Przejdź do głównej zawartości
Udostępnij tę stronę

Łączność z serwerem w aplikacji Xbox w systemie Windows 10 jest zablokowana

Jeśli nie słyszysz znajomych w trybie online albo nie możesz dołączyć do gry dla wielu graczy lub jej hostować w usłudze Xbox Live, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieć w aplikacji Xbox i sprawdź wartość ustawienia Łączność z serwerem.

Jeśli ma ono wartość Zablokowano, komputer nie może ustanowić połączenia IPsec protokołu Teredo z serwerem QoS (Quality of Service). Jeśli zobaczysz także wartość Nie można zakwalifikować protokołu Teredo obok ustawienia Rodzaj NAT, przejdź najpierw na stronę rozwiązywania problemów z protokołem Teredo, aby rozwiązać ten problem. Następnie sprawdź, czy ustawienie Łączność z serwerem nie ma już wartości Zablokowano.

Brak możliwości ustanowienia połączenia IPsec protokołu Teredo z serwerem QoS może wystąpić, gdy Zapora systemu Windows jest wyłączona, oprogramowanie zabezpieczające zmieniło konfigurację Zapory systemu Windows lub wymagane usługi systemu Windows zostały wyłączone albo zatrzymane. Jeśli Twój komputer nie może ustanowić połączenia IPsec protokołu Teredo, nie będziesz mieć możliwości korzystania z usługi rozmowy w grupie Xbox Live ani grania w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.

Uwaga Łączność IPsec protokołu Teredo jest potrzebna wyłącznie do grania w gry dla wielu graczy oraz korzystania z funkcji rozmowy w grupie w usłudze Xbox Live. Jeśli dana gra nie używa usługi Xbox Live, skontaktuj się z pomocą techniczną wydawcy tej gry w sprawie problemów z rozmową i trybem dla wielu graczy.

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko w sytuacji, gdy poprzednie nie umożliwiło rozwiązania problemu.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że masz połączenie z Internetem

 1. Na komputerze uruchom aplikację Xbox.
 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieć.
 3. W obszarze Stan sieci upewnij się, że ustawienie Połączenie internetowe ma wartość Połączono.

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, przed przejściem do dalszych procedur rozwiązywania problemów musisz nawiązać to połączenie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że Zapora systemu Windows jest włączona i są aktywne zasady domyślne

Zapora systemu Windows jest niezbędna, aby można było ustanowić połączenie IPsec protokołu Teredo. Nawet jeśli używasz dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego i innych zapór, większość z takich programów korzysta z Zapory systemu Windows. Jeśli z jakiegoś powodu Zapora systemu Windows została wyłączona, trzeba będzie ją włączyć, aby móc korzystać z funkcji rozmowy w grupie Xbox Live oraz grać w gry dla wielu graczy.

Aby sprawdzić, czy Zapora systemu Windows jest włączona:

 1. Wpisz tekst Zapora systemu Windows w polu wyszukiwania na pasku narzędzi (Cortana).
 2. W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Zapora systemu Windows.
 3. Po lewej stronie okna wybierz pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows.
 4. Jeśli dla typu Twojej sieci (publiczna, prywatna lub domena) jest wybrana wartość Wyłącz zaporę systemu Windows, wybierz wartość Włącz zaporę systemu Windows, a następnie wybierz przycisk OK.

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aby sprawdzić, czy są włączone domyślne zasady Zapory systemu Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start, a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh advfirewall show currentprofile

  Wyświetlenie poniższych wyników oznacza, że zasady domyślne są aktywne:

  Firewall Policy     BlockInbound,AllowOutbound

 3. Jeśli zasady połączeń przychodzących mają wartość AllowInbound, będzie możliwe ustanowienie połączenia IPsec z innymi komputerami lub konsolami Xbox One za pomocą protokołu Teredo. Aby zresetować zasady zapory do wartości domyślnych, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy używasz jednego z poniższych programów zabezpieczających

W niektórych przypadkach wymienione poniżej programy zabezpieczające uniemożliwiają komputerowi ustanawianie połączeń IPsec protokołu Teredo. Jeśli na Twoim komputerze znajduje się jeden z tych programów zabezpieczających, upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji albo przejrzyj jego dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się, jak używać łączności IPsec protokołu Teredo wraz z tym oprogramowaniem.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy zmieniono wartości domyślne usług systemu Windows niezbędnych do działania gier dla wielu graczy oraz rozmowy w grupie w usłudze Xbox Live

Cztery kluczowe usługi są niezbędne do działania funkcji rozmowy w grupie w usłudze Xbox Live oraz gier dla wielu graczy w systemie Windows 10. Jeśli dowolna z tych usług została wyłączona, musisz włączyć ją ponownie.

Aby sprawdzić, czy są włączone wymagane usługi systemu Windows:

 1. Wpisz tekst Usługi w polu wyszukiwania na pasku narzędzi (Cortana).
 2. W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Usługi.
 3. Sprawdź wartość Typ uruchomienia dla wymienionych poniżej usług, aby upewnić się, że są używane ich wartości domyślne:
Nazwa usługi Domyślny typ uruchomienia
Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP Automatycznie (wyzwolone uruchomienie)
Pomoc IP Automatycznie
Menedżer autoryzacji Xbox Live Ręcznie
Usługa sieciowa Xbox Live Ręcznie

Jeśli dowolna z tych usług ma wartość inną niż domyślna, możesz ustawić ją w taki sposób, aby była dla niej używana wartość domyślna:

 1. W aplikacji Usługi kliknij dwukrotnie nazwę usługi, której ustawienia zostały zmienione.
 2. W oknie Właściwości usługi wybierz wartość domyślną z listy rozwijanej Typ uruchomienia.
 3. W obszarze Stan usługi wybierz pozycję Uruchom.
 4. Wybierz przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Niektóre aplikacje zmieniają ustawienia komputera w celu optymalizowania wydajności i wyłączają w ramach tego procesu usługi systemu Windows. Czasami wśród tych usług znajduje się co najmniej jedna z wymienionych powyżej usług. Jeśli używasz jednej z takich aplikacji do optymalizowania komputera, sprawdź wprowadzone przez nią zmiany w konfiguracji usług, ponieważ może być konieczne wycofanie tych zmian, aby można było używać funkcji rozmowy w grupie Xbox Live oraz grać w gry dla wielu graczy.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny komputera są poprawne

Komputer musi mieć dokładną wartość daty i godziny, aby móc ustanowić połączenie IPsec protokołu Teredo. Najprostszym sposobem zagwarantowania, że system ma dokładną wartość daty i godziny, jest użycie funkcji Ustaw czas automatycznie.

 1. Na komputerze naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno pozycje Czas i język > Data i godzina.
 3. W obszarze Ustaw czas automatycznie upewnij się, że przycisk ma wartość Włączone.

Rozwiązanie 6: Sprawdź, czy na Twoim komputerze jest używana reguła zapory blokująca łączność sieciową Teredo

Pewne oprogramowanie klientów sieci VPN tworzy regułę Zapory systemu Windows, która będzie blokować połączenia protokołu Teredo, dopóki nie zostanie usunięta lub wyłączona, a ta reguła nie zawsze jest usuwana podczas odinstalowywania oprogramowania sieci VPN.

Aby sprawdzić, czy ta reguła jest ustawiona na komputerze, a następnie ją wyłączyć:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh advfirewall firewall show rule 4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2

  Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat, będzie to oznaczać, że na komputerze nie jest ustawiona ta reguła zapory:

  Brak reguł spełniających określone kryteria.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony inny komunikat informujący, że jest obecna reguła zapory, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administratora:

  netsh advfirewall firewall set rule name="4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2" new enable=no

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Łączność z serwerem w aplikacji Xbox w systemie Windows 10 jest zablokowana”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę