Výmena batérií v bezdrôtovom ovládači pre Xbox 360

Prehľad

Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 možno napájať pomocou batérií veľkosti AA alebo nabíjateľnej batérie pre Xbox 360. V tomto článku sa opisuje, ako možno vymeniť batérie veľkosti AA.

Poznámka: Ak používate batérie veľkosti AA, na dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame jednorazové batérie, nie nabíjateľné batérie. Ak používate jednorazové batérie, pozrite si časť „Bezpečné používanie jednorazových batérií“ uvedenú nižšie.

Vloženie batérií

Pri vkladaní nových jednorazových batérií do súpravy na batérie AA bezdrôtového ovládača postupujte podľa týchto krokov:

  1. Stlačte výčnelok navrchu súpravy na batérie AA a potiahnutím nadol ju odpojte od ovládača.
Dva nákresy ovládača pre Xbox 360. Jeden zobrazuje výčnelok navrchu batérie a druhý zobrazuje batériu vybranú z ovládača.
  1. Vložte dve nové batérie veľkosti AA (LR6). Otočte ich tak, aby kladné (+) a záporné (–) póly boli umiestnené podľa schémy naspodku súpravy na batérie.
  2. Zasuňte súpravu batérií AA späť do ovládača a zatlačením ju zatvorte.

Dôležité: Batérie vyberte z bezdrôtového ovládača pred nastúpením na palubu lietadla alebo pred zabalením bezdrôtového ovládača do batožiny, ktorá sa bude pred letom kontrolovať. Po vložení batérií môže bezdrôtový ovládač vysielať vysokofrekvenčnú energiu rovnako ako mobilný telefón.

Bezpečné používanie jednorazových batérií

Nesprávne používanie batérií môže viesť k vytečeniu tekutiny, prehriatiu alebo výbuchu batérie. Tekutina vytečená z batérie je korozívna a môže byť toxická. Tekutina z batérie môže spôsobiť popáleniny pokožky a očí a v prípade prehltnutia je škodlivá. Ak chcete znížiť riziko poranenia, postupujte podľa týchto tipov:

  • Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
  • Batérie nezohrievajte, neotvárajte, neprepichujte, nedeformujte ani nevyhadzujte do ohňa.
  • Keď súprava batérií AA nie je pripojená k ovládaču, nenechávajte v nej batérie.
  • Nekombinujte nové a staré batérie ani batérie rôznych typov. Nekombinujte napríklad uhlíkovo-zinkové a alkalické batérie.
  • Batérie vyberte v prípade, ak sú opotrebované, prípadne ak ovládač alebo diaľkové ovládanie odkladáte na dlhší čas.
  • Ak batéria vytečie, vyberte všetky batérie. Dávajte pozor, aby vytečená tekutina neprišla do styku s vašou pokožkou ani oblečením. Ak tekutina z batérie príde do styku s pokožkou alebo oblečením, pokožku ihneď opláchnite vodou. Skôr než vložíte nové batérie, dôkladne utrite priestor na batérie vlhkou papierovou utierkou alebo postupujte podľa odporúčaní výrobcu batérie týkajúcich sa čistenia.
  • Batérie likvidujte v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie. Príslušné predpisy zahŕňajú tie, ktorými sa riadi obnova a recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Výmena batérií v bezdrôtovom ovládači pre Xbox 360, alebo iným problémom?