Zdieľať túto stránku

Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox 360

Prehľad

Medzi rôznymi ukladacími zariadeniami konzoly Xbox 360 môžete kopírovať, premiestňovať alebo odstraňovať obsah, ako sú uložené hry, profily alebo vybavenie pre avatarov. Ukladacie zariadenie potom môžete použiť na premiestnenie obsahu do inej konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie jednotlivých položiek

 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie s obsahom, ktorý chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť:
  • Pevný disk: pevný disk konzoly.
  • Hry uložené v cloude: ukladací priestor na serveroch služby Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v článku Ukladanie hier v cloude.
  • Ukladacie zariadenie USB: USB úložisko, napríklad USB kľúč pripojený ku konzole. Ďalšie informácie o USB kľúčoch nájdete v téme Podporované USB kľúče v konzole Xbox 360.
  • Pamäťová jednotka: pamäťová jednotka pripojená k originálnej konzole Xbox 360.
 4. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť:
Na obrazovke sa zobrazuje veľkosť rôznych kategórií obsahu na pevnom disku pre Xbox 360, napríklad Hry a aplikácie alebo Profily hráčov. V spodnej časti sú tlačidlá Select (Vybrať), Back (Späť), Deletion Suggestions (Návrhy na odstránenie) a Transfer Content (Preniesť obsah).
 1. V rámci vybratého typu obsahu kliknutím vyberte položku, ktorú chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť. Ak chcete premiestniť viacero položiek naraz, pozrite si časť Skopírovanie alebo premiestnenie viacerých položiek pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah).
 2. Vyberte položku Copy (Skopírovať), Move (Premiestniť) alebo Delete (Odstrániť).
  • Ak kopírujete alebo premiestňujete obsah: Vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete položky skopírovať alebo premiestniť.

   Poznámka: Po skopírovaní alebo premiestnení obsahu z konzoly do ukladacieho zariadenia môžete tento krok zopakovať a výberom položky Delete (Odstrániť) odstrániť príslušný obsah.

  • Ak odstraňujete obsah: Kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) potvrďte odstránenie.

Skopírovanie alebo premiestnenie viacerých položiek pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah)

Použitím možnosti Transfer Content (Preniesť obsah) môžete medzi ukladacími zariadeniami premiestniť viacero položiek. Postupujte takto.

Poznámky:

 • Počas prenosu obsahu nie je k dispozícii panel Xbox.
 • Ak sa prenos obsahu z akéhokoľvek dôvodu preruší, obsah zostane uložený v zdrojovom ukladacom zariadení a jeho prenos môžete kedykoľvek znova spustiť.
 • Ak ste si kúpili novú konzolu Xbox 360, obsah zo starej konzoly Xbox 360 môžete do novej konzoly preniesť pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah) a kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360.
 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Zvýraznite ukladacie zariadenie s obsahom, ktorý chcete preniesť, a stlačením tlačidla Y zobrazte možnosti zariadenia.
 4. Vyberte položku Transfer Content (Preniesť obsah).
Na obrazovke sa zobrazuje karta Device Options (Možnosti zariadenia) so zvýraznenou možnosťou Transfer Content (Preniesť obsah).
 1. Vyberte cieľové ukladacie zariadenie.
 2. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete preniesť, a výberom položky Start (Spustiť) spustite prenos.
Na obrazovke sa zobrazuje karta Transfer Content (Preniesť obsah) so zvýraznenou možnosťou Gamer Profiles (Profily hráčov).

  Ukazovateľ voľného miesta sa zmení na červený: Ak v cieľovom ukladacom zariadení nie je dostatok miesta na obsah, ktorý sa pokúšate preniesť, ukazovateľ Space Available (Voľné miesto) sa zmení na červený. To znamená, že musíte zmenšiť množstvo prenášaného obsahu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  1. Vyberte obsah, ktorý prenášate.
  2. Na ovládači stlačte niektoré z týchto tlačidiel:
   • Ak chcete odstrániť všetky položky: Stlačte tlačidlo X.
   • Ak chcete odstrániť jednotlivé položky:
    1. Stlačením tlačidla A zobrazte jednotlivé položky.
    2. Vyberte položku alebo položky a znova stlačte tlačidlo A.
    3. Stlačením tlačidla B sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.
    4. Výberom položky Start (Spustiť) znova spustite prenos obsahu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku