Ustawienia sieci na konsoli Xbox One

Ekran Sieć to miejsce, w którym można określić wszystkie ustawienia związane z możliwością łączenia konsoli z usługą Xbox Live i graniem w gry dla wielu graczy, a także rozwiązywać ogólne problemy z wydajnością sieci.

Aby przejść na ekran Sieć:

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. Wybierz pozycję Sieć.
 5. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.

Ekran Sieć jest podzielony na trzy kolumny. Na tej stronie opisano opcje ustawień sieci dostępne w każdej z tych kolumn.

Na ekranie Ustawienia sieci są widoczne opcje „Skonfiguruj sieć bezprzewodową”, „Ustawienia zaawansowane” i „Przejdź offline”. Widoczne są także szczegóły bieżącego stanu sieci oraz opcje rozwiązywania problemów.

Na tej stronie

Pierwsza kolumna: Skonfiguruj sieć bezprzewodową, Ustawienia zaawansowane i Przejdź offline

W tej kolumnie znajdują się opcje umożliwiające skonfigurowanie nowego połączenia lub zmodyfikowanie istniejącego połączenia dla domowych urządzeń sieciowych. W pierwszej kolumnie są dostępne trzy przyciski.

Skonfiguruj sieć bezprzewodową
Jeśli konsola Xbox One nie jest aktualnie połączona z Internetem lub chcesz zmienić bezprzewodowy punkt dostępu, wybierz przycisk Skonfiguruj sieć bezprzewodową. Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie aktualnie skonfigurowanych ustawień sieci bezprzewodowej i wyświetlenie monitu o skonfigurowanie nowego urządzenia bezprzewodowego.

Konsola Xbox One nie zapisuje informacji o starym urządzeniu, dzięki czemu za każdym razem można wymazać stare ustawienia i zacząć od początku. Zabezpiecza to przed sytuacją, w której przypadkowe ręczne wpisy powodowałyby problemy z nową siecią.

Lewa strona ekranu Ustawienia sieci zawierająca trzy opcje: „Ustawienia zaawansowane”, „Przejdź offline” i „Skonfiguruj sieć bezprzewodową” (ta opcja jest wyróżniona).

Scenariusz: Masz skonfigurowane połączenie sieciowe na konsoli w domu, ale zamierzasz odwiedzić krewnego i zabrać ze sobą swoją konsolę Xbox One. Gdy dojedziesz na nowe miejsce, wybierz pozycję Skonfiguruj sieć bezprzewodową, wybierz z listy urządzeń odpowiedni router, wprowadź hasło i połącz się z siecią. Gdy wrócisz do domu i podłączysz konsolę Xbox One, nie połączy się ona automatycznie z siecią, ponieważ ustanowienie nowego połączenia spowodowało wymazanie informacji o Twoim routerze domowym. Wybierz pozycję Skonfiguruj sieć bezprzewodową, wybierz z listy urządzeń swój router i wprowadź hasło. Teraz informacje o poprzednim routerze zostały usunięte i konsola Xbox One będzie pamiętać ustawienia Twojego urządzenia domowego.

Ustawienia zaawansowane

Na ekranie „Która jest Twoja?” widoczne są dostępne sieci bezprzewodowe oraz aktualnie wybrana domyślna sieć bezprzewodowa.

Ekran Ustawienia zaawansowane generalnie jest używany tylko przez użytkowników zaawansowanych i pracowników pomocy technicznej. Jeśli sieć domowa została skonfigurowana do używania statycznych adresów IP, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować ustawienia DNS lub chcesz skonfigurować „fałszowanie” adresu MAC (zmiana adresu MAC [Media Access Control] interfejsu sieciowego w urządzeniu podłączonym do sieci), wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane, aby ręcznie skonfigurować sieć.

Przejdź offline
Opcja Przejdź offline jest przeznaczony dla graczy grających w trybie offline. Jeśli konsola jest podłączona do sieci przewodowej, wystarczy tylko odłączyć kabel LAN z tyłu konsoli, aby przejść do trybu offline. Jeśli jednak używasz połączenia bezprzewodowego, jedynym sposobem rozłączenia sieci jest przejście na ekran Sieć i wybranie pozycji Przejdź offline.

Uwaga Podczas korzystania z konsoli w trybie offline czasami trzeba będzie połączyć się z usługą Xbox Live w celu pobrania najnowszej aktualizacji systemu, co umożliwi granie w najnowsze gry.

Druga kolumna: Bieżący stan sieci

W tej kolumnie jest wyświetlany bieżący stan połączenia sieciowego.

W centralnej części ekranu Ustawienia sieci jest wyświetlany typ połączenia (przewodowe lub bezprzewodowe), rodzaj NAT oraz informacja, czy usługi Xbox Live są dostępne.
 • Pierwszy wskaźnik informuje, czy konsola jest połączona. Jeśli jest połączona, ten wskaźnik informuje, czy jest używane połączenie przewodowe, czy bezprzewodowe. W przypadku połączenia bezprzewodowego jest wyświetlany wskaźnik siły sygnału pokazujący przybliżoną siłę sygnału.
 • Drugi wskaźnik pokazuje typ translatora adresów sieciowych (NAT). Twój translator NAT umożliwia używanie dwóch adresów IP — jednego do obsługi ruchu wewnętrznego i jednego do obsługi ruchu zewnętrznego. Translator NAT pomaga ukryć wewnętrzny adres IP i tworzy coś w rodzaju zapory.
 • Trzeci wskaźnik informuje, czy wszystkie usługi Xbox Live są uruchomione i działają bez problemów. Jeśli jakaś usługa jest wyłączona, ten wskaźnik pokazuje szczegółowo, której usługi dotyczy problem.

Dlaczego translacja NAT jest tak ważna

W tabeli pokazano zgodność dwóch konsol Xbox, gdy na każdej z nich ustawienie Rodzaj NAT ma wartość Otwarty, Umiarkowany i Zamknięty.

OTWARTA TRANSLACJA NAT

UMIARKOWANA TRANSLACJA NAT

ZAMKNIĘTA TRANSLACJA NAT

W przypadku rodzaju NAT o wartości OTWARTY możesz grać w gry dla wielu graczy z osobami, które mają ustawiony dowolny rodzaj NAT, oraz hostować gry dla tych osób.

W przypadku rodzaju NAT o wartości UMIARKOWANY możesz grać z pewnymi osobami w gry dla wielu graczy, ale możesz nie być w stanie grać z pozostałymi osobami i normalnie nie można Cię wybrać na gospodarza gry.

W przypadku rodzaju NAT o wartości ZAMKNIĘTY możesz grać w gry dla wielu graczy tylko z osobami, które mają ustawiony rodzaj NAT o wartości OTWARTY. Nie można Cię wybrać na gospodarza gry.

Uwagi

 • Jeśli nie słyszysz znajomych w trybie online albo nie możesz dołączyć gry lub jej hostować, jest to spowodowane ustawieniem rodzaju NAT o wartości Umiarkowany lub Zamknięty. Zmiana ustawienia rodzaju NAT może być skomplikowana, ale jeśli chcesz to zrobić, wykonaj kroki opisane w artykule Rozwiązanie problemu z grami dla wielu graczy na konsolę Xbox One.
 • Wskaźnik Stan usługi wskazuje, czy jakaś część usługi Xbox Live jest wyłączona. Pomaga też ustalić, czy trzeba rozwiązać problem z siecią, czy źródłem problemu jest jedna z usług Xbox. Jeśli zobaczysz, że jakaś usługa jest wyłączona, odwiedź stronę Stan usługi Xbox, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi awarii.

Trzecia kolumna: Rozwiązywanie problemów

W tej kolumnie są dostępne opcje umożliwiające rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci. Ta kolumna przycisków służy do rozwiązywania problemów z połączeniem sieciowym.

Przetestuj połączenie sieciowe
Jeśli nie możesz połączyć się z usługą Xbox Live, możesz zacząć rozwiązywanie problemów od wykonania tego testu. Test Przetestuj połączenie sieciowe sprawdza, czy masz połączenie ze swoimi urządzeniami sieciowymi i czy możesz łączyć się z Internetem.

Jeśli po uruchomieniu tego testu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One, aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Wszystko w porządku, Twoja konsola jest teraz połączona z Internetem”, sprawdź stan usługi Xbox Live, aby zobaczyć, czy występuje jakiś problem z usługą.

Przetestuj połączenie dla wielu graczy

Jeśli masz problem z opóźnieniami, losowymi rozłączeniami lub inny problem sieciowy związany z grami, ten test pomoże go zidentyfikować i rozwiązać. Podczas testu Przetestuj połączenie dla wielu graczy sprawdzane są wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na granie w trybie dla wielu graczy w usłudze Xbox Live, w tym adres IP, szybkość pobierania i przesyłania, utrata pakietów, opóźnienie i wartość MTU (zobacz sekcję Szczegółowa statystyka sieci poniżej, aby zapoznać się z definicjami).

Jeśli po uruchomieniu tego testu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z błędami połączenia w trybie dla wielu graczy na konsoli Xbox One.

Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz następujące strony:

Szczegółowa statystyka sieci
Jeśli jesteś ekspertem sieciowym i nie potrzebujesz przewodnika rozwiązywania problemów, aby poprawić wydajność sieci, ekran Szczegółowa statystyka sieci może pomóc Ci w ocenie wydajności sieci. Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie krótkiego testu, który sprawdzi wydajność sieci i wyświetli wyniki w formacie, który umożliwia łatwy ich odczyt i interpretację.
Po prawej stronie ekranu Ustawienia sieci jest widoczna kolumna Opcje rozwiązywania problemów. Dostępne opcje to „Przetestuj połączenie sieciowe”, „Przetestuj połączenie dla wielu graczy”, „Szczegółowa statystyka sieci” i „Użycie przepustowości”.

Na tym ekranie są wyświetlane następujące informacje:

 • Szybkość pobierania, która jest krytycznym parametrem dotyczącym streamowania zawartości i grania w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.
 • Szybkość przekazywania, która jest parametrem mającym wpływ tylko na granie w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.
 • Uwaga Szybkości przekazywania i pobierania są wynikiem testu szybkości i pokazują, jak szybko Twoja sieć może pobierać i przekazywać pliki między Internetem a Twoją konsolą Xbox One.
 • Utrata pakietów pobierania, która jest krytycznym parametrem dotyczącym streamowania zawartości i grania w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.
  Jeśli zobaczysz, że tracone jest więcej niż 5 procent pakietów, możesz spróbować rozwiązać problem z konsolą, korzystając z Rozwiązania problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One.
 • Utrata pakietów przesyłania, która jest parametrem mającym wpływ tylko na granie w gry dla wielu graczy w usłudze Xbox Live.

Uwaga Gdy zawartość jest przesyłania w Internecie, jest dzielona na pakiety. Ten parametr określa zdolność Twojego urządzenia do odbierania odpowiedniej liczby wysłanych pakietów. Przyczyny utraty pakietów to m.in. nieodpowiednia siła sygnału w lokalizacji docelowej, zakłócenia powodowane przez siły natury lub człowieka, nadmierny szum systemowy, awaria sprzętu, uszkodzenie oprogramowania lub przeciążenie węzłów sieci. Często kilka z tych czynników występuje razem.
Jeśli zobaczysz, że tracone jest więcej niż 5 procent pakietów, możesz spróbować rozwiązać problem z konsolą, korzystając z Rozwiązania problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One.

 • MTU. Ta wartość musi wynosić co najmniej 1384 MTU, aby można było grać w gry w usłudze Xbox Live. Jeśli wartość tego ustawienia jest zbyt niska, sprawdzenie i dostosowanie ustawień routera może umożliwić szybkie rozwiązanie wielu problemów z grami.
 • Opóźnienie, czyli opóźnienie dostarczania pakietów. Ta wartość pokazuje, ile milisekund trwa przesłanie pakietu danych z jednego wyznaczonego punktu do innego. Może mieć wpływ na streamowanie, ale tylko w zakresie upływu limitu czasu aplikacji. Jednak opóźnienie może mieć znaczący wpływ na granie w trybie dla wielu graczy, ponieważ sprawia, że z opóźnieniem widzisz to, co dzieje się na serwerze. Innymi słowy, duże opóźnienie może spowodować, że Twoja postać w grze zostanie zabita, zanim zobaczysz przeciwnika na ekranie.
 • Siła sygnału sieci bezprzewodowej, czyli wartość pokazująca siłę sygnału internetowego. Im ta wartość jest bliższa 100 procent, tym lepiej działa połączenie konsoli Xbox One. Zakłócenia bezprzewodowe powodujące spadek siły sygnału to główna przyczyna powstawania opóźnień i utraty pakietów. Ten test służy do sprawdzania parametrów sieci w danej chwili, więc jeśli usuniesz przyczyny zakłóceń bezprzewodowych między routerem a konsolą Xbox One, uruchom ponownie ten test, aby zobaczyć, czy Twoje działania przyniosły poprawę. Ten test może pomóc w zawężeniu zbioru przyczyn powstawania zakłóceń bezprzewodowych i ich wpływu na działanie konsoli Xbox One.
 • Kod stanu. W tym polu są wyświetlane kody błędów będące wynikiem testu. Kody stanu są najczęściej używane przez pracowników pomocy technicznej konsoli Xbox.

Użycie przepustowości
Na tym ekranie w kolumnie po lewej stronie jest widoczne bieżące użycie przepustowości konsoli. W sekcji Okres czasu jest widoczne użycie przepustowości dla ustawionego zakresu dat. Możesz zmienić datę końcową tego zakresu dat, wybierając pozycję Wyzeruj okres czasu od tego dnia.

Na ekranie Szczegółowa statystyka sieci jest widoczna szybkość pobierania, szybkość przesyłania, utrata pakietów podczas pobierania, wartość MTU, opóźnienie, siła sygnału sieci bezprzewodowej oraz kod stanu.

W środkowej kolumnie jest widoczne przybliżone użycie przepustowości za ostatnich 12 godzin, a w prawej kolumnie jest widoczne przybliżone użycie przepustowości w ostatnich miesiącach.

Czy spowodowało to rozwiązanie problemu?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Ustawienia sieci na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?