Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Windows namiesto smerovača

Prehľad

Ak chcete konzolu Xbox 360 pripojiť k službe Xbox Live, ale nemáte smerovač, môžete konzolu pripojiť k počítaču so systémom Windows a použiť jeho pripojenie na internet.

Poznámka: Ak je počítačová sieť pripojená pomocou protokolu Point to Point Protocol (PPP), v systéme Windows 8.1 nemusí fungovať služba Zdieľanie internetového pripojenia. Ak používate pripojenie pomocou protokolu PPP, budete musieť použiť káblový alebo bezdrôtový smerovač. Pomoc nájdete v sprievodcovi Riešenie problému s prvým pripojením k službe Xbox Live.

Bez použitia smerovača sa k službe Xbox Live môžete pripojiť dvoma spôsobmi.

Pripojenie k službe Xbox Live bez smerovača

Použitie služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

Počítač a konzola Xbox 360 môžu zdieľať pripojenie na internet prostredníctvom služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows. V takom prípade budú môcť konzola aj počítač pristupovať na Internet súčasne.

Ak chcete používať službu Zdieľanie internetového pripojenia, musíte mať nasledujúce položky:

 • Počítač s dvoma sieťovými adaptérmi

Poznámka: Väčšina prenosných počítačov je vybavená dvoma sieťovými adaptérmi – jedným na káblové a jedným na bezdrôtové pripojenie.

 • Modem USB aspoň s jedným pripojením Ethernet
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 (Vydanie Windows 7 Starter nepodporuje túto funkciu.)
 • Vysokorýchlostný prístup na internet
 • Štandardný kábel siete Ethernet

Nastavenie služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

V nasledujúcich krokoch sú znázornené obrazovky systémov Windows 7 a Windows 8. Ak však nie je uvedené inak, postup je rovnaký aj pre staršie verzie systému Windows.

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
 2. V poli Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte text ncpa.cpl a stlačte kláves ENTER.
  Pre systém Windows XP: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text ncpa.cpl v poli Open (Otvoriť) a kliknite na tlačidlo OK.
Windows 7 Windows 8
Pole Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) v systéme Windows 7 Vyhľadávacie pole v systéme Windows 8
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťové pripojenie, ktoré chcete zdieľať, a kliknite na položku Properties (Vlastnosti). Správne sieťové pripojenie na zdieľanie je pripojenie medzi počítačom a modemom, nie medzi počítačom a konzolou Xbox 360.
Okno Sieťové pripojenie v systéme Windows s vybratým pripojením bezdrôtovej siete a zobrazenou kontextovou ponukou
 1. Kliknite na kartu Sharing (Zdieľanie). Ak používate systém Windows XP, vyberte kartu Advanced (Spresnenie).
Karta Sharing (Zdieľanie) položky Wireless Network Connection's Properties (Vlastnosti pripojenia k bezdrôtovej sieti)
 1. Vyberte položku Allow other network users to connect through this computer's Internet Connection (Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača) a kliknite na tlačidlo OK.

 2. Počkajte, kým sa stav sieťového pripojenie nezmení na Shared (Zdieľané).
Okno Network Connections (Sieťové pripojenie) s vybratým pripojením bezdrôtovej siete a jeho stavom zobrazeným ako Shared (Zdieľané)
 1. Spustite webový prehľadávač a skúste sa pripojiť na internet. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, v kroku č. 3 skontrolujte, či zdieľate primárne pripojenie na internet.
 2. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do sieťového portu na počítači. Druhý koniec sieťového kábla zapojte do zadnej strany konzoly Xbox 360.
 3. V konzole Xbox 360 skontrolujte, či je pre všetky sieťové nastavenia vybratá možnosť Automatic (Automatické).
  Postupujte takto:
  Poznámka: Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti alebo ak ste zadali nastavenia PPPoE, poznačte si príslušné nastavenia, pretože ich možno budete musieť zadať neskôr.

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
  4. Vyberte kartu Additional Settings (Ďalšie nastavenia).
  5. Vyberte položku Restore to Factory defaults (Obnoviť predvolené nastavenia od výrobcu).

 4. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
  4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Riešenie problémov so zdieľaním internetového pripojenia

Riešenie č. 1: kontrola správneho nastavenia služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

Ak sa nezobrazuje karta Sharing (Zdieľanie) alebo ak sa v systéme Windows XP nezobrazuje možnosť Allow other network users to connect through this computers Internet connection (Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača), príčinou môžu byť nasledujúce skutočnosti:

 • Počítač nemá dva sieťové adaptéry. Problém skúste vyriešiť nainštalovaním druhého sieťového adaptéra do počítača alebo skontrolujte, či používané sieťové adaptéry fungujú správne.
 • Možno sa pokúšate zdieľať nesprávne sieťové pripojenie. Problém skúste vyriešiť zopakovaním kroku č. 3 uvedeného vyššie a výberom iného sieťového pripojenia.

Riešenie č. 2: Manuálne nastavenie adresy IP konzoly

Ak sa zobrazuje niektoré z nasledujúcich hlásení o chybe, postupujte podľa krokov nižšie:

Nemožno získať adresu IP zo smerovača alebo modemu

Server DNS nedokáže preložiť názvy serverov služby Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 5. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku IP Settings (Nastavenie protokolu IP).
 6. Vyberte položku Manual (Manuálne) a potom položku IP Address (Adresa IP).
 7. Zadajte hodnotu 192.168.0.2 a vyberte položku Done (Hotovo).
 8. Vyberte položku Subnet Mask (Maska podsiete), zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Done (Hotovo).
 9. Vyberte položku Gateway (Brána), zadajte hodnotu 192.168.0.1 a vyberte položku Done (Hotovo).
 10. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
 11. Vyberte položku Manual (Manuálne).
 12. Vyberte položku Primary DNS Server (Primárny server DNS).
 13. Zadajte hodnotu 192.168.0.1 a vyberte položku Done (Hotovo).
 14. Znova vyberte položku Done (Hotovo).
 15. Stlačte tlačidlo B  na ovládači a vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

  Vytvorenie pripojenia pomocou sieťového mosta

  Ak máte prenosný počítač s adaptérom káblovej aj bezdrôtovej siete, môžete ho použiť na pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Tento typ pripojenia sa nazýva pripojenie pomocou sieťového mosta. .

  Pripojenie je rýchle a jednoduché, počas pripojenia prenosného počítača ku konzole Xbox 360 však nemôžete pristupovať na internet z prenosného počítača.

  Ak chcete používať pripojenie pomocou sieťového mosta, musíte mať nasledujúce položky:

  • Počítač s dvoma sieťovými adaptérmi
  • Systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8
   Poznámka: Vydanie Windows 7 Starter nepodporuje túto funkciu.
  • Vysokorýchlostný prístup na Internet
  • Štandardný kábel siete Ethernet

  Nastavenie pripojenia pomocou sieťového mosta

  Poznámka: V nasledujúcich krokoch sú znázornené obrazovky systémov Windows 7 a Windows 8. Ak však nie je uvedené inak, postup je rovnaký aj pre staršie verzie systému Microsoft Windows.

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
  2. V poli Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte text ncpa.cpl a stlačte kláves ENTER.
   Windows XP: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), položku Run (Spustiť), v poli Open (Otvoriť) zadajte text ncpa.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
  Windows 7 Windows 8
  Pole Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) v systéme Windows 7 Vyhľadávacie pole v systéme Windows 8
  1. Vyberte dve sieťové pripojenia, ktoré chcete premostiť. Kliknite na prvé sieťové pripojenie, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na druhé sieťové pripojenie.
  Okno Network Connections (Sieťové pripojenie) s vybratou položkou Wireless Network Connection (Pripojenie k bezdrôtovej sieti)
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ktorékoľvek z vybratých sieťových pripojení a potom kliknite na položku Bridge Connections (Premostiť pripojenia).
  Okno Network Connections (Sieťové pripojenie) s vybratým pripojením lokálnej siete a zobrazenou kontextovou ponukou. V kontextovej ponuke je vybratá možnosť Bridge Connections (Premostiť prepojenia).
  1. Počkajte, kým sa nezobrazí ikona nového pripojenia.
   Poznámka: Nová ikona bude mať názov Network Bridge (Sieťový most). Po zobrazení ikony je nové pripojenie pripravené na používanie.
  Okno Network Connections (Sieťové pripojenie) s vybratou položkou Network Bridge (Sieťový most)
  1. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do sieťového portu na prenosnom počítači. Druhý koniec sieťového kábla zapojte do zadnej strany konzoly Xbox 360.

  2. V konzole Xbox 360 skontrolujte, či je pre všetky sieťové nastavenia vybratá možnosť Automatic (Automatické).
   Postupujte takto:

  3. Poznámka: Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti alebo ak ste zadali nastavenia PPPoE, poznačte si príslušné nastavenia, pretože ich možno budete musieť zadať neskôr.

   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
   2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
   3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
   4. Vyberte kartu Additional Settings (Ďalšie nastavenia).
   5. Vyberte položku Restore to Factory defaults (Obnoviť predvolené nastavenia od výrobcu).

   Týmto sa obnovia predvolené hodnoty sieťových nastavení. Neovplyvnia sa žiadne iné nastavenia konzoly.
  4. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte takto:

   1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
   2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
   3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
   4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Windows namiesto smerovača, alebo iným problémom?