Pri používaní aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Relácia bola ukončená“

Problém

Pri pokuse o pripojenie konzoly Xbox 360 k počítaču s aplikáciou Microsoft Windows Media Center sa môže zobraziť toto chybové hlásenie:

Chybové hlásenie konzoly Xbox 360: relácia bola ukončená

Môže to znamenať, že zariadenie odpojil iný používateľ alebo aplikácia v počítači s aplikáciou Windows Media Center.

Riešenie

Pevný disk počítača môže používať dynamický disk. Zariadenia Media Center Extender, napríklad konzola Xbox 360, nefungujú s konfiguráciou dynamického disku. Musíte použiť základné disky.

Vyskúšajte riešenia v nasledujúcom poradí.

Riešenie č. 1: Vypnite služby zobrazovania upozornení

Programy spustené v systéme sa počas relácie aplikácie Media Center môžu pokúšať o odosielanie hlásení do konzoly Xbox 360. Neoprávnené hlásenia spôsobia ukončenie relácie medzi aplikáciou Media Center a konzolou Xbox 360.

Ak chcete tento problém vyriešiť v systéme Windows 8, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na domovskej obrazovke kliknite na položku Event Viewer (Zobrazovač udalostí).
 2. Kliknite na položku Application and Services logs (Denníky aplikácií a služieb) a vyhľadajte všetky udalosti, pre ktoré sa v stĺpci Type (Typ) zobrazuje text Error (Chyba) a v stĺpci Source (Zdroj) text Media Remote Manager (Správca vzdialeného prístupu k médiám).
 3. Dvojitým kliknutím na jednotlivé položky, ktoré spĺňajú tieto dve podmienky, zobrazte popis udalosti. Vyhľadajte popis, ktorý sa podobá nasledujúcemu:
  Pri spustení služby Media Center Experience sa zistilo neoprávnené okno s názvom súboru C:\PROGRA~1\...
 4. Toto hlásenie oznámi program, ktorý sa pokúša odoslať hlásenie do konzoly Xbox 360.

 5. Odstráňte alebo vypnite službu zobrazovania upozornení pre aplikáciu uvedenú v časti Description (Popis). Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručku aplikácie alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Ak chcete tento problém vyriešiť v systéme Windows 8, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na domovskej obrazovke kliknite na položku Event Viewer (Zobrazovač udalostí).
 2. Kliknite na šípku naľavo od položky Applications and Services Logs (Denníky aplikácií a služieb) a potom na položku Media Center.
 3. Vyhľadajte všetky udalosti, pre ktoré sa v stĺpci Type (Typ) zobrazuje text Error (Chyba) a v stĺpci Source (Zdroj) text Media Remote Manager (Správca vzdialeného prístupu k médiám).
 4. Dvojitým kliknutím na jednotlivé položky, ktoré spĺňajú tieto dve podmienky, zobrazte popis udalosti. Vyhľadajte popis, ktorý sa podobá nasledujúcemu:
 5. Pri spustení služby Media Center Experience sa zistilo neoprávnené okno s názvom súboru C:\PROGRA~1\...

 6. Odstráňte alebo vypnite službu zobrazovania upozornení pre aplikáciu uvedenú v časti Description (Popis). Ak potrebujete pomoc, pozrite si príručku aplikácie alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Skúste konzolu znova pripojiť k počítaču. Ak sa nemôžete pripojiť, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Vypnite rýchle prepínanie medzi používateľmi (iba v systéme Windows XP)

Konzola Xbox 360 sa pripája k počítaču s aplikáciou Windows Media Center pomocou funkcie rýchleho prepínania medzi používateľmi. Ak je funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi v počítači vypnutá, konzola Xbox 360 sa nebude môcť pripojiť. Ak chcete skontrolovať, či je funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi zapnutá, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V počítači kliknite na tlačidlo Start (Štart), položku Run (Spustiť), zadajte text nusrmgr.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na položku Change the way users log on or off (Zmeniť spôsob prihlasovania a odhlasovania).
 3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Use Fast User Switching (Použiť rýchle prepínanie používateľov).
 4. Kliknite na položku Apply Options (Použiť možnosti).

Skúste konzolu znova pripojiť k počítaču. Ak sa nemôžete pripojiť, vyskúšajte riešenie č. 3.

Riešenie č. 3: Vypnite ostatné multimediálne programy

Niekedy môžu prehrávaniu médií prostredníctvom konzoly Xbox 360 brániť iné multimediálne programy nainštalované v počítači s aplikáciou Windows Media Center (napríklad Ahead Nero). Tieto multimediálne programy dočasne odstráňte alebo vypnite, aby ste zistili, či spôsobujú konflikt.

Skúste konzolu znova pripojiť k počítaču. Ak sa nemôžete pripojiť, vyskúšajte riešenie č. 4.

Riešenie č. 4: V počítači s aplikáciou Windows Media Center otvorte porty brány firewall

V počítači s aplikáciou Windows Media Center nemusia byť otvorené niektoré požadované porty brány firewall. Informácie o tom, ktoré porty brány firewall by mali byť otvorené, nájdete na stránke Riešenie problémov s aplikáciou Windows Media Center v časti Ktoré porty brány firewall musia byť otvorené, aby sa aplikácia Windows Media Center mohla používať s konzolou.

Ak sa otvorením týchto portov problém nevyrieši, vyskúšajte riešenie č. 5.

Riešenie č. 5: Vypnite interaktívne prihlasovacie správy

Ak sa používajú interaktívne prihlasovacie správy, počas prihlasovania do zariadenia Media Center Extender sa zobrazí interaktívna prihlasovacia správa a zabráni dokončeniu postupu.

Pomocou správcu Microsoft Management Console (MMC) vypnite interaktívne prihlasovanie pre počítače s vydaním Windows XP Media Center. Nastavenia interaktívneho prihlasovania sa definujú v politikách lokálneho alebo doménového počítača. Ak chcete tieto nastavenia skontrolovať a zmeniť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V počítači s vydaním Windows XP Media Center kliknite na tlačidlo Start (Štart), položku Run (Spustiť), zadajte text gpedit.msc a kliknite na tlačidlo OK.
 2. V časti Group Policy (Skupinová politika) postupne rozbaľte položky Local Computer Policy (Politika lokálneho počítača), Computer Configuration (Konfigurácia počítača), Windows Settings (Nastavenia systému Windows), Security Settings (Nastavenia zabezpečenia), Local Policies (Lokálne politiky) a vyberte položku Security Options (Možnosti zabezpečenia).
 3. Dvakrát kliknite na položku Interactive logon: Message text for users attempting to log on (Interaktívne prihlasovanie: text správy pre používateľov pokúšajúcich sa o prihlásenie), vymažte akýkoľvek text pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknutím na položku Exit (Skončiť) v ponuke File (Súbor) zatvorte okno Group Policy (Skupinová politika).

Riešenie č. 6: Vymeňte pevné disky FAT32 za disky NTFS

Pevný disk počítača môže byť naformátovaný pre systém súborov FAT32. Ak je pevný disk naformátovaný pre systém súborov FAT32, vymeňte ho za základný disk so systémom súborov NTFS. Ak chcete v počítači so systémom Windows 8 skontrolovať formát pevného disku, postupujte takto:

 1. Na domovskej obrazovke kliknite na položku Computer Management (Správa počítača).
 2. Kliknite na položku Disk Management (Správa diskov).
 3. Vyhľadajte pevný disk a skontrolujte, či je stĺpec File system (Systém súborov) označený ako FAT32.

Ak je označený ako FAT32, budete musieť pevný disk skonvertovať na systém súborov NTFS.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Relácia bola ukončená“, alebo iným problémom?