Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Gwarancja produktu i licencja na oprogramowanie: sensor Kinect (nowy)

OGRANICZONA GWARANCJA

KORZYSTANIE Z SENSORA KINECT OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZĄ GWARANCJĘ. PRZED JEGO SKONFIGUROWANIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ GWARANCJĘ. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ GWARANCJI, NIE UŻYWAJ SENSORA KINECT. ZWRÓĆ GO W STANIE NIEUŻYWANYM SPRZEDAWCY LUB FIRMIE MICROSOFT, ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY. Kontakt z firmą Microsoft: http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX lub (800) 469-9269. Niniejsza gwarancja przyznaje Użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które mogą się różnić zależnie od miejscowych przepisów prawnych.

 1. Definicje
  1. „Sensor Kinect” — nowy Sensor Kinect nabyty od autoryzowanego sprzedawcy.

  2. „Okres gwarancji” — 1 rok od daty nabycia Sensora Kinect.

  3. „Użytkownik” — pierwotny użytkownik końcowy.

  4. „Normalne warunki użytkowania” — zwykłe korzystanie z sensora w normalnych warunkach domowych, zgodnie z instrukcją obsługi Sensora Kinect.

  5. „Stan” — stan, Dystrykt Kolumbia lub dowolne inne terytorium Stanów Zjednoczonych. „Stany Zjednoczone Ameryki” — wszystkie te terytoria razem.

 2. Gwarancja
  1. Firma Microsoft gwarantuje, tylko Użytkownikowi, że w trakcie Okresu gwarancji Sensor Kinect nie będzie działał wadliwie w Normalnych warunkach użytkowania.

  2. Jest to jedyna gwarancja, jakiej udziela firma Microsoft w odniesieniu do Sensora Kinect i firma Microsoft nie udziela żadnej innej gwarancji ani rękojmi. Nikt inny nie ma prawa udzielać żadnej gwarancji ani rękojmi w imieniu firmy Microsoft.

  3. JEŚLI NA MOCY MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE JAKAKOLWIEK GWARANCJA DOMNIEMANA, W TYM GWARANCJA WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JEJ OKRES JEST OGRANICZONY DO OKRESU GWARANCJI ZDEFINIOWANEGO POWYŻEJ. Niektóre ustawodawstwa nie dopuszczają ograniczania czasu trwania gwarancji domniemanych. W związku z tym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Użytkownika.

 3. Jak uzyskać usługę gwarancyjną
  1. Przed rozpoczęciem procesu uzyskiwania usługi gwarancyjnej należy skorzystać z porad dotyczących rozwiązywania problemów, dostępnych pod adresem http://www.xbox.com/en-US (Stany Zjednoczone) lub http://www.xbox.com/en-CA (Kanada).

  2. Jeśli te porady nie przyczynią się do rozwiązania problemu, należy postępować zgodnie z procesem online opisanym pod adresem http://www.xbox.com/en-US (Stany Zjednoczone) lub http://www.xbox.com/en-CA (Kanada). W przypadku braku dostępu do Internetu można zadzwonić pod numer (800) 4MY-XBOX lub (800) 469-9269.

 4. Obowiązki firmy Microsoft
  1. Zwrócony do naprawy Sensor Kinect firma Microsoft podda przeglądowi.

  2. Jeśli firma Microsoft stwierdzi, że Sensor Kinect działa wadliwie w trakcie Okresu gwarancji w Normalnych warunkach użytkowania, firma Microsoft (według własnego uznania) naprawi go lub wymieni albo zwróci Użytkownikowi kwotę zakupu. Do naprawy mogą zostać użyte części nowe lub odnowione. Urządzenie zamienne może być nowe lub odnowione.

  3. Po naprawie lub wymianie Sensor Kinect będzie podlegał niniejszej gwarancji przez dłuższy z następujących okresów: pozostała część pierwotnego Okresu gwarancji lub 95 dni od dostarczenia sensora Użytkownikowi przez firmę Microsoft.

  4. ZOBOWIĄZANIE FIRMY MICROSOFT DO NAPRAWY LUB WYMIANY SENSORA KINECT ALBO ZWROTU KWOTY ZAKUPU JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ODSZKODOWAWCZYM UŻYTKOWNIKA.

  5. Wadliwie działający Sensor Kinect po upływie Okresu gwarancji nie podlega żadnego rodzaju gwarancji. Po upływie Okresu gwarancji firma Microsoft może obciążyć Użytkownika opłatą za podjęte przez nią próby zdiagnozowania lub rozwiązania jakichkolwiek problemów z Sensorem Kinect.

 5. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 6. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności, a niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeśli Sensor Kinect:

  1. został uszkodzony przez używanie w połączeniu z produktami, których nie zakupiono ani nie pozyskano na zasadzie licencji od firmy Microsoft (np. takimi jak gry lub akcesoria nie wytworzone ani nie udostępnione na mocy licencji przez firmę Microsoft, gry „pirackie” itd.);

  2. był używany do celów komercyjnych (w tym do wypożyczania, udostępniania odpłatnego itd.);

  3. został otwarty, zmodyfikowany lub zmanipulowany (np. w celu obejścia jego ograniczeń technicznych, zabezpieczeń, mechanizmów antypirackich itd.) albo usunięto w nim lub zmieniono numer seryjny;

  4. został uszkodzony wskutek działania czynników zewnętrznych (np. przez upuszczenie, używanie w niewystarczająco przewiewnym miejscu itd. albo nieprzestrzeganie zapisów instrukcji obsługi Sensora Kinect); lub

  5. naprawy przez podmioty inne niż Microsoft albo jego autoryzowani przedstawiciele.

 7. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD
 8. FIRMA MICROSOFT NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE; ŻADNĄ UTRATĘ DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB ZYSKÓW; ANI ŻADNĄ NIEZDOLNOŚĆ DO KORZYSTANIA Z SENSORA KINECT. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ODSZKODOWAWCZY NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. Niektóre ustawodawstwa nie dopuszczają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. W związku z tym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkownika.

 9. Postanowienia dodatkowe
 10. Każda próba obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych, zabezpieczeń lub systemów antypirackich Sensora Kinect może spowodować, że Sensor Kinect trwale przestanie działać. Powoduje również pozbawienie gwarancji i utratę uprawnień do autoryzowanej naprawy Sensora Kinect, nawet płatnej.

 11. Prawo zwierzchnie
  1. Jeśli Użytkownik nabył Sensor Kinect w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej gwarancji i wszelkie roszczenia z tytułu jej naruszenia przez firmę Microsoft podlegają ustawodawstwu stanu Waszyngton, bez względu na regulacje w dziedzinie sprzeczności przepisów prawa.

  2. Jeśli Użytkownik nabył Sensor Kinect w Kanadzie, interpretacja niniejszej gwarancji i wszelkie roszczenia z tytułu jej naruszenia przez firmę Microsoft podlegają ustawodawstwu prowincji Ontario, bez względu na regulacje w dziedzinie sprzeczności przepisów prawa.

  3. Wszystkie pozostałe roszczenia (w tym z tytułu praw ochrony konsumentów, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji, gwarancji domniemanej i odpowiedzialności deliktowej) podlegają ustawodawstwu miejsca zamieszkania Użytkownika.
   Wszystkie części niniejszej Ograniczonej gwarancji obowiązują w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo lub w każdym przypadku, gdy nie stoją w sprzeczności z prawem.

 12. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 13. Adres firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adres firmy Microsoft w Kanadzie:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

KORZYSTANIE Z SENSORA KINECT OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZĄ LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE. PRZED JEGO SKONFIGUROWANIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, NIE UŻYWAJ SENSORA KINECT. ZWRÓĆ GO W STANIE NIEUŻYWANYM SPRZEDAWCY LUB FIRMIE MICROSOFT, ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY. Kontakt z firmą Microsoft: http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX lub (800) 469-9269.

 1. Definicje
  1. „Xbox 360 S” — konsola Xbox 360 S.

  2. „Autoryzowane akcesorium” — akcesorium sprzętowe firmy Microsoft do konsoli Xbox 360 lub Xbox 360 S albo licencjonowane przez firmę Microsoft, oznakowane inną marką, akcesorium sprzętowe do konsoli Xbox 360 lub Xbox 360 S, którego opakowanie jest opatrzone oficjalnym logo „Licensed for Xbox”. Sensor Kinect jest Autoryzowanym akcesorium wyłącznie do celów niniejszej licencji na oprogramowanie.

  3. „Autoryzowane gry” — gry na dyskach z grami na konsolę Xbox 360 lub Xbox 360 S wydanymi lub licencjonowanymi przez firmę Microsoft oraz zawartość gier pobrana z usługi Xbox Live lub witryny internetowej Xbox.com firmy Microsoft (np. awatary, gry do pobrania, dodatki do gier itd.).

  4. „Oprogramowanie” — oprogramowanie preinstalowane w Sensorze Kinect, w tym wszelkie aktualizacje, które firma Microsoft może od czasu do czasu udostępniać.

  5. „Nieautoryzowane akcesoria” — wszystkie akcesoria sprzętowe inne niż Autoryzowane akcesorium, z tym wyjątkiem, że moduły pamięci Memory Stick USB, aparaty i kamery cyfrowe używane do robienia zdjęć lub nagrywania filmów oraz odtwarzacze muzyczne używane do odtwarzania muzyki albo wyświetlania zdjęć lub filmów wideo nie są Nieautoryzowanymi akcesoriami.

  6. „Nieautoryzowane gry” — wszystkie dyski z grami, gry do pobrania i zawartość gier lub multimedia inne niż Autoryzowane gry.

  7. „Nieautoryzowane oprogramowanie” — wszelkie oprogramowanie, które nie jest rozpowszechniane przez firmę Microsoft poprzez dyski z grami na konsolę Xbox 360 lub Xbox 360 S wydane lub licencjonowane przez firmę Microsoft, usługę Xbox Live ani witrynę internetową Xbox.com firmy Microsoft.

  8. „Użytkownik” — użytkownik Sensora Kinect.

 2. Licencja
  1. Oprogramowanie jest licencjonowane Użytkownikowi, a nie sprzedawane. Użytkownikowi udziela się licencji na używanie Oprogramowania wyłącznie jako produktu preinstalowanego w Sensorze Kinect i od czasu do czasu aktualizowanego przez firmę Microsoft. Użytkownikowi zabrania się kopiowania i odtwarzania Oprogramowania.

  2. Warunkiem udzielenia niniejszej licencji na Oprogramowanie jest zgoda Użytkownika na następujące postanowienia:

   1. Użytkownik będzie używał Sensora Kinect wyłącznie z konsolą Xbox 360 lub Xbox 360 S. Nie będzie go używał z żadnymi innymi urządzeniami (w tym np. komputerami osobistymi, innymi konsolami gier wideo itd.). Użytkownik będzie używał z Sensorem Kinect wyłącznie Autoryzowanych gier. Użytkownik nie będzie używał Nieautoryzowanych akcesoriów ani Nieautoryzowanych gier. Mogą one nie działać lub trwale przestać działać po aktualizacji Oprogramowania.

   2. Użytkownik nie będzie używał ani instalował żadnego Nieautoryzowanego oprogramowania. W przeciwnym wypadku Sensor Kinect może trwale przestać działać w trakcie używania lub instalacji takiego oprogramowania lub po najnowszej aktualizacji Oprogramowania.

   3. Użytkownik nie będzie próbował obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych, zabezpieczeń ani systemów antypirackich Sensora Kinect. W przeciwnym wypadku Sensor Kinect może trwale przestać działać w trakcie podejmowania takiej próby lub po najnowszej aktualizacji Oprogramowania.

   4. Firma Microsoft może użyć środków technicznych, w tym aktualizacji Oprogramowania, w celu ograniczenia możliwości używania Sensora Kinect do konsoli Xbox 360 lub Xbox 360 S, uniemożliwienia korzystania z Nieautoryzowanych akcesoriów i Nieautoryzowanych gier oraz ochrony ograniczeń technicznych, zabezpieczeń i systemów antypirackich w Sensorze Kinect.

   5. Firma Microsoft może od czasu do czasu aktualizować Oprogramowanie bez dalszego powiadamiania Użytkownika, np. w celu aktualizacji dowolnego ograniczenia technicznego, zabezpieczenia lub systemu antypirackiego.

 3. Gwarancja
 4. Oprogramowanie podlega Ograniczonej gwarancji Sensora Kinect i firma Microsoft nie udziela żadnej innej gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do Oprogramowania. Nikt inny nie ma prawa udzielać żadnej gwarancji ani rękojmi w imieniu firmy Microsoft.

 5. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD
 6. FIRMA MICROSOFT NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NADZWYCZAJNE LUB WTÓRNE; ŻADNĄ UTRATĘ DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB ZYSKÓW; ANI ŻADNĄ NIEZDOLNOŚĆ DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ODSZKODOWAWCZY NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. Niektóre ustawodawstwa nie dopuszczają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. W związku z tym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkownika.

 7. Prawo zwierzchnie
  1. Jeśli Użytkownik nabył Sensor Kinect w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej licencji na Oprogramowanie i wszelkie roszczenia z tytułu jej naruszenia przez firmę Microsoft podlegają ustawodawstwu stanu Waszyngton, bez względu na regulacje w dziedzinie sprzeczności przepisów prawa.

  2. Jeśli Użytkownik nabył Sensor Kinect w Kanadzie, interpretacja niniejszej licencji na Oprogramowanie i wszelkie roszczenia z tytułu jej naruszenia przez firmę Microsoft podlegają ustawodawstwu prowincji Ontario, bez względu na regulacje w dziedzinie sprzeczności przepisów prawa.

  3. Wszystkie pozostałe roszczenia (w tym z tytułu praw ochrony konsumentów, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji, gwarancji domniemanej i odpowiedzialności deliktowej) podlegają ustawodawstwu miejsca zamieszkania Użytkownika.

  Niniejsza umowa obowiązuje w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo lub w każdym przypadku, gdy nie stoi w sprzeczności z prawem. Niniejsza umowa nie zmienia ustawowych praw Użytkownika obowiązujących z mocy prawa jego kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.

  Adres firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Adres firmy Microsoft w Kanadzie:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Gwarancja produktu i licencja na oprogramowanie: sensor Kinect (nowy)”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę