POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA URZĄDZEŃ MICROSOFT

W PUNKCIE 20 ZNAJDUJĄ SIĘ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM POLUBOWNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB KTÓRYCH SIEDZIBA SIĘ TAM ZNAJDUJE). DOTYCZĄ ONE PRAW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z MICROSOFT. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI.

1. WPROWADZENIE

Jeśli Użytkownik złoży zamówienie na usługę (dalej „Usługa”) w zakresie posiadanego urządzenia produkcji Microsoft („Urządzenie Microsoft”), tym samym akceptuje i wyraża zgodę na niniejsze Postanowienia dotyczące Usługi oraz na wszelkie inne mające zastosowanie postanowienia, warunki, zasady i wyłączenia odpowiedzialności dostępne w witrynie http://support.microsoft.com („Umowa”). Microsoft zachęca do dokładnego zapoznania się z tymi postanowieniami. Te postanowienia dotyczą Usługi świadczonej w stosunku do wszystkich Urządzeń Microsoft.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI WSPARCIA URZĄDZENIA MICROSOFT, NIE POWINIEN SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ WSPARCIA.

2. MODYFIKACJE POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA URZĄDZEŃ MICROSOFT

Microsoft może zaktualizować Postanowienia dotyczące Usługi dla Urządzenia Microsoft w dowolnym momencie, nie powiadamiając o tym Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zrozumienie tych postanowień przed złożeniem nowego zamówienia na usługę wsparcia. Kontynuowanie korzystania z witryny oraz/lub składania zamówień na usługę wsparcia oznacza wyrażenie zgody na zmodyfikowane postanowienia użytkowania. Aktualizacje dotyczą tylko zamówień na usługę wsparcia złożonych po publikacji aktualizacji.

3. ZAKRES GWARANCJI I GWARANCJI ROZSZERZONEJ

W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami wydanej przez Microsoft rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji w zakresie posiadanego Urządzenia Microsoft, postanowienia takiej wydanej przez Microsoft rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji będą obowiązywać dla Usługi dla Urządzenia Microsoft. Użytkownik powinien pamiętać o zatrzymaniu dowodu zakupu dla posiadanego Urządzenia Microsoft. Microsoft może wymagać przedstawienia takiego dowodu zakupu w razie wątpliwości dotyczących spełnienia przez Urządzenie Microsoft wymagań dla bezpłatnej usługi wsparcia gwarancyjnego lub objęcia rozszerzoną gwarancją.

4. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Użytkownik składający zamówienie na usługę wsparcia musi mieć ukończone 18 lat, a samo zamówienie musi zostać przesłane za pośrednictwem witryny http://support.microsoft.com; złożenie zamówienia oznacza przyjęcie odpowiedzialności za spełnienie wymagania dotyczącego wieku.

5. KORZYSTANIE Z INFORMACJI NA TEMAT UŻYTKOWNIKA

Microsoft posługuje się informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz jego historii zamówień zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft.

6. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I INFORMACJI O KONCIE

Gdy Użytkownik składa zamówienie na usługę wsparcia dla posiadanego Urządzenia Microsoft, niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych, kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących płatności, konta oraz informacji kontaktowych, a także zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco tych informacji, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem.

7. PŁATNOŚCI

Jeśli usługa wsparcia Urządzenia Microsoft nie jest świadczona w ramach wydanej przez Microsoft rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji, Użytkownik wyraża zgodę na poniesienie przewidywanych kosztów Usługi w chwili złożenia zamówienia (telefonicznie za pośrednictwem przedstawiciela ds. obsługi klienta lub online). Przewidywane opłaty zawierają koszty części i robocizny wymaganej do zapewnienia Usługi Wsparcia, a także opłaty za przesyłkę oraz należny podatek. W przypadku zamówień w ramach programu Advance Exchange, odpowiednie postanowienia zawarte zostały poniżej.

8. ODSTĄPIENIE OD USŁUG

Użytkownik utraci prawo odstąpienia od usługi w przypadku pełnego wykonania Usługi Wsparcia, o ile taka usługa została rozpoczęta po wcześniejszym uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika, przy założeniu, że prawo odstąpienia należne Użytkownikowi przestanie obowiązywać po pełnym zakończeniu świadczenia Usługi przez Microsoft. Anulowanie usługi i zwroty kosztów nie są dostępne, jeśli Microsoft otrzymał Urządzenie Microsoft i odesłał Użytkownikowi naprawione lub zamienne Urządzenie Microsoft, a w przypadku zamówień Advance Exchange, po tym jak Microsoft odesłał Produkt Advance Exchange.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA PODCZAS WYSYŁKI

Jeśli Użytkownik wyśle Urządzenie Microsoft w celu uzyskania usługi wsparcia, Użytkownik odpowiada za prawidłowe zapakowanie urządzenia w sposób uniemożliwiający wystąpienie uszkodzeń podczas transportu do miejsca świadczenia Usługi. Użytkownik odpowiada za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wszelkich uszkodzeń Urządzenia Microsoft podczas transportu. Microsoft powiadomi Użytkownika, jeśli Urządzenie Microsoft zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone podczas transportu do miejsca świadczenia Usługi Wsparcia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe przed odbiorem Urządzenia Microsoft przez Microsoft.

Jeśli odesłane Urządzenie Microsoft przybyło do Użytkownika w stanie uszkodzonym, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Microsoft w ciągu 2 dni od daty odbioru urządzenia, poprzez kontakt z http://support.microsoft.com. Brak nawiązania kontaktu z Microsoft w sprawie uszkodzenia Urządzenia Microsoft w ciągu 2 dni od daty odbioru oznacza, że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia.

10. PRZESYŁANIE DANYCH I INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Zanim Użytkownik wyśle Urządzenie Microsoft do Microsoft w celu uzyskania Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania i programów oraz do usunięcia albo wymazania wszystkich istniejących danych oraz wyjęcia urządzenia pamięci masowej. W celu wykonania na Urządzeniu Microsoft kompleksowych czynności testowych i diagnostycznych ustawienia w Urządzeniu Użytkownika zostaną zresetowane do oryginalnych ustawień fabrycznych. W toku tego procesu wszystkie programy i dane osobowe zostaną wymazane z Urządzenia.

Jeśli Usługa dla posiadanego Urządzenia Microsoft wymaga przekazania informacji lub zainstalowania oprogramowania, Użytkownik może składać zamówienie, o ile posiada prawa do: (1) kopiowania informacji, w tym weryfikacji, czy posiadane Urządzenie Microsoft nie zawiera nielegalnych plików lub danych; (2) wyrażenia zgody na postanowienia licencji na oprogramowanie. Użytkownik udzieli Microsoft autoryzacji wymaganej do przekazywania informacji i zatwierdzi te postanowienia w zakresie świadczenia Usługi.

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę, odzyskanie lub naruszenie bezpieczeństwa danych, programów ani utratę możliwości użytkowania urządzenia, wynikające z uzyskania Usługi dla Urządzenia Microsoft.

11. WŁASNOŚĆ PORZUCONA

Microsoft odeśle Urządzenie Microsoft na adres wysyłki złożony wraz z zamówieniem na Usługę, o ile Użytkownik nie złożył innych instrukcji na piśmie. Jeśli urządzenie zostało odesłane do Microsoft z racji niemożliwości dokonania dostawy urządzenia pod wskazanym adresem, Microsoft podejmie próbę skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania alternatywnego adresu. Jeśli Użytkownik nie podał Microsoft lub przedstawicielowi Microsoft adresu, na który można dostarczyć urządzenie w ciągu 60 dni od pierwszej próby dostawy, Microsoft powiadomi Użytkownika, że traktować będzie Urządzenie Microsoft jako porzucone. Jeśli Urządzenie Użytkownika zostało porzucone, Microsoft może się pozbyć tego Urządzenia Microsoft (zgodnie z obowiązującym prawem); w szczególności, Microsoft może sprzedać urządzenie w transakcji sprzedaży publicznej lub prywatnej w celu uzyskania środków do pokrycia zaległych płatności z tytułu Usługi. Microsoft zastrzega sobie prawo zatrzymania urządzeń pod zastaw z tytułu należnych płatności.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE INNYCH PRAW WŁASNOŚCI

Użytkownik nie może wysyłać razem z Urządzeniem Microsoft przesyłanym do Usługi żadnych innych produktów stanowiących jego prywatną własność lub innych produktów Microsoft (dotyczy to akcesoriów nieobjętych Usługą Wsparcia, gier, książek itp.); Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę własności osobistej dla produktów wysłanych do Microsoft. Oprócz pozycji wymaganych do przeprowadzenia Usługi dla Urządzenia Microsoft lub jego zamiennika, Microsoft nie gwarantuje zwrotu innej własności osobistej Użytkownika.

13. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA URZĄDZENIA

Zgodnie z postanowieniami punktu 10 w toku czynności testowych ustawienia w Urządzeniu Użytkownika zostaną zresetowane do oryginalnych ustawień fabrycznych. Jeśli przeprowadzone czynności testowe wykażą, że Urządzenie Użytkownika działa we właściwy sposób, wówczas Urządzenie to zostanie zwrócone Użytkownikowi z oryginalnymi ustawieniami fabrycznymi. W przypadku wykrycia w Urządzeniu usterki Urządzenie to może, według uznania Microsoft i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie, zostać naprawione albo wymienione na urządzenie nowe albo odnowione o takiej samej funkcjonalności.

14. URZĄDZENIA NIESTANDARDOWE LUB WYDANIA SPECJALNE URZĄDZEŃ MICROSOFT

Jeśli Urządzenie Microsoft wysłane w celu przeprowadzenia Usługi jest urządzeniem niestandardowym lub stanowi wydanie specjalne, Microsoft podejmie wszelkie starania w celu zwrócenia tego samego lub podobnego urządzenia stanowiącego wydanie specjalne lub niestandardowego Urządzenia Microsoft. Praktyczna realizacja tego postanowienia zależy od dostępności urządzeń w chwili świadczenia Usługi (wydania specjalne lub niestandardowe mogą już nie być produkowane lub dostępne w magazynie). Microsoft nie gwarantuje zapewnienia takich urządzeń, gdyż może to być komercyjnie nieopłacalne.

15. WYŁĄCZENIA Z USŁUGI

Microsoft zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia Usługi lub traktowania jako niepodlegające ochronie gwarancyjnej Urządzeń Microsoft, które: (1) uległy uszkodzeniu na skutek użycia w połączeniu z produktami niesprzedawanymi i nielicencjonowanymi przez Microsoft (w tym grami, oprogramowaniem lub akcesoriami niezakupionymi lub nielicencjonowanymi przez Microsoft oraz nielegalnymi wersjami gier lub oprogramowania itp.); (2) były wykorzystywane do celów komercyjnych (w tym, na przykład, do wynajmu lub gry w trybie pay-per-play itp.); (3) były otwierane, modyfikowane lub w inny sposób manipulowane (włączając w to np. każdą próbę zdjęcia wszelkich ograniczeń fizycznych, opcji zabezpieczeń lub mechanizmów antypirackich itp.), lub ich numer seryjny uległ zmianie albo usunięciu; (4) uległy uszkodzeniu zewnętrznemu (w tym, na przykład, spowodowanemu upadkiem z wysokości, użytkowaniem w pomieszczeniu z niedostateczną wentylacją itp. lub spowodowanemu przez użytkowanie Urządzenia Microsoft w sposób niezgodny z postanowieniami instrukcji obsługi produktu); (5) zostały wysłane do Microsoft bez złożenia zamówienia na autoryzowaną Usługę przez telefon lub online lub (6) były naprawiane przez osoby trzecie inne niż Microsoft lub autoryzowany dostawca wsparcia technicznego Microsoft. W takim przypadku Microsoft może odesłać Urządzenie Microsoft z powrotem, bez przeprowadzenia naprawy.

16. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROGRAMU ADVANCE EXCHANGE

W niektórych krajach Microsoft oferuje program Advance Exchange, w którego ramach Użytkownik otrzymuje urządzenie zamienne przed wysłaniem własnego urządzenia do naprawy, z pewnymi zastrzeżeniami. Jeśli Użytkownik chce wziąć udział w programie Advanced Exchange, Microsoft prześle zamienne Urządzenie Microsoft („Produkt Advance Exchange”) przed wysłaniem Urządzenia Microsoft do firmy Microsoft, z zachowaniem poniższych zastrzeżeń:

 • Posiadane Urządzenie Microsoft musi podlegać postanowieniom rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji;
 • Urządzenie Microsoft nie kwalifikuje się do uczestnictwa w programie, jeśli po jego odbiorze Microsoft stwierdzi wystąpienie uszkodzeń fizycznych lub wywołanych działaniem cieczy, ingerencji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją czy innych stanowiących wykluczenie rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji Urządzenia Microsoft;
 • Produkt Advance Exchange zostanie wysłany do Użytkownika w pudełku zawierającym opłaconą etykietę wysyłkową oraz;
 • Użytkownik musi skorzystać z opłaconej etykiety wysyłkowej w celu odesłania swojego Urządzenia Microsoft, dla którego otrzymał zamiennik w postaci Produktu Advanced Exchange i w stosunku do którego Użytkownik złożył zamówienie na Usługę. Użytkownik musi wysłać oryginalne Urządzenie Microsoft w tym samym pudełku w przeciągu 14 dni od otrzymania zamiennika;
 • W celu zagwarantowania zwrotu oryginalnego Urządzenia Microsoft, Microsoft wymaga numeru karty kredytowej Użytkownika. Z KARTY KREDYTOWEJ NIE ZOSTANĄ POBRANE ŻADNE ŚRODKI, pod warunkiem że Użytkownik wyśle oryginalne Urządzenie Microsoft (o numerze seryjnym zgodnym z uprzednio podanym) w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu Advanced Exchange;
 • Z karty może zostać pobrana opłata nominalna na rzecz Microsoft, służąca do sprawdzenia dostępności środków na koncie. Taka kwota zostanie zwrócona, ponieważ nie stanowi ona zapłatę za świadczenie usługi. Od Użytkownika pobrana będzie opłata za wymianę i obsługę równa aktualnej wartości MSRP urządzenia lub akcesorium, jeśli: (1) Microsoft nie otrzyma oryginalnego Urządzenia Microsoft w ciągu 14 dni od daty odbioru urządzenia zamiennego, odnotowanego przez system śledzenia dostaw kuriera; (2) urządzenie nie posiada ochrony gwarancyjnej; oraz/lub (3) urządzenie jest wyłączone z ochrony gwarancyjnej lub rozszerzonej ochrony gwarancyjnej (na przykład występują na nim ślady wskazujące na nieautoryzowaną modyfikację lub uszkodzenie fizyczne urządzenia).

Wszelkie pytania należy kierować do działu wsparcia technicznego pod adresem http://support.microsoft.com.

17. OGRANICZONA GWARANCJA POSERWISOWA

Poprzez zapewnienie usługi wsparcia dla Urządzenia Microsoft, Microsoft gwarantuje, że (1) taka Usługa zostanie przeprowadzona w sposób profesjonalny oraz (2) że wszelkie części i produkty wykorzystane przy świadczeniu Usługi będą wolne od defektów materiałowych i wykonawstwa przez pozostały okres obowiązywania wydanej przez Microsoft rękojmi, gwarancji lub rozszerzonej gwarancji lub przez okres 90 dni od daty świadczenia Usługi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Taka gwarancja poserwisowa ma charakter wyraźny. W przypadku świadczenia Usługi niespełniającej wymogów powyższego postanowienia lub w wymienionej części lub produkcie wystąpi defekt podczas trwania 90-dniowego okresu gwarancyjnego, Microsoft, według własnego uznania: (1) naprawi taką część lub produkt przy użyciu nowych, używanych lub odnowionych części zamiennych; (2) wymieni część lub produkt na nową, używaną lub odnowioną część lub produkt; lub (3) zwróci Użytkownikowi płatność z tytułu świadczenia Usługi Wsparcia.

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, a niniejsza gwarancja poserwisowa nie ma zastosowania, jeśli posiadane Urządzenie Microsoft:

 1. uległo uszkodzeniu na skutek użycia w połączeniu z produktami niesprzedawanymi lub nielicencjonowanymi przez Microsoft;
 2. było otwierane, modyfikowane, manipulowane (włączając w to np. każdą próbę obejścia wszelkich ograniczeń fizycznych lub opcji zabezpieczeń) lub jego numer seryjny został zmieniony lub usunięty;
 3. uległo uszkodzeniu w wyniku działania czynnika zewnętrznego, niezależnie od tego, czy takie uszkodzenie zostało spowodowane przez Użytkownika lub osobę trzecią korzystającą z Urządzenia Microsoft, w tym, bez ograniczeń:
  • upuszczenie urządzenia;
  • nieprawidłowe użytkowanie urządzenia (także użytkowanie na zewnątrz), nadużycie, zaniedbanie lub w następstwie wypadku;
  • nieumiejętna obsługa lub uszkodzenie podczas transportu, oprócz transportu z firmy Microsoft do Użytkownika;
  • wystawienie na działanie cieczy;
  • użytkowanie urządzenia w pomieszczeniu o niewystarczającej wentylacji;
  • zadrapanie, wgniecenie lub inne kosmetyczne uszkodzenie urządzenia;
  • niestosowanie się do instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia
 4. naprawa przez osoby inne niż Microsoft.

NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI W MIEJSCE INNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI I POSTANOWIEŃ, USTNYCH LUB PISEMNYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE DOSTARCZONEJ USŁUGI, CZĘŚCI I PRODUKTÓW. PONADTO MICROSOFT W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Przepisy obowiązujące w niektórych stanach, prowincjach i/lub jurysdykcjach nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne czy też wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w zakresie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi i postanowień, tak więc takie postanowienia mogą nie stosować się do danego Użytkownika. Niniejsza gwarancja poserwisowa udziela Użytkownikowi określonych praw, przy czym Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, które zależą od stanu, prowincji czy jurysdykcji, w których się znajduje. W PRZYPADKU KLIENTÓW CHRONIONYCH PRAWAMI I ZASADAMI OCHRONY KLIENTÓW, OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU LUB MIEJSCU ZAMIESZKANIA, KORZYŚCI PRZYZNANE NA MOCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ STANOWIĄ ROZSZERZENIE WSZELKICH PRAW I UPRAWNIEŃ PRZYZNANYCH NA MOCY TAKICH PRAW I ZASAD OCHRONY KLIENTÓW.

18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB UTRATY URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD OPIEKĄ MICROSOFT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT OGRANICZA SIĘ DO KOSZTÓW NAPRAWY LUB WYMIANY PRZEDMIOTOWEGO URZĄDZENIA MICROSOFT. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI WSPARCIA DLA URZĄDZENIA MICROSOFT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA MICROSOFT, CZY Z INNEGO POWODU, JEST OGRANICZONA DO ODSZKODOWANIA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO WYŻSZEJ Z MAKSYMALNYCH KWOT: (i) KOSZTU NAPRAWY LUB WYMIANY URZĄDZENIA MICROSOFT; LUB (ii) CAŁKOWITEJ NALEŻNOŚCI DLA MICROSOFT Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA. MICROSOFT ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, RETORSYJNYCH LUB WYNIKOWYCH, TAKICH JAK UTRATA PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW. MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH LUB APLIKACJI PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA. UŻYTKOWNIK JEST UPRAWNIONY WYŁĄCZNIE DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ OD MICROSOFT W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ (i) KOSZTU NAPRAWY LUB WYMIANY URZĄDZENIA MICROSOFT; LUB (ii) CAŁKOWITEJ KWOTY NALEŻNEJ MICROSOFT Z TYTUŁU USŁUGI.

19. PODWYKONAWCY

Microsoft może zlecić wykonanie Usługi Urządzenia Microsoft dostawcom zewnętrznym.

20. WIĄŻĄCE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM POLUBOWNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO

Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych (lub jeśli dla osoby prawnej siedziba główna się tam znajduje), postanowienia tego punktu stosują się do każdego sporu POZA SPORAMI DOTYCZĄCYMI EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, LICENCJODAWCÓW, MICROSOFT LUB LICENCJODAWCÓW MICROSOFT. Termin „spór” oznacza wszelkie spory, sprawy sądowe lub inne kontrowersje między Użytkownikiem a Microsoft w kwestii Usługi Urządzenia Microsoft (w tym jej ceny) lub niniejszej Umowy, wynikające z umowy, gwarancji, rękojmi czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub innej podstawy prawnej. Terminowi „spór” zostaje przypisane możliwie najszersze znaczenie dozwolone przepisami prawa.

 1. Powiadomienie o Sporze. W razie zaistnienia sporu Użytkownik lub Microsoft musi przekazać drugiej stronie Powiadomienie o Sporze, czyli pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko/nazwę, adres oraz informacje kontaktowe strony powiadamiającej, podstawę sporu oraz opis żądanego świadczenia. Wszelkie Powiadomienia o Sporze należy wysyłać za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) na adres Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399Stosowny formularz jest dostępny na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft wyśle do Użytkownika Powiadomienie o Sporze za pośrednictwem U.S. Mail na posiadany przez Microsoft adres Użytkownika lub (w przypadku gdy Microsoft nie ma adresu Użytkownika) na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik i Microsoft podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Powiadomienia o Sporze. Po upływie 60 dni Użytkownik lub Microsoft mogą wszcząć postępowanie przed sądem polubownym.
 2. Sąd właściwy ds. drobnych roszczeń cywilnych. Użytkownik może również toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie zamieszkania Użytkownika (lub w przypadku osoby prawnej – hrabstwie siedziby głównej) lub w hrabstwie King w stanie Washington (Stany Zjednoczone), o ile spór może być przez taki sąd rozstrzygany. Użytkownik może toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych niezależnie od tego, czy wcześniej był stroną nieformalnych negocjacji mających na celu rozwiązanie sporu.
 3. Wiążące postępowanie przed sądem polubownym. Jeżeli Użytkownik i Microsoft nie rozwiążą sporu w drodze nieformalnych negocjacji lub przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych, wszelkie inne próby rozwiązania sporu będą podejmowane wyłącznie w ramach wiążącego postępowania przed sądem polubownym, zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act, FAA). Zbiorowe postępowanie przed sądem polubownym jest niedozwolone. Użytkownik zrzeka się prawa do wszczynania wszelkich sporów (lub uczestnictwa w sporach jako strona lub członek grupy wytaczającej pozew zbiorowy) przed sądem z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Wszelkie spory będą natomiast rozstrzygane przed neutralnym sądem polubownym, którego wyrok będzie prawomocny, chyba że będzie miała zastosowanie ograniczona instytucja apelacji zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act). Wyrok sądu polubownego może być uznany przez dowolny sąd właściwy dla stron.
 4. Zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego. Postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie sporu przed dowolnym forum będzie prowadzone wyłącznie w trybie indywidualnym. Użytkownik i Microsoft nie będą dążyć do rozpatrzenia sporu w ramach pozwu zbiorowego, pozwu na mocy ustawy uprawniającej obywateli do występowania w roli „prywatnego prokuratora generalnego” (ang. private attorney general action) lub innego postępowania, w którym dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela. Postępowanie przed sądem polubownym ani inne postępowanie nie będzie powiązane z innymi postępowaniami bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron na uczestniczenie we wszystkich takich postępowaniach.
 5. Postępowanie przed sądem polubownym. Postępowanie przed sądem polubownym będzie prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”) na podstawie stosowanych przez AAA reguł arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules). Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Urządzenia Microsoft do użytku własnego lub w ramach gospodarstwa domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD (bez względu na charakter prawny składającego pozew i sposób użytkowania Urządzenia Microsoft), postępowanie odbywa się na podstawie reguł arbitrażu konsumenckiego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w witrynie www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Aby wszcząć postępowanie przed sądem polubownym, należy przesłać do AAA formularz dostępny na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Użytkownik wyraża zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym wyłącznie w hrabstwie, w którym Użytkownik zamieszkuje (lub w przypadku osoby prawnej, w hrabstwie siedziby głównej), lub w hrabstwie King, Washington, Stany Zjednoczone. Microsoft wyraża zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym tylko w hrabstwie, w którym zamieszkuje Użytkownik (lub w przypadku osoby prawnej, w hrabstwie siedziby głównej). Zgodnie z regułami AAA Użytkownik może wnioskować o posiedzenia odbywające się w trybie telefonicznym lub w obecności osób zainteresowanych. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 25,000 tys. USD, posiedzenia będą się odbywały wyłącznie w formie telefonicznej, o ile arbiter nie zdecyduje inaczej w oparciu o zasadne przesłanki. Arbiter ma takie same uprawnienia jak sąd do przyznania odszkodowania. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób oraz w zakresie wymaganym do zaspokojenia poszczególnych roszczeń.
 6. Opłaty związane z postępowaniem przed sądem polubownym i inne płatności.

   (i) Spory o wartości nieprzekraczającej kwoty 75 tys. USD. Microsoft niezwłocznie zwróci Użytkownikowi koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria arbitrów. Jeśli Użytkownik odrzuci ostatni projekt ugody, jaki został sporządzony na piśmie przez Microsoft przed wyznaczeniem arbitra („ostatni pisemny projekt ugody Microsoft”), a spór przejdzie w całości do rozpoznania przez arbitra („orzeczenie”) i arbiter wyda orzeczenie na rzecz Użytkownika o wartości wykraczającej poza ramy zakładane w ostatnim pisemnym projekcie ugody Microsoft, wówczas Microsoft: (i) zapłaci większą z następujących kwot: kwotę wynikającą z orzeczenia albo 1 tys. USD; (ii) zapłaci zasadne honorarium prawnika Użytkownika (jeśli ma to zastosowanie); and (iii) zwróci wszelkie koszty (w tym koszty powołania biegłych) zasadnie poniesione przez prawnika Użytkownika w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przed sądem polubownym. Arbiter określi wysokość wszelkich honorariów, kosztów i wydatków, jeśli Użytkownik i Microsoft nie osiągną w tej sprawie porozumienia.

   (ii) Spory o wartości przekraczającej kwotę 75 tys. USD. Koszty złożenia pozwu, opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów określone są w regułach AAA.

   (iii) Spory o dowolnej wartości. W dowolnym postępowaniu polubownym wszczętym przez Użytkownika Microsoft będzie dochodzić zwrotu opłat wymaganych przez AAA, honorariów i kosztów arbitrów oraz zwróconych Użytkownikowi kosztów złożenia pozwu tylko w przypadku, gdy arbiter uzna, że postępowanie polubowne zostało wszczęte z błahego powodu lub w niewłaściwym celu. W przypadku postępowania polubownego wszczętego przez Microsoft, Microsoft pokryje koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. W postępowaniu przed sądem polubownym Microsoft nie będzie dochodzić od Użytkownika zwrotu kosztów swojej obsługi prawnej. W celu ustalenia wartości sporu nie uwzględnia się opłat ani kosztów związanych z postępowaniem.

 7. Sprzeczność z regułami AAA. W zakresie, w jakim występują sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami regulaminu arbitrażu handlowego oraz zasadami arbitrażu konsumenckiego ustanowionymi przez AAA, postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozstrzygający.
 8. Odrzucanie przyszłych zmian dotyczących postępowania przed sądem polubownym. Użytkownik może odrzucić zmiany wprowadzone przez Microsoft w punkcie 20 (poza zmianami adresu), wysyłając powiadomienie do Microsoft w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany, za pośrednictwem U.S. Mail na adres podany w punkcie 20.a. W takim przypadku będzie obowiązywać ostatnia wersja punktu 20, która istniała przed odrzuconą zmianą.
 9. Pozwy z tytułu roszczeń i sporów muszą być składane w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie pozwy w sprawie roszczeń lub sporów, których dotyczy punkt 20, muszą być składane w ciągu jednego roku w sądzie właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych (punkt 20.b) lub w sądzie polubownym. Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu wniesienia pozwu lub Powiadomienia o Sporze. Jeśli rzeczony pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.
 10. Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego opisane w punkcie 20.d okaże się niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas punkt 20 nie ma zastosowania do całości lub określonych części sporu. Rozstrzygnięcia dotyczące wspomnianych części będą zapadać przed sądem powszechnym, a pozostałe rozstrzygnięcia — przed sądem polubownym. Jeśli którekolwiek postanowienie punktu 20 zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia punktu 20 pozostaną w mocy.

21. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Stany Zjednoczone. Jeśli Użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych (lub, w przypadku osoby prawnej, ma tam siedzibę główną), interpretacja niniejszej Umowy, rozstrzyganie roszczeń o jej naruszenie oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń wynikających z ochrony praw konsumentów, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych) podlega prawu stanu, w którym Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę główną, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw, przy czym FAA reguluje wszelkie kwestie związane z postępowaniem przed sądem polubownym. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów stanowych oraz federalnych w hrabstwie King w stanie Waszyngton w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub Usługi, które podlegają rozpatrzeniu przez sąd (nie dotyczy postępowania przed sądem polubownym i postępowania przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych).

Kanada. Jeśli Użytkownik zamieszkuje w Kanadzie (lub, w przypadku osoby prawnej, ma tam siedzibę główną), interpretacja tej umowy, rozstrzyganie roszczeń o jej naruszenie oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń wynikających z ochrony praw konsumentów, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych) podlega prawu prowincji, w której Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę główną, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Ontario w zakresie rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Usługą lub niniejszą Umową.

Reszta świata. Jeśli Użytkownik zamieszkuje w kraju innym niż Stany Zjednoczone lub Kanada (lub, w przypadku osoby prawnej, ma siedzibę główną w takim innym kraju), interpretacja niniejszej Umowy, rozstrzyganie roszczeń o jej naruszenie oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń wynikających z ochrony praw konsumentów, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych) podlega prawu kraju, w którym Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw.

22. CAŁOŚĆ UMOWY; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ; SIŁA WYŻSZA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Microsoft w odniesieniu do korzystania z Usługi dla Urządzenia Microsoft. Microsoft nie wyraża zgody na wprowadzanie żadnych zmian lub modyfikacji do niniejszej Umowy. W razie stwierdzenia nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy na mocy odpowiednich przepisów prawnych, nieważne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które w najszerszym zakresie odpowiada zamiarowi pierwotnego postanowienia, natomiast pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy. Postanowienia punktu 20.j określają, co się dzieje w przypadku, gdy którakolwiek część postanowień punktu 20 (postępowanie przed sądem polubownym i zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego) okaże się nielegalna lub niewykonalna. W razie jakichkolwiek niezgodności, postanowienia punktu 20.j mają decydujące znaczenie. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie lub opóźnienia w świadczeniu Usługi wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft.

23. POWIADOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANIE KALIFORNIA

Zgodnie z wymaganiami prawnymi (Punkt 9844 Kodeksu Handlowego i Zawodowego Stanu Kalifornia), szacowane koszty naprawy zostaną przedstawione klientowi na piśmie przez dostawcę wsparcia technicznego, a dostawca wsparcia technicznego nie może naliczyć kosztów wykonanych robót lub dostarczonych części, jeśli przekraczają one szacowaną kwotę, bez uzyskania wcześniejszej zgody klienta. Po otrzymaniu pisemnej zgody klienta, dostawca wsparcia technicznego może naliczyć uzasadnioną opłatę za usługi dostarczone w celu określenia charakteru awarii przed przygotowaniem szacunkowych kosztów naprawy na piśmie. W celu uzyskania informacji należy się skontaktować z Biurem ds. Naprawy Urządzeń Elektronicznych i Artykułów Gospodarstwa Domowego, Dział ds. Ochrony Konsumentów, Sacramento, CA 95814.

Nabywca Urządzenia Microsoft ma na terenie stanu Kalifornia prawo do serwisu i naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o liczbę dni, przez które urządzenie znajdowało się poza kontrolą nabywcy w celu przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. Jeśli defekt istnieje w czasie okresu gwarancyjnego, gwarancja nie ustanie do momentu usunięciu defektu. Okres gwarancyjny zostanie również przedłużony, jeśli naprawy gwarancyjne nie zostały przeprowadzone z powodów opóźnień spowodowanych przez okoliczności poza kontrolą nabywcy, lub jeśli naprawy gwarancyjne nie zlikwidowały defektu, a nabywca powiadomił producenta lub sprzedawcę o niepowodzeniu naprawy w okresie 60 dni od ich zakończenia. Jeśli, po wykonaniu uzasadnionej liczby prób usunięcia, defekt się utrzymuje, nabywca ma prawo do zwrotu urządzenia i otrzymania prawidłowo działającego urządzenia lub zwrotu pieniędzy, podlegającemu potrąceniu o uzasadnioną opłatę z tytułu korzystania. Przedłużenie okresu gwarancyjnego pozostaje bez wpływu na ochronę lub uprawienia przysługujące nabywcy z tytułu innych praw.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: sierpień 2015 r.

© 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA URZĄDZEŃ MICROSOFT”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?