Productgarantie en softwarelicentie: Xbox 360 E-console

Garantie-informatie voor uw apparaat bekijken

Meld u aan met uw Microsoft-account om de garantie-informatie voor uw apparaat te bekijken bij het Xbox Onlineservicecentrum.

PRODUCENTGARANTIE

Deze Producentgarantie (“Garantie”) wordt aan U verleend door Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland (“Microsoft”).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW XBOX 360 E OF ACCESSOIRE GAAT U AKKOORD MET DEZE GARANTIE. VOOR HET INSTALLEREN, LEES DEZE GARANTIE ZORGVULDIG. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GARANTIE, GEBRUIK DE XBOX 360 E OF ACCESSOIRE DAN NIET. RETOURNEER HET ONGEBRUIKT NAAR DE DETAILHANDELAAR OF MICROSOFT VOOR RESTITUTIE. NEEM CONTACT OP MET MICROSOFT VIA http://www.xbox.com/.

Deze Garantie staat los van eventuele wettelijke productgaranties die detailhandelaars en/of fabrikanten aan U verschuldigd zijn op grond van toepasselijk nationaal recht. De Garantie is bedoeld om U specifieke, c.q. aanvullende rechten te verlenen binnen de grenzen van het toelaatbare op grond van dat recht, en niet om Uw rechten op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen van productgarantie te beperken. Het kan niet worden overgedragen aan een derde (zoals onder meer opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).

 1. Definities
  Wanneer in deze Garantie gebruikt, hebben de hierna genoemde definities de volgende betekenis:

  1. “Xbox 360 E” betekent een nieuwe Xbox 360 E console gekocht van een bevoegde detailhandelaar.
  2. “Accessoire” betekent een nieuw Xbox 360 of Xbox 360 E hardware accessoire geproduceerd door Microsoft, gekocht van een bevoegde detailhandelaar. Een harde schijf (HDD) is een accessoire vooraf geïnstalleerd of afzonderlijk aangeschaft.
  3. "Garantieperiode" betekent voor de Xbox 360 E 1 jaar vanaf de datum dat U het hebt gekocht; en voor de Accessoire, betekent dat 90 dagen vanaf de datum dat U het hebt gekocht, zoals omschreven in artikel 2 hierna.
  4. “U” betekent de originele eindgebruiker.
  5. “Normale Gebruiksomstandigheden” betekent het gebruik in overeenstemming met de handleiding voor de Xbox 360 E, Kinect Sensor, of Accessoire van een gewone consument onder normale omstandigheden thuis.
 2. Duur
  Onverminderd wettelijke garanties waarop U recht kunt hebben volgens toepasselijk lokaal recht, en tenzij dat recht een langere termijn voorschrijft, biedt Microsoft deze Garantie voor een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop van die Xbox 360 E, en voor de Accessoire negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop van een bevoegde detailhandelaar.

 3. Gebieden
  Microsoft verleent deze Garantie uitsluitend voor de volgende landen (waaronder ook begrepen de overzeese gebieden van de deze landen): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

  U erkent dat specifieke exportwetten en -regels op U van toepassing kunnen zijn afhankelijk van het land waarin U woont, en U stemt ermee in om al deze wetten en regels te zullen naleven als U Uw Xbox 360 E of Accessoire exporteert.

 4. Garantie

  1. Tijdens de Garantieperiode, garandeert Microsoft, alleen aan U, dat de Xbox 360 E of Accessoire geen storingen zal vertonen onder Normale Gebruiksomstandigheden.
  2. Met uitzondering van enige wettelijke garantie die Microsoft verschuldigd is aan U, onder lokale toepasselijke wetgeving, is deze Garantie de enige waarborg, garantie of voorwaarde aan U verleend door Microsoft met betrekking tot Uw Xbox 360 E of Accessoire en elke producthandleiding die is bijgeleverd. Niemand anders kan een waarborg, garantie of voorwaarde geven namens Microsoft.
  3. WANNEER TOEPASSELIJK LOKAAL RECHT AAN U EEN IMPLICIETE GARANTIE VERLEENT, WAARONDER EEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZAL DE DUUR VAN DEZE IMPLICIETE GARANTIE BEPERKT ZIJN TOT DE PERIODE VAN GARANTIE, TENZIJ TOEPASSELIJKE RECHT ANDERS BEPAALT.
 5. Proces om de Garantie Service te verkrijgen

  1. Voor het starten van het garantie proces, gebruik dan eerst de tips voor probleemoplossing van Microsoft op http://www.xbox.com/support.
  2. In geval U er niet in slaagt om Uw technische probleem op te lossen met deze tips voor probleemoplossing, volg dan het online proces op http://www.xbox.com/support. Als U geen toegang heeft tot het internet, dan kunt U bellen met het nummer 0800 023 3894.
  3. Zorg ervoor dat U eerst een kopie hebt gemaakt van gegevens die U wilt bewaren en verwijder alles wat U vertrouwelijk vindt voordat U Uw Xbox 360 E of Accessoire aan Microsoft zendt voor service. Microsoft is niet verantwoordelijk voor Uw gegevens en kan deze gegevens eventueel wissen.
 6. Verantwoordelijkheid van Microsoft

  1. Nadat U Uw Xbox 360 E of Accessoire aan Microsoft hebt teruggezonden zal Microsoft die inspecteren.
  2. Als Microsoft besluit dat de storing van Uw Xbox 360 E of Accessoire is opgetreden tijdens de Garantieperiode en onder Normale Gebruiksomstandigheden, zal Microsoft deze (naar haar keuze) repareren of vervangen, of de aankoopprijs aan U terugbetalen, tenzij een dwingend voorschrift van toepasselijk lokaal recht anders bepaalt. Bij reparatie kunnen zowel nieuwe als refurbished onderdelen kunnen worden gebruikt, en vervanging kan zowel door een nieuw als een refurbished apparaat gebeuren
  3. Na reparatie of vervanging blijft Uw Xbox 360 E of Accessoire gedekt door deze Garantie gedurende hetzij de rest van deze Garantieperiode, hetzij een periode van vijfennegentig (95) dagen na verzending van Uw gerepareerde of vervangen Xbox 360 E of Accessoire door Microsoft aan U, afhankelijk van welke periode langer is.
  4. TENZIJ TOEPASSELIJK LOKAAL RECHT ANDERS BEPAALT, IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MICROSOFT VOOR HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN UW XBOX 360 E OF ACCESSOIRE OF VOOR HET TERUGBETALEN AAN U VAN DE AANKOOPPRIJS UW ENIGE RECHTSMIDDEL ONDER DEZE GARANTIE.
  5. Als Uw Xbox 360 E of Accessoire, een storing krijgt na het verstrijken van de Garantieperiode, is er geen enkele vorm van garantie. Nadat de Garantieperiode is verstreken, kan Microsoft U in een dergelijk geval kosten in rekening brengen voor haar pogingen om een probleem met Uw Xbox 360 E of Accessoire te diagnosticeren en er service op te verlenen, ongeacht of deze pogingen succesvol zijn of niet.
 7. Garantie Uitsluitingen
  Microsoft is niet verantwoordelijk en deze Garantie is niet van toepassing, zelfs niet voor een vergoeding, indien:

  1. Uw Xbox 360 E of Accessoire gebruikt wordt met producten die niet door Microsoft verkocht of in licentie gegeven zijn (waaronder “piraterij”-spellen en accessoires die niet door Microsoft geproduceerd zijn of in licentie zijn gegeven);
  2. Uw Xbox 360 E of Accessoire voor commerciële doeleinden wordt gebruikt (waaronder verhuur, pay-per-play, etc.);
  3. Uw Xbox 360 E of Accessoire is opengemaakt, gewijzigd, of ermee is geknoeid (waaronder pogingen om het beveiligings- of anti-piraterij mechanisme van een Xbox 360 E of Accessoire buiten gebruik te stellen), of het serienummer is gewijzigd of verwijderd;
  4. Uw Xbox 360 E of Accessoire beschadigd is door een externe oorzaak (waaronder laten vallen, ontoereikende ventilatie, of een ander niet opvolgen van de instructies in de gedrukte gebruikershandleiding in de verpakking van de Xbox 360 E of Accessoire);
  5. Uw Xbox 360 E of Accessoire door een ander dan Microsoft is gerepareerd.
 8. UITSLUITING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE
  TENZIJ TOEPASSELIJK LOKAAL RECHT ANDERS BEPAALT, IS MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID, OF WINST, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN UW XBOX 360 E OF ACCESSOIRE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OOK INDIEN EEN RECHTSMIDDEL NIET TOEREIKEND IS.

 9. Aanvullende voorwaarden
  Als U tracht om het beveiligings- of anti-piraterij systeem van Uw Xbox 360 E of Accessoire buiten gebruik te stellen of te omzeilen, kan dat de oorzaak zijn van het permanent niet meer functioneren van Uw Xbox 360 E of Accessoire. U doet daardoor afstand van deze Garantie en Uw Xbox 360 E of Accessoire komen niet meer in aanmerking voor een geautoriseerde reparatie, ook niet tegen vergoeding.

 10. Toepasselijk recht
  Deze Garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waarin U woont, ongeacht bepalingen van het conflictenrecht.

SOFTWARE LICENTIE

DOOR HET GEBRUIK VAN UW XBOX 360 E, KINECT SENSOR, OF ACCESSOIRE GAAT U AKKOORD MET DEZE SOFTWARE LICENTIE. VOOR HET INSTALLEREN, LEES DEZE SOFTWARE LICENTIE ZORGVULDIG. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZESOFTWARE LICENTIE, GEBRUIK DE XBOX 360 E, KINECT SENSOR, OF ASSESOIRE DAN NIET. RETOURNEER HET ONGEBRUIKT NAAR DE DETAILHANDELAAR OF MICROSOFT VOOR RESTITUTIE. Neem contact op met Microsoft via http://www.xbox.com/.

 1. Definities
  Wanneer in deze Licentie gebruikt, wordt met de volgende termen bedoeld de betekenis zoals hierna beschreven:

  1. “Xbox 360 E” betekent een Xbox 360 E console.
  2. “Geautoriseerde Accessoire” betekent een Xbox 360 en Xbox 360 E hardware accessoire met het Microsoft merk, en door Microsoft in licentie gegeven, merkproducten van derden, Xbox 360 of Xbox 360 E hardware accessoires waarvan de verpakking is voorzien van het officiële logo "Licensed for Xbox". Voor het doel van deze Software Licentie is de Kinect Sensor is een Geautoriseerde Accessoire. Een harde schijf (HDD) is een accessoire vooraf geïnstalleerd of afzonderlijk aangeschaft.
  3. “Geautoriseerd Spel” betekent een Xbox 360 of Xbox 360 E spel gepubliceerd of in licentie gegeven door Microsoft op een drager, en spelinhoud gedownload van Microsofts Xbox Live service (bijvoorbeeld: avatars, downloadbare spellen, spel uitbreidingen, etc.)
  4. “Software” betekent de vooraf geïnstalleerde software op the Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire, daarbij inbegrepen de updates die Microsoft van tijd tot tijd beschikbaar maakt.
  5. “Ongeautoriseerde Accessoires” betekent alle hardware accessoires anders dan een Geautoriseerde Accessoire, met uitzondering van USB geheugenstick, digitale camera’s waar foto’s en films mee worden gemaakt en muziekspelers gebruikt voor het afspelen van muziek of het weergeven van foto’s of films. Harde schijven zijn accessoires of vooraf geïnstalleerd of afzonderlijk aangeschaft.
  6. Ongeautoriseerde Spellen” betekent alle spellen op een drager, spellen via download en andere spelvormen anders dan een Geautoriseerde Spel.
  7. Ongeautoriseerde Software” betekent alle software niet verspreid via een Xbox 360 of Xbox 360 E spel gepubliceerd of in licentie gegeven door Microsoft op een drager, Microsofts Xbox Live service of Microsofts Xbox.com website.
  8. “U” betekent de gebruiker van een Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire.
 2. Licentie
  Deze Licentie geeft U specifieke contractuele rechten, tenzij anders bepaald op basis van lokale wetgeving die op U van toepassing is.

  1. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven voor het Gebied. U hebt een licentie om de software alleen als vooraf geïnstalleerd op Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire te gebruiken en deze wordt door Microsoft van tijd tot tijd bijgewerkt. U mag de Software niet kopiëren of wijzigen.
  2. Als voorwaarden voor deze Software licentie, gaat U ermee akkoord dat:

   1. U alleen gebruik maakt van Geautoriseerde Accessoires en Geautoriseerde Spellen met Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire. U zult geen gebruik maken van Ongeautoriseerde Accessoires of Ongeautoriseerde Spellen. Deze kunnen niet werken of kunnen permanent stoppen met functioneren na een Software update.
   2. U geen Ongeautoriseerde Software zult gebruiken of installeren. Indien U dat wel doet kan Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire op dat moment permanent stoppen met functioneren of later na een software-update.
   3. U niet tracht om het beveiligings- of anti-piraterij systeem van Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire buiten gebruik te stellen of te omzeilen. Als U dit wel doet kan dit tot gevolg hebben dat Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire permanent stopt met functioneren of dat dit gebeurt na een Software update.
   4. Microsoft kan gebruik maken van technische middelen, waaronder Software updates, om te voorkomen dat er sprake is van Ongeautoriseerd Gebruik of gebruik wordt gemaakt van Ongeautoriseerde Spellen, en om de technische beperkingen, beveiligings- en anti-piraterij systemen in de Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire te beschermen.
   5. Microsoft kan de Software van tijd tot tijd aan een update onderwerpen zonder nadere kennisgeving aan U, bijvoorbeeld een update aan een technische beperking, beveiligings- of anti-piraterij systeem.

  Elk ongeoorloofd gebruik op grond van deze bepalingen kan er toe leiden dat U niet langer bevoegd bent te profiteren van de Producentengarantie van Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor of Geautoriseerde Accessoire.

 3. Gebied
  Microsoft verleent deze Licentie uitsluitend voor de volgende landen (waaronder ook begrepen de overzeese gebieden van de deze landen): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 4. Garantie
  De Software wordt gedekt door de Producentgarantie voor Uw Xbox 360 E, Kinect Sensor, of Geautoriseerde Accessoire, en Microsoft geeft geen andere waarborg, garantie of voorwaarde voor de Software, onverminderd wettelijke garanties waarop U recht kunt hebben volgens toepasselijk lokaal recht. Geen enkele andere entiteit of derde is bevoegd om U enige waarborg, garantie of voorwaarde te verlenen namens Microsoft.

 5. UITSLUITING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE
  TENZIJ TOEPASSELIJK LOKAAL RECHT ANDERS BEPAALT, IS MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID, OF WINST, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OOK INDIEN EEN RECHTSMIDDEL NIET TOEREIKEND IS.

 6. Toepasselijk recht
  Deze Licentie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waarin U woont, ongeacht bepalingen van het conflictenrecht.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Productgarantie en softwarelicentie: Xbox 360 E-console" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?