Normale bruksvilkår, vil Microsoft (etter eget valg) reparere eller erstatte den, eller refundere kjøpesummen, med mindre preseptoriske regler i lokal lov som gjelder for deg bestemmer noe annet. Ved reparasjon kan det brukes nye eller reparerte deler. Utskiftning kan skje med nye eller reparerte deler.
  3. Etter reparasjon eller utskiftning, vil din Kinect Sensor fortsatt omfattes av denne Garantien for den lengste tid av enten resten av din Garantiperiode eller en periode på nittifem (95) dager etter forsendelse av din Kinect Sensor fra Microsoft.
  4. MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING SOM GJELDER FOR DEG, ER MICROSOFTS ANSVAR FOR Å REPARERE ELLER ERSTATTE DIN KINECT SENSOR ELLER TIL Å REFUNDERE KJØPESUMMEN, DIN ENESTE AVHJELP.
  5. Om det inntreffer en feil ved din Kinect Sensor etter utløp av Garantiperioden, gjelder ingen garanti. Etter utløp av Garantiperioden kan Microsoft kreve et gebyr for den innsats som ytes for å identifisere problemene og for å yte service på din Kinect Sensor, uavhengig av om innsatsen er vellykket eller ikke.
 7. Vilkår og Garantibegrensninger
  Microsoft er ikke ansvarlig og Garantien gjelder ikke, selv mot gebyr, dersom din Kinect Sensor er:

  1. skadet/ ødelagt ved bruk av ethvert annet produkt enn en Xbox 360 konsoll (inkludert for eksempel private datamaskiner, andre videospillkonsoller, etc.);
  2. brukt til kommersielle formål (inkludert, for eksempel, leie, pay-per-play, etc.);
  3. åpnet, endret, eller tuklet med (inkludert, for eksempel, ethvert forsøk på å overvinne enhver teknisk begrensning, sikkerhets- eller antipiratkopieringsmekanisme, etc.), eller dets serienummer er endret eller fjernet;
  4. skadet/ ødelagt av en ytre årsak (inkludert, for eksempel, ved å ha blitt mistet i bakken, brukt i mangelfull ventilasjon, etc., eller unnlatelser av å følge instruksjoner i den trykte bruksanvisningen som følger med Kinect Sensor ); eller
  5. reparert av noen andre enn Microsoft.
 8. Unntak for visse skader/ ødeleggelser
  MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE MICROSOFT ANSVARLIG FOR NOEN INDRIEKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET, ELLER FORTJENESTE; ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV DIN KINECT SENSOR. DISSE UNNTAKENE GJELDER SELV OM MICROSOFT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER AVHJELP MISLYKKES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

 9. Øvrig
  Hvis du forsøker å overvinne eller omgå en Kinect Sensor teknisk begrensning, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem, vil din Kinect Sensor slutte å virke permanent. Din Garanti vil også bli ugyldig og din Kinect Sensor vil være uegnet for autorisert reparasjon, selv mot gebyr.

 10. Lovvalg
  Denne Garantien er gjenstand for og vil bli fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt hjemland, uten hensyn til konflikt med lovvalgsregler.

PROGRAMVARELISENS

VED BRUK AV DIN KINECT SENSOR GODTAR DU DENNE PROGRAMVARELISENSEN. VÆR VENNLIG Å LES NØYE GJENNOM DENNE PROGRAMVARELISENSEN FØR OPPSTART. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DENNE PROGRAMVARELISENSEN, BUK IKKE DIN KINECT SENSOR. RETURNER DEN UBRUKT TIL DIN FORHANDLER ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/.

 1. Definisjoner
  Når brukt i denne lisensen vil følgende begreper anses å bety:

  1. ”Xbox 360” betyr en Xbox 360 konsoll.
  2. ”Xbox 360 S” betyr en Xbox 360 S konsoll.
  3. ”Autorisert tilbehør” betyr en Microsoft Xbox 360 eller Xbox 360 S hardwaretilbehør, og en Microsoft lisensiert, fra en tredjepart, Xbox 360 eller Xbox 360 S hardwaretilbehør som er emballert med den offisielle logoen ”lisensiert for Xbox”. Kinect Sensor er Autorisert Tilbehør kun med formål for denne Programvarelisensen.
  4. ”Autoriserte spill” betyr Xbox 360 eller Xbox 360 S spill på spilldisk utgitt eller lisensiert av Microsoft, og spillinnhold nedlastet fra Microsofts Xbox Live tjeneste eller nettstedet xbox.com (for eksempel avatars, nedlastbare spill, tilleggsutstyr til spill, etc.)
  5. ”Programvare” betyr programvare før-installert i Kinect Sensor, inkludert oppdateringer som Microsoft fra tid til annen vil kunne gjøre tilgjengelig
  6. ”Uautorisert tilbehør” betyr alt hardwaretilbehør som ikke er Autorisert tilbehør, bortsett fra at USB minnepinner, digitale kameraer til bruk for fotografier eller filmer, og musikkspiller for å spille musikk eller vise fotografier eller videoer ikke er Uautorisert tilbehør.
  7. ”Uautoriserte spill” betyr alle spilldisker, spillnedlastninger, og spillinnhold eller -medium som ikke er Autoriserte spill.
  8. ”Uautorisert programvare” betyr programvare som ikke er utgitt av Microsoft gjennom Xbox 360 eller Xbox 360 S spilldisker utgitt eller lisensiert av Microsoft, Microsofts Xbox Live tjeneste, eller Microsofts nettsted Xbox.com.
  9. ”Du/deg” betyr brukeren av en Kinect Sensor
 2. Lisens
  Denne lisensen gir deg spesifikke kontraktsmessige rettigheter med mindre annet følger av lokal lovgivning som gjelder for deg.

  1. Programvaren er lisensiert, ikke solgt til deg, kun for bruk innenfor angitt territorium. Du er gitt lisens kun til bruk av programvaren som før-installert i din Kinect Sensor, og oppdatert av Microsoft fra tid til annen. Du kan ikke kopiere eller utføre reverse engineering på programvaren.
  2. Som vilkår for denne Programvarelisensen samtykker du i følgende:

   1. Du vil kun bruke din Kinect Sensor med Xbox 360 eller Xbox 360 S og ikke med annet tilbehør (inkludert for eksempel private datamaskiner, andre videospillkonsoller, etc.). Du vil kun bruke Autoriserte spill sammen med din Kinect Sensor. Du vil ikke bruke Uautorisert tilbehør eller Uautoriserte leker. Det er mulig at slike ikke vil virke eller vil slutte å virke for godt etter oppdatering av programvare.
   2. Du vil ikke bruke eller installere Uautorisert programvare. Hvis du gjør det, er det mulig din Kinect Sensor vil slutte å virke permanent fra det tidspunktet eller etter senere oppdatering av programvare.
   3. Du vil ikke forsøke å overvinne eller omgå en Kinect Sensor teknisk begrensning, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem. Hvis du forsøker dette, vil din Kinect Sensor slutte å virke permanent fra det tidspunktet eller etter senere program oppdatering.
   4. Microsoft vil kunne sette i gang tekniske tiltak, inkludert oppdatering av programvare, for å begrense bruk av Kinect Sensor til Xbox 360, for å forhindre bruk av Uautorisert tilbehør og Uautoriserte spill, og for å beskytte de tekniske begrensninger, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem i Kinect Sensor.
   5. Microsoft vil kunne oppdatere programvaren fra tid til annen uten å gi deg nærmere varsel, for eksempel for å oppdatere tekniske begrensninger, sikkerhets- eller antipiratkopieringssystem.

  Enhver uautorisert bruk i henhold til disse bestemmelser vil kunne resultere i uegnethet til å kunne nyte godt av Produsentgarantien til din Kinect Sensor.

 3. Territorium
  Lisensen gjelder kun i følgende land (inkludert landenes eventuelle oversjøiske territorier): Storbritannia, Irland, Sveits, Italia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxembour g, Hellas, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Kypros, Sør-Afrika og Russland.

 4. Garanti
  Programvaren dekkes av Produsentgarantien til din Kinect Sensor, og Microsoft gir ingen ytterligere garanti for programvaren, bortsett fra enhver lovfestet garanti som Microsoft må gi deg i henhold til gjeldende lokal lovgivning. Ingen andre kan gi en garanti på vegne av Microsoft.

 5. Unntak for visse skader/ ødeleggelser
  MED MINDRE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING GJELDENDE FOR DEG, ER IKKE MICROSOFT ANSVARLIG FOR NOEN INDRIEKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET, ELLER FORTJENESTE; ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK AV PROGRAMVAREN. DISSE UNNTAKENE GJELDER SELV OM MICROSOFT HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM ENHVER AVHJELP MISLYKKES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

 6. Lovvalg
  Denne Lisensen er gjenstand for og vil bli fortolket i samsvar med lovgivningen i ditt hjemland, uten hensyn til konflikt med lovvalgsregler

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Produktgaranti og programvarelisens: Kinect-sensor, som du leste om, eller om et annet problem?