Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť

Prehľad

Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa nemôže pripojiť alebo udržať stabilné spojenie s konzolou a zobrazí sa toto chybové hlásenie:

Znova pripojte ovládač

Okrem toho nepretržite blikajú štyri zelené indikátory na bezdrôtovom ovládači.

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Batérie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 sú slabé alebo nabíjateľná batéria Xbox 360 vyžaduje nabitie.
 • Rušenie spôsobuje iné bezdrôtové zariadenie, ako napríklad mikrovlnná rúra, bezdrôtový telefón alebo bezdrôtový smerovač.
 • Kovové predmety umiestnené medzi konzolou a bezdrôtovými ovládačmi spôsobujú rušenie. Zahŕňa to napríklad pochrómovaný predný panel alebo kovové priehradky, police alebo dvierka na skrinke multimediálneho systému.

Poznámka: Všetky licencované predné panely pre konzolu Xbox 360 sa testujú na rušenie a nerušia licencované bezdrôtové zariadenia.

 • Ku konzole sú už pripojené štyri ovládače.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vymeňte batérie alebo ich nabite

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak nemáte nabíjateľnú batériu, vložte nové batérie veľkosti AA.

Pri vkladaní nových jednorazových batérií do súpravy na batérie AA bezdrôtového ovládača postupujte podľa týchto krokov:

  1. Stlačte výčnelok navrchu súpravy na batérie AA a potiahnutím nadol ju odpojte od ovládača.
Obrázok zobrazuje postup vybratia batérií z bezdrôtového ovládača pre Xbox 360.
  1. Vložte dve nové batérie veľkosti AA (LR6). Otočte ich tak, aby kladné (+) a záporné (–) póly boli umiestnené podľa schémy naspodku súpravy na batérie.
  2. Zasuňte súpravu na batérie AA späť do ovládača a zatlačením ju zatvorte.
 • Ak máte nabíjateľnú batériu Xbox 360:
  1. Vyberte batériu a znova ju pripojte k ovládaču, pričom dbajte na správne pripojenie.
  2. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu .

Indikátor batérie v ľavom hornom rohu signalizuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.

  1. Ak je úroveň nízka, nabite akumulátor.
 • Ak máte súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360:
  1. Skontrolujte, či je batéria správne pripojená k ovládaču a k jednému z portov USB na konzole.

  Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, vyskúšajte krok č. 2.

  1. Skontrolujte porty USB na konzole:
   1. Postupne zapájajte nabíjací kábel do každého z portov USB na konzole. Porty USB sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane konzoly.
   2. Ak ovládač funguje v inom porte USB, vyskúšajte pripojiť iné príslušenstvo k portu USB, ktorý nefunguje s ovládačom.
   3. Ak port USB nefunguje so žiadnym príslušenstvom, konzola Xbox 360 môže vyžadovať opravu. Kontaktujte technickú podporu pre konzoly Xbox.

  Ak porty USB fungujú, ale naďalej máte problémy s pripojením, vyskúšajte krok č. 3.

  1. Vypnite vibračnú spätnú odozvu (vibrovanie) na ovládači. Ak hráte hry s vibračnou spätnou odozvou počas nabíjania, ovládač sa bude nabíjať dlhšiu dobu a akumulátor sa môže vybiť rýchlejšie, než sa stihne nabiť. Postup vypnutia vibrácie:
   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
   2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
   3. Vyberte položku Preferences (Preferencie).
   4. Vyberte položku Vibration (Vibrácie).
   5. Výberom položky Enable Vibration (Povoliť vibráciu) zrušte začiarknutie políčka.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu

Vypnite konzolu, počkajte približne minútu a potom ju znova zapnite.

Riešenie č. 3: Vyskúšajte iný ovládač

Ak máte k dispozícii iný ovládač, vyskúšajte, či bude fungovať. Ak áno, potom je prvý ovládač pravdepodobne pokazený. Ak nefunguje, znamená to, že sa mohol vyskytnúť problém s konzolou.

Ak máte k dispozícii inú konzolu, vyskúšajte, či bude fungovať ovládač fungovať s ňou. Tým môžete zúžiť okruh možných príčin na problém s ovládačom alebo konzolou.

Riešenie č. 4: Zmeňte usporiadanie herného priestoru alebo premiestnite konzolu na iné miesto

Ak sa problém vyskytuje pri používaní viacerých ovládačov, skúste zmeniť usporiadanie herného priestoru, alebo premiestnite konzolu na iné miesto alebo do inej miestnosti.

Dosah ovládača je do 10 metrov od konzoly. Avšak predmety umiestnené medzi ovládačom a konzolou môžu tento dosah skrátiť. Bezdrôtový ovládač môžu rušiť aj predmety, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu (napríklad bezdrôtový telefón). Odstráňte alebo premiestnite predmety alebo bezdrôtové zariadenia, ktoré môžu rušiť bezdrôtový ovládač alebo konzolu. Patria medzi ne napríklad:

 • mikrovlnné rúry,
 • bezdrôtové telefóny,
 • bezdrôtové smerovače,
 • pochrómované predné panely,
 • kovové priehradky,
 • police,
 • dvierka na skrinke multimediálneho systému.

Poznámka: Všetky licencované predné panely pre konzolu Xbox 360 sa testujú na rušenie a nerušia licencované bezdrôtové zariadenia.

Riešenie č. 5: Znovu zosynchronizujte ovládač s konzolou

Ovládač sa možno odpojil od konzoly. Ak chcete synchronizovať ovládač s konzolou, pozrite si článok Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.

Riešenie č. 6: odpojte všetky ovládače a náhlavné súpravy

Ak všetky štyri indikátory okolo tlačidla napájania na konzole svietia nazeleno a na ovládači blikajú nazeleno štyri indikátory, ku konzole sú už zrejme pripojené štyri ovládače. Odpojte všetky ovládače a potom vyskúšajte pripojiť problémový ovládač.

 • Ak chcete odpojiť bezdrôtový ovládač, stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo sprievodcu , a potom vypnite ovládač.
 • Ak chcete odpojiť bezdrôtovú náhlavnú súpravu, vypnite ju.
 • Ak chcete odpojiť káblový ovládač alebo káblovú náhlavnú súpravu, odpojte príslušný kábel od konzoly.

Získajte ďalšie informácie o pripojení ovládača ku konzole Xbox 360.

Riešenie č. 7: Vymeňte ovládač

Ak ovládač naďalej nefunguje správne, budete ho musieť vymeniť. Náhradný ovládač pre Xbox 360 si môžete objednať na stránke Podpora zariadení. Pred výmenou ovládača, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly. Pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu, kde nájdete informácie o dĺžke záruky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť, alebo iným problémom?