Zdieľať túto stránku

Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so zariadením Bluetooth

Prehľad

Nákres bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360

Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 s pripojením Bluetooth môžete pripojiť k zariadeniam podporujúcim pripojenie Bluetooth, napríklad k mobilným telefónom a počítačom. Slúchadlá:

 • pri jednom nabití umožňujú až osemhodinový rozhovor,
 • jednoducho sa prepnú z režimu Xbox na režim Bluetooth, aby ste mohli prijímať hovory.

Poznámka: Režim Bluetooth je určený len na používanie so zariadeniami Bluetooth. Konzola Xbox 360 nepodporuje technológiu Bluetooth.

Režim Bluetooth

Nastavenie slúchadiel v režime Bluetooth

Skôr než budete môcť bezdrôtové slúchadlá používať so zariadením Bluetooth, musíte ich bezdrôtovo pripojiť k zariadeniu Bluetooth (tento postup sa nazýva aj párovanie).

Pripojenie bezdrôtových slúchadiel k zariadeniu Bluetooth:

 1. Skontrolujte, či nabíjací kábel nie je pripojený k slúchadlám.
 2. Stlačte na dve sekundy tlačidlo napájania na slúchadlách.
 3. Zapnite zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pripojiť k slúchadlám.
 4. Prepínač režimov na slúchadlách posuňte do polohy Bluetooth. Po prepnutí slúchadiel na režim Bluetooth začne indikátor na slúchadlách svietiť na modro.
Nákres bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so šípkou znázorňujúcou ako nastaviť prepínač režimov na zapnutie režimu Bluetooth
 1. Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo pripojenia na slúchadlách. Keď sú slúchadlá v režime zisťovania pripojenia Bluetooth, indikátory blikajú na modro v smere hodinových ručičiek.
Nákres bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so zvýrazneným tlačidlom pripojenia
 1. Postupujte podľa pokynov na párovanie dodaných so zariadením podporujúcim pripojenie Bluetooth. Ak na spárovanie s bezdrôtovými slúchadlami vyžaduje zariadenie bezpečnostný kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).

Po úspešnom pripojení slúchadiel indikátory trikrát zablikajú na modro.

Ak chcete slúchadlá spárovať s iným zariadením podporujúcim pripojenie Bluetooth, zopakujte kroky č. 1 až 4. Slúchadlá môžete spárovať až s ôsmimi zariadeniami podporujúcimi pripojenie Bluetooth.

Po zapnutí slúchadiel v režime Bluetooth alebo prepnutí z režimu Xbox na režim Bluetooth sa slúchadlá automaticky pokúsia o pripojenie k poslednému zariadeniu Bluetooth, ku ktorému boli pripojené. Slúchadlá podporujú technológiu Bluetooth Multipoint. To znamená, že slúchadlá sa dokážu súčasne pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth.

Používanie bezdrôtových slúchadiel v režime Bluetooth

Po nastavení ste pripravení používať slúchadlá so zariadením Bluetooth. Ak máte zariadenie Bluetooth podporujúce telefonické hovory, môžete pomocou tlačidla akcie na bezdrôtových slúchadlách uskutočňovať, prijímať alebo odmietať hovory.

Nákres prednej a zadnej časti bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 s hlavnými prvkami očíslovanými číslami od 1 do 7, ktoré zodpovedajú opisu vedľa grafiky
 1. Stlmenie/akcia (stlmenie v režime Xbox a akcia v režime Bluetooth)
 2. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
 3. Tlačidlo zníženia hlasitosti
 4. Tlačidlo napájania
 5. Pripojenie
 6. Vstup napájania
 7. Tlačidlo prepínania režimu Xbox (zelený indikátor)/Bluetooth (modrý indikátor)
Prijatie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore slúchadlá prehrajú zvuk prichádzajúceho hovoru a indikátory na slúchadlách budú blikať na modro, kým hovor neprijmete, neodmietnete alebo nebudete ignorovať.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

 • Stlačte a pustite tlačidlo akcie.
 • Ak sú slúchadlá v režime Xbox, po prepnutí na režim Bluetooth sa prichádzajúci hovor prijme automaticky (bez stlačenia tlačidla akcie).
 • Ak sú slúchadlá vypnuté, po ich zapnutí sa automaticky prijme prichádzajúci hovor (bez stlačenia tlačidla akcie).

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo akcie.

Ukončenie hovoru: Stlačte a pustite tlačidlo akcie. Prepnutím na režim Xbox sa hovor neukončí.

Nákres bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so zvýrazneným tlačidlom akcie

Ak počas hovoru začne prichádzať druhý hovor: Stlačením tlačidla akcie podržte prvý hovor a prijmite prichádzajúci hovor. Túto funkciu musí podporovať zariadenie Bluetooth aj mobilný operátor.

Počas podržania hovoru:

 1. Stlačením a pustením tlačidla akcie ukončite aktívny hovor.
 2. Ak chcete hovory vymeniť, stlačte tlačidlo akcie a podržte ho dve sekundy.

Uskutočnenie hovoru:

 1. Zapnite bezdrôtové slúchadlá.
 2. Ak sú slúchadlá pripojené k zariadeniu Bluetooth (a ešte neprebieha hovor), stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo akcie.
 3. Teraz môžete uskutočniť hovor pomocou hlasových príkazov pre zariadenie Bluetooth. Informácie o používaní hlasových príkazov pre zariadenie Bluetooth nájdete v pokynoch na používanie zariadenia Bluetooth (napríklad v dokumentácii telefónu).

Poznámka: Tlačidlo stlmenia na bezdrôtových slúchadlách funguje iba v režime Xbox. Ak však slúchadlá používate s mobilným telefónom, môžete používať funkciu stlmenia na telefóne.

Prepínanie prevádzkových režimov
Prevádzkový režim slúchadiel môžete kedykoľvek zmeniť. Ak máte zariadenie Bluetooth podporujúce hovory, môžete prepnúť z režimu Xbox na režim Bluetooth a prijímať prichádzajúce hovory pomocou slúchadiel (za predpokladu, že ste predtým nastavili zariadenie Bluetooth a slúchadlá). Ak prepnete z režimu Bluetooth späť na režim Xbox, slúchadlá použijú rovnaké nastavenia ako pri poslednom používaní režimu Xbox.

Riešenie problémov

Možnosti pripojenia mobilných zariadení sa líšia v závislosti od ich výrobcu. Ak potrebujete pomôcť s riešením problémov s pripojením Bluetooth mobilného zariadenia, pozrite si príručku k produktu alebo navštívte lokalitu výrobcu.

Ak potrebujete pomôcť s pripojením slúchadiel k zariadeniu Windows Phone, pozrite si stránku Párovanie telefónu s príslušenstvom Bluetooth.

Ľudia vás nepočujú
Ak vás pri používaní slúchadiel v režime Bluetooth ľudia nepočujú:
 • Vykonajte kroky nastavenia na pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.
 • Skontrolujte, či je prepínač režimov na slúchadlách v polohe Bluetooth.
 • Skontrolujte, či mikrofón smeruje dopredu.
 • Skontrolujte, či je v zariadení Bluetooth (napríklad v telefóne) zapnutý režim Bluetooth.
Informácie o vymazaní zoznamu zariadení Bluetooth zo slúchadiel
Slúchadlá ukladajú informácie o párovaní posledných ôsmich zariadení Bluetooth, ku ktorým boli pripojené. Ak chcete zoznam vymazať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zapnite slúchadlá.
 2. Prepínač režimov prepnite do polohy Bluetooth (indikátor na slúchadlách bude blikať na modro).
 3. Stlačte a 10 sekúnd podržte podržte tlačidlo pripojenia.
 4. Najskôr budú indikátory blikať na modro v smere hodinových ručičiek a po 10 sekundách budú všetky blikať naraz. Slúchadlá tiež vydajú dva nízke tóny.
 5. Vypnite slúchadlá.
 6. Ak chcete slúchadlá znova spárovať, postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie slúchadiel v režime Bluetooth.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie bezdrôtových slúchadiel Bluetooth pre konzolu Xbox 360 so zariadením Bluetooth, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku