Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Xbox 360

Prehľad

Tento článok popisuje nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 pripojených ku konzole Xbox 360.

Poznámka: Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 sú určené výhradne na používanie so systémom Xbox 360 video game and entertainment system. Bezdrôtové slúchadlá môžete používať s pôvodnou konzolou Xbox 360 alebo konzolou Xbox 360 S.

Na tejto stránke

Informácie o bezdrôtových slúchadlách Xbox 360

Nákres bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 s popisom tlačidiel a komponentov.

Pomocou bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 môžete viesť rozhovor s priateľmi v službe Xbox Live.

Služba Xbox Live ponúka rôzne spôsoby rozhovoru:

 • súkromný rozhovor s priateľmi,
 • rozhovor počas hier viacerých hráčov,
 • rozhovor s každým účastníkom Xbox Live párty,
 • Rozhovor s videom (ak potrebujete pomôcť s videorozhovorom, pozrite si článok Videokomunikácia v konzole Xbox 360).

Nabíjanie a pripojenie bezdrôtových slúchadiel

Krok č. 1: nabíjanie slúchadiel

Poznámka: Pred prvým použitím nechajte bezdrôtové slúchadlá celú noc nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjacieho kábla USB

Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením nabíjacím káblom.
 1. Jeden koniec nabíjacieho kábla slúchadiel zapojte do bezdrôtových slúchadiel.
 2. Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do portu USB na konzole Xbox 360. Na prednej strane konzoly za oválnymi dvierkami sa nachádzajú dva porty USB.
 3. Zapnutím konzoly spustite nabíjanie slúchadiel.

Nabíjanie pomocou sieťového napájacieho adaptéra

 1. Zapojte sieťový napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
 2. Druhý koniec pripojte k bezdrôtovým slúchadlám.

Poznámka: Ak sú slúchadlá bezdrôtovo pripojené ku konzole, zapojením do sieťového napájacieho adaptéra ich od konzoly odpojíte.

Počas nabíjania batérie postupne blikajú indikátory na bezdrôtových slúchadlách a potom zhasnú. Keď sú bezdrôtové slúchadlá úplne nabité, všetky štyri indikátory blikajú naraz.

Poznámky:

 • Pred prvým použitím by ste mali bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 nabíjať celú noc, aby sa zabezpečilo úplné nabitie batérie. Štyri indikátory nemusia začať svietiť okamžite.
 • Ak sú bezdrôtové slúchadlá bezdrôtovo pripojené ku konzole Xbox 360, zapojením do sieťového napájacieho adaptéra ich od konzoly odpojíte.
 • Bezdrôtové slúchadlá nefungujú po zapojení do sieťového napájacieho adaptéra.
 • Ak bezdrôtové slúchadlá nepoužívate dlhší čas, štyri indikátory na slúchadlách nemusia začať svietiť okamžite.
 • Počas nabíjania sa môžu bezdrôtové slúchadlá zahriať.

Ak je úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka, slúchadlá pípajú:

 • Dve pípnutia znamenajú, že výdrž batérie je 30 minút.
 • Tri pípnutia znamenajú, že výdrž batérie je 5 minút.

Krok č. 2: pripojenie bezdrôtových slúchadiel ku konzole

 1. Zapnite konzolu aj bezdrôtové slúchadlá.
Šípka ukazuje na tlačidlo napájania na bezdrôtových slúchadlách Xbox 360.
 1. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Prsty ukazujú na tlačidlo pripojenia na pôvodnej konzole Xbox 360 a konzolách Xbox 360 S a Xbox 360 E.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo pripojenia na zadnej strane bezdrôtových slúchadiel.
Prst ukazuje na tlačidlo pripojenia na zadnej strane bezdrôtových slúchadiel.

Slúchadlá sa pripoja ku konzole a ovládaču.

V prípade konzoly Xbox 360 S sa jednotlivé pripojené ovládače priradia k jednej zo štyroch pozícií na svetelnom prstenci. V prípade konzoly Xbox 360 E môžete pozíciu ovládača určiť podľa svetelného prstenca okolo tlačidla sprievodcu  na ovládači. Ku každému ovládaču možno priradiť slúchadlá. Na obidvoch obrázkoch sú ovládač a bezdrôtové slúchadlá pripojené ako hráč č. 1 (1. pozícia).

Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 S. Ovládač pre Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá pred konzolou Xbox 360 E.

Dosah bezdrôtových slúchadiel Xbox 360 je deväť metrov od konzoly.

Používanie bezdrôtových slúchadiel

Zapnutie alebo vypnutie: Stlačte tlačidlo napájania na slúchadlách.

Šípka ukazuje na tlačidlo napájania na bezdrôtových slúchadlách Xbox 360.

Automatické vypnutie:

 • Ak sa bezdrôtové slúchadlá dve minúty nepoužívajú, vypnú sa.
 • Ak vypnete konzolu, vypnú sa aj bezdrôtové slúchadlá.

Ovládacie prvky stlmenia a hlasitosti sa nachádzajú na prednej strane slúchadiel.

Stlmenie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
Úprava hlasitosti: Stlačte tlačidlo + alebo .

Upozornenie: Dlhodobé vystavenie vysokej hlasitosti môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu.

Pripojenie slúchadiel k inému ovládaču

Prst ukazuje na tlačidlo pripojenia na zadnej strane bezdrôtových slúchadiel.

Ak je ku konzole pripojených viacero ovládačov, možno budete chcieť zmeniť ovládač, ku ktorému sú pripojené bezdrôtové slúchadlá. V takom prípade stačí stláčať tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách, kým sa indikátor nebude zhodovať s rozsvietenou časťou tlačidla sprievodcu  na ovládači.

Tipy na hru pre viacerých hráčov

 • Naraz môžete ku konzole pripojiť maximálne štyri bezdrôtové slúchadlá.
 • Ak chcete pripojiť viacero ovládačov a bezdrôtových slúchadiel, najprv pripojte bezdrôtové slúchadlá a potom príslušný ovládač.
 • Káblové slúchadlá majú prednosť pred bezdrôtovými slúchadlami.
 • Bezdrôtovým slúchadlám nemožno priradiť ovládač, ktorý je pripojený ku káblovým slúchadlám.
 • Ak chcete namiesto nich používať bezdrôtové slúchadlá, odpojte káblové slúchadlá a zopakujte postup na bezdrôtové pripojenie.

Riešenie problémov

Nižšie sú uvedené bežné problémy a ich riešenia.

Slúchadlá sa nenabíjajú alebo sa nezapnú.

Vyskúšajte tento postup:

 1. Slúchadlá úplne nabite.
  • Počas nabíjania opakovane blikajú indikátory na mikrofóne v postupnosti 1-2-3-4. Keď sú slúchadlá úplne nabité, všetky štyri indikátory blikajú naraz.
  • Slúchadlá nabíjajte celú noc alebo aspoň šesť hodín, aby sa zabezpečilo úplné nabitie batérie.
  • Ak batériu nabíjate pomocou napájacieho adaptéra, skúste použiť iný sieťový napájací adaptér alebo elektrickú zásuvku, než momentálne používate.
  • Ak batériu nabíjate pomocou kábla USB, skúste použiť iný než momentálne používaný port USB alebo kábel USB.
 2. Skontrolujte, či majú slúchadlá izbovú teplotu. Ak sa pokúsite nabiť slúchadlá, ktoré sú príliš horúce alebo studené, prvé dva indikátory na mikrofóne budú opakovane blikať v postupnosti 1-1-2.
  1. Odpojte bezdrôtové slúchadlá od sieťového napájacieho adaptéra alebo kábla USB, aby sa nabíjanie zastavilo.
  2. Počkajte, kým sa neobnoví izbová teplota bezdrôtových slúchadiel, a potom ich zapojte do sieťového napájacieho adaptéra alebo kábla USB. Sledujte, či sa začnú nabíjať.
Vzniká nežiaduci šum alebo skreslenie.

Znížte hlasitosť televízora a slúchadiel.

Nefunguje hlasový rozhovor.

Vyskúšajte tento postup:

 • Vypnite funkciu stlmenia. Nakrátko stlačte tlačidlo napájania. Dve pípnutia potvrdia zmenu nastavenia stlmenia.
 • Overte nastavenie komunikácie. Pozrite si článok Rozhovor v službe Xbox Live na konzole Xbox 360.
 • Opätovne pripojte slúchadlá.

Nepočujete inú osobu alebo s ňou nemôžete komunikovať počas hry online alebo párty.

Pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360.

Bezdrôtové slúchadlá sa často odpájajú a fungujú len v blízkosti konzoly.

Vyskúšajte tento postup:

 • Aktualizujte softvér konzoly.
 • Posuňte sa bližšie ku konzole.
 • Slúchadlá úplne nabite.
 • Konzolu ani slúchadlá neumiestňujte do blízkosti veľkých kovových predmetov.
 • Odstráňte zbytočné predmety nachádzajúce sa okolo konzoly.
 • Nasmerujte konzolu tak, aby jej predná strana bola otočená k bezdrôtovým slúchadlám.
 • Z oblasti odstráňte bezdrôtové zariadenia pracujúce na frekvencii 2,4 GHz, aby ste zistili, či nespôsobujú rušenie.
 • Opätovne pripojte slúchadlá.
Slúchadlá sa nedokážu pripojiť ku konkrétnemu ovládaču

Vyskúšajte tento postup:

 1. Odpojte od konzoly akékoľvek káblové slúchadlá.
 2. Na bezdrôtových slúchadlách stlačte tlačidlo pripojenia. Indikátory na bezdrôtových slúchadlách a ovládači sa po pripojení rozsvietia. Ak pripojíte slúchadlá k nesprávnej pozícii na ovládači, opätovným stlačením tlačidla pripojenia ich prepnete na ďalšiu dostupnú pozíciu.

Ak sa slúchadlá napriek tomu nepripoja, vyskúšajte tento postup:

 1. Odpojte od konzoly všetko ostatné príslušenstvo.
 2. Vypnite všetky bezdrôtové ovládače:
  1. Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo sprievodcu  na ovládači.
  2. Potvrďte, že chcete vypnúť len ovládač.
 3. Stlačte tlačidlo napájania na bezdrôtových slúchadlách.
 4. Stlačte tlačidlo pripojenia na konzole.
 5. Stlačte tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách. Indikátory okolo tlačidla napájania na konzole sa roztočia a raz bliknú. Pozícia, ktorá nezhasne, označuje pozíciu bezdrôtových slúchadiel.
 6. Ak chcete otestovať, či sa bezdrôtové slúchadlá pripoja k iným pozíciám, znova stlačte tlačidlo pripojenia. Bezdrôtové slúchadlá sa pripoja k nasledujúcej pozícii.

Ak sa bezdrôtové slúchadlá nedokážu pripojiť ku konzole, môžu byť chybné. Náhradné slúchadlá si môžete objednať na stránke Podpora zariadení (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Môže sa vyžadovať registrácia produktu.

Testovanie ovládačov

Ak sa bezdrôtové slúchadlá dokážu pripojiť ku konzole, keď k nej nie sú pripojené žiadne ovládače, problém je v niektorom z ovládačov. Ak chcete zistiť, ktorý ovládač spôsobuje problém, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ak používate bezdrôtový ovládač, stlačením tlačidla sprievodcu  ho zapnite. Ak používate káblový ovládač, pripojte ho k prvej pozícii na konzole.

  Poznámka: Ak používate káblový ovládač, pripojte ho k prvej pozícii na konzole.

 2. Stlačte tlačidlo pripojenia na ovládači.
 3. Stláčajte tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách, kým sa rozsvietená časť na tlačidle sprievodcu  na ovládači nebude zhodovať s rozsvieteným číslom na bezdrôtových slúchadlách. Ak ste to úspešne vykonali, prejdite na ďalší krok. Ak nie, ovládač môže byť chybný. Vyskúšajte iný ovládač.
 4. Pripojte druhý ovládač k druhej pozícii na konzole. Prvý ovládač nechajte pripojený k prvej pozícii na konzole.
 5. Stláčajte tlačidlo pripojenia na bezdrôtových slúchadlách, kým sa rozsvietené číslo na bezdrôtových slúchadlách nebude zhodovať s rozsvietenou pozíciou na tlačidle sprievodcu druhého ovládača.

Ak je tento postup úspešný, zopakujte tieto kroky pre každý ďalší ovládač. Pripojiť môžete maximálne štyri ovládače.

Ak zistíte, že ovládač je chybný, môžete si náhradný ovládač objednať na stránke Podpora zariadení (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Môže sa vyžadovať registrácia produktu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Xbox 360, alebo iným problémom?