Záruka na produkt a licencia na softvér: senzor Kinect

Zobrazenie informácií o záruke na vaše zariadenie Ak chcete zobraziť informácie o záruke na vaše zariadenie v servisnom stredisku Xbox online, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

ZÁRUKA VÝROBCU

Túto záruku výrobcu („Záruka“) poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited so sídlom na Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko („Microsoft“). Táto záruka obsahuje Licenciu na Software.

POUŽÍVANÍM TOHTO KINECT SENZORA VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TOUTO ZÁRUKOU. PRED SAMOTNÝM NASTAVENÍM SI TÚTO ZÁRUKU STAROSTLIVO PREČÍTAJTE. AK TÚTO ZÁRUKU NEPRIJÍMATE, KINECT SENZOR NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO NEPOUŽITÝ MALOOBCHODNÉMU PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT, KTORÍ VÁM VRÁTIA PENIAZE. Kontaktujte Microsoft na adrese http://www.xbox.com/.

Táto záruka sa líši od iných druhov povinných záruk na produkty, ktorými sú na základe príslušného vnútroštátneho zákona viazaní maloobchodní predajcovia, resp. výrobcovia. Jej účelom je poskytnúť Vám zvláštne a prípadne aj ďalšie práva v súlade so zákonom a zároveň neobmedziť vaše práva na základe platných ustanovení záruky na produkt vyplývajúcej zo zákona. Túto Záruku nie je možné preniesť na žiadnu inú osobu.

 1. Definície
  Výrazy použité v tejto záruke majú nasledujúci význam:

  1. „Kinect Senzor“ označuje nový Kinect Senzor zakúpený od autorizovaného maloobchodného predajcu.
  2. „Normálne používanie“ označuje bežné spotrebiteľské používanie v normálnych domácich podmienkach podľa návodu na používanie Kinect Senzora.
  3. „Záručná doba“ znamená 1 rok od dátumu zakúpenia Kinect Senzora v súlade s článkom 2 tejto Záruky.
  4. „Vy“ označuje pôvodného koncového užívateľa.
 2. Trvanie Záruky
  Bez toho, aby bola dotknutá záruka, ktorá sa na vás v súlade s príslušnými zákonmi vzťahuje, a ak nie je takýmito zákonmi určená dlhšia lehota, spoločnosť Microsoft túto Záruku poskytuje na obdobie jedného (1) roka odo dňa zakúpenia tohto Kinect Senzora od autorizovaného maloobchodného predajcu.

 3. Územná platnosť
  Táto Záruka platí len v týchto štátoch (vrátane zámorských území týchto štátov): Spojené kráľovstvo, Írsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Grécko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Cyprus, Juhoafrická republika a Rusko.

  Potvrdzujete, že sa na vás môžu vzťahovať zvláštne vývozné zákony a predpisy podľa miesta vášho bydliska a že v prípade vývozu Kinect Senzora budete dodržiavať všetky tieto zákony a predpisy.

 4. Záruka

  1. Spoločnosť Microsoft zaručuje len Vám, že počas záručnej doby nedôjde pri normálnom používaní k zlyhaniu Kinect Senzora.
  2. S výnimkou prípadnej záruky, ktorou je spoločnosť Microsoft viazaná v súlade s príslušným zákonom, je táto Záruka jedinou garanciou alebo zárukou, ktorú Vám spoločnosť Microsoft poskytuje na Kinect Senzor a všetky súvisiace návody na použitie. V mene spoločnosti Microsoft nemôže poskytnúť garanciu alebo záruku žiadna iná osoba.
  3. AK PODĽA PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA MÁTE NÁROK NA POSKYTNUTIE SKRYTEJ ZÁRUKY, VRÁTANE SKRYTEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, JEJ TRVANIE BUDE OBMEDZENÉ NA TRVANIE ZÁRUČNEJ DOBY, AK NIE JE INAK STANOVENÉ TAKÝMTO PLATNÝM ZÁKONOM.
 5. Postup pre získanie záručného servisu

  1. Predtým, než podáte reklamáciu, použite návod na riešenie problémov uvedený na adrese http://www.xbox.com/support.
  2. Ak sa Vám nepodarí tento problém vyriešiť pomocou návodu na riešenie problémov, použite postup online, ktorý je k dispozícii na adrese http://www.xbox.com/support. Ak nemáte prístup na Internet, zavolajte na číslo 0800 004 557.
 6. Zodpovednosť spoločnosti Microsoft

  1. Po odoslaní Kinect Senzora do spoločnosti Microsoft ich táto skontroluje.
  2. Ak spoločnosť Microsoft určí, že k poruche Kinect Senzora došlo počas Záručnej doby pri Normálnom používaní, spoločnosť Microsoft ju (podľa vlastného uváženia) opraví alebo vymení, alebo Vám vráti jej nákupnú cenu, ak nie je inak stanovené záväzným ustanovením príslušného zákona. Na opravu môžu byť použité nové alebo renovované diely. Výmena sa môže uskutočniť s novou alebo renovovanou jednotkou.
  3. Po oprave alebo výmene sa na Kinect Senzor bude aj naďalej vzťahovať táto Záruka, a to buď po zvyšok pôvodnej Záručnej doby alebo po dobu 95 dní odo dňa, kedy Vám ju spoločnosť Microsoft odošle, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.
  4. AK NIE JE PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, VAŠÍM VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ KINECT SENZOR, ALEBO VÁM VRÁTIŤ JEJ NÁKUPNÚ CENU.
  5. Ak k poruche Kinect Senzora dôjde po uplynutí Záručnej doby, na tieto sa nevzťahuje žiadna záruka. Po uplynutí Záručnej doby Vám spoločnosť Microsoft môže za svoju snahu o diagnostiku a opravu problémov s Kinect Senzorom môže účtovať poplatok bez ohľadu na úspešnosť takéhoto úsilia.
 7. Podmienky a výluky zo Záruky
  Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť a táto Záruka neplatí, a to ani za poplatok, ak bol tento Kinect Senzor:

  1. poškodený používaním spolu s iným produktom, než s konzolou Xbox 360 (vrátane osobných počítačov, iných konzol pre video hry, atď.);
  2. použitý na komerčné účely (vrátane nájmu, platby za hru „pay-per-play“, atď.);
  3. došlo k otvoreniu, úprave alebo nedovolenej manipulácii s týmto Kinect Senzorom (vrátane pokusu o prekonanie technického obmedzenia, bezpečnostného alebo protipirátskeho mechanizmu, atď.), alebo došlo k úprave alebo odstráneniu jeho sériového čísla;
  4. poškodený nejakou vonkajšou príčinou (vrátane pádu, použitia pri neprimeranom vetraní alebo kvôli inému nedodržaniu pokynov uvedených v návode na používanie Kinect Senzora); alebo
  5. ho opravoval niekto iný než spoločnosť Microsoft.
 8. Vylúčenie niektorých škôd
  AK NIE JE PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ZVLÁŠTNU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU; ŽIADNU STRATU DÁT, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI ČI ZA ZMARENÝ ZISK; ANI ZA NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ KINECT SENZOR. TIETO VÝLUKY PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA NA TAKÚTO MOŽNÚ ŠKODU UPOZORNENÁ, AKO AJ V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL.

 9. Ďalšie podmienky
  Ak sa pokúsite o prekonanie ale obídenie technického obmedzenia, bezpečnostného alebo protipirátskeho systému Kinect Senzora, môže dôjsť k tomu, že Kinect Senzor prestane úplne fungovať. Zároveň prestane platiť Záruka a Kinect Senzor stratí nárok na autorizovaný servis, a to vrátane spoplatnených opráv.

 10. Voľba práva
  Táto Záruka sa riadi a interpretuje v súlade so zákonmi platnými vo vašom štáte bez ohľadu na kolízne normy.

LICENCIA NA SOFTWARE

POUŽÍVANÍM TOHTO KINECT SENZORA VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TOUTO LICENCIOU NA SOFTWARE. PRED SAMOTNÝM NASTAVENÍM SI TÚTO LICENCIU NA SOFTWARE STAROSTLIVO PREČÍTAJTE. AK TÚTO ZÁRUKU NEPRIJÍMATE, KINECT SENZOR NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO NEPOUŽITÝ MALOOBCHODNÉMU PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT, KTORÍ VÁM VRÁTIA PENIAZE. Kontaktujte Microsoft na adrese http://www.xbox.com/.

 1. Definície
  Výrazy použité v tejto licencii majú nasledujúci význam:

  1. „Xbox 360“ označuje konzolu Xbox 360.
  2. „Xbox 360 S“ označuje konzolu Xbox 360 S.
  3. „Autorizované príslušenstvo“ označuje hardwarové príslušenstvo ku konzole Xbox 360 nebo Xbox 360 S značky Microsoft a hardwarové príslušenstvo ku konzole Xbox 360 nebo Xbox 360 S inej značky s licenciou od spoločnosti Microsoft, ktoré na svojom obale nesie oficiálne logo „s licenciou pre Xbox“. Senzor Kinect je Autorizované príslušenstvo iba pre účely tejto Licencie na software.
  4. „Autorizované hry“ označujú herné disky konzoly Xbox 360 nebo Xbox 360 S vydané alebo licencované spoločnosťou Microsoft a herný obsah stiahnutý zo služby Xbox Live spoločnosti Microsoft nebo webových stránok Xbox.com (napríklad avatary, stiahnuteľné hry, prídavné funkcie hier, atď.).
  5. „Software” označuje software vopred nainštalovaný v Kinect Senzore, vrátane aktualizácií, ktoré môže spoločnosť Microsoft prípadne sprístupniť.
  6. „Neautorizované príslušenstvo“ označuje iné hardwarové príslušenstvo než Autorizované príslušenstvo. Neautorizovaným príslušenstvom nie sú USB pamäťové disky, digitálne fotoaparáty používané na zhotovovanie fotografií alebo videa a prehrávače hudby používané na prehrávanie hudby alebo zobrazovanie fotografií alebo videa
  7. „Neautorizované hry“ označujú všetky herné disky, stiahnuté hry a herný obsah či médiá iné než autorizované hry.
  8. „Neautorizovaný software“ označuje software, ktorý nie je distribuovaný spoločnosťou Microsoft prostredníctvom herných diskov konzoly Xbox 360 nebo Xbox 360 S zverejnených alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft, služby Xbox Live spoločnosti Microsoft alebo stránok Xbox.com.
  9. „Vy“ označuje užívateľa Kinect Senzora.
 2. Licencia
  Táto Licencia Vám poskytuje konkrétne zmluvné práva, ak príslušný zákon neurčí inak.

  1. Tento Software Vám bol poskytnutý na základe licencie, nebol Vám teda predaný, s platnosťou len pre vymedzené územie. Na základe licencie môžete používať len vopred inštalovaný software v Kinect Senzore, ktorý môže spoločnosť Microsoft prípadne aktualizovať. Tento software nesmiete kopírovať ani spätne analyzovať.
  2. Súhlasíte s týmito podmienkami tejto licencie k softwaru:

   1. Tento Kinect Senzor budete používať len s konzolou Xbox 360 alebo Xbox 360 S, a teda so žiadnym iným prístrojom (vrátane osobných počítačov, iných konzol na video hry, atď.). S týmto Kinect Senzorom budete používať len Autorizované hry. Nebudete používať Neautorizované príslušenstvo alebo Neautorizované hry. Neautorizované hry nemusia fungovať alebo môžu po aktualizácii softwaru prestať fungovať úplne.
   2. Nebudete používať ani inštalovať žiaden Neautorizovaný software. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že Kinect Senzor prestane fungovať úplne, a to hneď alebo po najbližšej aktualizácii Softwaru.
   3. Nepokúsite sa o prekonanie alebo obídenie technického obmedzenia, bezpečnostného alebo protipirátskeho systému Kinect Senzora. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že Kinect Senzor prestane fungovať úplne, a to hneď alebo po najbližšej aktualizácii Softwaru.
   4. Microsoft môže prijať technické opatrenia, vrátane aktualizácií Softwaru, ktoré obmedzia používanie tohto Kinect Senzora len na konzolu Xbox 360, a tým zabránia používaniu Neautorizovaného príslušenstva alebo Neautorizovaných hier, a ktoré ochránia technické obmedzenia, bezpečnostný a protipirátsky systém v Kinect Senzore.
   5. Microsoft môže tento Software aktualizovať bez nutnosti oznámenia, napr. môže aktualizovať technické obmedzenia, bezpečnostný či protipirátsky systém.

  Neoprávnené používanie podľa týchto ustanovení môže viesť k strate nároku na výhody plynúce zo záruky výrobcu na tento Kinect Senzor.

 3. Územná platnosť
  Táto Licencia platí len v týchto štátoch (vrátane zámorských území týchto štátov): Spojené kráľovstvo, Írsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Grécko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Cyprus, Juhoafrická republika a Rusko.

 4. Záruka
  Na tento software sa vzťahuje Záruka na Kinect Senzor. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu inú garanciu alebo záruku na tento Software, s výnimkou zákonnej záruky, ktorá vyplýva z príslušného zákona. Žiaden iný subjekt nie je oprávnený poskytnúť garanciu alebo Záruku v mene Microsoftu.

 5. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD
  AK NIE JE PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ZVLÁŠTNU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU; ŽIADNU STRATU DÁT, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI ČI ZA ZMARENÝ ZISK; ANI ZA NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ TENTO SOFTWARE. TIETO VÝLUKY PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA NA TAKÚTO MOŽNÚ ŠKODU UPOZORNENÁ, AKO AJ V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL.

 6. Voľba práva
  Táto Licencia sa riadi a interpretuje v súlade so zákonmi platnými vo vašom štáte bez ohľadu na kolízne normy.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Záruka na produkt a licencia na softvér: senzor Kinect, alebo iným problémom?