Bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows

Bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows umožňuje pripojiť k počítaču so systémom Microsoft Windows XP s balíkom Service Pack (SP2) alebo novšou verziou systému Windows až štyri bezdrôtové slúchadlá a štyri bezdrôtové ovládače.

Na tejto stránke

Pripojenie prijímača k počítaču so systémom Windows 10

 1. Odstráňte zelený štítok z konektora USB na prijímači.
 2. Zasuňte konektor USB do napájaného portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.
 3. Systém Windows 10 automaticky nainštaluje ovládače pre váš prijímač. Po zobrazení kontextového oznámenia, že boli ovládače nainštalované, môžete pripojiť svoje bezdrôtové príslušenstvo.

  Zelený indikátor na prijímači signalizuje, že jednotka funguje.
 4. Zapnite bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360, ktoré chcete používať s prijímačom.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.
 1. Stlačte tlačidlo pripojenia na prijímači. Indikátor zabliká na zeleno.
Kresba zvýrazňuje tlačidlo pripojenia na hernom prijímači Xbox pre systém Windows.
 1. Stlačte tlačidlo pripojenia na bezdrôtovom príslušenstve. Napríklad na bezdrôtovom ovládači sa tlačidlo pripojenia nachádza na zadnej strane.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo pripojenia na prednej strane ovládača pre Xbox 360.

Zelené blikajúce indikátory na príslušenstve a prijímači signalizujú, že sa zariadenie pokúša vytvoriť pripojenie. Keď indikátory prestanú blikať a ostanú svietiť, príslušenstvo je pripojené. Na bezdrôtovom ovládači napríklad ostane svietiť jeden z indikátorov okolo tlačidla sprievodcu.

Jedna z kontroliek okolo tlačidla sprievodcu na ovládači pre Xbox 360 je zapnutá, čím signalizuje pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.
 1. Spustite hru alebo aplikáciu Xbox a otestujte príslušenstvo stlačením tlačidla, potiahnutím spúšte alebo posunutím páčky na bezdrôtovom ovládači.

Poznámka: Ak sa vyskytne problém s pripojením prijímača, pozrite si článok Riešenie problémov s bezdrôtovým herným prijímačom Xbox 360 pre systém Windows 10 nižšie.

Pripojenie prijímača k počítaču s inými verziami systému Windows

Krok 1: Pripojenie bezdrôtového herného prijímača Xbox 360 k počítaču

 1. Odstráňte zelený štítok z konektora USB na prijímači.
 2. Zasuňte konektor USB do napájaného portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.
Kresba zobrazuje zapájanie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 do portu USB na prednej strane stolného počítača. Kresba zobrazuje zapájanie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 do portu USB na zadnej strane stolného počítača.

Poznámky: Porty USB na prednej strane počítača pravdepodobne nie sú napájanými portami USB 2.0 alebo 3.0. Skúste použiť port USB na zadnej strane počítača.

Zelený indikátor na prijímači signalizuje, že jednotka funguje.

 1. Ak sa automaticky spustí Sprievodca pridaním nového hardvéru, vyberte položku Nainštalovať softvér automaticky (odporúča sa) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Krok 2: Inštalácia softvéru bezdrôtového herného prijímača.

Poznámka: Skôr než budete môcť bezdrôtové príslušenstvo používať s počítačom, pravdepodobne budete musieť v počítači nainštalovať softvér.

Inštalácia softvéru z disku

 1. Vložte inštalačný disk do jednotky CD alebo DVD počítača.
 2. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prepnite na jednotku CD alebo DVD a spustite inštalačný program manuálne.
 3. Podľa krokov Sprievodcu nainštalujte softvér. Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.

Krok 3: Pripojenie bezdrôtového príslušenstva konzoly Xbox 360 k počítaču

 1. Zapnite bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360, ktoré chcete používať s prijímačom.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.
 1. Stlačte tlačidlo pripojenia na prijímači. Indikátor zabliká na zeleno.
Šípka ukazuje na tlačidlo pripojenia na bezdrôtovom prijímači.
 1. Stlačte tlačidlo pripojenia na bezdrôtovom príslušenstve. Napríklad na bezdrôtovom ovládači sa tlačidlo pripojenia nachádza na zadnej strane.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo pripojenia na prednej strane ovládača pre Xbox 360.

Zelené blikajúce indikátory na príslušenstve a prijímači signalizujú, že sa zariadenie pokúša vytvoriť pripojenie. Keď indikátory prestanú blikať a ostanú svietiť, príslušenstvo je pripojené. Na bezdrôtovom ovládači napríklad ostane svietiť jeden z indikátorov okolo tlačidla sprievodcu.

Jedna z kontroliek okolo tlačidla sprievodcu na ovládači pre Xbox 360 je zapnutá, čím signalizuje pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.

Riešenie problémov s bezdrôtovým herným prijímačom Xbox 360 pre systém Windows 10

Zelený indikátor na prijímači sa nerozsvieti

Keď do portu USB 2.0 alebo 3.0 zapojíte bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows, nerozsvieti sa na ňom zelený indikátor. Táto chyba sa môže vyskytnúť v nasledovných prípadoch:

 • Bezdrôtový herný prijímač nie je správne zapojený do portu USB.
 • Ovládač bezdrôtového herného prijímača nefunguje podľa očakávania alebo je systém Windows 10 neaktualizovaný.
 • Rozbočovač USB je preťažený.
Riešenia
 • Skontrolujte pripojenie USB. Skontrolujte, či ste bezdrôtový herný prijímač pre systém Windows pripojili k napájanému portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači. Pripojenie najlepšie skontrolujete tak, že odpojíte bezdrôtový herný prijímač od portu USB a potom ho znova zapojíte. Ak sa indikátor napriek tomu nerozsvieti, skúste prijímač pripojiť k inému portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.
 • Kontrola aktualizácií systému Windows 10:
  1. V ponuke Štart vyberte položku Nastavenia.
  2. Vyberte položku Aktualizácia a zabezpečenie.
  3. Vyberte možnosť Vyhľadať aktualizácie. Ak sú dostupné aktualizácie, systém Windows ich automaticky nainštaluje.
  4. Po prevzatí a aplikovaní aktualizácie skúste znovu použiť prijímač.

Poznámky

 • Informácie o tom, ako môžete príslušenstvo nakonfigurovať pre konkrétnu hru, nájdete v dokumentácii k hre.
 • Ovládače pre herné ovládače a príslušenstvo Xbox sú súčasťou systému Windows 10, takže nie je potrebné preberať ani inštalovať iný softvér než aktualizácie systému Windows 10.

Riešenie problémov s bezdrôtovým herným prijímačom Xbox 360 pre iné verzie systému Windows

Zelený indikátor na prijímači sa nerozsvieti

Keď do portu USB 2.0 alebo 3.0 zapojíte bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows, nerozsvieti sa na ňom zelený indikátor. Môže sa to stať z niekoľkých dôvodov:

 • Bezdrôtový herný prijímač nie je správne zapojený do portu USB.
 • Ovládač bezdrôtového herného prijímača nefunguje podľa očakávania alebo je neaktuálny.
 • Rozbočovač USB je preťažený.

Riešenia

 • Skontrolujte pripojenie USB. Skontrolujte, či ste bezdrôtový herný prijímač pre systém Windows pripojili k napájanému portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači. Pripojenie najlepšie skontrolujete tak, že odpojíte bezdrôtový herný prijímač od portu USB a potom ho znova zapojíte. Ak sa indikátor napriek tomu nerozsvieti, skúste prijímač pripojiť k inému portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.
 • Skontrolujte ovládač zariadenia. Podľa týchto krokov skontrolujte, či máte najnovší ovládač:
  1. Otvorte Správcu zariadení. Postupujte podľa týchto krokov:

   Pre systémy Windows 8 a Windows RT

    1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Search (Vyhľadať). Ak používate myš, ukážte na pravý dolný roh obrazovky a kliknite na položku Search (Vyhľadať).
    2. Zadajte text devmgmt.msc a vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Device Manager (Správca zariadení).

   Pre systémy Windows 7 a Windows Vista

    1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Run (Spustiť).
    2. Do poľa Run (Spustiť) zadajte text devmgmt.msc a kliknite na tlačidlo OK.
  2. V zozname jednotlivých zariadení vyhľadajte položku XBOX 360 Peripherals (Periférne zariadenia konzoly Xbox 360).
  3. Ťuknutím alebo kliknutím na znak (+) naľavo od položky XBOX 360 Peripherals (Periférne zariadenia konzoly Xbox 360) zobrazte všetky periférne zariadenia pre konzolu Xbox 360, ktoré sú pripojené k počítaču.
  4. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na položku Xbox 360 Wireless Receiver for Windows (Bezdrôtový prijímač Xbox 360 pre systém Windows). Otvorí sa dialógové okno Xbox 360 Wireless Receiver for Windows Properties (Vlastnosti bezdrôtového prijímača Xbox 360 pre systém Windows).
  5. Skontrolujte, či sa v oblasti Device status (Stav zariadenia) dialógového okna zobrazuje text This device is working properly (Toto zariadenie pracuje správne).
   Dialógové okno X360 Wireless Receiver for Windows Properties (Vlastnosti bezdrôtového prijímača Xbox 360 pre systém Windows)

   Ak sa zariadenie nezobrazuje v Správcovi zariadení alebo ak v oblasti Device status (Stav zariadenia) nie je uvedené, že zariadenie funguje, overte, či je softvér správne nainštalovaný. Pozrite si časť Krok 3: Pripojenie bezdrôtového príslušenstva konzoly Xbox 360 k počítaču uvedenú vyššie na tejto stránke.

   • Skontrolujte zariadenie s portami USB. Rozbočovače USB dokážu napájať len obmedzený počet zariadení USB. Je možné, že váš rozbočovač USB nedokáže dostatočne napájať všetky zariadenia, ktoré sú doň zapojené.
    Poznámka: Porty USB na zadnej strane počítača sú zvyčajne napájané. Porty USB na prednej strane počítača nemusia byť napájané.

    Ak chcete predísť prekročeniu úrovne napájania, ktorú rozbočovač USB dokáže poskytnúť, postupujte podľa týchto krokov:
    1. Zapojte bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows priamo do napájaného portu USB 2.0 alebo 3.0 na zadnej strane počítača.
    2. Skontrolujte, či sa na bezdrôtovom hernom prijímači rozsvietil zelený indikátor.

   Ak ste pomocou týchto krokov problém vyriešili, odporúčame zapojiť ostatné zariadenia napájané z portu USB do napájaného rozbočovača USB 2.0 alebo 3.0.

   Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

   Áno
   Nie

   Ďakujeme za vaše pripomienky

   Ďakujeme za vašu odozvu.

   Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
   Získanie pomoci od komunity
   Ambassador chat image
   Konverzácia s veľvyslancom
   Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

   Poskytnutie pripomienok k tejto téme

   255 zostávajúcich znakov.
   V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
   Získanie pomoci od komunity
   Ambassador chat image
   Konverzácia s veľvyslancom
   Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

   Kontakt

   Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 pre systém Windows, alebo iným problémom?