Udostępnij tę stronę

Jak zsynchronizować odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7

Omówienie

Opcje synchronizacji dostępne w oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo umożliwiają wybranie sposobu synchronizacji każdego typu multimediów, czyli muzyki, wideo, obrazów i innych. Za każdym razem, gdy podłączasz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera, oprogramowanie Zune błyskawicznie synchronizuje kolekcję multimediów z tym urządzeniem, zgodnie z określonymi ustawieniami synchronizacji.

Rozwiązania

Wybieranie opcji synchronizacji

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza lub telefonu do komputera można ustawić opcje synchronizacji. Jeśli na urządzeniu jest wystarczająca ilość miejsca, domyślnym ustawieniem jest synchronizowanie całej muzyki, wideo i obrazów. Jeśli nie chcesz ładować wszystkich multimediów na urządzenie, po prostu dostosuj opcje synchronizacji (kliknij pozycję Więcej opcji synchronizacji, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje).

Dla każdego typu multimediów możesz wybrać jedną z następujących opcji synchronizacji:

 • Wszystkie: Wszystkie multimedia danego typu, które znajdują się w kolekcji, są automatycznie synchronizowane z odtwarzaczem lub telefonem. Podczas synchronizacji elementy multimedialne dodawane do kolekcji są także dodawane do urządzenia, dopóki jest na nim wystarczająca ilość miejsca. Elementy usuwane z kolekcji są także usuwane z urządzenia.
 • Wybrane przeze mnie elementy: Umożliwia określenie, które elementy lub kategorie elementów będą synchronizowane automatycznie (na przykład można wybrać synchronizowanie wykonawców, gatunków, list odtwarzania, folderów obrazów itp.). Wybierz element, przeciągając go na ikonę Urządzenie. Po wykonaniu tej czynności zostanie utworzona grupa synchronizacji zawierająca ten element. Podczas synchronizowania urządzenia z kolekcją wszystkie zmiany wprowadzone w elementach w kolekcji, które należą do grupy synchronizacji, zostaną także wprowadzone w odtwarzaczu lub telefonie.
 • Ręczna: Wybranie opcji synchronizacji ręcznej umożliwia dokładne określenie, jakie elementy będą synchronizowane z urządzeniem, a więc oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo nie będzie automatycznie synchronizować zmian w kolekcji. Podczas synchronizacji można ręcznie dodawać i usuwać elementy z urządzenia.

Uwaga Gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera jako gość, nie będzie synchronizowane automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie urządzenia z innym komputerem jako gościa.

Aby zademonstrować różnice między tymi opcjami synchronizacji, załóżmy, że do kolekcji muzyki dodano dwa albumy i usunięto z niej jeden utwór, a Ty używasz telefonu Windows Phone 7. Po podłączeniu telefonu do komputera:

 • Jeśli ustawieniem synchronizacji muzyki jest Wszystko, oba albumy są dodawane do telefonu, a utwór jest z niego usuwany.
 • Jeśli ustawieniem synchronizacji muzyki jest Wybrane przeze mnie elementy, nic nie zostanie dodane do telefonu ani z niego usunięte, chyba że dodana lub usunięta muzyka należała do grupy synchronizacji.

  Na przykład jako grupę synchronizacji wybrano wykonawcę. Oprogramowanie Zune doda do telefonu te dwa albumy tylko w sytuacji, gdy zostały one nagrane przez wybranego wykonawcę. Podobnie oprogramowanie usunie utwór z telefonu, jeśli został on nagrany przez wybranego wykonawcę.

 • Jeśli ustawieniem synchronizacji muzyki jest Ręcznie, nic nie jest dodawane do telefonu ani z niego usuwane. Jeśli chcesz, możesz ręcznie dodać albumy do telefonu i usunąć z niego utwór.

Jak zmienić opcje synchronizacji

Opcje synchronizacji są ustawiane po pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera, ale można je później zmienić. Ustawienia są specyficzne dla każdego posiadanego odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7, więc należy dostosowywać opcje synchronizacji osobno dla każdego urządzenia.

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera:
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Opcje synchronizacji na liście po lewej stronie.
 3. Dla każdego typu multimediów wybierz opcję synchronizacji: Wszystko, Wybrane przeze mnie elementy lub Ręcznie.
 1. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Jak synchronizować określone elementy z urządzeniem

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo wybierz elementy, które mają być synchronizowane automatycznie:
  • Aby dodać elementy, znajdź elementy, które chcesz synchronizować, w obszarze Kolekcja i przeciągnij je na ikonę Urządzenie lub Telefon (w lewym dolnym rogu ekranu).
  • Ikona Urządzenie pokazuje urządzenie, które było ostatnio podłączone. Jeśli chcesz zsynchronizować inny odtwarzacz lub telefon, umieść kursor na ikonie Urządzenie i wybierz z listy odtwarzacz lub telefon.
  • Oprogramowanie tworzy grupę synchronizacji dla każdego elementu lub kategorii, którą zaznaczysz i przeciągniesz.
  • Aby zapobiec synchronizowaniu określonych elementów w synchronizowanej grupie synchronizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy element, a następnie kliknij polecenie Nigdy nie synchronizuj z <nazwa urządzenia>. Ponadto wszystkie elementy usunięte z odtwarzacza lub telefonu także są automatycznie pomijane podczas synchronizacji.
  • Aby przywrócić element oznaczony uprzednio jako element, który nigdy nie ma być synchronizowany, ponownie przeciągnij go na ikonę Urządzenie.
  • Synchronizacja rozpocznie się natychmiast.

Aby przeglądać i edytować grupy synchronizacji

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu.
 3. Kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Grupy synchronizacji na liście po lewej stronie.

Synchronizowanie odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7 z innym komputerem jako gościa

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7 do komputera urządzenie zostaje połączone z tym komputerem, a ten komputer staje się jego komputerem podstawowym. Jeśli podłączysz to urządzenie do innego komputera (na przykład do komputera w pracy), zostanie ono z nim połączone jako gość.

Ta relacja określa, co możesz zrobić, tak jak opisano poniżej:

 • Połączone: Gdy urządzenie jest połączone z komputerem, jego ustawienia i historia są zapamiętywane na komputerze. Można wykonać kopię zapasową zawartości telefonu Windows Phone 7 i przywrócić ją. Ponadto można zmienić opcje synchronizacji, nazwę urządzenia, połączenie tagu Zune lub tagu gracza, synchronizację bezprzewodową i zarezerwowane miejsce.
 • Gość: Gdy urządzenie jest podłączone jako gość, można ręcznie synchronizować elementy między komputerem a urządzeniem. Taki komputer nie będzie umożliwiał rejestrowania historii synchronizacji, aktualizowania informacji o utworze lub okładki albumu, wykonywania kopii zapasowej zawartości telefonu Windows Phone 7 i nie będzie oferował wielu innych możliwości połączonego komputera.

Oczywiście można zmienić relacje między komputerem a urządzeniem.

Aby wyświetlić relację urządzenia z bieżącym komputerem

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon u góry ekranu, a następnie kliknij pozycję Podsumowanie.

  Na stronie podsumowania będzie znajdować się informacja, czy urządzenie jest połączone z komputerem podstawowym czy jest podłączone jako gość.

Aby zmienić relację urządzenia z gościa na połączone

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon u góry ekranu, a następnie kliknij pozycję Podsumowanie.
 3. Kliknij pozycję Zmień relację synchronizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga Po połączeniu urządzenia z innym komputerem wideo chronione za pomocą funkcji DRM, które było synchronizowane z poprzednim komputerem, zostanie usunięte z urządzenia.

Aby zmienić relację urządzenia z połączonego na gościa

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu.
 3. Kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Opcje synchronizacji na liście po lewej stronie.
 4. Kliknij opcję Zapomnij to urządzenie lub Zapomnij ten telefon, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Kilka porad dotyczących podłączania urządzenia jako gościa

 • Po podłączeniu urządzenia do nowego komputera oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo traktuje wszystkie multimedia na urządzeniu jako zawartość gościa.
 • Zawartości chronionej za pomocą funkcji DRM nie można synchronizować z komputerem-gościem, a tylko z połączonym komputerem.
 • Podczas aktualizacji telefonu Windows Phone 7 na połączonym komputerze jest automatycznie tworzona jego kopia zapasowa, z której w razie potrzeby będzie można przywrócić zawartość telefonu. Jednak kopia zapasowa nie jest tworzona po podłączeniu telefonu jako gościa.
 • Jeśli będziesz mieć nowy komputer i zsynchronizujesz z nim swoje urządzenie, elementy z urządzenia zostaną dodane do kolekcji Zune na nowym komputerze (jeśli wybrano opcję synchronizacji Synchronizuj wszystko).
 • Jeśli zdecydujesz się połączyć urządzenie z nowym komputerem, a następnie zsynchronizować je w zwykły sposób (z kolekcji do urządzenia), oprogramowanie Zune rozpozna zduplikowaną zawartość (elementy znajdujące się zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu) i odpowiednio zaktualizuje kolekcję.
 • Elementy zsynchronizowane z urządzeniem używanym jako gość pozostaną na urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich ręcznie.

Synchronizowanie kolekcji muzyki z wieloma urządzeniami

Z komputerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo, można połączyć dowolną liczbę odtwarzaczy Zune i telefonów Windows Phone 7. Oprogramowanie synchronizuje zawartość ze wszystkimi połączonymi odtwarzaczami i telefonami zgodnie z opcjami synchronizacji każdego urządzenia.

Jednak nie wszystkie utwory i albumy można synchronizować z wieloma odtwarzaczami i telefonami. Aby ustalić, którą zawartość można synchronizować z wieloma odtwarzaczami lub telefonami, należy wiedzieć, jakie prawa użytkowania ma się względem danej zawartości.

 • Elementy subskrypcji Music Pass: Utwory i albumy pobrane za pomocą subskrypcji Music Pass można pobierać i synchronizować z ograniczoną liczbą komputerów i urządzeń. Kupiona muzyka: Kupione przez Ciebie utwory i albumy, w tym te kupione za pomocą konta Microsoft lub kredytów na utwory, można synchronizować ze wszystkimi urządzeniami.
 • Zgrana muzyka: Utwory zgrane z dysków CD na komputer można synchronizować ze wszystkimi urządzeniami, chyba że zabrania tego wydawca muzyki.
 • Chroniona muzyka: Utwory chronione za pomocą funkcji DRM pochodzące z usług pobierania innych niż Zune nie są obsługiwane. Te utwory nie są widoczne w kolekcji muzyki Zune i nie można ich synchronizować z urządzeniami obsługującymi oprogramowanie Zune.

Synchronizowanie z urządzenia do kolekcji

Zazwyczaj pliki multimedialne są synchronizowane z kolekcji na komputerze do odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7. Można jednak synchronizować również w przeciwnym kierunku — z urządzenia do kolekcji.

Aby synchronizować elementy z urządzenia do kolekcji

 1. Podłącz odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7 do komputera.
 2. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo i kliknij pozycję Urządzenie lub Telefon u góry ekranu. Możesz też kliknąć ikonę Urządzenie.
 3. Przeciągnij odpowiednie elementy z kolekcji na urządzeniu na ikonę kolekcji (ikona komputera w lewym dolnym rogu ekranu). Synchronizacja rozpocznie się natychmiast.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak zsynchronizować odtwarzacz Zune lub telefon Windows Phone 7”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę