Informácie o zdroji napájania pôvodnej konzoly Xbox One

Prehľad

Na tejto stránke sú popísané súčasti externého zdroja napájania pôvodnej konzoly Xbox One a informácie o jeho umiestnení, teplote, hlučnosti a bezpečnosti. Xbox One S a Xbox One X majú odlišný interný zdroj napájania, ktorý funguje vo všetkých oblastiach na svete.

Riešenia

Zdroj napájania a kábel

Pôvodná konzola Xbox One je vybavená externým zdrojom napájania s ventilátorom. Rozmery zdroja sú približne 17 × 4,8 × 7,5 cm. Veľkosť je rovnaká vo verzii 100 - 110 V, 220 - 240 V aj 100 - 240 V.

Dôležité:

Spoločnosť Microsoft neposkytuje licenciu na žiadne príslušenstvo od iných výrobcov, ktoré sa zapája do zásuvky napájania na konzole Xbox One. Používanie iného príslušenstva než štandardného zdroja napájania konzoly Xbox One môže poškodiť Xbox a zrušiť platnosť záruky na konzolu.

 • Zdroje napájania konzoly Xbox sú určené na použitie iba v tých oblastiach, v ktorých sú predávané. Nepoužívajte zdroj napájania určený pre oblasť s inými parametrami elektrickej siete, ako sú parametre elektrickej siete v oblasti, kde sa nachádzate.
 • Nepoužívajte nelicencované príslušenstvo, napríklad náhradný zdroj napájania od inej spoločnosti než Microsoft, ani príslušenstvo zapájané medzi konzolu Xbox a jej zdrojom napájania.
 • Zdroj napájania konzoly Xbox obsahuje poistku, ktorá pomáha chrániť konzolu pred príliš vysokým napätím a nárazovým prúdom. Táto poistka sa nedá vymeniť.

Napájacie káble

Napájací kábel jednosmerného prúdu

Zdroj napájania konzoly Xbox má napevno pripojený kábel jednosmerného napájania, ktorým sa pripája priamo ku konzole Xbox.

 • Napájací kábel jednosmerného prúdu má dĺžku približne 1,1 metra.
 • Ku koncu napájacieho kábla jednosmerného prúdu je pevne pripojený patentovaný napájací konektor. Tento konektor je navrhnutý špeciálne pre zásuvku napájania na konzole Xbox One S aj pôvodnej konzole Xbox One.

Napájací kábel striedavého prúdu

Kábel striedavého napájania slúži na pripojenie zdroja napájania do elektrickej zásuvky. Tento kábel je možné od zdroja napájania odpojiť.

 • Napájací kábel striedavého prúdu má dĺžku približne 1,2 metra.
 • Použitím iného napájacieho kábla než toho, ktorý bol navrhnutý pre váš zdroj napájania, môže dôjsť k poškodeniu zdroja alebo konzoly Xbox.
 • Typ zástrčky, ktorou sa pripája napájací kábel do elektrickej zásuvky, závisí od krajiny a oblasti, kde bola vaša nová konzola Xbox kúpená.

Umiestnenie, teplota a hluk zdroja napájania

Zdroj napájania má vstavaný ventilátor. Po zapnutí konzoly Xbox sa ventilátor automaticky spustí.

 • Ventilátor by mal vydávať počuteľný bzučivý zvuk typický pre väčšinu chladiacich ventilátorov.
 • Keď je konzola Xbox v režime úspory energie alebo keď je odpojená od zdroja napájania, ventilátor sa vypne.
 • Ak sa v konzole Xbox používa režim okamžitého zapnutia, zdroj napájania aj ventilátor zostanú zapnuté.
 • Rýchlosť ventilátora sa mení v závislosti od teploty zdroja napájania. So zmenou rýchlosti ventilátora sa mení tiež hlasitosť bzučivého zvuku.

Efektívnu a bezpečnú prevádzku zdroja napájania zaistíte dodržaním nasledujúcich zásad:

 • Nezakrývajte žiadne vetracie otvory zdroja napájania.
 • Neklaďte zdroj napájania na posteľ, pohovku ani žiadny iný mäkký povrch.
 • Uistite sa, že zdroj napájania má dobrý prívod vzduchu. Neumiestňujte zdroj do uzavretého priestoru ako je polička, priehradka alebo skrinka, ak tieto priestory nie sú vetrané.
 • Neumiestňujte zdroj napájania do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátora, tepelného regulátora, pece alebo zvukového zosilňovača.
 • Na zdroj napájania neklaďte iné elektronické zariadenia.
 • Zdroj napájania musí byť vo vodorovnej polohe a vždy stáť rovno na svojich gumových podložkách.

Poznámka
Ak je zdroj napájania nadmerne hlučný, je možné, že predlžovací kábel alebo prepäťová ochrana sú preťažené. Pripojte zdroj napájania konzoly Xbox namiesto toho priamo do elektrickej zásuvky.

Bezpečnosť pri práci s elektrickými súčasťami zdroja napájania

Pripojenie zdroja napájania ku konzole Xbox:

 1. Úplne zasuňte napájací kábel jednosmerného prúdu do konzoly.
 2. Do zdroja napájania pevne zapojte napájací kábel striedavého prúdu.
 3. Druhý koniec napájacieho kábla striedavého prúdu zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

Dôležité:
Rovnako ako u iných elektrických zariadení môže nedodržanie upozornení spôsobiť vážne zranenie alebo smrť na následky úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže tiež poškodiť videohru a vašu konzolu Xbox.

Primerané opatrenia zahŕňajú:

 • Používajte len zdroj napájania a napájací kábel, ktoré boli dodané spolu s konzolou Xbox, alebo ktoré ste dostali od autorizovaného servisného strediska. Ak potrebujete náhradnú zdroj napájania alebo napájací kábel, obráťte sa na podporu pre Xbox.
 • Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke rovnaké napätie (V) a frekvencia [Hz], ako je uvedené na zdroji napájania. Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, opýtajte sa kvalifikovaného elektrikára.
 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo prevodníky, dokonca ani vtedy, keď sú ich napätie a frekvencia správne. Používajte iba sieťové napätie poskytované v štandardnej sieťovej zásuvke.
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú tieto položky schopné preniesť celkové prúdové zaťaženie potrebné pre konzolu Xbox (uvedené na zdroji napájania) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode so striedavým prúdom.
 • Používajte správne uzemnenú elektrickú zásuvku, do ktorej možno zasunúť trojcestný uzemňovací konektor zdroja napájania. Neodstraňujte uzemňovaciu zástrčku ani nepoužívajte uzemňovací adaptér, ktorý obchádza uzemňovaciu zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, nechajte zásuvku vymeniť elektrikárom.

Prevencia pred poškodením napájacích káblov a zdroja napájania:

 • Zabráňte tomu, aby sa po napájacích kábloch chodilo.
 • Chráňte napájacie káble pred prudkým stlačením alebo zalomením, najmä v miestach, kde sa pripájajú k sieťovej zásuvke, zdroju napájania a konzole Xbox.
 • Napájacie káble nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s nimi inak hrubo nezaobchádzajte.
 • Napájacie káble nevystavujte zdrojom tepla.
 • Napájacie káble neobtáčajte okolo zdroja napájania.
 • Napájacie káble udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby káble trhali alebo hrýzli.
 • Pri odpájaní napájacích káblov ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
 • Nedovoľte, aby zdroj napájania visel na niektorom z napájacích káblov.
 • Ak sa napájací kábel alebo zdroj napájania akýmkoľvek spôsobom poškodí, okamžite ich prestaňte používať, obráťte sa na podporu pre Xbox a požiadajte o výmenu.
 • Odpojte konzolu Xbox počas búrky alebo v prípade, že ju po dlhšiu dobu nepoužívate.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o zdroji napájania pôvodnej konzoly Xbox One, alebo iným problémom?