Zdieľať túto stránku

Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth s konzolou Xbox 360

Prehľad


Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth.

Pomocou bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth môžete viesť rozhovor s priateľmi v službe Xbox Live. Slúchadlá môžete používať na rozhovor v službe Xbox Live alebo po prepnutí na režim Bluetooth používať so zariadením podporujúcim pripojenie Bluetooth, napríklad s mobilným telefónom alebo počítačom.

 • Slúchadlá sa dodávajú s vhodným nabíjacím káblom micro USB, troma koncovkami do uší rôznych veľkostí a vencom.
 • Umožňujú až osemhodinový rozhovor
 • Umožňujú jednoduché prepínanie z režimu Xbox na režim Bluetooth, aby ste mohli prijímať hovory.

Poznámka: Režim Bluetooth je určený len na používanie so zariadeniami Bluetooth. Zistite, ako pripojiť bezdrôtové slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

Poznámka: Vynikajúce videokurzy, ktoré zobrazujú nastavenie bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth, používanie slúchadiel s inými zariadeniami Bluetooth a vymazanie všetkých zariadení Bluetooth zo slúchadiel nájdete v časti Videokurzy na konci tohto článku.

Poznámka: Informácie o záruke na príslušenstvo konzoly Xbox vrátane bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth nájdete v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu.

Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth

Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth obsahuje tieto položky:

 • Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth
 • Nabíjací kábel USB dlhý 0,9 metra
 • Jeden veniec a tri koncovky do uší
 • Používateľskú príručku
Súprava bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s pripojením Bluetooth. Veniec káblových slúchadiel a tri koncovky do uší.

Systémové požiadavky

 • Konzola Xbox 360 (nevyžaduje sa na používanie so zariadeniami Bluetooth)
 • Aktualizovaný softvér služby Xbox Live – minimálna verzia panela 2.0.13599.0

Nastavenie a používanie

Krok č. 1: Inštalácia softvéru bezdrôtových slúchadiel

Softvérové ovládače bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 (s pripojením Bluetooth) najjednoduchšie nainštalujete pripojením konzoly k službe Xbox Live. Ak už je konzola pripojená k službe Xbox Live, prejdite na krok č. 2.

Ak konzola Xbox 360 nie je pripojená k službe Xbox Live, môžete najnovší softvér konzoly prevziať do počítača a potom nainštalovať v konzole. Ďalší postup, ako to urobiť, nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Krok č. 2: Nabíjanie slúchadiel

Obrázok znázorňuje nabíjací kábel bezdrôtových slúchadiel, ktorý sa pripája do konzoly Xbox 360 S. Obrázok znázorňuje nabíjací kábel bezdrôtových slúchadiel, ktorý sa pripája do konzoly Xbox 360 E.

Pred nastavením slúchadiel ich možno budete musieť nabiť. Postupujte takto:

 1. Zapojte nabíjací kábel dodaný so slúchadlami do portu USB na konzole. Na prednej strane konzoly za oválnymi dvierkami sa nachádzajú dva porty USB.
 2. Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do vstupu napájania na slúchadlách. Je to ten menší konektor.
 3. Zapnite konzolu.

  Počas nabíjania v režime Xbox blikajú indikátory na slúchadlách nazeleno a počas nabíjania v režime Bluetooth blikajú namodro. Po nabití prestane indikátor blikať.

Poznámky

 • Počas pripojenia k nabíjaciemu káblu nie sú slúchadlá funkčné.
 • Slúchadlá sa môžu nabíjať v režime Bluetooth alebo Xbox.

Niektoré limitované vydania verzií slúchadiel sú k dispozícii s nabíjacím stojanom. Ak sú slúchadlá umiestnené v nabíjacom stojane a prebieha nabíjanie, indikátor bliká. Po ukončení nabíjania sa blikanie zastaví.

Krok č. 3: Pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole

Najjednoduchším spôsobom pripojenia slúchadiel ku konzole je postup popísaný v kroku č. 2. Ak ste vykonali krok č. 2, odpojte nabíjací kábel zo slúchadiel a prejdite na krok č. 4.

Ďalším spôsobom je bezdrôtové pripojenie slúchadiel ku konzole:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Prepínač režimov na bezdrôtových slúchadlách posuňte do polohy Xbox (zelená).
Šípka znázorňuje, ktorým smerom je potrebné posunúť prepínač režimov na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Stlačte na dve sekundy tlačidlo napájania na slúchadlách. Indikátor zabliká na zeleno.
Šípka ukazuje na tlačidlo napájania na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Keď slúchadlá prehrajú úvodný zvuk, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo pripojenia na slúchadlách.
Šípka ukazuje na tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách.
 1. Do 20 sekúnd od stlačenia tlačidla pripojenia stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Prsty ukazujú na tlačidlo pripojenia na pôvodnej konzole Xbox 360 a konzolách Xbox 360 S a Xbox 360 E.

Po pripojení slúchadiel ku konzole indikátory trikrát zablikajú na zeleno. Odteraz sa slúchadlá automaticky pripoja ku konzole, kedykoľvek ich zapnete v režime Xbox.

Poznámka: Ak sa slúchadlá nepripoja do 20 sekúnd, indikátory začnú znova blikať pomaly. V takom prípade zopakujte kroky č. 4 a 5. Pripojenie slúchadiel ku konzole môže trvať až 10 sekúnd.

V prípade konzoly Xbox 360 S sa slúchadlám priradí pozícia na svetelnom prstenci okolo tlačidla napájania konzoly. Každému pripojenému ovládaču sa priradí jedna zo štyroch pozícií a slúchadlá možno priradiť ktorémukoľvek z týchto ovládačov.

Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 S. Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 E.

Poznámka: V prípade konzoly Xbox 360 E môžete priradenie ovládača určiť podľa svetelného prstenca okolo tlačidla sprievodcu na samotnom ovládači.

Ak je ovládač priradený k pozícii č. 1, bezdrôtové slúchadlá sa takisto priradia k pozícii č. 1. Ak sú k pozícii č. 1 už priradené iné bezdrôtové slúchadlá, vaše slúchadlá sa priradia k pozícii č. 2.

Ak chcete zmeniť pozíciu priradenú slúchadlám, stlačením tlačidla pripojenia alebo napájania na slúchadlách prejdite na požadovanú pozíciu. Ak napríklad chcete zmeniť priradenie slúchadiel z pozície č. 1 na pozíciu č. 3, dvakrát stlačte tlačidlo pripojenia alebo napájania.

Poznámka: Videokurz „Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču“ zobrazuje spôsob priradenia bezdrôtových slúchadiel k ďalšiemu ovládaču. Nájdete ho v časti Videokurzy na konci tohto článku.

Poznámky

 • Naraz môžete ku konzole pripojiť maximálne štyri bezdrôtové slúchadlá.
 • Pred pripojením bezdrôtových slúchadiel skontrolujte, či je na svetelnom prstenci dostupná (zhasnutá) aspoň jedna pozícia.
 • Ak chcete pripojiť viacero ovládačov a bezdrôtových slúchadiel, najprv pripojte bezdrôtové slúchadlá a potom príslušný ovládač.
 • Káblové slúchadlá majú prednosť pred bezdrôtovými slúchadlami. Bezdrôtovým slúchadlám nemožno priradiť ovládač, ktorý je pripojený ku káblovým slúchadlám. Ak chcete namiesto nich používať bezdrôtové slúchadlá, odpojte káblové slúchadlá a zopakujte postup na bezdrôtové pripojenie v kroku č. 3: Pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole.
 • Slúchadlá nepotrebujú ovládač, aby fungovali s konzolou.
 • Slúchadlá môžu byť naraz bezdrôtovo pripojené iba k jednej konzole. Môžete ich kedykoľvek pripojiť k novej konzole, spojenie s predchádzajúcou konzolou sa však preruší.

Krok č. 4: Nasadenie slúchadiel

Skôr ako začnete bezdrôtové slúchadlá používať, možno budete musieť vymeniť koncovky do uší za iné. So slúchadlami sa dodávajú tri koncovky rôznych veľkostí, aby ste si mohli vybrať tie, ktoré sú pre vás najpohodlnejšie.

Zasunutie koncovky do ucha

 1. Dodanú koncovku do uší odstráňte jemným stiahnutím zo slúchadla.
 2. Vyberte požadovanú koncovku do uší, umiestnite ju na strednú časť reproduktora a opatrne zatláčajte, kým nezapadne na miesto. Pod okrajom koncovky do ucha je povrch reproduktora mierne preliačený.

Nasadenie slúchadiel

 1. Slúchadlá zapnete stlačením tlačidla napájania na slúchadlách na 2 sekundy.
 2. Chyťte slúchadlo do jednej ruky tak, aby reproduktor smeroval k vám.
 3. Druhou rukou uchopte veniec a zasuňte ho na miesto v základni reproduktora. Veniec je obojstranný, takže slúchadlo môžete nosiť na ľavom alebo pravom uchu.
 4. Slúchadlo priliehavo nasaďte na príslušné ucho tak, aby veniec obopínal ucho a koncovka do ucha pohodlne spočívala na uchu. Ak slúchadlo nie je pohodlné, zložte ho z ucha a skúste použiť inú koncovku do ucha. Koncovka nie je určená na vkladanie do zvukovodu, má spočívať na uchu z vonkajšej strany zvukovodu.
 5. Keď vám slúchadlá pohodlne sedia, nastavte hlasitosť a začnite ich používať.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon mikrofónu, skontrolujte, či smeruje k ústam a je umiestnený podľa obrázka.

Nákres osoby nosiacej bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth.

Používanie slúchadiel

Po nastavení ste pripravení používať slúchadlá s konzolou. Postupujte takto:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo napájania na slúchadlách.

Dosah bezdrôtových slúchadiel je deväť metrov od konzoly. Predmety umiestnené medzi ovládačom a konzolou môžu tento dosah skrátiť.

Poznámka: Ak pri rozhovore počas hry alebo súkromnom rozhovore nepočujete druhú osobu, pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360.

Poznámky:

 • Keď slúchadlá prestanete používať, vypnite ich stlačením a podržaním tlačidla napájania. Vypnutím konzoly sa slúchadlá nevypnú.
 • Ak chcete upraviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
 • Stláčaním tlačidla stlmenia môžete prepínať medzi zapnutím a vypnutím stlmenia. Slúchadlá môžete stlmiť iba v režime Xbox.
  Poznámka: Videokurz, ktorý zobrazuje spôsob stlmenia slúchadiel, nájdete v časti Videokurzy na konci tohto článku.
Šípka ukazuje na tlačidlo stíšenia na bezdrôtových slúchadlách.
 • Slúchadlá čistite pomocou suchej handričky. Čistiace roztoky môžu slúchadlá poškodiť.
 • Nedovoľte, aby sa slúchadlá namočili.

Súčasti bezdrôtových slúchadiel s pripojením Bluetooth

Nákres bezdrôtových slúchadiel s popisom tlačidiel a komponentov.
 1. Tlačidlo akcie/stlmenia
 2. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
 3. Tlačidlo zníženia hlasitosti
 4. Tlačidlo napájania
 5. Pripojenie
 6. Vstup napájania
 7. Tlačidlo prepínania režimu Xbox (zelený indikátor)/Bluetooth (modrý indikátor)

Ak je k slúchadlám pripojený nabíjací kábel slúchadiel a batéria sa nenabíja, prvé dva indikátory na slúchadlách postupne blikajú (1, 1 a 2; 1, 1 a 2 atď.). Nechajte slúchadlá chvíľu pripojené, aby ste zistili, či sa batéria nabíja normálne. Ak indikátory na slúchadlách aj naďalej blikajú, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox (kontaktné informácie nájdete v časti pomoci v spodnej časti tejto stránky).

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore slúchadlá prehrajú zvuk prichádzajúceho hovoru a indikátory na slúchadlách budú blikať na modro, až kým hovor neprijmete, neodmietnete alebo nebudete ignorovať.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

 • Stlačte a pustite tlačidlo akcie.
 • Ak sú slúchadlá v režime Xbox, po prepnutí na režim Bluetooth sa prichádzajúci hovor prijme automaticky (bez stlačenia tlačidla akcie).
 • Ak sú slúchadlá vypnuté, po ich zapnutí sa automaticky prijme prichádzajúci hovor (bez stlačenia tlačidla akcie).

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo akcie.

Ukončenie hovoru: Stlačte a pustite tlačidlo akcie. (Prepnutím na režim Xbox sa hovor neukončí.)

Šípka ukazuje na tlačidlo stíšenia na bezdrôtových slúchadlách.

Ak počas hovoru začne prichádzať druhý hovor: Stlačením tlačidla akcie podržte prvý hovor a prijmite prichádzajúci hovor. (Túto funkciu musí podporovať zariadenie Bluetooth aj mobilný operátor.)

Počas podržania hovoru:

 • Stlačením a pustením tlačidla akcie ukončite aktívny hovor.
 • Ak chcete hovory vymeniť, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo akcie.

Uskutočnenie hovoru:

 1. Zapnite bezdrôtové slúchadlá.
 2. Ak sú slúchadlá pripojené k zariadeniu Bluetooth (a ešte neprebieha hovor), stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo akcie.
 3. Pomocou hlasových príkazov pre zariadenie Bluetooth uskutočnite hovor. Informácie o hlasových príkazoch pre zariadenie Bluetooth nájdete v pokynoch na používanie zariadenia Bluetooth (napríklad v dokumentácii telefónu).

Poznámka: Tlačidlo stlmenia na bezdrôtových slúchadlách funguje iba v režime Xbox. Ak však slúchadlá používate s mobilným telefónom, môžete používať funkciu stlmenia na telefóne.

Prepínanie prevádzkových režimov

Prevádzkový režim slúchadiel môžete kedykoľvek zmeniť. Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje hovory, môžete prepnúť z režimu Xbox na režim Bluetooth a prijímať prichádzajúce hovory pomocou slúchadiel (za predpokladu, že ste predtým nastavili zariadenie Bluetooth a slúchadlá). Ak prepnete z režimu Bluetooth späť na režim Xbox, slúchadlá použijú rovnaké nastavenia ako pri poslednom používaní režimu Xbox.

Indikátory nízkej úrovne nabitia batérie a životnosť batérie

Bezdrôtové slúchadlá sú vybavené dvoma indikátormi nízkej úrovne nabitia batérie:

 • Keď zostáva 30 minút prevádzky: Indikátory blikajú približne dvakrát za minútu, až kým nezostáva 5 minút prevádzky.
 • Keď zostáva 5 minút prevádzky: Indikátory blikajú nepretržite, kým sa slúchadlá nevypnú.

Riešenie problémov

Problémy s pripojením mobilných zariadení sa líšia v závislosti od ich výrobcu. Ak potrebujete pomôcť s riešením problémov s pripojením Bluetooth mobilného zariadenia, pozrite si príručku k produktu alebo navštívte webovú stránku výrobcu.

Ak potrebujete pomôcť s pripojením slúchadiel k zariadeniu Windows Phone, pozrite si článok Párovanie telefónu s príslušenstvom Bluetooth.

Ľudia vás nepočujú

Ak vás pri telefonovaní pomocou slúchadiel v režime Bluetooth ľudia nepočujú:

 • Vykonajte kroky nastavenia na pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.
 • Skontrolujte, či je prepínač režimov na slúchadlách v polohe Bluetooth.
 • Skontrolujte, či mikrofón smeruje dopredu.
 • Skontrolujte, či je v zariadení Bluetooth (napríklad v telefóne) zapnutý režim Bluetooth.

Informácie o vymazaní zoznamu zariadení Bluetooth zo slúchadiel

Slúchadlá ukladajú informácie o párovaní posledných ôsmich zariadení Bluetooth, ku ktorým boli pripojené. Ak chcete zoznam vymazať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapnite slúchadlá.
 2. Prepínač režimov posuňte do polohy Bluetooth (indikátor na slúchadlách bude blikať na modro).
 3. Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia.
 4. Najskôr budú indikátory blikať na modro v smere hodinových ručičiek a po 10 sekundách budú všetky blikať naraz. Slúchadlá tiež vydajú dva nízke tóny.
 5. Vypnite slúchadlá.
 6. Ak chcete znovu spárovať slúchadlá, pozrite si Krok č. 3: pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole uvedený vyššie.

Ak sa pomocou informácií uvedených v tomto článku problém nevyrieši, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Videokurzy

Poznámka: Nasledujúce videokurzy sú k dispozícii iba v angličtine.

Ako nastaviť bezdrôtové slúchadlá s pripojením Bluetooth.

Pozrite s video Ako nastaviť bezdrôtové slúchadlá s pripojením Bluetooth. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Používanie slúchadiel s inými zariadeniami Bluetooth

Pozrite si video Používanie slúchadiel s inými zariadeniami Bluetooth. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Vymazanie všetkých zariadení Bluetooth zo slúchadiel

Pozrite si video Vymazanie všetkých zariadení Bluetooth zo slúchadiel. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Stlmenie bezdrôtových slúchadiel v režime Xbox

Pozrite si video Stlmenie bezdrôtových slúchadiel v režime Xbox. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču

Pozrite si video Priradenie bezdrôtových slúchadiel k inému ovládaču. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth s konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku