Záruka na produkt: konzola Xbox One

Zobrazenie informácií o záruke na vaše zariadenie

Ak chcete zobraziť informácie o záruke na vaše zariadenie v servisnom stredisku Xbox online, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Túto obmedzenú záruku (ďalej len „záruka“) vám poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko (ďalej len „Microsoft“).

POUŽÍVANÍM KONZOLY XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, SÚHLASÍTE S TOUTO ZÁRUKOU. PRED JEJ NASTAVENÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TÚTO ZÁRUKU. AK S TOUTO ZÁRUKOU NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE KONZOLU XBOX ONE ANI PRÍSLUŠENSTVO. VRÁŤTE JU NEPOUŽITÚ PRÍSLUŠNÉMU PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft na adrese http://www.support.xbox.com.

Táto záruka je iná oproti zákonnej záruke na produkt, ktorú majú predajcovia alebo výrobcovia na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú. Udeľuje vám osobitné a v príslušnom prípade ďalšie práva v rámci limitov, ktoré pripúšťajú tieto právne predpisy, a neobmedzuje vaše práva na základe platných zákonných záručných ustanovení na produkt. Nemožno ju previesť na tretiu stranu.

1. Vymedzenie pojmov

Pojmy použité v tejto záruke budú mať nasledujúci význam:

(a) „Xbox One“ znamená novú konzolu Xbox One a Kinect Sensor kúpené od autorizovaného predajcu;

(b) „príslušenstvo“ znamená nové hardvérové príslušenstvo Xbox 360 alebo Xbox One značky Microsoft kúpené od autorizovaného predajcu;

(c) „záručná doba“ v prípade konzoly Xbox One znamená 1 (slovom: jeden) rok od dátumu, kedy ste ju kúpili, a v prípade príslušenstva je 90 dní od dátumu, kedy ste ho kúpili, v súlade s nasledujúcim článkom 2;

(d) „vy“ znamená pôvodného koncového používateľa;

(e) „normálne podmienky používania“ znamenajú bežné používanie používateľom v normálnych domácich podmienkach podľa návodu na použitie pre konzolu Xbox One alebo príslušenstvo.

2. Trvanie

Bez ohľadu na akúkoľvek zákonnú záruku, na ktorú máte nárok na základe akýchkoľvek platných miestnych vnútroštátnych predpisov, a ak tieto právne predpisy neposkytujú dlhšiu záruku, vám spoločnosť Microsoft ponúka túto záruku na obdobie 1 (slovom: jedného) roka od dátumu kúpy konzoly Xbox One od autorizovaného predajcu a 90 pre príslušenstvo kúpené od autorizovaného predajcu.

3. Územie

Táto záruka je platná len v týchto štátoch: Česká republika, Grécko, Maďarsko, Izrael, Poľsko, Slovensko a Turecko.

Beriete na vedomie, že sa na vás môžu vzťahovať osobitné právne predpisy o exporte v závislosti od štátu vášho pobytu a súhlasíte, že tieto právne predpisy a nariadenia budete dodržiavať, ak budete vyvážať konzolu Xbox One alebo príslušenstvo.

4. Záruka

(a) Počas záručnej doby sa spoločnosť Microsoft zaručuje len vám, že v normálnych podmienkach používania nedôjde k nesprávnej funkcii konzoly Xbox One alebo príslušenstva.

(b) Okrem akejkoľvek zákonnej záruky, ktorú vám je spoločnosť Microsoft povinná poskytnúť na základe akýchkoľvek právnych predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú, je táto záruka jedinou zárukou, zábezpekou alebo podmienkou, ktorú vám spoločnosť Microsoft poskytuje s ohľadom na konzolu Xbox One alebo príslušenstvo a akýkoľvek návod na používanie výrobku, ktorý sa s nimi dodáva. Nik iný nemôže poskytnúť žiadnu záruku, zábezpeku ani podmienku v mene spoločnosti Microsoft.

(c) AK VÁM PRÍSLUŠNÉ MIESTNE A PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY POSKYTUJÚ AKÚKOĽVEK ZAHRNUTÚ ZÁRUKU VRÁTANE ZAHRNUTEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA OSOBITNÉ POUŽITIE, JEJ TRVANIE JE OBMEDZENÉ NA ZÁRUČNÚ DOBU, POKIAĽ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY NEUVÁDZAJÚ INAK.

5. Proces získania záručného servisu

(a) Skôr ako začnete postup záručného servisu použite tipy na riešenie problémov na webovej stránke http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť pomocou tipov na riešenie problémov, postupujte podľa postupu on-line na webovej stránke http://www.devicesupport.microsoft.com alebo zavolajte číslo zákazníckeho servisu Xbox pre štát vášho pobytu uvedené na adrese http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Pred odoslaním konzoly Xbox One alebo príslušenstva do spoločnosti Microsoft na servis si odložte kópiu všetkých údajov, ktoré si potrebujete odložiť a odstráňte všetko, čo považujete za dôverné. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za vaše údaje a môže ich vymazať.

6. Zodpovednosť spoločnosti Microsoft

(a) Po odoslaní vašej konzoly Xbox One alebo príslušenstva spoločnosti Microsoft ich spoločnosť Microsoft skontroluje.

(b) Ak spoločnosť Microsoft zistí, že konzola Xbox One alebo príslušenstvo fungovali nesprávne počas záručnej doby v normálnych podmienkach používania, (podľa vlastného rozhodnutia) vám ich opraví alebo vymení, prípadne vám vráti predajnú cenu, pokiaľ zákonné ustanovenie akéhokoľvek miestneho právneho predpisu, ktorý sa na vás vzťahuje, neustanovuje inak. Pri oprave môžu byť použité nové alebo použité diely. Výmena sa môže uskutočniť za novú alebo použitú položku.

(c) Po oprave alebo výmene sa na vašu konzolu Xbox One alebo príslušenstvo bude vzťahovať táto záruka po zvyšnú dobu vašej pôvodnej záruky alebo 90 dní po ich doručení vám spoločnosťou Microsoft.

(d) POKIAĽ INAK NEUVÁDZAJÚ MIESTNE PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ, VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVNÝM OPATRENÍM JE POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ VÁM KONZOLU XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVO, PRÍPADNE VRÁTIŤ PREDAJNÚ CENU.

(e) Ak vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo nebude správne fungovať po ukončení záručnej doby, neexistuje žiadna záruka. Po skončení platnosti záručnej doby vám môže spoločnosť Microsoft účtovať poplatok za svoju snahu zistiť a odstrániť akékoľvek problémy konzoly Xbox One alebo príslušenstva bez ohľadu na to, či je jej snaha úspešná alebo nie.

7. Výnimky zo záruky

Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná a táto záruka neplatí (ani za poplatok), ak sú vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo:

(a) poškodené použitím produktov, ktoré nie sú predávané alebo nemajú licenciu spoločnosti Microsoft (napríklad ako hry a príslušenstvo, ktoré nevyrobila alebo neposkytla na ne licenciu spoločnosť Microsoft a tzv. pirátske hry atď.);

(b) používané na komerčné účely (napríklad ako požičiavanie, platené hranie atď.);

(c) otvárané, upravované alebo pozmeňované (napríklad ako snaha obísť technické obmedzenia, bezpečnostné prvky alebo protipirátske prvky konzoly Xbox One alebo príslušenstva atď.), prípadne je zmenené alebo odstránené ich výrobné číslo;

(d) poškodené externou príčinou bez ohľadu na to, či konzolu Xbox One alebo príslušenstvo používate vy alebo niekto iný, napríklad vrátane:

  • pádu,
  • nesprávneho použitia (vrátane použitia vonku), zneužitia, nedbalosti alebo nehody,
  • nesprávnej manipulácie,
  • poškodenia počas prepravy okrem prepravy zo spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného predajcu k vám,
  • vystavenia tekutinám,
  • použitia neprimeranej ventilácie,
  • poškriabania, vyštrbenia atď. alebo znakov iného poškodenia vzhľadu,
  • nedodržiavania pokynov na inštaláciu, použitie alebo údržbu vrátane pokynov v návode na použitie pre konzolu Xbox One alebo príslušenstvo; alebo

(e) opravované inou osobou, ako je spoločnosť Microsoft.

8. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH TYPOV POŠKODENIA

POKIAĽ NIE JE INAK UVEDENÉ V MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATU ÚDAJOV, NARUŠENIE SÚKROMIA, DÔVERNOSŤ ALEBO STRATY ZISKU, ANI ŽIADNU NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ VAŠU KONZOLU XBOX ONE ALEBO PRÍSLUŠENSTVO. TIETO VÝNIMKY PLATIA AJ VTEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD A AJ V PRÍPADE, ŽE AKÉKOĽVEK NÁPRAVNÉ OPATRENIE STRÁCA SVOJ ZÁSADNÝ VÝZNAM.

9. Ďalšie podmienky

Ak sa pokúsite obísť alebo vynechať akékoľvek technické obmedzenia, bezpečnostné prvky alebo protipirátske systémy konzoly Xbox One alebo príslušenstva, vaša konzola Xbox One alebo príslušenstvo môžu prestať fungovať natrvalo. Stratíte tiež záruku a nárok na autorizovanú opravu konzoly Xbox One a príslušenstva, dokonca aj za poplatok.

10. Rozhodné právo

Táto záruka bude podliehať a bude sa riadiť právnymi predpismi vášho štátu pobytu bez ohľadu na konflikt právnych zásad.

_____________________________________________________________________________________________________________

SOFTVÉROVÁ LICENCIA

Podmienky softvérovej licencie konzoly Xbox One a príslušenstva sú dostupné na webovej stránke xbox.com/xboxone/slt. Používaním konzoly Xbox One alebo príslušenstva, súhlasíte s týmito podmienkami softvérovej licencie. Pred jej nastavením si starostlivo prečítajte tieto podmienky. Ak nepotvrdíte súhlas s týmito podmienkami softvérovej licencie, nepoužívajte konzolu Xbox One ani príslušenstvo. Vráťte konzolu Xbox One alebo príslušenstvo nepoužité predajcovi, od ktorého ste ich kúpili, alebo spoločnosti Microsoft. Peniaze vám budú vrátené.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Záruka na produkt: konzola Xbox One, alebo iným problémom?