Zdieľať túto stránku

Informácie o zdroji napájania konzoly Xbox One

Prehľad

Táto stránka popisuje súčasti jednotky zdroja napájania konzoly Xbox One spoločne s informáciami o umiestnení, teplote, hluku a bezpečnosti.

Riešenia

Jednotka zdroja napájania a kábel

Konzola Xbox One je vybavená externou jednotkou zdroja napájania (JZN) s ventilátorom. Meria približne 17 x 4,8 x 7,5 cm. JZN má vo všetkých krajinách rovnaký základný dizajn. Rozmery sa nemenia ani v prípade verzií 100 – 110 V, 220 – 240 V a 100 – 240 V.

Dôležité: Spoločnosť Microsoft neposkytuje licenciu na žiadne príslušenstvo od iných výrobcov, ktoré sa zapája do zásuvky napájania na konzole Xbox One. Používanie iného príslušenstva než štandardnej jednotky zdroja napájania konzoly Xbox One môže poškodiť konzolu a zrušiť platnosť záruky na konzolu.

Poznámky

 • JZN sú určené iba na používanie v oblastiach, v ktorých sa predávajú.
 • Nepokúšajte sa používať JZN konzoly Xbox One, ktorá bola vyrobená pre oblasť s odlišnými požiadavkami na napájanie.
 • Nepoužívajte nelicencované príslušenstvo, napríklad náhradnú JZN od inej spoločnosti než Microsoft, ani príslušenstvo zapájané medzi konzolu a JZN.
 • Nepoužívajte externú JZN konzoly Xbox One mimo krajiny, v ktorej sa predáva. Ak JZN použijete v inej krajine, môže sa poškodiť alebo poškodiť konzolu a spôsobiť neplatnosť záruky.
 • JZN konzoly Xbox One obsahuje vnútornú poistku, ktorá pomáha chrániť konzolu pred príliš vysokým napätím a nárazovým prúdom. JZN je však zatavená. Vnútornú poistku preto nemožno vymeniť.

Napájacie káble

Napájací kábel jednosmerného prúdu

JZN je vybavená pevne zapojeným napájacím káblom jednosmerného prúdu (DC), ktorý JZN pripája ku konzole.

 • Napájací kábel jednosmerného prúdu má dĺžku približne 1,1 metra.
 • Ku koncu napájacieho kábla jednosmerného prúdu je pevne pripojený patentovaný napájací konektor. Tento konektor je navrhnutý špeciálne pre zásuvku napájania na konzole Xbox One.

Napájací kábel striedavého prúdu

Napájací kábel striedavého prúdu pripája JZN do nástennej elektrickej zásuvky. Napájací kábel striedavého prúdu možno od JZN odpojiť.

 • Napájací kábel striedavého prúdu má dĺžku približne 1,2 metra.
 • Koniec napájacieho kábla, ktorý sa zasúva do JZN, má dva otvory. Ak použijete iný napájací kábel než kábel navrhnutý pre JZN, môžete poškodiť JZN alebo konzolu.
 • Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže byť rôzneho typu. Typ zástrčky závisí od krajiny alebo oblasti, v ktorej ste kúpili konzolu.

Umiestnenie, teplota a hluk zdroja napájania

Externý zdroj napájania konzoly Xbox One používa vstavaný ventilátor na vyfukovanie vzduchu cez JZN, aby sa zabezpečilo dostatočné chladenie.

Poznámky

 • Ventilátor JZN sa automaticky spustí, keď stlačením tlačidla napájania spustíte konzolu.
 • Ventilátor zvyčajne vytvára hluk podobný vrčaniu.
 • Keď je konzola v režime úspory energie alebo keď je odpojená od JZN, ventilátor sa nepoužíva.
 • Ak je konzola v režime okamžitého zapnutia, JZN je neustále zapnutá a ventilátor sa točí.
 • Rýchlosť ventilátora sa zvyšuje alebo znižuje v súvislosti so zmenami teploty JZN. Ak sa rýchlosť ventilátora zmení, intenzita vrčania vytváraného ventilátorom sa zvýši alebo zníži.

Ak chcete zaručiť efektívnu a bezpečnú prevádzku zdroja napájania, dodržiavajte tieto opatrenia:

 • Neblokujte vetracie otvory na JZN.
 • Neumiestňujte JZN na posteľ, pohovku ani žiadny iný mäkký povrch, ktorý by mohol blokovať vetracie otvory.
 • Neumiestňujte JZN do uzavretého priestoru, napríklad do knižnice, regálu alebo skrinky na stereosústavu, pokiaľ tento priestor nie je dobre vetraný.
 • Neumiestňujte JZN do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátora, tepelného regulátora, pece alebo zosilňovača.
 • Na JZN neukladajte iné elektronické zariadenia.
 • Skontrolujte, či je JZN umiestnená vodorovne a či leží na štyroch gumených podložkách na podstavci.

Poznámka: Ak JZN produkuje nadmerný hluk, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami alebo prepäťová ochrana môže byť preťažená. Zapojte JZN priamo do nástennej elektrickej zásuvky a zistite, či problém pretrváva.

Bezpečnosť pri práci s elektrickými súčasťami zdroja napájania

Ak chcete pripojiť JZN ku konzole Xbox One, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Úplne zasuňte napájací kábel jednosmerného prúdu do konzoly.
 2. Použitím sily zasúvajte napájací kábel striedavého prúdu do JZN, až kým zástrčka kábla nebude zasunutá na doraz.
 3. Druhý koniec napájacieho kábla striedavého prúdu zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

Dôležité: Rovnako ako u iných elektrických zariadení môže nedodržanie upozornení spôsobiť vážne zranenie alebo smrť na následky úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Takáto udalosť môže tiež poškodiť systém Xbox One video game and entertainment system. Primerané opatrenia zahŕňajú:

 • Výber vhodného zdroja napájania konzoly.
 • Používanie iba JZN a napájacieho kábla striedavého prúdu, ktoré boli dodané s konzolou alebo ktoré ste dostali v autorizovanom servisnom stredisku. Ak potrebujete náhradnú JZN alebo napájací kábel striedavého prúdu, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
 • Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke rovnaké napätie (V) a frekvencia [Hz], ako je uvedené na JZN. Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, opýtajte sa kvalifikovaného elektrikára.
 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo prevodníky, dokonca ani vtedy, keď sa ich napätie a frekvencia zhodujú. Používajte iba sieťové napätie poskytované v štandardnej sieťovej zásuvke.
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú tieto položky schopné preniesť celkové prúdové zaťaženie potrebné pre konzolu (uvedené na JZN) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode.
 • Používajte správne uzemnenú elektrickú zásuvku, do ktorej možno zasunúť uzemňovaciu zástrčku s troma hrotmi. Neodstraňujte uzemňovaciu zástrčku. Ak sa nezmestí do zásuvky, nechajte zásuvku vymeniť elektrikárom.

Prevencia pred poškodením napájacích káblov a zdroja napájania:

 • Zabráňte tomu, aby sa po napájacích kábloch chodilo.
 • Chráňte napájacie káble pred prudkým stlačením alebo zalomením, najmä v miestach, kde sa pripájajú k sieťovej zásuvke, JZN a konzole.
 • Napájacie káble nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s nimi inak hrubo nezaobchádzajte.
 • Napájacie káble nevystavujte zdrojom tepla.
 • Napájacie káble neobtáčajte okolo JZN.
 • Napájacie káble udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby káble trhali alebo hrýzli.
 • Pri odpájaní napájacích káblov ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 • Nedovoľte, aby JZN visela na niektorom z napájacích káblov.
 • Ak sa napájací kábel alebo JZN akýmkoľvek spôsobom poškodí, okamžite ich prestaňte používať, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox a požiadajte o výmenu.
 • Konzolu odpojte zo siete počas búrky, alebo ak ju dlhší čas nepoužívate.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o zdroji napájania konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku