Zdieľať túto stránku

V prípade typu NAT aplikácie Xbox vo Windows 10 sa zobrazuje hlásenie Teredo sa nedokáže kvalifikovať

Ak nepočujete svojich priateľov online alebo sa nemôžete pripojiť k hre pre viacerých hráčov pomocou služby Xbox Live ani ju hosťovať, prejdite do ponuky Network (Sieť) > Settings (Nastavenia) v aplikácii Xbox a skontrolujte položku NAT type (Typ prekladu sieťových adries).

Ak sa zobrazuje stav Teredo is unable to qualify (Teredo sa nedokáže kvalifikovať), počítač nedokáže získať adresu IP adaptéra Teredo.

Teredo je sieťový protokol, ktorý sa používa na vytvorenie zabezpečenej komunikácie medzi klientmi a servermi a na uľahčenie pripojenia medzi zariadeniami za smerovačmi, ktoré používajú preklad sieťových adries (NAT).

Zlyhanie pri získavaní adresy IP adaptéra Teredo môže nastať v prípade problému s adaptérom Teredo, keď zariadenie v sieti blokuje protokol Teredo alebo keď softvér nainštalovaný v počítači ruší funkčnosť adaptéra Teredo. Bez adresy IP adaptéra Teredo nebudete môcť používať rozhovor počas večierka ani hrať hry pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.

Poznámka Adresa IP adaptéra Teredo je potrebná len na rozhovor a funkcie hier pre viacerých hráčov v službe Xbox Live Párty. Ak vaša hra nepoužíva službu Xbox Live, pomoc týkajúcu sa problémov s rozhovorom a hrou pre viacerých hráčov získate na stránke podpory pre danú hru.

Na obrazovke Nastavenia siete sa zobrazuje oznámenie Vyskytujú sa problémy s niektorými službami. Zobrazujú sa služby Nákup a používanie obsahu a Sociálne siete a hranie hier. Zobrazuje sa aj správa Môžu sa vyskytovať problémy s hrou pre viacerých hráčov a párty rozhovorom.

Riešenia

Vyskúšajte riešenia v nasledujúcom poradí. Na ďalšie riešenie prejdite, len ak sa problém neodstránil pomocou predchádzajúceho riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte pripojenie na internet

 1. V počítači spustite aplikáciu Xbox.
 2. Vyberte položky Nastavenia > Sieť.
 3. V časti Stav siete skontrolujte, či sa stav položky Internetové pripojenie zobrazuje ako Pripojené.

Ak nemáte internetové pripojenie, skôr než budete pokračovať v ďalšom postupe, musíte vyriešiť problém s pripojením.

Riešenie č. 2: Odinštalujte a znova nainštalujte adaptér Teredo

Odinštalovanie adaptéra Teredo:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Správca zariadení.
 4. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť skryté zariadenia.
 5. Vyberte položku Sieťové adaptéry.
 6. Vyhľadajte všetky adaptéry, ktoré obsahujú označenie „Teredo”, napríklad Teredo Tunneling Pseudo-Interface alebo Microsoft Teredo Tunneling Adapter. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov adaptéra a vyberte položku Odinštalovať.
 7. Reštartujte počítač.

Opätovné zapnutie adaptéra Teredo:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo set state type=default

Poznámka: Adaptér Microsoft Teredo Tunneling Adapter sa znovu automaticky nainštaluje. Neinštalujte adaptér Teredo Tunneling Pseudo-Interface manuálne prostredníctvom Správcu zariadení, pretože to môže spôsobiť problémy s funkčnosťou adaptéra Teredo.

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či je adaptér Teredo zakázaný v databáze Registry niektorým programom alebo manuálne nakonfigurovanou hodnotou

Niektoré programy môžu zmeniť sieťové nastavenia vášho počítača s cieľom zakázať používanie sieťových komponentov typu IPv6 (Internet Protocol version 6), čo môže zahŕňať aj tunelový adaptér Teredo. Ak chcete zistiť, či bol adaptér Teredo zakázaný, spustite nasledujúce príkazy.

Skontrolujte cestu k položke iphlpsvc v databáze Registry:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Ak výstup obsahuje tento riadok, adaptér Teredo bol zakázaný:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Adaptér Teredo môžete povoliť znova zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo set state type=default

Skontrolujte cestu k položke TcpIp6 v databáze Registry:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Ak sa vo výsledkoch nachádza aj nasledujúci riadok a zobrazená hodnota nie je 0x0, adaptér Teredo bol zakázaný:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Adaptér Teredo môžete povoliť znova zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Hoci niektoré aplikácie nastavia tieto hodnoty databázy Registry tak, aby bol adaptér Teredo po nainštalovaní aplikácie zakázaný, iné ich nastavia pri každom spustení aplikácie. Ak je v počítači nainštalovaná niektorá z týchto aplikácií, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu danej aplikácie, alebo v technickej dokumentácii aplikácie zistite, ako s príslušným softvérom povoliť tunelové pripojenie Teredo.

* Asus Game First Service: Aktualizujte na najnovšiu verziu alebo kontaktujte technickú podporu na stránke http://asus.com/support.

Na obídenie problému môžete zakázať službu a povoliť pripojenie Teredo pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Ak chcete vypnúť službu AsusGameFirstService, ukončiť ju a znovu povoliť adaptér Teredo v registroch, do príkazového riadka spusteného v režime správcu zadajte nasledujúci príkaz:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Riešenie č. 4: Skontrolujte, či je spustená služba IP Helper

Služba IP Helper musí byť nastavená tak, aby sa spustila automaticky a ostala spustená, aby adaptér Teredo fungoval správne. Ak chcete skontrolovať nastavenia:

 1. Do poľa hľadania na paneli nástrojov (Cortana) zadajte text Služby.
 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte položku Služby.
 3. Začiarknite možnosť Typ spúšťania pre nasledujúcu službu, aby sa zabezpečilo jej nastavenie na predvolenú hodnotu:

  IP Helper, typ spustenia: automaticky

Ak sa nastavenie služby zmenilo z predvoleného typu spustenia, môžete ho vrátiť späť na predvolenú hodnotu:

 1. V aplikácii Služby kliknite dvakrát na službu IP Helper.
 2. V okne Vlastnosti vyberte v rozbaľovacom zozname Typ spúšťania položku Automaticky.
 3. V časti Stav služby kliknite na tlačidlo Spustiť.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Niektoré aplikácie zmenia konfiguráciu nastavení počítača pri pokuse o optimalizáciu výkonu a počas tohto procesu zakážu služby pre systém Windows. Niekedy ovplyvnia službu IP Helper. Ak používate podobné aplikácie na optimalizáciu počítača, poznačte si všetky zmeny konfigurácie služieb, ktoré aplikácia vykoná, pretože možno budete musieť tieto nastavenia obnoviť, aby ste mohli používať rozhovor a hrať hry pre viacerých hráčov v službe Xbox Live Párty.

Riešenie č. 5: Skontrolujte, či je názov servera Teredo nastavený na neplatnú hodnotu

Adaptér Teredo musí byť na správne fungovanie nakonfigurovaný tak, aby používal platný názov servera Teredo. Ak chcete skontrolovať nastavenia:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo show state

  Predvolená hodnota názvu servera v systéme Windows 10 je win10.ipv6.microsoft.com.

Ak sa zobrazuje odlišná hodnota a adaptér Teredo nemôže získať adresu IP, nastavenie môžete vrátiť na predvolenú hodnotu. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

netsh interface Teredo set state servername=default

Riešenie 6: Skontrolujte, či bol vytvorený záznam v súbore hosts blokujúci pripojenie k serverom Teredo

Niektoré aplikácie zablokujú pripojenie počítača k serverom Teredo pridaním záznamov do súboru hosts, ktorý sa nachádza na lokalite C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Ak chcete skontrolovať, či adaptér Teredo nedokáže identifikovať názov servera pre záznam v súbore hosts:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo show state

  Ak sa zobrazí nasledujúci text, problémy môže spôsobovať záznam v súbore hosts:

  failed to resolve server name (nepodarilo sa identifikovať názov servera)

Kontrola záznamov v súbore hosts:

 1. Napíšte nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. V aplikácii Poznámkový blok kliknite na položky Upraviť > Hľadať. Potom napíšte text win10.ipv6.microsoft.com a kliknite na položku Hľadať ďalej.
 3. Ak nájdete záznam s daným názvom servera, záznam odstráňte a potom uložte súbor hosts.

Riešenie č. 7: Skontrolujte, či je pripojenie adaptéra Teredo blokované domácim smerovačom po detegovaní pripojenia IPv6

Niektoré domáce smerovače blokujú pripojenie adaptéra Teredo, ak detegujú pripojenie typu IPv6 prostredníctvom rozhrania WAN smerovača. Ak má adaptér Teredo fungovať správne, smerovač musí byť nakonfigurovaný tak, aby povolil pripojenie adaptéra Teredo. Ak máte niektorý z týchto domácich smerovačov, skontrolujte, či je jeho firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu, a v technickej dokumentácii zistite, ako v smerovači povoliť tunelové pripojenie Teredo. V prípade smerovačov Apple AirPort a FRITZ!box si pozrite tieto informácie:

Riešenie č. 8: Skontrolujte, či je pripojenie adaptéra Teredo blokované po pripojení klienta VPN alebo pri nainštalovanom sieťovom adaptéri VPN

Niektorí klienti VPN vypnú pripojenie k adaptéru Teredo, kým je pripojený klient VPN, a niektorí klienti VPN nainštalujú sieťový adaptér zakazujúci adaptér Teredo až do odstránenia adaptéra VPN. Ak ste nainštalovali klienta VPN a adaptér Teredo je naďalej zakázaný, aj keď je klient VPN odpojený, skontrolujte, či máte nainštalovaný sieťový adaptér s názvom TAP-Windows Adapter V9:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Správca zariadení.
 2. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť skryté zariadenia.
 3. Vyberte položku Sieťové adaptéry.
 4. Identifikujte všetky adaptéry s názvom ako TAP-Windows Adapter V9. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov adaptéra a vyberte položku Odinštalovať.

  Poznámka: Pri odinštalovaní by mal sieťový adaptér VPN odblokovať pripojenie adaptéra Teredo. Tiež to bude pravdepodobnou príčinou problémov s klientskym softvérom VPN. Ak naďalej vyžadujete funkčnosť VPN spoločne s podporou adaptéra Teredo, pozrite si technickú dokumentáciu pre klienta VPN.

 5. Reštartujte počítač.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku V prípade typu NAT aplikácie Xbox vo Windows 10 sa zobrazuje hlásenie Teredo sa nedokáže kvalifikovať, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku