Zdieľať túto stránku

Informácie o hudbe a videách chránených technológiou DRM v softvéri Zune a aplikácii Xbox Music

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Multimédiá, ktoré prevezmete zo služby online, sú zvyčajne chránené technológiou Správa digitálnych prístupových práv (Digital Rights Management, DRM). Chránené multimédiá sa poskytujú s licenciou obsahujúcou práva na používanie médií, ktoré určujú, akým spôsobom môžete obsah používať. Práva na používanie médií pre skladbu napríklad povoľujú prehrávanie skladby na jednom počítači a jej synchronizáciu s určitým počtom zariadení, ale zakazujú napálenie skladby na disk CD a jej prehrávanie na inom počítači.

Získajte ďalšie informácie o multimédiách chránených technológiou DRM a ich fungovaní s aplikáciou Xbox Music a softvérom Zune.

Na tejto stránke

Technológia DRM a Zune Marketplace

Poznámka: Zune Marketplace nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Niektoré multimédiá, ktoré kúpite na lokalite Zune Marketplace, sú chránené a kúpené multimédiá sa často poskytujú s trvalou licenciou. Súbory MP3 však nie sú chránené technológiou DRM a na ich používanie ani distribúciu sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Ako zistiť, či sú skladby chránené technológiou DRM

 1. V softvéri Zune Music + Video prejdite do časti Collection (Kolekcia), potom do časti Music (Hudba) a potom kliknite na položku Songs (Skladby).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť hlavičky stĺpca a potom kliknite na položku Choose Columns (Vybrať stĺpce).
 3. Výberom položky Content Type (Typ obsahu) zobrazíte typ obsahu vedľa každej skladby (súbory nechránené technológiou DRM sú zobrazené ako „DRM-Free“).

Ako zistiť, či sú videá chránené technológiou DRM

 1. V softvéri Zune Music + Video prejdite do časti Collection (Kolekcia), potom do časti Videos (Videá) a potom kliknite na položku All (Všetko).
 2. Klikajte na hlavičku Videos (Videá) dovtedy, kým sa nezobrazí možnosť Videos By Content Type (Videá podľa typu obsahu), čím sa videá zoradia podľa
 3. typu obsahu.

DRM a Xbox Music Pass

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Všetka hudba, ktorú prevezmete ako súčasť predplatného Xbox Music Pass (ktoré zahŕňa Zune Music Pass), je chránená technológiou DRM. Počas platnosti predplatného:

 • Môžete preberať hudbu do počítača a synchronizovať ju s prehrávačom softvéru Zune alebo zariadením Windows Phone.
 • Pomocou predplatného Xbox Music Pass môžete hudbu prehrávať opakovane bez obmedzenia.
 • Hudbu nemôžete napáliť na disk CD.

Licencie

Licencie je nutné pravidelne aktualizovať, preto sa v počítači, v ktorom máte uložené položky predplatného Xbox Music Pass, pripojte k lokalite Zune Marketplace aspoň raz za dva týždne, aby softvér Zune Music + Video mohol obnoviť licencie. Ak synchronizujete chránené skladby v zariadení, synchronizujte pravidelne, aby sa obnovili aj tieto licencie.

Ak platnosť licencií uplynie, chránené skladby budete môcť počúvať až po tom, ako obnovíte práva na používanie médií. Ak napríklad uplynie platnosť predplatného Xbox Music Pass, uplynie aj platnosť licencií na položky predplatného Xbox Music Pass. Pomocou predplatného Xbox Music Pass budete môcť znova prehrávať hudbu až po tom, ako licencie obnovíte.

Ďalšie informácie o právach na používanie médií a o softvéri Zune Music + Video

Poznámka: Zune Marketplace nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Softvér Zune Music + Video zvyčajne prevezme práva na používanie médií. V prípade, že to nie je možné, vám softvér oznámi dostupné možnosti. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

 • Ak softvér Zune Music + Video nemôže vykonať akciu, vedľa chránenej skladby alebo videa sa zobrazí chybové hlásenie alebo informačné tlačidlo. Ak sa zobrazí takéto tlačidlo, ďalšie informácie získate tak, že naň kliknete alebo ukážete myšou.
 • Ak vás softvér Zune Music + Video presmeruje na lokalitu Zune Marketplace, možno budete musieť zadať svoj názov konta a heslo, aby ste mohli pokračovať. Na lokalite Zune Marketplace možno budete musieť aktualizovať svoje fakturačné údaje alebo zaplatiť poplatok za prevzatie ďalších práv na používanie, napríklad práva na napálenie skladby na disk CD.
 • Ak sa zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že pre skladbu nemáte práva na používanie médií, môžete práva obnoviť na lokalite Zune Marketplace, pokiaľ ste skladbu kúpili alebo prevzali z lokality Zune Marketplace a tieto práva predtým mali.

Práva na používanie obsahu pre lokalitu Zune Marketplace

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Pravidlá používania obsahu, ktorý kúpite

 • K obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý kúpite na lokalite Zune Marketplace, je predvolene priradených päť počítačových licencií na jedného predplatiteľa a neobmedzený počet synchronizácií. V niektorých prípadoch môžu byť k dispozícii ďalšie licencie, ak používate všetkých päť predvolených licencií. Ak chcete pre obsah získať ďalšie licencie, kontaktujte technickú podporu pre konzoly Xbox.
 • Licencia sa automaticky použije v nasledujúcich prípadoch:

  • Obsah ste prevzali a prehrali v počítači prvýkrát.
  • V existujúcom počítači ste vykonali významné zmeny hardvéru.
  • Obnovili ste súčasti Windows Media DRM.
 • Máte oprávnenie napáliť (kopírovať) hudbu, ktorá je chránená technológiou DRM, a zoznamy skladieb, ktoré zahŕňajú kúpený obsah chránený technológiou DRM, na disk CD alebo DVD len na osobné, nekomerčné používanie. Počet napálení jednotlivých skladieb nie je obmedzený. Každý zoznam skladieb však smiete napáliť najviac sedemkrát.
 • Poznámka: Formát MP3 neobsahuje technológiu DRM, a preto sa naň tieto obmedzenia nevzťahujú.

 • Televízne videá:
  • Nemožno ich napáliť na disk CD ani DVD.
  • Nezahŕňajú „práva na odosielanie“ medzi zariadeniami.
  • Nemožno ich vysielať zo zariadenia do konzoly Xbox 360.

Pravidlá používania pre obsah, ktorý získate pomocou predplatného Xbox Music Pass alebo Zune Music Pass

 • Pomocou predplatného Zune Music Pass môžete vysielať alebo preberať obsah a synchronizovať knižnicu najviac v troch oprávnených počítačoch alebo zariadeniach.
 • Pomocou predplatného Xbox Music Pass môžete vysielať alebo preberať obsah a synchronizovať knižnicu najviac v štyroch oprávnených počítačoch alebo zariadeniach.
 • Na lokalite Zune Marketplace sa musíte prihlásiť aspoň raz za 30 dní a aktualizovať digitálne licencie priradené ku každému obsahu predplatného Music Pass.
 • Ak ste obsah predplatného Music Pass preniesli do zariadenia so softvérom Zune, aspoň raz za 30 dní musíte pripojiť zariadenie k oprávnenému počítaču, prihlásiť sa na lokalite Zune Marketplace a aktualizovať zariadenie.
 • Predplatený obsah môžete prehrávať len vtedy, ak máte predplatné Music Pass. Ak platnosť predplatného uplynie, nemôžete prehrávať žiadny obsah predplatného Music Pass, ktorý ste predtým prevzali.
 • Predplatený obsah ani zoznamy skladieb, ktoré zahŕňajú obsah predplatného Music Pass, nemôžete napáliť na disk CD. Môžete však samostatne kupovať obsah na lokalite Zune Marketplace.
 • Pomocou predplatného Xbox Music Pass nemožno preberať súbory MP3.

Poznámka: Pri skončení predplatného platnosť kúpeného obsahu neuplynie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Podmienky používania služby Xbox Live (obsahujú aj podmienky pre softvér Zune).

Ak chcete získať ďalšie informácie o témach uvedených v tomto článku, v spustenom softvéri Zune stlačte kláves F1, čím sa zobrazí Pomocník pre softvér Zune.

Najčastejšie otázky

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Čo je DRM?

DRM (Digital Rights Management) je správa digitálnych prístupových práv. Technológiu DRM používajú poskytovatelia obsahu, napríklad online obchody, na riadenie spôsobu, akým sa digitálne súbory hudby a videí používajú a distribuujú. Online obchody predávajú a požičiavajú hudbu a videá chránené technológiou DRM, na ktoré sa vzťahujú práva na používanie médií, a umožňujú špecifické používanie daného obsahu. Softvér Zune Music + Video, zariadenia so softvérom Zune a lokalita Zune Marketplace podporujú a používajú Správu digitálnych prístupových práv Windows Media.

Čo je chránená skladba alebo chránené video?

Chránená skladba alebo video je súbor, pri ktorom sa používa ochrana technológiou DRM. Ak chcete prehrávať chránenú skladbu alebo video, musíte preň mať práva na používanie médií.

Prehráva softvér Zune všetky chránené súbory?

Nie. Softvér Zune a zariadenia so softvérom Zune prehrávajú len chránené hudobné súbory z lokality Zune Marketplace.

Čo sú práva na používanie médií?

Práva na používanie médií (nazývajú sa aj licencie) sú povolenia na používanie chránenej skladby alebo videa príslušným spôsobom. Poskytovatelia obsahu môžu v právach na používanie médií uviesť, akým spôsobom môžete používať chránený obsah, ktorý ste od nich získali. Lokalita Zune Marketplace napríklad udeľuje pre obsah nasledujúce práva na používanie médií:

 • Právo na prehrávanie – právo prehrávať obsah v počítači.
 • Právo na napaľovanie – právo napáliť obsah na disk CD alebo DVD.
 • Právo na synchronizáciu – právo synchronizovať obsah v zariadení so softvérom Zune.
 • Právo na odosielanie – právo posielať obsah na iné zariadenie so softvérom Zune.

Príklady obsahu chráneného technológiou DRM na lokalite Zune Marketplace

 • Hudba vo formáte .WMA
 • Obsah predplatného Xbox Music Pass
 • Televízne video

Príklady obsahu nechráneného technológiou DRM na lokalite Zune Marketplace

 • Hudba vo formáte .MP3
 • Hudobné podcasty a video podcasty

Čo je licencia?

Licencia je ďalší názov pre práva na používanie médií. K obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý kúpite na lokalite Zune Marketplace, je predvolene priradených päť počítačových licencií a neobmedzený počet synchronizácií. V niektorých prípadoch môžu byť k dispozícii ďalšie licencie, ak používate všetkých päť počítačových licencií. Ak chcete pre obsah získať ďalšie vydané licencie, kontaktujte technickú podporu pre konzoly Xbox. Licencia sa automaticky použije v nasledujúcich prípadoch:

 • Obsah ste prevzali a prehrali v počítači prvýkrát.
 • Preinštalujete operačný systém v počítači.
 • V existujúcom počítači ste vykonali významné zmeny hardvéru.
 • Obnovili ste DRM.

Sú práva na používanie médií uložené v hudobnom súbore alebo video súbore?

Nie. Práva na používanie médií sú uložené v počítači oddelene od hudobných súborov alebo video súborov.

Ako používa softvér Zune práva na používanie médií?

Keď chcete použiť chránenú skladbu alebo chránené video, softvér Zune skontroluje, či máte platné práva na používanie médií pre príslušný súbor. Ak práva na používanie médií povoľujú vykonanie akcie, softvér Zune vykoná akciu.

Ak softvér Zune nenájde platné práva na používanie médií pre príslušný súbor alebo ak vám práva neumožňujú vykonať príslušnú akciu, softvér Zune akciu nevykoná. Zvyčajne sa zobrazí chybové hlásenie s vysvetlením, prečo sa akcia nevykonala. Ak si chcete pozrieť práva DRM príslušného obsahu, môžete skontrolovať vlastnosti súboru v softvéri Zune.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o hudbe a videách chránených technológiou DRM v softvéri Zune a aplikácii Xbox Music, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku