PODMIENKY A USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SERVISU ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

AK BÝVATE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH (ALEBO TAM MÁTE HLAVNÚ PREVÁDZKU SVOJHO PODNIKU), ČLÁNOK 20 OBSAHUJE USTANOVENIE O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. TENTO ČLÁNOK OVPLYVŇUJE VAŠE PRÁVA NA RIEŠENIE SPORU SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT. PREČÍTAJTE SI PRÍSLUŠNÝ ČLÁNOK.

1. ÚVOD

Predložením žiadosti o servis („servis“) vášho zariadenia vyrobeného spoločnosťou Microsoft („zariadenia od spoločnosti Microsoft“) súhlasíte s týmito podmienkami a ustanoveniami týkajúcimi sa servisu a akýmikoľvek inými príslušnými ustanoveniami, podmienkami, zásadami alebo vyhláseniami, ktoré sa nachádzajú na lokalite http://support.microsoft.com („zmluva“). Odporúčame, aby ste si tieto podmienky pozorne prečítali. Tieto podmienky sa vzťahujú na servis všetkých zariadení od spoločnosti Microsoft.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI A USTANOVENIAMI TÝKAJÚCIMI SA SERVISU ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT NESÚHLASÍTE, NEPREDKLADAJTE ŽIADOSŤ O SERVIS.

2. ÚPRAVA PODMIENOK A USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA SERVISU ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

Spoločnosť Microsoft môže podmienky a ustanovenia týkajúce sa servisu zariadení od spoločnosti Microsoft kedykoľvek aktualizovať bez toho, aby vám to oznámila. Pred predložením novej žiadosti o servis zodpovedáte za oboznámenie sa s týmito podmienkami a ustanoveniami. Ak budete pokračovať v používaní webovej lokality alebo predložíte objednávku na servis, znamená to, že súhlasíte s doplnenými podmienkami. Aktualizácie sa vzťahujú len na objednávky servisu predložené po zverejnení aktualizácie.

3. ZÁRUKA A ROZSAH PLÁNU ROZŠÍRENÝCH SLUŽIEB

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto zmluvou a zárukou alebo plánom rozšírených služieb spoločnosti Microsoft pre vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft sa na servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft budú vzťahovať podmienky záruky alebo plánu rozšírených služieb spoločnosti Microsoft. Odložte si kópiu dokladu o kúpe zariadenia od spoločnosti Microsoft. Ak sa objavia pochybnosti, či má vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft nárok na bezplatný záručný servis alebo plán rozšírených služieb, môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli doklad o kúpe.

4. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA MALOLETÝMI OSOBAMI

Ak chcete predložiť objednávku na servis na lokalite http://support.microsoft.com, musíte mať aspoň 18 rokov. Pri predkladaní objednávky zodpovedáte za dodržanie tejto požiadavky na vek.

5. POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ O VÁS

Spoločnosť Microsoft spracúva informácie o vás a histórii vašich objednávok v súlade s podmienkami prehlásenia spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

6. PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH INFORMÁCIÍ A INFORMÁCIÍ O KONTE

Keď predkladáte objednávku na servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft, súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných platobných, kontaktných informácií a informácií o konte. Takisto súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou týchto informácií, aby sme mohli realizovať vašu transakciu a aby sme sa s vami mohli v prípade potreby kontaktovať.

7. PLATBA

Ak servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft nie je krytý zárukou ani zmluvou o rozšírených službách spoločnosti Microsoft, súhlasíte s úhradou odhadovaných poplatkov za servis v čase predloženia objednávky (buď telefonicky prostredníctvom zástupcu nášho oddelenia služieb zákazníkom, alebo online). Odhadované poplatky zahŕňajú všetky diely a prácu potrebnú na vykonanie servisu, poplatky za prepravu a príslušnú daň. Podmienky týkajúce sa objednávok na zrýchlenú výmenu sú uvedené nižšie.

8. ODSTÚPENIE OD SERVISU

Svoje právo na odstúpenie stratíte, ak bol servis úplne vykonaný, za predpokladu, že výkon začal po vašom predchádzajúcom výslovnom súhlase a uznaní, že po našom úplnom vykonaní servisu stratíte právo na odstúpenie. Zrušenie a vrátenie peňazí za servis nie je možné, ak spoločnosť Microsoft prijala vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft na servis a odoslala vám opravené alebo náhradné zariadenie od spoločnosti Microsoft. Nie je možné ani v prípade akýchkoľvek objednávok na zrýchlenú výmenu, keď vám spoločnosť Microsoft produkt v rámci zrýchlenej výmeny už odoslala.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE POČAS PREPRAVY

Ak svoje zariadenie od spoločnosti Microsoft zašlete do servisu, zodpovedáte za jeho správne zabalenie tak, aby sa počas prepravy do servisu predišlo poškodeniu. Takisto zodpovedáte za poistné krytie za akúkoľvek stratu alebo poškodenie zariadenia od spoločnosti Microsoft počas jeho prepravy do servisu. Ak sa zariadenie od spoločnosti Microsoft počas prepravy do servisu nejakým spôsobom poškodí, oznámime vám to. Budete zodpovedať za akékoľvek poškodenie, ku ktorému dôjde pred tým, ako prijmeme vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft.

Keď vám zašleme späť vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft a dostanete ho poškodené, musíte poškodenie oznámiť spoločnosti Microsoft do dvoch dní od prijatia na lokalite http://support.microsoft.com. Ak spoločnosti Microsoft neoznámite poškodenie vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft do dvoch dní od prijatia, budete za toto poškodenie zodpovední vy.

10. PRENOS ÚDAJOV A INŠTALÁCIA SOFTVÉRU

Skôr ako svoje zariadenie od spoločnosti Microsoft odošlete do servisu spoločnosti Microsoft, zodpovedáte za zálohovanie všetkých existujúcich údajov, softvéru a programov, za odstránenie alebo vymazanie všetkých existujúcich údajov a za vybratie akéhokoľvek ukladacieho zariadenia. Na účely vykonania komplexného testovania a diagnostiky vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft sa obnoví jeho pôvodný stav od výrobcu. Tento proces vymaže zo zariadenia všetky programy a osobné údaje.

Ak servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft zahŕňa prenos informácií alebo inštaláciu softvéru, objednávku smiete predložiť iba v prípade, že máte zákonné právo na: (1) kopírovanie informácií vrátane overenia, že vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft neobsahuje nezákonné súbory ani údaje, a (2) súhlas s podmienkami licencie na softvér. Počas vykonávania servisu oprávňujete spoločnosť Microsoft na prenos informácií a prijatie príslušných podmienok za vás.

Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za stratu, obnovenie ani prezradenie údajov a programov ani za nemožnosť používať zariadenie v dôsledku servisu vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft.

11. OPUSTENÝ MAJETOK

Ak spoločnosti Microsoft písomne neposkytnete iné pokyny, zašle vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft na poštovú adresu, ktorú ste uviedli pri oprávnení na servis. Ak sa vaše zariadenie vráti spoločnosti Microsoft, pretože nemohlo byť na túto adresu doručené, spoločnosť Microsoft sa pokúsi získať od vás alternatívnu adresu. Ak do 60 dní od prvého pokusu o doručenie neposkytnete adresu, na ktorú môže spoločnosť Microsoft alebo jej zástupca doručiť vaše zariadenie, spoločnosť Microsoft vám oznámi, že vaše zariadenie považuje za opustené. Ak je vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft opustené, spoločnosť Microsoft ho môže zlikvidovať (v súlade s platnými zákonmi). Spoločnosť Microsoft môže vaše zariadenie predať formou súkromného alebo verejného predaja, aby zaplatila za neuhradený servis. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje svoje zákonné a akékoľvek iné legitímne práva na neuhradené poplatky.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA INÝ MAJETOK

Pri zasielaní vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft do servisu s ním neposielajte žiadny osobný majetok ani iné produkty spoločnosti Microsoft (napríklad príslušenstvo, pre ktoré ste nežiadali servis, hry, knihy atď.). Za stratu akéhokoľvek osobného majetku zaslaného spoločnosti Microsoft zodpovedáte vy. Spoločnosť Microsoft sa nezaručuje, že vám bude vrátený iný osobný majetok než položky, ktoré boli potrebné na servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft alebo jeho výmenu.

13. PROCES SERVISU ZARIADENIA

V súlade s článkom 10 sa počas testovania zariadenia obnoví jeho pôvodný stav od výrobcu. Ak sa po testovaní zistí, že zariadenie funguje správne, dostanete ho naspäť s jeho pôvodnými nastaveniami od výrobcu. Ak sa zistí nejaký problém, zariadenie sa môže podľa uváženia spoločnosti Microsoft opraviť alebo vymeniť za nový alebo renovovaný tovar s rovnakými funkciami, a to v súlade s platnými zákonmi vašej krajiny alebo oblasti.

14. ŠPECIÁLNE ALEBO PRISPÔSOBENÉ VYDANIA ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

Ak do servisu spoločnosti Microsoft zašlete špeciálne alebo prispôsobené vydanie zariadenia od spoločnosti Microsoft, spoločnosť Microsoft vynaloží maximálne úsilie na to, aby vám vrátila rovnaké alebo podobné špeciálne alebo prispôsobené vydanie zariadenia od spoločnosti Microsoft, čo bude závisieť od jeho dostupnosti v čase servisu (špeciálne alebo prispôsobené vydania sa už nemusia vyrábať alebo nemusia byť na sklade). Spoločnosť Microsoft sa k tomu nezaručuje, pretože to môže byť komerčne neuskutočniteľné.

15. VYLÚČENIA ZO SERVISU

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť servis zariadení od spoločnosti Microsoft (alebo ich považovať za zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka), ktoré: (1) sa poškodili v dôsledku používania s produktmi, ktoré spoločnosť Microsoft nepredáva ani nelicencuje (vrátane hier alebo softvéru a príslušenstva, ktoré spoločnosť Microsoft nevyrába ani nelicencuje, „pirátskych“ hier alebo softvéru a pod.), (2) sa používajú na komerčné účely (vrátane prenájmu, hrania za poplatok a pod.), (3) sú otvorené, upravené alebo zmenené nepovoleným spôsobom (vrátane akéhokoľvek pokusu o nerešpektovanie technických obmedzení, zabezpečenia, mechanizmu proti softvérovému pirátstvu a pod.) alebo ktorých sériové číslo je zmenené alebo odstránené, (4) sa poškodili v dôsledku akejkoľvek externej príčiny (vrátane pádu, používania s nedostatočnou ventiláciou a pod. alebo nedodržania pokynov v príručke k zariadeniu od spoločnosti Microsoft), (5) sa zašlú spoločnosti Microsoft bez vyžiadania oprávnenej servisnej objednávky telefonicky alebo online alebo ktorých (6) servis vykonala iná tretia strana, než je spoločnosť Microsoft alebo jej oprávnení poskytovatelia servisných služieb. V takom prípade vám môžeme zariadenie od spoločnosti Microsoft vrátiť bez servisu.

16. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE PROGRAM ZRÝCHLENEJ VÝMENY

V niektorých krajinách ponúka spoločnosť Microsoft program zrýchlenej výmeny, na základe ktorého môžete dostať náhradné zariadenie ešte pred zaslaním svojho zariadenia do servisu spoločnosti Microsoft (platia tu určité podmienky). Ak sa chcete zúčastniť programu zrýchlenej výmeny, spoločnosť Microsoft vám po splnení nasledujúcich podmienok zašle náhradné zariadenie od spoločnosti Microsoft („produkt v rámci zrýchlenej výmeny“), skôr ako nám zašlete svoje zariadenie od spoločnosti Microsoft:

 • Vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft musí spĺňať podmienky záruky alebo zmluvy o rozšírených službách.
 • Vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft nebude mať nárok na program, ak po jeho prijatí vidno znaky fyzického poškodenia, poškodenia tekutinou, úprav nepovoleným spôsobom, zneužívania a pod. alebo ak sa naň vzťahujú iné vylúčenia zo záruky alebo zmluvy o rozšírených službách.
 • Produkt v rámci zrýchlenej výmeny vám bude zaslaný v škatuli, ktorá obsahuje sprievodku pre predplatené zásielky. Pritom:
 • Túto sprievodku pre predplatené zásielky musíte použiť na vrátenie zariadenia od spoločnosti Microsoft, za ktoré ste dostali produkt v rámci zrýchlenej výmeny a pre ktoré žiadate servis. Pôvodné zariadenie od spoločnosti Microsoft musíte vrátiť v tej istej škatuli do 14 dní od prijatia náhradného zariadenia.
 • S cieľom zaručiť vrátenie pôvodného zariadenia od spoločnosti Microsoft musíme získať číslo vašej kreditnej karty. Pokiaľ pôvodné zariadenie od spoločnosti Microsoft vrátite do 14 dní od prijatia produktu v rámci zrýchlenej výmeny, Z VAŠEJ KREDITNEJ KARTY SA NEZRAZÍ ŽIADEN POPLATOK.
 • Na výpise z karty sa môže objaviť malý poplatok od spoločnosti Microsoft, ktorým sa overuje dostupnosť finančných prostriedkov na vašom účte (tento malý poplatok bude vrátený). Nejde o zúčtovanie platby. Poplatok za výmenu a manipulačný poplatok rovnajúci sa aktuálnej odporúčanej maloobchodnej cene zariadenia alebo príslušenstva vám zrazíme v prípade, že: (1) pôvodné zariadenie od spoločnosti Microsoft nedostaneme späť do 14 dní od dátumu, keď ste prevzali zásielku náhradného zariadenia, ako je uvedený v sledovacom systéme doručovateľskej služby, (2) ak sa na zariadenie nevzťahuje záruka a/alebo (3) ak je zariadenie vylúčené zo záruky alebo servisu (vidno na ňom napríklad znaky nepovolených úprav alebo fyzického poškodenia).

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na technickú podporu na lokalite http://support.microsoft.com.

17. OBMEDZENÁ ZÁRUKA PO VYKONANÍ SERVISU

Pri servise vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft sa spoločnosť Microsoft zaručuje, (1) že servis bude vykonaný odborným spôsobom a (2) že žiadne diely ani produkty použité pri servise nebudú obsahovať chyby v materiáli a spracovaní buď zostávajúcu časť lehoty účinnosti záruky alebo plánu rozšírených služieb spoločnosti Microsoft, alebo 90 dní od dátumu servisu (podľa toho, ktorá lehota je dlhšia). Táto záruka po vykonaní servisu je výslovnou zárukou. Ak sa poskytne servis nespĺňajúci podmienky alebo ak sa počas 90 dní záručnej lehoty objaví chyba náhradného dielu alebo produktu, spoločnosť Microsoft podľa svojho rozhodnutia: (1) opraví daný diel alebo produkt pomocou nových, použitých alebo renovovaných náhradných dielov, (2) vymení daný diel alebo produkt za nový, použitý alebo renovovaný zodpovedajúci diel alebo produkt alebo (3) vám vráti platbu za servis.

Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť a táto záruka po vykonaní servisu sa neuplatňuje, ak je vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft:

 1. poškodené v dôsledku používania s produktmi, ktoré spoločnosť Microsoft nepredáva ani nelicencuje,
 2. otvorené, upravené alebo zmenené nepovoleným spôsobom (vrátane akéhokoľvek pokusu o nerešpektovanie technických obmedzení alebo zabezpečenia), prípadne je zmenené alebo odstránené jeho sériové číslo,
 3. poškodené v dôsledku akejkoľvek externej príčiny, či už spôsobenej vami, alebo inou osobou používajúcou vaše zariadenie od spoločnosti Microsoft, vrátane:
  • pádu,
  • nesprávneho používania (vrátane používania v exteriéri), zneužívania, nedbanlivosti alebo nehody,
  • nesprávnej manipulácie alebo poškodenia počas prepravy okrem prepravy od spoločnosti Microsoft k vám,
  • vystavenia pôsobeniu tekutín,
  • používania s nedostatočnou ventiláciou,
  • poškriabania, vydutia a pod. alebo znakov iného nepodstatného poškodenia,
  • nedodržania pokynov na inštaláciu, prevádzku alebo údržbu,
 4. opravené niekým iným než spoločnosťou Microsoft.

TÁTO ZÁRUKA A NÁHRADA PREDSTAVUJÚ VÝLUČNÚ ZÁRUKU A NÁHRADU A PLATIA NAMIESTO VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK, NÁHRAD A PODMIENOK, ČI UŽ ÚSTNYCH, PÍSOMNÝCH, VÝSLOVNÝCH, ALEBO IMPLICITNÝCH, S OHĽADOM NA POSKYTNUTÝ SERVIS, DIELY ALEBO PRODUKTY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VÝSLOVNE ODOPIERA VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY S OHĽADOM NA TAKÉTO POLOŽKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty, provincie alebo iné jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd ani vylúčenia alebo obmedzenia trvania implicitných záruk alebo podmienok, takže tieto obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Záruka po vykonaní servisu vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžu sa na vás vzťahovať aj ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých štátoch, provinciách alebo jurisdikciách odlišné. AK SA NA SPOTREBITEĽOV VZŤAHUJÚ ZÁKONY ALEBO PREDPISY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV PLATNÉ V KRAJINE, V KTOREJ MAJÚ TRVALÉ BYDLISKO, VÝHODY UDELENÉ TÝMITO PODMIENKAMI A USTANOVENIAMI DOPĹŇAJÚ VŠETKY PRÁVA A NÁHRADY POSKYTOVANÉ TAKÝMITO ZÁKONMI A PREDPISMI NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV.

18. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

AK SA AKÉKOĽVEK ZARIADENIE POŠKODÍ ALEBO STRATÍ, KÝM BUDE POD DOZOROM SPOLOČNOSTI MICROSOFT, ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT BUDE OBMEDZENÁ NA NÁKLADY NA OPRAVU ALEBO VÝMENU PRÍSLUŠNÉHO ZARIADENIA OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT. V OPAČNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT VOČI VÁM ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY S OHĽADOM NA SERVIS VÁŠHO ZARIADENIA OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT, ČI UŽ V DÔSLEDKU NEDBANLIVOSTI SPOLOČNOSTI MICROSOFT, ALEBO Z AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU, JE OBMEDZENÁ NA PRIAME ŠKODY AŽ DO VÝŠKY (PODĽA TOHO, KTORÁ SUMA JE VYŠŠIA): (i) NÁKLADOV NA OPRAVU ALEBO VÝMENU ZARIADENIA OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO (ii) CELKOVEJ SUMY, KTORÚ STE SPOLOČNOSTI MICROSOFT ZAPLATILI ZA SERVIS. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZODPOVEDÁ ZA NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKO JE STRATA ZISKU ALEBO PRÍJMOV. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA STRATU ANI POŠKODENIE ÚDAJOV ALEBO SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ PRI VYKONÁVANÍ SERVISU. VAŠOU JEDINOU NÁHRADOU JE NÁHRADA ŠKODY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT V SUME NEPREKRAČUJÚCEJ (i) NÁKLADY NA OPRAVU ALEBO VÝMENU ZARIADENIA OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO (ii) CELKOVÚ SUMU, KTORÚ STE SPOLOČNOSTI MICROSOFT ZAPLATILI ZA SERVIS.

19. SUBDODÁVATELIA

Spoločnosť Microsoft môže uzatvoriť subdodávateľskú zmluvu s poskytovateľmi servisu tretej strany, aby vykonali servis vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft.

20. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY

Ak bývate (alebo ak máte hlavnú prevádzku svojho podniku) v Spojených štátoch amerických, tento článok sa vzťahuje na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA VYNÚTENIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI MICROSOFT, PRÍPADNE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SUBJEKTOV, KTORÉ VÁM ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT POSKYTUJÚ LICENCIU. Výraz „spor“ znamená akýkoľvek spor, žalobu alebo inú kontroverziu medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa servisu zariadení od spoločnosti Microsoft (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy, či už na základe zmluvy, záruky, porušenia práva, štatútu, predpisu, nariadenia, alebo akéhokoľvek iného právneho či morálneho základu. „Spor“ bude mať najširší možný význam prípustný na základe zákonov.

 1. Oznámenie sporu. V prípade sporu musíte vy alebo spoločnosť Microsoft oznámiť spor druhej strane, a to formou písomného vyhlásenia s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany oznamujúcej spor, so skutočnosťami, ktoré viedli k vzniku sporu, a požadovanou nápravou. Oznámenie sporu musíte zaslať prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Formulár je dostupný na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Spoločnosť Microsoft vám oznámenie sporu zašle prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na vašu adresu, ak ju má k dispozícii, alebo na vašu e-mailovú adresu. Do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia sporu sa vy a spoločnosť Microsoft pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálneho rokovania. Po 60 dňoch môžete vy alebo spoločnosť Microsoft začať rozhodcovské konanie.
 2. Súd drobných nárokov. Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine svojho trvalého pobytu (alebo hlavnej prevádzky svojho podniku) alebo v King County, štát Washington. Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým neformálne rokovali.
 3. Záväzné rozhodcovské konanie. Ak vy a spoločnosť Microsoft nevyriešite spor prostredníctvom neformálneho rokovania ani pred súdom drobných nárokov, akékoľvek ďalšie úsilie o vyriešenie sporu bude podliehať výlučne samostatnému záväznému rozhodcovskému konaniu vedenému podľa Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní („FAA“). Skupinové rozhodcovské konania nie sú povolené. Vzdávate sa práva na žalovanie pred súdom tvoreným porotou alebo sudcom (alebo na účasť ako strana alebo člen skupiny). Namiesto toho sa všetky spory budú riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie na základe zákona FAA. Dodržovanie rozhodnutia tohto rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami.
 4. Zrieknutie sa skupinovej žaloby. Akékoľvek konania na vyriešenie alebo predloženie sporu na akomkoľvek fóre budú prebiehať výlučne na individuálnom základe. Vy ani spoločnosť Microsoft nebudete žiadať o prerokovanie sporu ako skupinovej žaloby, všeobecnej žaloby občianskeho splnomocnenca ani v žiadnom inom konaní, v ktorom niektorá zo strán koná alebo navrhuje konanie ako zástupca skupiny. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán všetkých dotknutých rozhodcovských alebo súdnych konaní sa žiadne rozhodcovské ani súdne konanie nebude kombinovať s iným konaním.
 5. Postup pri rozhodcovskom konaní. Akékoľvek rozhodcovské konanie bude viesť Americká rozhodcovská asociácia („AAA“) na základe svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania (alebo na základe svojich pravidiel pre spotrebiteľské rozhodcovské konania, ak ste jednotlivec a používate svoje zariadenie od spoločnosti Microsoft na osobné alebo domáce účely alebo ak je hodnota sporu do 75 000 USD bez ohľadu na to, či ste jednotlivec a ako svoje zariadenie od spoločnosti Microsoft používate). Ďalšie informácie získate na lokalite www.adr.org alebo na telefónnom čísle 1-800-778-7879. Ak chcete začať rozhodcovské konanie, odošlite asociácii AAA formulár dostupný na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie začnete iba v krajine svojho trvalého pobytu (alebo v mieste hlavnej prevádzky svojho podniku) alebo v King County vo Washingtone. Spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že rozhodcovské konanie začne iba v krajine vášho trvalého pobytu (alebo v mieste hlavnej prevádzky vášho podniku). Môžete požiadať o telefonické alebo osobné vypočutie v súlade s pravidlami asociácie AAA. V prípade sporu do 25 000 USD bude vypočutie telefonické, pokiaľ rozhodca nenájde právoplatný dôvod na osobné vypočutie. Rozhodca vám môže ako jednotlivcovi priznať rovnaké škody ako súd. Rozhodca vám môže priznať deklaratórny opravný prostriedok alebo predbežné opatrenie iba ako jednotlivcovi a iba v rozsahu požadovanom na uspokojenie vášho individuálneho nároku.
 6. Poplatky a platby za rozhodcovské konanie.

   (i) Spory do 75 000 USD. Spoločnosť Microsoft vám bezodkladne uhradí prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Ak odmietnete poslednú písomnú ponuku spoločnosti Microsoft na urovnanie uskutočnenú pred vymenovaním rozhodcu („posledná písomná ponuka spoločnosti Microsoft“), váš spor skončí rozhodnutím rozhodcu („rozhodnutie“) a rozhodca vám prizná viac, než je uvedené v poslednej písomnej ponuke spoločnosti Microsoft, spoločnosť Microsoft: (i) zaplatí sumu rozhodnutia alebo 1 000 USD podľa toho, ktorá suma je vyššia, (ii) zaplatí vaše primerané náklady na právne zastupovanie (ak vznikli) a (iii) uhradí všetky primerané výdavky (vrátane poplatkov a nákladov na svedecké výpovede znalcov), ktoré vzniknú vášmu právnemu zástupcovi pri skúmaní, príprave a uplatňovaní vášho nároku v rámci rozhodcovského konania. Ak sa vy a spoločnosť Microsoft nedohodnete na sume poplatkov, nákladov a výdavkov, ich výšku určí arbiter.

   (ii) Spory nad 75 000 USD. Úhrada prihlasovacieho poplatku a poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu sa budú riadiť pravidlami asociácie AAA.

   (iii) Spory zahŕňajúce akúkoľvek sumu. Ak rozhodcovské konanie začnete vy, potom spoločnosť Microsoft bude požadovať svoje poplatky a výdavky uhradené asociácii AAA alebo rozhodcovi, prípadne váš prihlasovací poplatok, ktorý uhradil, iba ak rozhodca rozhodne, že rozhodcovské konanie je neopodstatnené alebo sleduje nesprávny účel. Ak rozhodcovské konanie začne spoločnosť Microsoft, spoločnosť Microsoft zaplatí všetky prihlasovacie poplatky, ako aj poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Pri žiadnom rozhodcovskom konaní nebude spoločnosť Microsoft od vás požadovať svoje poplatky ani výdavky na právne zastupovanie. Poplatky a výdavky sa nezapočítavajú do sumy sporu.

 7. Rozpor s pravidlami asociácie AAA. V rozsahu, v akom je táto zmluva v rozpore s pravidlami pre komerčné rozhodcovské konania alebo pravidlami pre spotrebiteľské rozhodcovské konania, sa bude postupovať podľa tejto zmluvy.
 8. Odmietnutie budúcich zmien týkajúcich sa rozhodcovského konania. Akúkoľvek zmenu, ktorú spoločnosť Microsoft vykoná v článku 20 (okrem zmien adresy), môžete odmietnuť tak, že do 30 dní od zmeny zašlete prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail oznámenie na adresu uvedenú v článku 20 a. Ak to urobíte, bude platiť posledná verzia článku 20 pred zmenou, ktorú ste odmietli.
 9. Povinnosť prihlásiť nároky alebo spory do jedného roka. V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor, na ktorý sa vzťahuje článok 20, musí prihlásiť na súde drobných nárokov (článok 20 b) alebo na rozhodcovské konanie do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohol byť nárok alebo oznámenie sporu prvýkrát prihlásené. Ak sa takýto nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.
 10. Oddeliteľnosť. Ak sa zrieknutie skupinovej žaloby uvedené v článku 20 d uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa článok 20 nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie článku 20, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti článku 20 zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

21. VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU A MIESTA NA RIEŠENE SPOROV

Spojené štáty americké. Ak bývate v Spojených štátoch amerických (alebo tam máte hlavnú prevádzku svojho podniku), výklad tejto zmluvy, nároky vyplývajúce z jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky a porušenia práva) sa riadia zákonmi štátu, v ktorom bývate (alebo v ktorom máte hlavnú prevádzku svojho podniku), bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. Výnimkou sú všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania, ktoré sa riadia zákonom FAA. V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa servisu alebo tejto zmluvy, ktoré sú predkladané súdu (nie na rozhodcovské konanie a nie súdu drobných nárokov), súhlasíte s výlučnou právomocou a príslušnosťou štátnych a federálnych súdov v King County, Washington, USA.

Kanada. Ak bývate v Kanade (alebo tam máte hlavnú prevádzku svojho podniku), výklad tejto zmluvy, nároky vyplývajúce z jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky a porušenia práva) sa riadia zákonmi provincie, v ktorej bývate (alebo v ktorej máte hlavnú prevádzku svojho podniku), bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa servisu alebo tejto zmluvy súhlasíte s výlučnou právomocou a príslušnosťou súdov v Ontariu.

Ostatné krajiny. Ak bývate mimo územia Spojených štátoch amerických alebo Kanady (alebo tam máte hlavnú prevádzku svojho podniku), výklad tejto zmluvy, nároky vyplývajúce z jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky a porušenia práva) sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej bývate (alebo v ktorej máte hlavnú prevádzku svojho podniku), bez ohľadu na konflikt zákonných princípov.

22. CELISTVOSŤ ZMLUVY, ODDELITEĽNOSŤ, VYŠŠIA MOC

Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúca sa servisu vášho zariadenia od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nepovoľuje žiadnu zmenu ani úpravu tejto zmluvy. Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo nevynútiteľné, potom neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie bude pokladané za nahradené platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré najpresnejšie vystihuje účel pôvodného ustanovenia, a zvyšná časť zmluvy zostane naďalej platná. Článok 20 j obsahuje ustanovenia, čo sa stane, ak sa zistí, že časti článku 20 (rozhodcovské konanie a zrieknutie sa skupinovej žaloby) sú nezákonné alebo nevynútiteľné. Ak článok 20 j nie je v súlade s týmto článkom, bude mať pred ním prednosť. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne zlyhania ani oneskorenia pri vykonávaní servisu v dôsledku udalostí, ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou.

23. OZNÁMENIA PRE SPOTREBITEĽOV V KALIFORNII

Servisný predajca poskytne zákazníkovi požadovaný odhad nákladov na opravu (podľa časti 9844 kalifornského zákona o podnikoch a profesiách) písomne. Bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka si servisný predajca nemôže účtovať poplatok za vykonanú prácu ani dodané diely nad rámec tohto odhadu. Ak je to uvedené písomne, servisný predajca si môže účtovať primeraný poplatok za služby poskytnuté pri určovaní charakteru poruchy v rámci príprav písomného odhadu nákladov na opravu. Ďalšie informácie získate na adrese Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA.

Kupujúci zariadenia od spoločnosti Microsoft v Kalifornii má právo na vykonanie servisu a opravu zariadenia počas záručnej lehoty. Záručná lehota sa predĺži o počet celých dní, počas ktorých kupujúci nemal zariadenie k dispozícii v dôsledku záručnej opravy. Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, záruka neuplynie, kým sa chyba neodstráni. Záručná lehota sa predĺži aj v prípade, ak sa záručná oprava nevykonala v dôsledku oneskorení spôsobených okolnosťami mimo kontroly kupujúceho alebo ak sa pri záručnej oprave neodstránila chyba a kupujúci oznámi výrobcovi alebo predajcovi neúspešnú opravu do 60 dní od jej dokončenia. Ak sa chyba neodstráni ani po primeranom počte pokusov, kupujúci môže vrátiť toto zariadenie a požiadať o náhradný produkt alebo vrátenie peňazí po odpočítaní primeraného poplatku za používanie (v oboch prípadoch). Predĺženie lehoty neovplyvní ochranu ani náhrady, na ktoré má kupujúci nárok na základe iných zákonov.

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: august 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku PODMIENKY A USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SERVISU ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT, alebo iným problémom?