Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Wyświetlanie informacji gwarancyjnych dotyczących urządzenia

Po zalogowaniu się do konta Microsoft można wyświetlić informacje gwarancyjne dotyczące urządzenia, które są dostępne w Internetowym centrum serwisowym konsol Xbox.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej „Microsoft”) udziela Użytkownikowi niniejszej Ograniczonej Gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”).

KORZYSTAJĄC Z KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONFIGURACJI KONSOLI XBOX ONE NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ GWARANCJI, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z KONSOLI XBOX ONE ANI AKCESORIÓW. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZWRÓCIĆ NIEUŻYWANE URZĄDZENIE DO SPRZEDAWCY DETALICZNEGO LUB FIRMY MICROSOFT W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY. Prosimy o kontakt z firmą Microsoft za pośrednictwem strony internetowej http://www.support.xbox.com.

Niniejsza Gwarancja nie stanowi rękojmi, jaką sprzedawcy detaliczni i (lub) producenci zobowiązani są udzielać zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika. Jej celem jest przyznanie Użytkownikowi szczególnych lub, zależnie od przypadku, dodatkowych praw w granicach dopuszczalnych prawem krajowym, nie zaś ograniczenie praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rękojmi. Gwarancja nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

1. Definicje

W niniejszej Gwarancji poniższe terminy mają następujące znaczenie:

(a) „Konsola Xbox One” oznacza nową konsolę Xbox One wraz z czujnikiem Kinect zakupioną od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.

(b) „Akcesoria” oznaczają nowe akcesoria do konsoli Xbox 360 lub Xbox One marki Microsoft zakupione od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.

(c) „Okres Gwarancji" w przypadku Konsoli Xbox One oznacza jeden (1) rok od daty zakupu przez Użytkownika, a w przypadku Akcesoriów – 90 dni od daty zakupu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 poniżej.

(d) „Użytkownik” oznacza pierwotnego użytkownika końcowego.

(e) „Zwykłe Warunki Użytkowania” oznaczają zwyczajne użytkowanie przez konsumenta w zwykłych warunkach domowych zgodnie z instrukcją obsługi Konsoli Xbox One lub Akcesoriów.

2. Okres obowiązywania

Bez uszczerbku dla rękojmi, jaka może przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika, i o ile w prawie tym nie przewidziano dłuższego terminu, Microsoft udziela niniejszej gwarancji na okres jednego (1) roku od daty zakupu Konsoli Xbox One oraz na okres 90 dni od daty zakupu Akcesoriów od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.

3. Terytorium

Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie następujących krajów: Czechy, Grecja, Izrael, Polska, Słowacja, Turcja i Węgry.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od kraju zamieszkania może podlegać szczególnym przepisom i regulacjom eksportowym i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich tych przepisów i regulacji w przypadku eksportu swojej Konsoli Xbox One lub Akcesoriów.

4. Gwarancja

(a) Microsoft gwarantuje, wyłącznie względem Użytkownika, że w Okresie Gwarancji Konsola Xbox One lub Akcesoria nie będą działać nieprawidłowo w Zwykłych Warunkach Użytkowania.

(b) Za wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jaką Microsoft może ponosić względem Użytkownika zgodnie z prawem krajowym właściwym dla Użytkownika, niniejsza Gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną Użytkownikowi oraz jedyny warunek ustalany w stosunku do Użytkownika przez Microsoft w odniesieniu do Konsoli Xbox One lub Akcesoriów oraz wszelkich instrukcji obsługi, jakie mogą być do nich dołączone. Żaden inny podmiot nie jest uprawniony do udzielania rękojmi ani gwarancji bądź ustalania warunków w imieniu Microsoft.

(c) W PRZYPADKU GDY PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA ZAPEWNIA UŻYTKOWNIKOWI GWARANCJĘ DOROZUMIANĄ, W TYM DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JEJ OKRES BĘDZIE OGRANICZONY WYŁĄCZNIE DO OKRESU GWARANCJI, O ILE WSPOMNIANE PRAWO KRAJOWE NIE STANOWI INACZEJ.

5. Procedura korzystania z Serwisu Gwarancyjnego

(a) Przed rozpoczęciem procedury gwarancyjnej należy skorzystać z porad Microsoft na temat usuwania problemów dostępnych na stronie: http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) W razie braku możliwości rozwiązania problemu Użytkownika na podstawie powyższych porad należy zastosować procedurę online na stronie http://www.devicesupport.microsoft.com lub skontaktować się z infolinią serwisową Xbox dla kraju zamieszkania Użytkownika (numer infolinii dostępny na stronie http://www.devicesupport.microsoft.com).

(c) Przed wysłaniem Konsoli Xbox One lub Akcesoriów do serwisu Microsoft należy wykonać kopie wszystkich danych, które Użytkownik pragnie zachować, oraz usunąć wszelkie dane, które Użytkownik uważa za poufne. Microsoft nie odpowiada za dane Użytkownika i może je usunąć.

6. Zakres odpowiedzialności firmy Microsoft

(a) Po zwrocie Konsoli Xbox One lub Akcesoriów przez Użytkownika do Microsoft, Microsoft skontroluje stan urządzenia.

(b) Jeżeli Microsoft stwierdzi, że Konsola Xbox One lub Akcesoria działały nieprawidłowo w Okresie Gwarancji w Zwykłych Warunkach Użytkowania, Microsoft dokona (wedle własnego uznania) naprawy lub wymiany bądź zwrotu ceny zakupu na rzecz Użytkownika, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego właściwego dla Użytkownika nie stanowią inaczej. W ramach naprawy mogą zostać wykorzystane części nowe lub odnowione. W ramach wymiany Użytkownik może otrzymać sprzęt nowy lub odnowiony.

(c) Po dokonaniu naprawy lub wymiany Konsola Xbox One lub Akcesoria Użytkownika będą objęte niniejszą Gwarancją do końca pierwotnego Okresu Gwarancji lub przez 90 dni od dnia wysyłki Konsoli Xbox One lub Akcesoriów przez Microsoft do Użytkownika, zależnie od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy.

(d) O ILE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW BĄDŹ ZWROT CENY ZAKUPU PRZEZ MICROSOFT.

(e) W przypadku nieprawidłowego działania Konsoli Xbox One lub Akcesoriów Użytkownika po upływie Okresu Gwarancji Użytkownikowi nie przysługuje żadna gwarancja. Po upływie Okresu Gwarancji Microsoft może pobrać od Użytkownika opłatę z tytułu rozpoznania i rozwiązania problemu związanego z Konsolą Xbox One lub Akcesoriami Użytkownika, niezależnie od tego, czy działania te zakończyły się powodzeniem, czy też nie.

7. Wyłączenia Gwarancji

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, a niniejsza Gwarancja nie obowiązuje, nawet w przypadku uiszczenia opłaty, w przypadku gdy Konsola Xbox One lub Akcesoria Użytkownika zostaną:

(a) uszkodzone na skutek użytkowania łącznie z produktami niesprzedawanymi przez Microsoft lub nieobjętymi licencją udzieloną przez Microsoft (w tym na przykład grami i akcesoriami, których producentem nie jest Microsoft lub nieobjętymi licencją udzieloną przez Microsoft oraz grami „pirackimi” itp.);

(b) użyte w celach komercyjnych (takich jak wynajem, odpłatne udostępnianie na zasadzie pay-per-play itp.);

(c) otwarte, poddane modyfikacji lub innej ingerencji (takiej jak próba złamania zainstalowanych w Konsoli Xbox One lub Akcesoriach ograniczeń technicznych, zabezpieczeń lub mechanizmów zapobiegających tworzeniu wersji pirackich itp.) lub jeżeli dojdzie do zmiany lub usunięcia jego numeru seryjnego;

(d) uszkodzone z przyczyn zewnętrznych, w wyniku działania Użytkownika lub osoby trzeciej korzystającej z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów Użytkownika, w tym na przykład z powodu:

  • upuszczenia;
  • niewłaściwego użytkowania (na przykład poza domem), wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku;
  • nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem;
  • uszkodzenia w trakcie transportu, z wyjątkiem transportu od Microsoft lub autoryzowanego dystrybutora do Użytkownika;
  • narażenia na działanie płynów;
  • użytkowania przy niewystarczającej wentylacji;
  • zadrapania, wgniecenia lub innego powierzchownego uszkodzenia;
  • nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania lub konserwacji, w tym zaleceń zawartych w instrukcji obsługi Konsoli Xbox One lub Akcesoriów; lub

(e) poddane naprawie przez podmiot inny niż Microsoft.

8. WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB KORZYŚCI ORAZ BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX ONE LUB AKCESORIÓW UŻYTKOWNIKA. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET W PRZYPADKU GDY FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNIŁ SWEJ ZASADNICZEJ ROLI.

9. Warunki dodatkowe

W przypadku podjęcia przez Użytkownika próby złamania lub obejścia zainstalowanych w Konsoli Xbox One lub Akcesoriach ograniczeń technicznych, zabezpieczeń lub mechanizmów zapobiegających tworzeniu wersji pirackich Użytkownik może spowodować trwałe zaprzestanie działania swej Konsoli Xbox One lub Akcesoriów. W takim wypadku Użytkownik utraci również przysługującą mu gwarancję, a jego Konsola Xbox One lub Akcesoria nie będą podlegać autoryzowanej naprawie, nawet za opłatą.

10. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej Gwarancji będzie prawo kraju zamieszkania Użytkownika, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, i postanowienia niniejszej Gwarancji będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

______________________________________________________________________________________________________________________

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Treść licencji na oprogramowanie Konsoli Xbox One i Akcesoriów Użytkownika jest dostępna na stronie xbox.com/xboxone/slt. Korzystając z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej licencji na oprogramowanie. Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszej licencji. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej licencji, nie może korzystać z Konsoli Xbox One lub Akcesoriów. W takim przypadku należy zwrócić nieużywane urządzenie Xbox One do sprzedawcy detalicznego lub firmy Microsoft w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Gwarancja produktu: konsola Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?