Záruka na produkt a licencia na softvér: Senzor Kinect (nový)

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

POUŽÍVANÍM SENZORA KINECT VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY. SKÔR AKO HO NAINŠTALUJETE, POZORNE SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO ZÁRUKY. AK S PODMIENKAMI TEJTO ZÁRUKY NESÚHLASÍTE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT A POŽIADAJTE O VRÁTENIE PEŇAZÍ. Spoločnosť Microsoft kontaktujte na adrese http://www.xbox.com/, prípadne na telefónnom čísle (800) 4MY-XBOX alebo (800) 469-9269. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžu sa na vás vzťahovať aj ďalšie práva, ktoré sú v jednotlivých štátoch alebo provinciách odlišné.

 1. Definície
  1. Výraz „senzor Kinect“ označuje nový senzor Kinect zakúpený od autorizovaného predajcu.

  2. Výraz „záručná lehota“ označuje jeden rok od dátumu zakúpenia senzora Kinect.

  3. Výraz „vy“ označuje pôvodného koncového používateľa.

  4. Výraz „bežné podmienky používania“ označuje bežné spotrebiteľské používanie vo zvyčajných domácich podmienkach podľa návodu na používanie senzora Kinect.

  5. Výraz „štát“ označuje štát, federálny dištrikt District of Columbia a akékoľvek iné územie alebo držbu Spojených štátov amerických. Výraz „Spojené štáty americké“ zahŕňa všetky tieto územia.

 2. Záruka
  1. Spoločnosť Microsoft sa iba vám zaručuje, že počas záručnej lehoty sa v bežných podmienkach používania nevyskytne na senzore Kinect porucha.

  2. Je to jediná záruka, ktorú vám spoločnosť Microsoft na senzor Kinect poskytuje. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu inú záruku ani podmienku. Nikto iný nesmie poskytovať žiadnu záruku ani podmienku v mene spoločnosti Microsoft.

  3. AK VÁM PRÁVNE PREDPISY VÁŠHO ŠTÁTU ALEBO PROVINCIE POSKYTUJÚ AKÚKOĽVEK IMPLICITNÚ ZÁRUKU VRÁTANE IMPLICITNEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, JEJ TRVANIE SA OBMEDZUJE NA TRVANIE ZÁRUČNEJ LEHOTY. Niektoré štáty alebo provincie nepovoľujú obmedzenia trvania implicitnej záruky, takže toto obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

 3. Získanie záručného servisu
  1. Skôr ako si začnete uplatňovať záruku, prečítajte si tipy na riešenie problémov uvedené na webovej lokalite http://www.xbox.com/en-US (Spojené štáty) alebo http://www.xbox.com/en-CA (Kanada).

  2. Ak sa vám pomocou tipov na riešenie problémov nepodarilo problém vyriešiť, postupujte podľa krokov online na webovej lokalite http://www.xbox.com/en-US (Spojené štáty) alebo http://www.xbox.com/en-CA (Kanada). Ak nemáte prístup na internet, môžete zavolať na telefónne číslo (800) 4MY-XBOX alebo (800) 469-9269.

 4. Zodpovednosť spoločnosti Microsoft
  1. Po vrátení senzora Kinect ho spoločnosť Microsoft skontroluje.

  2. Ak spoločnosť Microsoft zistí, že sa na senzore Kinect vyskytla porucha počas záručnej lehoty za bežných podmienok používania, spoločnosť Microsoft ho (na základe vlastného uváženia) opraví, vymení alebo vám vráti peniaze vo výške nákupnej ceny. Pri oprave sa môžu použiť nové alebo zrenovované súčasti. Jednotka sa môže vymeniť za novú alebo zrenovovanú.

  3. Po oprave alebo výmene sa na senzor Kinect bude vzťahovať dlhšie z dvoch období záruky – zostávajúca časť pôvodnej záručnej lehoty alebo 95 dní od dátumu, keď vám spoločnosť Microsoft senzor odoslala.

  4. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT ZA OPRAVU ALEBO VÝMENU SENZORA KINECT ALEBO ZA VRÁTENIE NÁKUPNEJ CENY JE VAŠOU VÝLUČNOU NÁHRADOU.

  5. Ak sa na senzore Kinect vyskytne porucha po uplynutí záručnej lehoty, neposkytuje sa žiadna záruka. Po uplynutí záručnej lehoty vám spoločnosť Microsoft môže účtovať poplatok za diagnostiku a riešenie problémov so senzorom Kinect.

 5. Vylúčenia zo záruky
 6. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť a táto záruka sa neuplatňuje, ak váš senzor Kinect:

  1. sa poškodil v dôsledku používania s produktmi, ktoré spoločnosť Microsoft nepredáva ani nelicencuje (vrátane hier a príslušenstva, ktoré spoločnosť Microsoft nevyrába ani nelicencuje, „pirátskych“ hier a pod.),

  2. sa používa na komerčné účely (vrátane prenájmu, hrania za poplatok a pod.),

  3. je otvorený, upravený alebo zmenený nepovoleným spôsobom (vrátane akéhokoľvek pokusu o nerešpektovanie technických obmedzení, zabezpečenia, mechanizmu ochrany proti softvérovému pirátstvu a ďalších funkcií senzora Kinect), prípadne sa zmenilo alebo odstránilo jeho sériové číslo,

  4. sa poškodil v dôsledku akejkoľvek externej príčiny (vrátane pádu, používania s nedostatočnou ventiláciou a pod. alebo nedodržania pokynov v návode na používanie senzora Kinect) alebo

  5. bol opravený niekým iným než spoločnosťou Microsoft.

 7. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD
 8. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI, ZISKU ANI NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SENZORA KINECT. TIETO VYLÚČENIA SA UPLATŇUJÚ AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD A AK AKÉKOĽVEK OPRAVNÉ PROSTRIEDKY NESPLNIA SVOJ ÚČEL. Niektoré štáty alebo provincie nepovoľujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

 9. Dodatočné podmienky
 10. Ak sa pokúsite prelomiť alebo obísť akékoľvek technické obmedzenia, zabezpečenie alebo systém ochrany proti softvérovému pirátstvu senzora Kinect, môžete spôsobiť trvalé znefunkčnenie senzora Kinect. Takisto stratíte nárok na záruku a senzor Kinect nebude možné prijať v autorizovanom servise, dokonca ani za poplatok.

 11. Výber právneho poriadku
  1. Ak ste senzor Kinect získali v Spojených štátoch amerických, táto záruka sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

  2. Ak ste senzor Kinect získali v Kanade, táto záruka sa riadi právnym poriadkom provincie Ontario a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

  3. Všetky ďalšie nároky (vrátane nárokov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky a porušenia práva) sa riadia právnym poriadkom štátu alebo provincie, v ktorej žijete.
   Všetky časti tejto obmedzenej záruky sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom zákonom alebo v rozsahu, v akom ich zákon nezakazuje.

 12. Táto záruka platí len v Spojených štátoch amerických a Kanade.
 13. Adresa spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

  Adresa spoločnosti Microsoft v Kanade:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9, Kanada

LICENCIA NA SOFTVÉR

POUŽÍVANÍM SENZORA KINECT VYJADRUJETE SÚHLAS S PODMIENKAMI LICENCIE NA SOFTVÉR. SKÔR AKO HO NAINŠTALUJETE, POZORNE SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO LICENCIE NA SOFTVÉR. AK S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE NA SOFTVÉR NESÚHLASÍTE, SENZOR KINECT NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT A POŽIADAJTE O VRÁTENIE PEŇAZÍ. Spoločnosť Microsoft kontaktujte na adrese http://www.xbox.com/, prípadne na telefónnom čísle (800) 4MY-XBOX alebo (800) 469-9269.

 1. Definície
  1. Výraz „Xbox 360 S“ označuje konzolu Xbox 360 S.

  2. Výraz „oprávnené príslušenstvo“ označuje hardvérové príslušenstvo konzoly Xbox 360 alebo Xbox 360 S od spoločnosti Microsoft a hardvérové príslušenstvo konzoly Xbox 360 alebo Xbox 360 S od tretej strany, na ktoré spoločnosť Microsoft poskytla licenciu a na ktorého obale sa nachádza oficiálne logo „Licencované pre Xbox“. Senzor Kinect je oprávneným príslušenstvom výhradne na účely tejto licencie na softvér.

  3. Výraz „oprávnené hry“ označuje hry pre konzolu Xbox 360 alebo Xbox 360 S na herných diskoch vydaných alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft a herný obsah prevzatý zo služby Xbox Live alebo webovej lokality Xbox.com spoločnosti Microsoft (napríklad avatary, hry na prevzatie, doplnky k hre a pod.).

  4. Výraz „softvér“ označuje softvér vopred nainštalovaný v senzore Kinect vrátane akýchkoľvek aktualizácií, ktoré môže spoločnosť Microsoft priebežne sprístupniť.

  5. Výraz „neoprávnené príslušenstvo“ označuje akékoľvek iné hardvérové príslušenstvo než oprávnené príslušenstvo. Medzi neoprávnené príslušenstvo nepatria kľúče USB, digitálne fotoaparáty používané na zhotovovanie fotografií alebo videí a prehrávače hudby používané na prehrávanie hudby, prípadne zobrazovanie fotografií alebo videí.

  6. Výraz „neoprávnené hry“ označuje všetky herné disky, hry na prevzatie a herný obsah alebo médiá iné než oprávnené hry.

  7. Výraz „neoprávnený softvér“ označuje akýkoľvek softvér, ktorý spoločnosť Microsoft nedistribuuje prostredníctvom herných diskov pre konzolu Xbox 360 alebo Xbox 360 S vydaných alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft, služby Xbox Live alebo webovej lokality Xbox.com spoločnosti Microsoft.

  8. Výraz „vy“ označuje používateľa senzora Kinect.

 2. Licencia
  1. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Máte licenciu iba na používanie softvéru, ktorý je v senzore Kinect vopred nainštalovaný a priebežne aktualizovaný spoločnosťou Microsoft. Softvér nesmiete kopírovať ani spätne analyzovať.

  2. Súhlasíte s týmito podmienkami licencie na softvér:

   1. Svoj senzor Kinect budete používať iba s konzolou Xbox 360 alebo Xbox 360 S. Nebudete ho používať so žiadnym iným zariadením (vrátane osobných počítačov, iných herných konzol a pod.). So senzorom Kinect budete používať iba oprávnené hry. Nebudete používať neoprávnené príslušenstvo ani neoprávnené hry. Po aktualizácii softvéru nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať natrvalo.

   2. Nebudete používať ani inštalovať žiadny neoprávnený softvér. V opačnom prípade môže senzor Kinect natrvalo prestať fungovať po aktualizácii softvéru alebo neskôr.

   3. Nepokúsite sa prelomiť ani obísť akékoľvek technické obmedzenia, zabezpečenie ani systém ochrany proti softvérovému pirátstvu senzora Kinect. V opačnom prípade môže senzor Kinect natrvalo prestať fungovať po aktualizácii softvéru alebo neskôr.

   4. Spoločnosť Microsoft môže používať technické opatrenia vrátane aktualizácií softvéru na obmedzenie používania senzora Kinect s konzolou Xbox 360 alebo Xbox 360 S, aby zabránila používaniu neoprávneného príslušenstva a neoprávnených hier a aby chránila technické obmedzenia, zabezpečenie a systémy ochrany proti softvérovému pirátstvu senzora Kinect.

   5. Spoločnosť Microsoft môže softvér priebežne aktualizovať bez ďalšieho upozornenia, napríklad aby sa aktualizovali technické obmedzenia, zabezpečenie a systém ochrany proti softvérovému pirátstvu.

 3. Záruka
 4. Na softvér sa vzťahuje obmedzená záruka na senzor Kinect a spoločnosť Microsoft neposkytuje na softvér žiadnu inú záruku ani podmienku. Nikto iný nesmie poskytovať žiadnu záruku ani podmienku v mene spoločnosti Microsoft.

 5. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD
 6. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI, ZISKU ANI NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SOFTVÉRU. TIETO VYLÚČENIA SA UPLATŇUJÚ AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD A AK AKÉKOĽVEK OPRAVNÉ PROSTRIEDKY NESPLNIA SVOJ ÚČEL. Niektoré štáty alebo provincie nepovoľujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

 7. Výber právneho poriadku
  1. Ak ste senzor Kinect získali v Spojených štátoch amerických, táto licencia na softvér sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

  2. Ak ste senzor Kinect získali v Kanade, táto licencia na softvér sa riadi právnym poriadkom provincie Ontario a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

  3. Všetky ďalšie nároky (vrátane nárokov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky a porušenia práva) sa riadia právnym poriadkom štátu alebo provincie, v ktorej žijete.

  Táto zmluva sa uplatňuje v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a v rozsahu, v akom ju zákon nezakazuje. Táto zmluva nemení vaše práva na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny, ak to právny poriadok vášho štátu alebo krajiny nedovoľuje.

  Adresa spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

  Adresa spoločnosti Microsoft v Kanade:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9, Kanada

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Záruka na produkt a licencia na softvér: Senzor Kinect (nový), alebo iným problémom?