Pozastavenia služby Xbox Live a zákazy týkajúce sa konzoly

Pozastavenie účtu a zákaz pripájania konzoly

 • Sťažnosti sa každodenne posudzujú a proti hráčom, ktorých správanie sa potvrdí, sa podnikajú príslušné kroky.
 • Tresty za porušovanie Podmienok používania a Pravidiel správania sa líšia v závislosti od povahy priestupku.
 • K trestom za priestupky miernej povahy patrí dočasné zablokovanie komunikácie alebo zablokovanie služieb a vynútené zmeny menovky hráča.
 • Tresty za vážnejšie priestupky zahrňujú vynulovanie skóre hráča, trvalé zablokovanie účtu a úplný zákaz hier.

Odstavenie komunikácie

K pozastaveniam komunikácie dochádza v dôsledku neprimeraného správania počas komunikačných aktivít v službe Xbox Live. Odstavením sa zablokuje prístup určitej menovky hráča k akýmkoľvek komunikačným funkciám v službe Xbox Live. Medzi tieto funkcie patria textové správy, hlasové správy, obrazové správy a rozhovor počas hry a počas oslavy.

Dĺžka odstavenia závisí od závažnosti priestupku. Dočasné odstavenie sa zvyčajne končí v rovnakom čase dňa, ako keď k nemu došlo.

Ako vás upozorníme

Ak sa do služby Xbox Live pokúsite prihlásiť pomocou pozastavenej menovky hráča, zobrazí sa správa s uvedeným dátumom ukončenia pozastavenia.

Na adresu priradenú k vášmu kontu Xbox Live sa odošle e-mailová správa. Odstavenie sa končí približne v rovnakom čase dňa, ako keď k nemu došlo, nie na začiatku kalendárneho dňa. Preto sa môže stať, že odstavenie sa ukončí až v priebehu dňa uvedeného v správe o ukončení odstavenia.

Odstavenie služby

K odstaveniu služby dochádza v dôsledku neprimeraného hrania hry alebo zneužitia systému. Neprimerané správanie zahŕňa tieto druhy činností:

neprimerané správanie počas hry („švindľovanie“ alebo podvádzanie),

pokusy o manipuláciu služieb Xbox Live zásahmi do siete, zneužitím posudku, zneužitím sťažnosti alebo inou manipuláciou so systémom.

Odstavením služby sa členovi úplne zablokuje možnosť prihlásiť sa do služby Xbox Live. Trvanie pozastavenia závisí od frekvencie alebo závažnosti priestupku. Dočasné odstavenie sa zvyčajne končí v rovnakom čase dňa, ako keď k nemu došlo.

Ako vás upozorníme

Ak sa do služby Xbox Live pokúsite prihlásiť pomocou pozastavenej menovky hráča, zobrazí sa správa s uvedeným dátumom ukončenia pozastavenia.

Na adresu priradenú k vášmu kontu Xbox Live sa odošle e-mailová správa.

Nútená zmena menovky hráča

Pri uplatnení nútenej zmeny menovky hráča (zmeny mena) sa zobrazí výzva, aby ste si pri ďalšom prihlásení do služby Xbox Live vybrali novú menovku hráča. Tento krok nemožno preskočiť. Skôr ako sa budete môcť prihlásiť, musíte si vybrať novú menovku hráča.

K nútenej zmene menovky hráča dochádza v prípade, že tím presadzovania pravidiel služby Xbox Live určí menovku hráča za neprimeranú. Príkladmi neprimeraných menoviek hráča sú mená, ktoré vizuálne pripomínajú, znejú ako, predstavujú, narážajú na, sú odvodené alebo naznačujú:

 • zneucťujúce slová alebo slovné spojenia,
 • témy alebo obsah sexuálnej povahy,
 • prejavy nenávisti (vrátane, nie však výlučne, rasových, etnických alebo náboženských urážok),
 • nezákonné drogy alebo kontrolované látky,
 • nezákonné činnosti.

Zákaz používania služby pre konzolu

Konzolám Xbox možno natrvalo znemožniť pripojenie k službe Xbox Live pre jedno alebo viacero porušení Podmienok používania služby Xbox Live. Konzolám možno zakázať používanie služby Xbox Live z rôznych dôvodov vrátane, nie však výlučne, nasledujúcich dôvodov.

 • Manipulácia s konzolou: fyzické otvorenie konzoly Xbox a úprava na prehrávanie nelegálneho softvéru.
 • Podvod online: pokusy o manipuláciu používateľov, preberanie kont služby Xbox LIVE alebo vykonávanie iných podvodných činností.
 • Opakované mimoriadne porušenia: viacero akcií vykonaných tímom na presadzovanie pravidiel v súvislosti s konzolou z dôvodu narušovania služby alebo ovplyvňovania používateľov.

Oddelenie služieb zákazníkom služby Xbox Live nemôže zrušiť odstavenie služby Xbox Live pre konzolu. Odstavenie služby Xbox Live pre konzolu môže tiež zahŕňať trvalé odstavenie kont Xbox Live.

Vynulovanie skóre hráča

K úpravám skóre hráča v konte Xbox Live dochádza v prípade, že výsledky hráč dosiahol vyhýbaním sa hraniu hier a použitím externých nástrojov. Záväzkom služby Xbox Live je udržiavať službu bez takýchto prejavov správania, pretože porušujú Podmienky používania služby Xbox Live. Ak sa zistia nezvyčajné dosiahnuté výsledky alebo činnosť v súvislosti so skóre hráča, služba Xbox Live upraví skóre toho hráča, ktorý spĺňa špecifické a automatické kritériá.

Hráč v službe Xbox Live, ktorý získa skóre nezvyčajným spôsobom, bude potrestaný takto:

 • vynuluje sa skóre hráča,
 • nebude môcť opätovne získať predtým nadobudnuté úspechy,
 • bude v komunite označený ako „podvodník“.

Hoci hráči identifikovaní na základe týchto kritérií začnú od nuly, v budúcnosti budú môcť v hrách získať nové úspechy. Inými slovami – dáme im druhú šancu získať v budúcnosti výsledky rovnakým spôsobom ako iní „féroví“ hráči. Úprava pôvodného skóre hráča je trvalá bez možnosti odvolania.

Čo na tieto témy hovoria iní používatelia?

Ak chcete zistiť, čo na tieto témy hovoria iní používatelia, alebo ak sa chcete spýtať vlastné otázky, navštívte fóra podpory služby Xbox a pozrite si tieto konverzácie:

Obsah fór podpory pre Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte URL adresu do online prekladacieho nástroja, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pozastavenia služby Xbox Live a zákazy týkajúce sa konzoly, alebo iným problémom?