VOORWAARDEN VOOR SERVICE AAN MICROSOFT-APPARATEN

ARTIKEL 20 BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN VERKLARING VAN AFSTAND MET BETREKKING TOT CLASS ACTION DIE VAN TOEPASSING ZIJN ALS U WOONT IN (OF IN HET GEVAL VAN EEN BEDRIJF, ALS UW HOOFDKANTOOR ZICH BEVINDT IN) DE VERENIGDE STATEN. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET MICROSOFT. LEES DIT GOED DOOR.

1. INLEIDING

Indien u een aanvraag voor service (de “Service”) indient voor uw door Microsoft gefabriceerde apparaat (“Microsoft-apparaat”), aanvaardt en stemt u in met deze Voorwaarden voor Service en andere toepasselijke voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en afwijzingen die te vinden zijn op http://support.microsoft.com (de “Overeenkomst”). We raden u aan deze bepalingen zorgvuldig door te lezen. Deze bepalingen zijn van toepassing op Service aan alle Microsoft-apparaten.

DIEN GEEN AANVRAAG VOOR SERVICE IN INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN VOOR SERVICE AAN MICROSOFT-APPARATEN.

2. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR SERVICE AAN MICROSOFT-APPARATEN

Microsoft is gerechtigd de Voorwaarden voor Service aan Microsoft-apparaten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden te begrijpen alvorens u een nieuwe aanvraag voor Service indient. Indien u de website blijft gebruiken en/of een Service-opdracht indient, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn alleen van toepassing op Service-opdrachten die worden ingediend nadat de wijziging is gepubliceerd.

3. DEKKING VAN GARANTIE EN UITGEBREID SERVICEPLAN

In het geval van eventuele strijdigheden tussen deze Overeenkomst en het door Microsoft uitgegeven garantie- of uitgebreide serviceplan voor uw Microsoft-apparaat, zijn de bepalingen van het door Microsoft uitgegeven garantie- of uitgebreide serviceplan van toepassing Bewaar een kopie van het aankoopbewijs van uw Microsoft-apparaat. We kunnen van u verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt in geval van twijfel of uw Microsoft-apparaat in aanmerking komt voor gratis garantieservice of service op grond van het uitgebreide serviceplan.

4. BEPERKINGEN OP GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

U dient ten minste 18 jaar te zijn om een Service-opdracht in te dienen op http://support.microsoft.com. Indien u een opdracht indient, bent u verantwoordelijk voor de naleving van deze leeftijdsvereiste.

5. GEBRUIK VAN INFORMATIE OVER U

Microsoft behandelt informatie over u en uw opdrachtgeschiedenis overeenkomstig de bepalingen in de Microsoft Privacyverklaring.

6. CORRECTHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wanneer u een Service-opdracht indient voor uw Microsoft-apparaat, stemt u ermee in actuele, volledige en nauwkeurige betaal-, account- en contactgegevens te verstrekken en deze informatie altijd up-to-date te houden, zodat we uw transactie kunnen uitvoeren en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

7. BETALING

U stemt ermee in de geschatte Servicekosten te betalen op het moment dat u een opdracht indient (hetzij telefonisch via onze klantenservicevertegenwoordiger of online), tenzij de service voor uw Microsoft-apparaat wordt gedekt door het door Microsoft uitgegeven garantie- of uitgebreide servicecontract. In de geschatte kosten zijn alle onderdelen en arbeidsloon voor de Service, verzendkosten en toepasselijke belastingen inbegrepen. Raadpleeg voor Advance Exchange-opdrachten de onderstaande bepalingen.

8. TERUGTREKKING UIT SERVICES

U verliest uw recht op terugtrekking wanneer de Service volledig is uitgevoerd, mits de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en met de erkenning dat u uw recht op terugtrekking verliest zodra de Service volledig door ons is uitgevoerd. Annulering van Service en restitutie zijn niet mogelijk indien Microsoft uw Microsoft-apparaat voor Service heeft ontvangen en uw gerepareerde of vervangende Microsoft-apparaat naar u heeft opgestuurd, of voor Advance Exchange-opdrachten zodra Microsoft het Advance Exchange-product aan u heeft toegezonden.

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE TIJDENS VERZENDING

Indien u uw Microsoft-apparaat opstuurt voor Service, bent u verantwoordelijk voor een passende verpakking om beschadiging tijdens het opsturen voor Service te voorkomen. U bent ook verantwoordelijk voor verzekeringsdekking voor verlies of beschadiging van het Microsoft-apparaat tijdens het transport voor Service. We stellen u op de hoogte indien het Microsoft-apparaat tijdens het transport voor Service is beschadigd. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat voordat we uw Microsoft-apparaat ontvangen.

Indien u het Microsoft-apparaat in beschadigde toestand ontvangt nadat we het aan u hebben teruggezonden, dient u Microsoft binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen van de schade door contact op te nemen met http://support.microsoft.com. Indien u niet binnen 2 dagen na ontvangst van het Microsoft-apparaat contact opneemt met Microsoft om de schade te melden, bent u zelf verantwoordelijk voor de schade.

10. GEGEVENSOVERDRACHT EN SOFTWARE-INSTALLATIE

U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle bestaande gegevens, software en programma's, voor het verwijderen of wissen van alle bestaande gegevens en voor het verwijderen van eventuele opslagapparaten voordat u het Microsoft-apparaat voor Service naar Microsoft opstuurt. Om uitgebreide tests en diagnoses op uw Microsoft-apparaat uit te kunnen voeren, wordt uw apparaat eerst teruggezet in de oorspronkelijke fabrieksstatus. Bij dit proces worden alle programma´s en persoonlijke gegevens van uw apparaat verwijderd.

Indien de Service van uw Microsoft-apparaat de overdracht van gegevens of installatie van software omvat, dient u de opdracht uitsluitend in als u wettelijke bevoegd bent om: (1) de gegevens te kopiëren, met inbegrip van het uitvoeren van een controle dat uw Microsoft-apparaat geen onwettige bestanden of gegevens bevat; (2) in te stemmen met de voorwaarden van de softwarelicentie. U machtigt Microsoft om de gegevens over te zetten en deze voorwaarden voor u te aanvaarden tijdens het uitvoeren van de Service.

Microsoft is niet verantwoordelijk voor verlies, herstel of het in verkeerde handen vallen van gegevens of programma's, of voor het onbruikbaar worden van apparatuur als gevolg van Service aan uw Microsoft-apparaat.

11. OPGEGEVEN EIGENDOMMEN

Microsoft stuurt uw Microsoft-apparaat naar het postadres dat u hebt verstrekt op het moment dat u opdracht hebt gegeven voor de Service, tenzij u ons schriftelijk andere instructies geeft. Indien uw apparaat wordt teruggestuurd naar Microsoft omdat de bezorging niet kon worden uitgevoerd op dat adres, neemt Microsoft contact met u op voor een alternatief adres. Indien u geen adres verstrekt waar Microsoft of haar vertegenwoordiger uw apparaat binnen 60 dagen na de oorspronkelijke bezorgingspoging kan afleveren, stelt Microsoft u ervan op de hoogte dat uw apparaat wordt beschouwd als opgegeven. Als uw apparaat is opgegeven, kan Microsoft uw Microsoft-apparaat van de hand doen (overeenkomstig het plaatselijk recht). Meer specifiek: Microsoft kan uw apparaat verkopen in particuliere of openbare verkoop ter betaling van eventuele uitstaande Service. Microsoft doet overigens geen afstand van wettelijk en ander rechtmatig retentierecht voor onbetaalde kosten.

12. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE EIGENDOMMEN

Stuur geen persoonlijke eigendommen of andere Microsoft-producten mee wanneer u uw Microsoft-apparaat opstuurt voor Service (met inbegrip van accessoires waarvoor u geen Service hebt aangevraagd, games, boeken, enzovoort). U bent verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen die u naar Microsoft opstuurt. Microsoft kan niet garanderen dat persoonlijke eigendommen, anders dat de voorwerpen die vereist zijn voor de Service aan of vervanging van uw Microsoft-apparaat, aan u worden teruggestuurd.

13. SERVICEPROCES APPARAAT

Overeenkomstig artikel 10 wordt uw apparaat tijdens het testen teruggezet in de oorspronkelijke fabrieksstatus. Als na het testen blijkt dat uw apparaat werkt zoals ontworpen, krijgt u uw apparaat weer terug met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Als er een probleem wordt aangetroffen, wordt het apparaat gerepareerd of vervangen door nieuwe of vernieuwde goederen met dezelfde functionaliteit, naar goeddunken van Microsoft, overeenkomstig het toepasselijk recht in uw land of regio.

14. MICROSOFT-APPARATEN VAN EEN SPECIALE EDITIE OF AANGEPASTE MICROSOFT-APPARATEN

Als u een Microsoft-apparaat in een bijzondere of aangepaste uitvoering naar Microsoft opstuurt voor Service, doet Microsoft haar best om een Microsoft-apparaat in dezelfde bijzondere of aangepaste uitvoering aan u terug te sturen. Dit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid ervan op het moment dat de Service plaatsvindt. (Het is mogelijk dat de betreffende bijzondere of aangepaste uitvoering niet meer wordt geproduceerd of niet meer op voorraad is.) Microsoft kan niet garanderen dat we hiertoe in staat zullen zijn, aangezien het commercieel mogelijk niet haalbaar is.

15. UITSLUITINGEN VAN SERVICE

Microsoft behoudt zich het recht voor Service te weigeren of de garantie als vervallen te beschouwen voor Microsoft-apparaten die: (1) zijn beschadigd door gebruik in combinatie met producten die niet zijn verkocht of in licentie zijn gegeven door Microsoft (met inbegrip van, bijvoorbeeld, games of software en accessoires die niet zijn gefabriceerd of in licentie gegeven door Microsoft, en illegaal gekopieerde games of software, enzovoort); (2) zijn gebruikt voor commerciële doeleinden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, verhuur, spelen tegen betaling, enzovoort); (3) zijn geopend of gewijzigd, of waarmee is geknoeid (met inbegrip van, bijvoorbeeld, pogingen tot het omzeilen van technische beperkingen, beveiliging of voorzieningen tegen illegaal kopiëren), of waarvan het serienummer is gewijzigd of verwijderd; (4) zijn beschadigd door een externe oorzaak (bijvoorbeeld doordat het apparaat is gevallen, is gebruikt bij onvoldoende ventilatie, enzovoort, of doordat de instructies voor het Microsoft-apparaat in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd); (5) naar Microsoft zijn opgestuurd zonder telefonisch of online een geautoriseerde Service-opdracht aan te vragen; of (6) zijn gerepareerd door een derde partij, anders dan Microsoft of haar geautoriseerde serviceproviders. In dergelijke gevallen wordt het Microsoft-apparaat mogelijk aan u teruggestuurd zonder dat de service wordt uitgevoerd.

16. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ADVANCE EXCHANGE-PROGRAMMA

In sommige landen biedt Microsoft een Advance Exchange-programma, in het kader waarvan u onder bepaalde voorwaarden een apparaat kunt ontvangen voordat u uw apparaat naar Microsoft opstuurt. Indien u wilt gebruikmaken van het Advance Exchange-programma, stuurt Microsoft u een vervangend Microsoft-apparaat (het “Advance Exchange-product”) voordat u het Microsoft-apparaat aan ons opstuurt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw Microsoft-apparaat voldoet aan de voorwaarden van de garantie of het uitgebreide servicecontract;
 • Uw Microsoft-apparaat komt niet in aanmerking voor dit programma indien na ontvangst door ons aanwijzingen worden gevonden van fysieke of vloeistofschade, sabotage, misbruik, enzovoort of andere uitsluitingen van de garantie of het uitgebreide servicecontract van uw Microsoft-apparaat;
 • Het Advance Exchange-product wordt naar u opgestuurd in een doos waarin een gefrankeerd verzendetiket is bijgevoegd; en
 • U gebruikt het voorgefrankeerde verzendetiket voor het terugsturen van het Microsoft-apparaat waarvoor u een Advance Exchange-product hebt ontvangen en Service vraagt. U stuurt uw originele Microsoft-apparaat binnen 14 dagen na ontvangst van het vervangende apparaat op in dezelfde doos.
 • Als borg voor het terugsturen van het originele Microsoft-apparaat hebben we uw creditcardnummer nodig. ER WORDEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT OP UW CREDITCARD, mits u het originele Microsoft-apparaat (met het serienummer dat u aan ons hebt doorgegeven) binnen 14 dagen na ontvangst van het Advance Exchange-product terugstuurt.
 • Het is mogelijk dat een klein bedrag door Microsoft wordt afgeschreven van uw creditcard om te controleren dat saldo beschikbaar is op uw rekening. Dit bedrag wordt teruggestort. Dit zijn geen kosten die in rekening worden gebracht. Vervangings- en administratiekosten ter hoogte van de op dat moment geldende adviesverkoopprijs van het apparaat of de accessoire worden in rekening gebracht indien: (1) we het originele Microsoft-apparaat niet terug ontvangen binnen 14 dagen na de datum waarop u het vervangende apparaat in ontvangst hebt genomen, zoals blijkt uit het trackingsysteem van de pakketdienst; (2) het apparaat niet onder de garantie valt; en/of (3) het apparaat van garantie of service is uitgesloten (bijvoorbeeld omdat er aanwijzingen zijn van sabotage of fysieke schade).

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondersteuning op http://support.microsoft.com

17. BEPERKTE GARANTIE NA SERVICE

Met betrekking tot de Service aan uw Microsoft-apparaat garandeert Microsoft (1) dat de Service op professionele wijze wordt uitgevoerd en (2) dat alle onderdelen of producten die worden gebruikt voor de Service vrij van gebreken in materiaal en afwerking zijn voor de resterende duur van de door Microsoft uitgegeven garantie of het uitgebreide serviceplan, of gedurende 90 dagen vanaf de datum waarop de Service werd uitgevoerd, indien dat langer is. Deze garantie na Service is een expliciete garantie. Indien Service is verleend die niet aan de normen voldoet, of zich een gebrek voordoet bij een vervangend onderdeel of product gedurende de garantieperiode van 90 dagen, zal Microsoft, naar eigen inzicht: (1) het onderdeel of product repareren met nieuwe, gebruikte of vernieuwde onderdelen; (2) het onderdeel of product vervangen door een nieuw, gebruikt of vernieuwd gelijkwaardig onderdeel of product; of (3) het bedrag dat u hebt betaald voor de Service terugbetalen.

Microsoft is niet verantwoordelijk en deze garantie na service is niet van toepassing indien uw Microsoft-apparaat:

 1. is beschadigd door gebruik in combinatie met producten die niet door Microsoft zijn verkocht of in licentie gegeven;
 2. is geopend, aangepast of ermee is geknoeid (met inbegrip van, bijvoorbeeld, pogingen om technische beperkingen of de beveiliging te omzeilen), of het serienummer ervan is gewijzigd of verwijderd;
 3. is beschadigd door een externe oorzaak, hetzij door uzelf, hetzij door een andere gebruiker van uw Microsoft-apparaat, bijvoorbeeld:
  • val;
  • verkeerd gebruik (met inbegrip van gebruik buitenshuis), misbruik, nalatigheid of ongeluk;
  • verkeerde behandeling of beschadiging tijdens verzending, uitgezonderd van Microsoft aan u;
  • blootstelling aan vloeistof;
  • gebruik bij onvoldoende ventilatie;
  • krassen, deuken, enzovoort of aanwezigheid van andere cosmetische schade;
  • niet-navolgen van instructies voor installatie, gebruik of onderhoud
 4. reparatie door anderen dan Microsoft.

DEZE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEID ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE SERVICE EN ONDERDELEN OF PRODUCTEN. MICROSOFT WIJST SPECIFIEK ELKE VORM VAN IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ZAKEN AF, ZONDER BEPERKING MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige staten, provincies en/of andere rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of uitsluiting of beperking van de duur van impliciete garanties of voorwaarden toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden. Deze garantie na Service geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die per staat, provincie of rechtsgebied verschillen. VOOR CONSUMENTEN OP WIE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING IN HUN LAND OF RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING ZIJN, VORMEN DE VOORZIENINGEN DIE DOOR DEZE VOORWAARDEN WORDEN GEBODEN EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE WORDEN GEBODEN DOOR DERGELIJKE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING.

18. ONDERAANNEMERS

INDIEN EEN APPARAAT WORDT BESCHADIGD OF VERDWIJNT TERWIJL HET ZICH ONDER TOEZICHT VAN MICROSOFT BEVINDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HET BETREFFENDE MICROSOFT-APPARAAT. OVERIGENS IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT JEGENS U VOOR SCHADE VOORTKOMEND UIT WELKE OORZAAK DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SERVICE VAN UW MICROSOFT-APPARAAT, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID VAN MICROSOFT OF ANDERE OORZAKEN, BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE TOT HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE TWEE BEDRAGEN: (i) DE KOSTEN VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HET MICROSOFT-APPARAAT; OF (ii) HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN MICROSOFT HEBT BETAALD VOOR DE SERVICE. MICROSOFT DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE OF GEVOLGSCHADE, ZOALS VERLIES VAN WINST OF OMZET. MICROSOFT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF SOFTWARETOEPASSINGEN TIJDENS HET UITVOEREN VAN DE SERVICE. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID IS HET VERHALEN VAN SCHADE OP MICROSOFT TOT EEN BEDRAG DAT NIET HOGER IS DAN (i) DE KOSTEN VAN HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN HET MICROSOFT-APPARAAT; OF (ii) HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN MICROSOFT HEBT BETAALD VOOR DE SERVICE.

19. ONDERAANNEMERS

Microsoft kan het uitvoeren van de Service aan uw Microsoft-apparaat uitbesteden aan een externe serviceprovider.

20. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND MET BETREKKING TOT CLASS ACTION

Indien u woont in (of in geval van een bedrijf uw hoofdkantoor is gevestigd in) de Verenigde Staten, is dit artikel van toepassing op alle geschillen UITGEZONDERD GESCHILLEN BETREFFENDE HET AFDWINGEN OF DE GELDIGHEID VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN U, UW LICENTIEGEVERS, MICROSOFT OF DE LICENTIEGEVERS VAN MICROSOFT. De term “geschil” duidt op elk geschil, elke gerechtelijke stap of andere onenigheid tussen u en Microsoft ten aanzien van de Service voor Microsoft-apparaten (met inbegrip van de prijs ervan) of deze Overeenkomst, ongeacht of dit als basis een contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, regelgeving of verordening heeft of enige andere juridische of wettelijke basis kent. “Geschil” heeft hierbij de breedst mogelijke betekenis die wettelijk is toegestaan. 

 1. Kennisgeving van geschil. In het geval van een geschil dient u of Microsoft de andere partij een Kennisgeving van geschil te geven. Dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, adres en contactgegevens van de verstrekkende partij zijn vermeld, evenals de feiten die de aanleiding voor het geschil vormen en het verlangde herstel. U dient de Kennisgeving van Geschil per post te sturen naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USAEr is een formulier beschikbaar op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft zal de Kennisgeving van Geschil aan u per post naar uw adres sturen, indien wij daarover beschikken, of anders naar uw e-mailadres. Er wordt gepoogd door U en Microsoft om geschillen binnen 60 dagen na verzending van de Kennisgeving van Geschil door middel van informele onderhandeling te schikken. Na 60 dagen kan arbitrage worden aangevraagd door u of Microsoft.
 2. Hof voor kleine vorderingen. U mag geschillen aanhangig maken in een hof voor kleine vorderingen in het district waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar het hoofdkantoor is gevestigd) of in King County, Washington, USA, indien het geschil aan alle vereisten voor afhandeling in het hof voor kleine vorderingen voldoet. U mag het geschil in een hof voor kleine vorderingen aanhangig maken, ongeacht of u eerst informeel hebt onderhandeld.
 3. Bindende arbitrage. Indien u en Microsoft er niet in slagen een geschil door informele onderhandelingen of in een hof voor kleine vorderingen op te lossen, vinden alle overige inspanningen om het geschil tot een oplossing te brengen uitsluitend plaats via individuele bindende arbitrage volgens de bepalingen van de Federal Arbitration Act (“FAA”). Groepsarbitrage is niet toegestaan. U doet afstand van het recht om geschillen aanhangig te maken in een gerechtshof voor een rechter of jury (of deel te nemen aan een proces als partij of deelnemer aan een collectieve procedure). In plaats daarvan worden alle geschillen voor een neutrale arbiter gebracht, wiens beslissing bindend is, met uitzondering van een beperkt recht op beroep onder de FAA. Elk hof met rechtsbevoegdheid over de partijen kan de beslissing van de arbiter afdwingen.
 4. Verklaring van afstand met betrekking tot class action. Alle stappen om een geschil op te lossen of aanhangig te maken worden slechts op individuele basis genomen. Noch u, noch Microsoft laat een geschil als class action, private attorney general action of ander proces behandelen waarin een van beide partijen als vertegenwoordiger van een groep optreedt of voorstelt op te treden. Abitrages of overige procedures worden niet gecombineerd met andere arbitrages of procedures zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen in de desbetreffende arbitrages of procedures.
 5. Arbitrageprocedure. Elke arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) onder diens Commercial Arbitration Rules (Regels inzake zakelijke arbitrage). Indien u een natuurlijke persoon bent en uw Microsoft-apparaat gebruikt voor uzelf of uw huishouden, of indien de waarde van het geschil $ 75000 of minder bedraagt, ongeacht of u een natuurlijk persoon bent of hoe u het Microsoft-apparaat gebruikt, zijn de Consumer Arbitration Rules (Regels inzake consumentenarbitrage) van Microsoft van toepassing. Zie www.adr.org of bel naar 1-800-778-7879 voor meer informatie. Om de arbitrageprocedure te starten, stuurt u het formulier dat u kunt vinden op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 naar de AAA. U gaat ermee akkoord alleen een arbitrageprocedure te starten in het district waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar het hoofdkantoor is gevestigd), of in King County, Washington, USA. Microsoft gaat ermee akkoord alleen een arbitrageprocedure te starten in het district waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar het hoofdkantoor is gevestigd). U mag aan de hand van de AAA-regels verzoeken om een telefonische of persoonlijke behandeling. In een geschil van $ 25000 of minder zal de behandeling telefonisch plaatsvinden, tenzij de arbiter goede gronden heeft om voor een persoonlijke behandeling te kiezen. De arbiter kan u dezelfde schadevergoeding toewijzen als een gerechtshof zou kunnen. De arbiter kan alleen een uitspraak of dwangbevel voor u persoonlijk doen en alleen voor zover dit uw individuele eis bevredigt.
 6. Arbitragekosten en betalingen.

   (i) Geschillen van $ 75000 of minder. Microsoft zal u direct uw kosten voor het starten van de procedure vergoeden en de kosten van de AAA en de arbiter en hun onkosten betalen. Indien u Microsoft’s laatste schriftelijke schikkingsvoorstel dat is gedaan voordat de arbiter werd aangesteld afwijst, uw geschil doorloopt tot aan een door een arbiter gewezen vonnis en de arbiter u meer toekent dan Microsoft’s laatste schriftelijke aanbod, zal Microsoft: (i) betaling van de toekenning of $ 1000, al naar gelang welk bedrag hoger is; (ii) betaling van uw redelijke advocaatkosten, indien van toepassing; en (iii) vergoeding van alle onkosten (met inbegrip van de honoraria en kosten van getuigenexperts) die uw advocaat redelijkerwijs maakt voor het onderzoeken, voorbereiden en afhandelen van uw claim met arbitrage. De arbiter bepaalt het bedrag van de honoraria, kosten en onkosten, tenzij u en Microsoft er overeenstemming over bereiken.

   (ii) Geschillen van meer dan $ 75000. De AAA-regels zijn van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter.

   (iii) Geschillen van elk willekeurig bedrag. In elke arbitrageprocedure die u begint, zal Microsoft zijn tarieven en onkosten voor de AAA en de arbiter, en de kosten voor het aanhangigmaken die zij u heeft vergoed, slechts op u verhalen als de arbiter vonnist dat de arbitrage om een onnozele reden of vanwege misplaatste doeleinden is aangevraagd. Bij elke arbitrageprocedure die Microsoft aanvangt, zal Microsoft alle kosten voor het starten van de procedure, de kosten van de AAA en de arbiter en hun onkosten betalen. Microsoft verhaalt bij arbitrage geen advocaatkosten of onkosten op u. Honoraria en onkosten worden niet meegeteld bij de berekening van het bedrag van een geschil.

 7. Conflict met AAA-regels. Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover deze niet strijdig is met de Commercial Arbitration Rules (Regels inzake zakelijke arbitrage) of Consumer Arbitration Rules (Regels inzake consumentenarbitrage) van de AAA.
 8. Afwijzing van toekomstige wijzigingen in de arbitrageprocedure. U kunt eventuele wijzigingen die Microsoft in Artikel 20 aanbrengt (afgezien van adreswijzigingen) afwijzen door ons binnen 30 dagen van de wijziging per post een kennisgeving toe te zenden via het adres in Artikel 20.a. Indien U dit doet, blijft voor U de meest recente versie van Artikel 20 die van kracht was voor de door u afgewezen wijziging van kracht.
 9. Vorderingen of geschillen moeten binnen een jaar worden aangemeld. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, dient elke vordering en elk geschil waarop Artikel 20 van toepassing is binnen één jaar te worden aangemeld bij een hof voor kleine vorderingen (Artikel 20.b) of in een arbitrageprocedure. Deze periode van één jaar begint op de datum waarop de vordering of Kennisgeving van geschil voor het eerst had kunnen worden ingediend. Indien de vordering of het geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, wordt deze permanent niet ontvankelijk.
 10. Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand met betrekking tot class action in Artikel 20.b voor alle of enkele delen van een geschil onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, is Artikel 20 niet op die delen van toepassing. In plaats daarvan worden deze delen gescheiden en voor een gerechtshof gebracht, terwijl de resterende delen in arbitrage blijven. Indien enige andere bepaling van artikel 20 onwettig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling gescheiden, terwijl de rest van artikel 20 volledig van kracht blijft.

21. FORUMKEUZE EN LOCATIE TER BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Verenigde Staten. Indien u woont in (of in geval van een bedrijf, uw hoofdkantoor gevestigd is in) de Verenigde Staten, geldt het recht van de staat waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar uw hoofdkantoor is gevestigd) voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen in verband met schending ervan, en alle andere vorderingen (waaronder vorderingen in verband met consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, impliciete garantie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. U stemt in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbanken in King County, Washington, USA voor alle geschillen met betrekking tot de Service of deze Overeenkomst die dienen aan het gerechtshof (geen arbitrage en geen rechtbank voor kleine vorderingen).

Canada. Indien u woont in (of in geval van een bedrijf, uw hoofdkantoor gevestigd is in) Canada, geldt het recht van de Provincie waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar uw hoofdkantoor is gevestigd) voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen in verband met schending ervan, en alle andere vorderingen (waaronder vorderingen in verband met consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, impliciete garantie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. U stemt in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en plaats van zitting van de gerechtshoven in Ontario voor alle geschillen met betrekking tot de Service of deze Overeenkomst.

Elders. Indien u woont (of in geval van een bedrijf, uw hoofdkantoor gevestigd is) buiten de Verenigde Staten of Canada, geldt het recht van het land waar u woont (of in geval van een bedrijf, waar uw hoofdkantoor is gevestigd) voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen in verband met schending ervan, en alle andere vorderingen (waaronder vorderingen in verband met consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, impliciete garantie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht.

22. GEHELE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID; OVERMACHT

Dit is de volledige Overeenkomst tussen u en Microsoft voor Service voor uw Microsoft-apparaat. Microsoft staat geen afwijkingen of aanpassingen van deze Overeenkomst toe. Indien van enige bepaling van deze Overeenkomst wordt bepaald dat deze ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van het toepasselijk recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. In Artikel 20.j wordt bepaald wat gebeurt indien artikel 20 (Arbitrage en verklaring van afstand van class action) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden. Artikel 20.j prevaleert over dit artikel bij eventuele strijdigheden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het niet of laat uitvoeren van Service als gevolg van gebeurtenissen waarop zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

23. KENNISGEVINGEN VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

De verplichte offerte voor reparatie (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) wordt schriftelijk aan de klant verstrekt door de servicedealer, en de servicedealer mag geen hoger bedrag in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen dan het bedrag van de offerte zonder de voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is bepaald, mag de servicedealer redelijke kosten in rekening brengen voor geleverde diensten om de aard van de storing te bepalen ter voorbereiding van een schriftelijke offerte voor reparatie. Neem voor meer informatie contact op met het Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA.

Een koper van een Microsoft-apparaat in Californië heeft het recht tijdens de garantieperiode service en reparaties te laten uitvoeren aan het apparaat. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat het apparaat in verband met de garantiereparaties uit handen van de koper is geweest. Indien zich tijdens de garantieperiode een gebrek voordoet, vervalt de garantie niet alvorens het gebrek is verholpen. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd wegens vertragingen die zijn veroorzaakt door omstandigheden waarop de koper geen invloed kon uitoefenen, of indien de garantiereparatie het gebrek niet heeft verholpen en de koper de fabrikant of verkoper binnen 60 dagen na voltooiing van de reparatie op de hoogte stelt van het niet geslaagd zijn van de reparatie. Indien het gebrek na een redelijk aantal pogingen nog steeds niet is verholpen, mag de koper het apparaat retourneren voor vervanging of restitutie, in beide gevallen onder voorbehoud van aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. De verlenging heeft geen gevolgen voor de bescherming of verhaalsmogelijkheden waarover de koper beschikt op grond van andere wetten.

LAATST BIJGEWERKT: augustus 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "VOORWAARDEN VOOR SERVICE AAN MICROSOFT-APPARATEN" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?