Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth s konzolou Xbox 360

Prehľad


Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth.

Pomocou bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth môžete viesť rozhovor s priateľmi v službe Xbox Live. Slúchadlá môžete používať na rozhovor v službe Xbox Live alebo po prepnutí na režim Bluetooth používať so zariadením podporujúcim pripojenie Bluetooth, napríklad s mobilným telefónom alebo počítačom.

 • Slúchadlá sa dodávajú s vhodným nabíjacím káblom micro USB, tromi koncovkami do uší rôznych veľkostí a vencom
 • Umožňujú až osem hodín rozhovoru
 • Umožňujú jednoduché prepínanie z režimu Xbox na režim Bluetooth, aby ste mohli prijímať hovory

Poznámky

Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth

Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth obsahuje tieto položky:

 • Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth
 • Nabíjací kábel mikro USB dlhý 0,9 metra
 • Jeden veniec a tri koncovky do uší
 • Sprievodca používateľa
Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth. Veniec bezdrôtových slúchadiel a tri koncovky do uší.

Systémové požiadavky

 • Konzola Xbox 360 (nevyžaduje sa na používanie so zariadeniami Bluetooth)
 • Aktualizovaný softvér služby Xbox Live – minimálna verzia panela 2.0.13599.0

Nastavenie a používanie

Krok č. 1: Inštalácia softvéru bezdrôtových slúchadiel

Softvérové ovládače bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 (s pripojením Bluetooth) najjednoduchšie inštalujete pripojením konzoly k službe Xbox Live. Ak je konzola už pripojená k službe Xbox Live, prejdite na krok č. 2.

Ak konzola nie je pripojená k službe Xbox Live, môžete najnovší softvér konzoly stiahnuť do počítača a potom nainštalovať v konzole Xbox 360. Ďalší postup, ako to urobiť, nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Krok č. 2: Nabíjanie slúchadiel

Obrázok znázorňuje nabíjací kábel bezdrôtových slúchadiel, ktorý sa pripája do konzoly Xbox 360 S. Obrázok znázorňuje nabíjací kábel bezdrôtových slúchadiel, ktorý sa pripája do konzoly Xbox 360 E.

Pred nastavením slúchadiel ich možno budete musieť nabiť. Postupujte takto:

 1. Zapojte nabíjací kábel dodaný so slúchadlami do portu USB na konzole. Na prednej strane konzoly za oválnymi dvierkami sa nachádzajú dva porty USB.
 2. Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do vstupu napájania na slúchadlách. Je to ten menší konektor.
 3. Zapnite konzolu.

  Počas nabíjania v režime Xbox blikajú indikátory na slúchadlách zeleným a počas nabíjania v režime Bluetooth blikajú modrým svetlom. Po nabití prestane indikátor blikať.

Poznámky

 • Počas pripojenia k nabíjaciemu káblu nie sú slúchadlá funkčné.
 • Slúchadlá sa môžu nabíjať v režime Bluetooth alebo Xbox.

Niektoré limitované vydania verzií slúchadiel sú k dispozícii s nabíjacím stojanom. Ak sú slúchadlá umiestnené v nabíjacom stojane a prebieha nabíjanie, indikátor na stojane bliká. Po ukončení nabíjania sa blikanie zastaví.

Krok č. 3: Pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole

Najjednoduchší spôsob, ako pripojiť slúchadlá ku konzole, vychádza z nabíjania slúchadiel, ktoré je uvedené v kroku 2. Ak ste postupovali podľa týchto pokynov, odpojte nabíjací kábel zo slúchadiel a prejdite k pokynom v kroku č. 4.

Ďalší spôsob je bezdrôtové pripojenie slúchadiel ku konzole:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Prepínač režimov na bezdrôtových slúchadlách posuňte do polohy Xbox (zelená).
Šípka znázorňuje, ktorým smerom je potrebné posunúť prepínač režimov na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Stlačte na dve sekundy tlačidlo napájania na slúchadlách. Indikátor zabliká na zeleno.
Šípka ukazuje na tlačidlo napájania na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Keď slúchadlá prehrajú úvodný zvuk, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo pripojenia na slúchadlách.
Šípka ukazuje na tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Do 20 sekúnd od stlačenia tlačidla pripojenia stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Prsty ukazujú na tlačidlo pripojenia na pôvodnej konzole Xbox 360 a konzolách Xbox 360 S a Xbox 360 E.

Po pripojení slúchadiel ku konzole indikátory trikrát zablikajú na zeleno. Odteraz sa slúchadlá automaticky pripoja ku konzole, kedykoľvek ich zapnete v režime Xbox.

Poznámka Ak sa slúchadlá nepripoja do 20 sekúnd, indikátory začnú znova blikať pomaly. Ak sa to stane, zopakujte kroky 4 a 5. Slúchadlám môže trvať až 10 sekúnd, kým sa pripoja ku konzole.

V prípade konzoly Xbox 360 S sa slúchadlám priradí pozícia na svetelnom prstenci okolo tlačidla napájania konzoly. Každému pripojenému ovládaču sa priradí jedna zo štyroch pozícií a slúchadlá možno priradiť ktorémukoľvek z týchto ovládačov.

Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 S. Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 E.

Poznámka V prípade konzoly Xbox 360 E môžete priradenie ovládača určiť podľa svetelného prstenca okolo tlačidla sprievodcu na samotnom ovládači.

Ak je ovládač priradený k pozícii 1, bezdrôtové slúchadlá sa priradia tiež do pozície č. 1. Ak sú do pozície č. 1 už priradené iné bezdrôtové slúchadlá, vaše slúchadlá sa priradia do pozície č. 2.

Ak chcete zmeniť pozíciu priradenú slúchadlám, stlačením tlačidla pripojenia alebo napájania na slúchadlách prejdite do požadovanej pozície. Ak napríklad chcete zmeniť priradenie slúchadiel z pozície č. 1 na pozíciu č. 3, dvakrát stlačte tlačidlo pripojenia alebo napájania.

Poznámka Na pomoc si pozrite video Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču v časti Videokurzy v dolnej časti tohto článku.

Poznámky

 • Naraz môžete ku konzole pripojiť maximálne štyri bezdrôtové slúchadlá.
 • Pred pripojením bezdrôtových slúchadiel skontrolujte, či je na svetelnom prstenci dostupná (zhasnutá) aspoň jedna pozícia.
 • Ak chcete pripojiť viacero ovládačov a bezdrôtových slúchadiel, najprv pripojte bezdrôtové slúchadlá a potom príslušný ovládač.
 • Bezdrôtovým slúchadlám nemožno priradiť ovládač, ktorý je pripojený ku káblovým slúchadlám. Ak chcete namiesto nich používať bezdrôtové slúchadlá, odpojte káblové slúchadlá a zopakujte postup na bezdrôtové pripojenie v kroku č. 3: Pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole.
 • Slúchadlá nepotrebujú ovládač, aby fungovali s konzolou.
 • Bezdrôtové slúchadlá môžete súčasne pripojiť len k jednej konzole. Môžete ich kedykoľvek pripojiť k novej konzole, spojenie s predchádzajúcou konzolou sa však preruší.

Krok č. 4: Nasadenie slúchadiel

Skôr ako začnete bezdrôtové slúchadlá používať, možno budete musieť vymeniť koncovky do uší za iné. So slúchadlami sa dodávajú tri koncovky rôznych veľkostí, aby ste si mohli vybrať tie, ktoré sú pre vás najpohodlnejšie.

Zasunutie koncovky do uší

 1. Dodanú koncovku do uší odstráňte jemným stiahnutím zo slúchadla.
 2. Vyberte požadovanú koncovku do uší, umiestnite ju nad strednou časťou slúchadla a opatrne zatláčajte, kým nezapadne na miesto. Pod okrajom koncovky do ucha je povrch reproduktora mierne zasunutý.

Nasadenie slúchadiel

 1. Slúchadlá zapnete stlačením tlačidla napájania na slúchadlách na 2 sekundy.
 2. Chyťte slúchadlá do jednej ruky tak, aby reproduktor smeroval k vám.
 3. Druhou rukou uchopte veniec a zasuňte ho na miesto v základni reproduktora. Veniec je obojstranný, takže slúchadlá môžete nosiť na ľavom alebo pravom uchu.
 4. Slúchadlá nasaďte a prispôsobte na príslušnom uchu tak, aby veniec obopínal ucho a koncovka do uší pohodlne spočívala v uchu. Ak nie sú slúchadlá pohodlné, zložte ich z ucha a skúste použiť inú koncovku do uší. Koncovka do uší je navrhnutá tak, aby sedela mimo zvukovodu.
 5. Keď vám slúchadlá pohodlne sedia, nastavte hlasitosť a začnite ich používať.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon mikrofónu, skontrolujte, či smeruje k ústam a je umiestnený podľa obrázka.

Obrázok osoby, ktorá používa bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth.

Používanie slúchadiel

Po dokončení nastavenia ste pripravení používať slúchadlá s konzolou. Postupujte takto:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo napájania na slúchadlách.

Dosah bezdrôtových slúchadiel je 9 metrov od konzoly. Predmety umiestnené medzi ovládačom a konzolou môžu tento dosah skrátiť.

Poznámky

 • Ak pri rozhovore počas hry alebo súkromnom rozhovore nepočujete druhú osobu, pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360.
 • Keď slúchadlá prestanete používať, vypnite ich stlačením a podržaním tlačidla napájania. Vypnutím konzoly sa slúchadlá nevypnú.
 • Ak chcete upraviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
 • Stláčaním tlačidla stlmenia môžete prepínať medzi zapnutím a vypnutím stíšenia. Slúchadlá môžete stíšiť iba v režime Xbox.
  Poznámka Videokurz znázorňujúci spôsob stíšenia slúchadiel nájdete v sekcii Videokurzy na konci tohto článku.
Šípka ukazuje na tlačidlo stíšenia na bezdrôtových slúchadlách.
 • Slúchadlá čistite pomocou suchej handričky. Čistiace roztoky môžu slúchadlá poškodiť.
 • Nedovoľte, aby sa slúchadlá namočili.

Súčasti bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth

Obrázok bezdrôtových slúchadiel s popisom tlačidiel a komponentov.
 1. Akcia/stíšenie
 2. Zvýšenie hlasitosti
 3. Zníženie hlasitosti
 4. Napájania
 5. Pripojenie
 6. Vstup napájania
 7. Prepínanie režimu Xbox (zelený indikátor)/Bluetooth (modrý indikátor)

Ak je k slúchadlám pripojený nabíjací kábel slúchadiel a batéria sa nenabíja, prvé dva indikátory na slúchadlách postupne blikajú (1, 1 a 2; 1, 1 a 2 atď.). Nechajte slúchadlá chvíľu pripojené, aby ste zistili, či sa batéria nabíja normálne. Ak indikátory na slúchadlách aj naďalej blikajú, obráťte sa na podporu pre konzoly Xbox (kontaktné informácie nájdete v časti Pomoc v spodnej časti tejto stránky).

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore slúchadlá prehrajú zvuk prichádzajúceho hovoru a indikátory na slúchadlách budú blikať na modro, až kým hovor neprijmete, neodmietnete alebo ho nebudete na telefóne ignorovať.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

 • Stlačte a pustite tlačidlo Akcia.
 • Ak sú slúchadlá v režime Xbox, po prepnutí na režim Bluetooth sa prichádzajúci hovor prijme automaticky (bez stlačenia tlačidla Akcia).
 • Ak sú slúchadlá vypnuté, po ich zapnutí sa automaticky prijme prichádzajúci hovor (bez stlačenia tlačidla Akcia).

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo Akcia.

Ukončenie hovoru: Stlačte a pustite tlačidlo Akcia. (Prepnutím na režim Xbox sa hovor neukončí.)

Šípka ukazuje na tlačidlo stíšenia na bezdrôtových slúchadlách.

Ak počas hovoru začne prichádzať druhý hovor: Stlačením tlačidla Akcia podržte prvý hovor a prijmite prichádzajúci hovor. (Túto funkciu musí podporovať zariadenie Bluetooth aj mobilný operátor.)

Počas podržania hovoru:

 • Stlačením a pustením tlačidla Akcia ukončite aktívny hovor.
 • Ak chcete hovory vymeniť, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo Akcia.

Uskutočnenie hovoru:

 1. Zapnite bezdrôtové slúchadlá.
 2. Ak sú slúchadlá pripojené k zariadeniu Bluetooth (a ešte neprebieha hovor), stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo Akcia.
 3. Pomocou hlasových príkazov pre zariadenie Bluetooth uskutočnite hovor. Informácie o hlasových príkazoch pre zariadenie Bluetooth nájdete v pokynoch na používanie zariadenia Bluetooth (napríklad v dokumentácii telefónu).

Poznámka Tlačidlo stíšenia na bezdrôtových slúchadlách funguje iba v režime Xbox. Ak však slúchadlá používate s mobilným telefónom, môžete používať funkciu stlmenia na telefóne.

Prepínanie prevádzkových režimov

Prevádzkový režim slúchadiel môžete kedykoľvek zmeniť. Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje hovory, môžete prepnúť z režimu Xbox na režim Bluetooth a prijímať prichádzajúce hovory pomocou slúchadiel (za predpokladu, že ste predtým nastavili zariadenie Bluetooth so slúchadlami). Ak prepnete z režimu Bluetooth späť na režim Xbox, slúchadlá použijú rovnaké nastavenia ako pri poslednom používaní režimu Xbox.

Indikátory nízkej úrovne nabitia batérie a životnosť batérie

Bezdrôtové slúchadlá sú vybavené dvoma indikátormi nízkej úrovne nabitia batérie:

 • Keď zostáva 30 minút prevádzky: Indikátory blikajú približne dvakrát za minútu, až kým nezostáva 5 minút prevádzky.
 • Keď zostáva 5 minút prevádzky: Indikátory blikajú nepretržite, kým sa slúchadlá nevypnú.

Riešenie problémov

Problémy s pripojením mobilných zariadení sa líšia v závislosti od ich výrobcu. Ak potrebujete pomôcť s riešením problémov mobilného zariadenia s pripojením Bluetooth, pozrite si príručku k produktu alebo navštívte webovú stránku výrobcu.

Ak potrebujete pomôcť s pripojením slúchadiel k zariadeniu Windows Phone, pozrite si článok Párovanie telefónu s príslušenstvom Bluetooth.

Ľudia vás nepočujú

Ak vás pri telefonovaní pomocou slúchadiel v režime Bluetooth ľudia nepočujú:

 • Vykonajte kroky nastavenia na pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.
 • Skontrolujte, či je prepínač režimov na slúchadlách v polohe Bluetooth.
 • Skontrolujte, či mikrofón smeruje dopredu.
 • Skontrolujte, či je v zariadení Bluetooth (napríklad v telefóne) zapnutý režim Bluetooth.

Informácie o vymazaní zoznamu zariadení Bluetooth zo slúchadiel

Slúchadlá ukladajú informácie o párovaní posledných ôsmich zariadení Bluetooth, ku ktorým boli pripojené. Ak chcete zoznam vymazať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapnite slúchadlá.
 2. Prepínač režimov posuňte do polohy Bluetooth (indikátor na slúchadlách bude blikať na modro).
 3. Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo Pripojiť.
 4. Najskôr budú indikátory blikať na modro v smere hodinových ručičiek a po 10 sekundách budú všetky blikať naraz. Slúchadlá tiež vydajú dva nízke tóny.
 5. Vypnite slúchadlá.
 6. Ak chcete znovu spárovať slúchadlá, pozrite si Krok č. 3: Pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole uvedený vyššie.

Ak sa pomocou informácií uvedených v tomto článku problém nevyrieši, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na podporu pre konzoly Xbox.

Videokurzy

Poznámka Nasledujúce videokurzy sú k dispozícii iba v angličtine.

Ako nastaviť bezdrôtové slúchadlá s pripojením Bluetooth.

Pozrite s video Ako nastaviť bezdrôtové slúchadlá s pripojením Bluetooth. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Používanie slúchadiel s inými zariadeniami Bluetooth

Pozrite si video Používanie slúchadiel s inými zariadeniami Bluetooth. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Vymazanie všetkých zariadení Bluetooth zo slúchadiel

Pozrite si video Vymazanie všetkých zariadení Bluetooth zo slúchadiel. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Stíšenie bezdrôtových slúchadiel v režime Xbox

Pozrite si video Stíšenie bezdrôtových slúchadiel v režime Xbox. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču

Pozrite si video Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth s konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?