Inštalácia, používanie a riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Obrázok znázorňuje štyri ovládače Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom a infračervený prijímač a kábel.

Riešenia

Inštalácia ovládača Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Inštalácia je jednoduchá. Vložte batérie do gamepadu s veľkým tlačidlom a potom ho pripojte ku konzole Xbox 360.

Vloženie batérií

 1. Snímte kryt batérií.
 2. Vložte dve nové alkalické batérie veľkosti AA (LR6). V záujme dosiahnutia najlepšieho výkonu nepoužívajte nabíjateľné batérie AA.
 3. Nasaďte kryt batérií.

Pripojenie gamepadu s veľkým tlačidlom

Naraz môžete ku konzole pripojiť až štyri gamepady s veľkým tlačidlom.

 1. Zapojte kábel infračerveného prijímača do voľného portu USB na konzole Xbox 360.
Šípka ukazuje port na konzole Xbox 360 E, do ktorého sa pripája infračervený prijímač. Šípka ukazuje port na konzole Xbox 360 S, do ktorého sa pripája infračervený prijímač.
 1. Umiestnite prijímač tak, aby sa medzi používateľmi gamepadu s veľkým tlačidlom a prijímačom nenachádzali žiadne prekážky. Každý zo štyroch gamepadov s veľkým tlačidlom má jedinečnú farbu, ktorá zodpovedá postave na obrazovke. Automaticky sa nakonfigurujú v nasledujúcej predvolenej postupnosti:

  • Prvý hráč je zelený.
  • Druhý hráč je červený.
  • Tretí hráč je modrý.
  • Štvrtý hráč je žltý.

Poznámka: Keď infračervený prijímač zapojíte do konzoly, indikátory okolo tlačidla napájania na konzole sa rozsvietia na zeleno. Pripojenie prijímača neovplyvní pripojenie iných bezdrôtových ovládačov.

Zapnutie a vypnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Zapnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Namierte gamepad s veľkým tlačidlom na infračervený prijímač a podržte stlačené tlačidlo sprievodcu Xbox alebo tlačidlo Štart. Prijímač sa pripojí ku všetkým gamepadom s veľkým tlačidlom, ktoré rozpozná.

Prst stláča tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači s veľkými tlačidlami.

Vypnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Namierte gamepad s veľkým tlačidlom na infračervený prijímač a tri sekundy podržte stlačené tlačidlo sprievodcu Xbox .

Poznámky

 • Pokiaľ necháte pripojený kábel infračerveného prijímača, pri ďalšom zapnutí konzoly bude gamepad s veľkým tlačidlom naďalej aktívny.
 • Dosah gamepadu s veľkým tlačidlom je iba 7,5 metra od konzoly. Predmety medzi gamepadom s veľkým tlačidlom a infračerveným prijímačom bránia normálnej prevádzke gamepadu.

Používanie ovládača Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Tlačidlá gamepadu

Obrázok znázorňuje ovládač Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom.

Veľké tlačidlo funguje ako smerový ovládač. Pomocou tohto tlačidla a tlačidiel A , B , X , Y , Späť, Sprievodca Xbox a Start sa môžete pohybovať dookola a ovládať panel Xbox.

Používanie gamepadu s veľkým tlačidlom spoločne s inými ovládačmi

Gamepad s veľkým tlačidlom nespôsobuje rušenie iných káblových ani bezdrôtových ovládačov. Gamepad s veľkým tlačidlom môžete používať spoločne s inými pripojenými káblovými alebo bezdrôtovými ovládačmi na tímové hranie.

Ak je napríklad bezdrôtovému ovládaču pridelená pozícia 1 na tlačidle napájania, počas hry má na zeleného hráča vplyv bezdrôtový ovládač aj zelený gamepad s veľkým tlačidlom. Podobným spôsobom druhý káblový alebo bezdrôtový ovládač zodpovedá červenému hráčovi, tretí zodpovedá modrému hráčovi a štvrtý zodpovedá žltému hráčovi.

Čistenie gamepadu s veľkým tlačidlom

Na čistenie používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Používanie čistiacich roztokov alebo pokusy o čistenie konektorov môžu ovládač poškodiť.

Riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Dôležité: Ovládač Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom je určený na použitie výlučne s konzolou Xbox 360, ku ktorej je pripojený infračervený prijímač Xbox 360 s veľkým tlačidlom.

Ovládač Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom je určený na automatické pripojenie ku konzole Xbox 360 po stlačení ľubovoľného tlačidla. Ak sa ovládač nepripojí, skúste nasledujúce odporúčania:

 • Skontrolujte, či je konzola zapnutá. Ak je konzola zapnutá, indikátor v strede tlačidla napájania svieti na zeleno.
Ukazujúci prst a šípka ukazujú na tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 E. Ukazujúci prst a šípka ukazujú na tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 S.
 • Skontrolujte, či je kábel infračerveného prijímača pevne pripojený k jednému z portov USB na konzole Xbox 360.
Šípka ukazuje port na konzole Xbox 360 E, do ktorého sa pripája infračervený prijímač. Šípka ukazuje port na konzole Xbox 360 S, do ktorého sa pripája infračervený prijímač.
 • Zapojte infračervený prijímač do iného portu USB na konzole Xbox 360.
 • Skontrolujte, či sú batérie typu AA v ovládači Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom úplne nabité a či sú správne vložené.
 • Ak je napájací kábel konzoly Xbox 360 zapojený do prepäťového chrániča alebo predlžovacieho kábla, skúste ho zapojiť priamo do elektrickej zásuvky v stene. Ak konzola nie je zapojená priamo do elektrickej zásuvky, porty USB nemusia byť dostatočne napájané.

Ak ste skontrolovali tieto záležitosti a ovládač naďalej nefunguje, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Namierte ovládač priamo na infračervený prijímač.
 • Skontrolujte, či infračervený prijímač nie je zakrytý a či sa medzi ovládačom a infračerveným prijímačom nenachádzajú žiadne predmety.
 • Dbajte na to, aby ste ovládač používali do vzdialenosti 7,6 m od infračerveného prijímača.
 • Ak používate ovládač a infračervený prijímač za denného svetla, zatiahnite okenné závesy a žalúzie, aby ste minimalizovali množstvo svetla dopadajúce na prijímač.

VAROVANIE Riziká pri oprave: otvorenie a/alebo oprava zariadenia môžu spôsobiť elektrický šok, poškodenie zariadenia, požiar, poranenia a iné nebezpečenstvá. Spoločnosť Microsoft odporúča,aby ste na opravy zariadenia vyhľadali odborníka a aby ste pri opravách, ktoré vykonávate vy sami, postupovali opatrne.

Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z týchto riešení

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, konzola môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo snímača Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia, používanie a riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom, alebo iným problémom?