Zdieľať túto stránku

Všetky informácie o komunikačnej klávesnici Xbox One

Vďaka komunikačnej klávesnici Xbox One môžete jednoducho posielať priateľom správy, uplatňovať kódy, vyhľadávať aplikácie či prehľadávať web. Navyše po pripojení slúchadiel sa môžete súčasne hrať aj chatovať.

Fotografia komunikačnej klávesnice Xbox One
Ako nastaviť novú komunikačnú klávesnicu konzoly Xbox One

Pozrite si video „Ako nastaviť novú klávesnicu k ovládaču konzoly Xbox One”. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Na tejto stránke

Funkcie komunikačnej klávesnice Xbox One

Podsvietená klávesnica Klávesnica sa po každom stlačení klávesu rozsvieti. Po niekoľkých sekundách zhasne.

Ovládacie prvky zvuku Zvuk si môžete prispôsobiť pomocou položiek +/-, stlmenia mikrofónuúrovne v hre a počas rozhovoru.

3,5mm zvukový konektor Monofónne slúchadlá budú posielať a prijímať zvuk rozhovoru. Stereofónne slúchadlá budú posielať a prijímať zvuk rozhovoru aj hry.

Kompatibilita Komunikačná klávesnica funguje v konzole Xbox One aj v systéme Windows 10 a možno ju pripojiť k všetkým ovládačom pre Xbox One.

Pripojenie komunikačnej klávesnice Xbox One po prvýkrát

Aby komunikačná klávesnica Xbox One fungovala správne, musíte aktualizovať konzolu Xbox One aj ovládač pre Xbox One. Postupujte takto:

 1. Aktualizujte konzolu na najnovší operačný systém konzoly Xbox One. Komunikačná klávesnica si vyžaduje aktualizáciu konzoly z novembra 2015 (alebo novšiu aktualizáciu). Ďalšie informácie nájdete v článku Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.
 2. Zapnite ovládač pre Xbox One.
 3. Zasuňte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 4. Aktualizujte ovládač pre Xbox One. Oranžový indikátor LED začne blikaním oznamovať, že je pripojený a vyžaduje sa aktualizácia. Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.
 5. Pripojte 3,5-milimetrový zvukový kábel slúchadiel do komunikačnej klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One.

Špeciálne klávesy a režimy komunikačnej klávesnice Xbox One

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené špeciálne klávesy a funkcie komunikačnej klávesnice Xbox One.

Na fotografii komunikačnej klávesnice Xbox One sú zobrazené klávesy so špeciálnymi funkciami označené číslami 1 až 6, ktoré zodpovedajú popisu klávesov pod obrázkom.
 1. Oranžový režim alebo zelený režim

  Stlačte oranžový alebo zelený kláves a potom ľubovoľný textový kláves. Napíše sa príslušný znak na stlačenom klávese. Počas tohto režimu bude oranžový alebo zelený kláves svietiť. Opätovným stlačením ľubovoľného textového klávesu alebo oranžového či zeleného klávesu sa tento režim ukončí. Ak používate režim Caps Lock, zobrazí sa znak veľkého písmena.

 2. Klávesy X1 a X2

  Tieto klávesy sú prispôsobiteľné a umožňujú vám vybrať si množstvo rôznych funkcií. Funkcie klávesov X1 a X2 nastavíte podľa tohto postupu:

  a. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.

  b. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

  c. Vyberte položku Nastavenia.

  d. Vyberte položku Všetky nastavenia.

  e. Vyberte položku Kinect & zariadenia.

  f. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).

  g. Vyberte ovládač, ku ktorému je pripojená komunikačná klávesnica.

  h. Vyberte požadovanú funkciu pre klávesy X1 a X2 z ponuky Device options (Možnosti zariadenia).

Na tejto obrazovke sa zobrazujú možnosti na špecifikovanie akcií priradených ku klávesom X1 a X2 na komunikačnej klávesnici Xbox One.

Poznámky

  • Na ovládanie hlasitosti televízora je potrebný senzor Kinect alebo kábel s IR vysielačom a konfigurácia nastavení tak, aby mohol Xbox ovládať váš televízor. Postupujte podľa týchto krokov:

   1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
   2. Vyberte položku Nastavenia.
   3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
   4. Vyberte položku Televízor a OneGuide.
   5. Vyberte položku Device Control (Ovládanie zariadení).
   6. V ponuke „Devices” vyberte televízor.
   7. Vyberte položku TV Setup (Inštalácia televízora).
   8. Nastavte televízor podľa pokynov na obrazovke.
  • Tieto klávesy nefungujú počas používania systému Windows 10.
 1. Caps Lock

  Na prechod do režimu Caps Lock stlačte oranžový kláves a potom kláves Shift. Počas tohto režimu bude indikátor LED klávesu Caps svietiť. Pre vypnutie režimu Caps Lock stlačte oranžový kláves a potom kláves Shift. Indikátor LED klávesu Caps zhasne.

 2. Ovládacie prvky hlasitosti

  Použite klávesy +/- na zvýšenie a zníženie hlasitosti. Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie pípnutie.

 3. Kláves na stlmenie

  Pre stlmenie mikrofónu stlačte ikonu mikrofóna. LED svetlo sa rozsvieti na tomto tlačidle, ak je stlmený zvuk, aby ste vedeli, že ostatní vás nepočujú.

 4. Úroveň v hre a počas rozhovoru

  Tieto dve tlačidlá nastavujú kombináciu zvuku hry a zvuku rozhovoru. Stlačením ikony ovládača sa zvýši zvuk hry a stlačením ikony prehrávača sa zvýši zvuk rozhovoru. Po dosiahnutí 100 % úrovne zvuku rozhovoru alebo hry zaznie tón.

Režim klávesov so špeciálnymi znakmi.

V tomto režime možno napísať špeciálne znaky, keď stlačíte niektorý z týchto klávesov: ^, ~, ¨, `, ‘. Po stlačení niektorého z týchto klávesov komunikačná klávesnice prejde do režimu klávesov so špeciálnymi znakmi. Ak do 2 sekúnd napíšete písmeno a, e, i, o, u alebo y, napíšu sa príslušné znaky zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Riešenie problémov s komunikačnou klávesnicou Xbox One

Ak sa vyskytuje problém s komunikačnou klávesnicou Xbox One, vyskúšajte nasledujúce riešenia na jeho odstránenie.

Komunikačná klávesnica pre Xbox One sa nedá zasunúť do ovládača

Komunikačná klávesnica a ovládač sú navrhnuté tak, aby spolu po pripojení pevne držali. Na spojenie zariadení postupujte takto:

 1. Zarovnajte USB konektor komunikačnej klávesnice s portom pre príslušenstvo na ovládači.
 2. Zatlačte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 3. Ak sa nedá zasunúť, skúste ju mierne nakloniť dopredu a dozadu, kým sa nezasunie na miesto.

 

Komunikačná klávesnica nefunguje

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je ovládač zapnutý

Skontrolujte, či je ovládač zapnutý a či funguje správne. Pomocné informácie o ovládači nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne. Ak zapnete ovládač a klávesnica naďalej nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odpojenie a opätovné pripojenie komunikačnej klávesnice k ovládaču

 1. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 2. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu, pričom ju až na doraz zatlačte do ovládača, aby ste zaistili dobré pripojenie. Klávesnica je pripojená, keď zelený indikátor LED raz zabliká.

Ak klávesnica stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia.
 4. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 5. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 6. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).
 7. Vyberte svoj ovládač.
 8. V časti DEVICE OPTIONS (MOŽNOSTI ZARIADENIA) vyberte položku Update (Aktualizovať).
 9. Aktualizáciu dokončite podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Ak klávesnica stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Aktualizácia konzoly

Vyžaduje sa aktualizácia konzoly z novembra 2015 (alebo novšia aktualizácia). Ďalšie informácie nájdete v článku Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.

Ak klávesnica stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Vypnite a zapnite konzolu

Na vypnutie a reštartovanie konzoly Xbox One vyberte položku Settings (Nastavenia), Power & startup (Napájanie a spustenie) a potom položku Restart Now (Reštartovať).

 

Komunikačná klávesnica nevydáva žiadny zvuk alebo vydáva slabý zvuk

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je ovládač zapnutý

Skontrolujte, či je ovládač zapnutý a či funguje správne.

Pomocné informácie o ovládači nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne. Ak je ovládač zapnutý a stále vydáva slabý alebo nevydáva žiadny zvuk, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odpojenie a opätovné pripojenie slúchadiel a komunikačnej klávesnice

 1. Odpojte slúchadlá od komunikačnej klávesnice.
 2. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 3. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu k ovládaču. Klávesnica je pripojená, keď zelený indikátor LED raz zabliká.
 4. Znova pripojte slúchadlá ku komunikačnej klávesnici.

Ak znova pripojíte slúchadlá ku komunikačnej klávesnici a zvuk stále nefunguje, prečítajte si článok Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One a presvedčte sa, že vaše slúchadlá sú kompatibilné. Ak sú vaše slúchadlá kompatibilné, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia.
 4. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 5. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 6. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).
 7. Vyberte svoj ovládač.
 8. V časti DEVICE OPTIONS (MOŽNOSTI ZARIADENIA) vyberte položku Update (Aktualizovať).
 9. Aktualizáciu dokončite podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Riešenie č. 4: Aktualizácia konzoly

Vyžaduje sa aktualizácia konzoly z novembra 2015 (alebo novšia aktualizácia). Ďalšie informácie nájdete v článku Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.

Ak klávesnica stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Vypnite a zapnite konzolu

Na vypnutie a reštartovanie konzoly Xbox One vyberte položku Settings (Nastavenia), Power & startup (Napájanie a spustenie) a potom položku Restart Now (Reštartovať).

 

Klávesnica nefunguje, ale zvuk funguje

Riešenie č. 1: Odpojenie a opätovné pripojenie komunikačnej klávesnice k ovládaču

 1. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 2. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu, pričom ju až na doraz zatlačte do ovládača, aby ste zaistili dobré pripojenie. Klávesnica je pripojená, keď zelený indikátor LED raz zabliká.

Ak klávesnica stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Vyskúšajte inú hru

Skúste použiť komunikačnú klávesnicu s inou hrou alebo aplikáciou pre Xbox One a zistite, tak, či klávesnica funguje správne.

Poznámka: Komunikačná klávesnica nefunguje so spätne kompatibilnými hrami pre Xbox One.

 

Po stlačení klávesnice sa zobrazia nesprávne znaky

Riešenie č. 1: Kontrola nastavení jazyka

Skontrolujte, či sa jazyk konzoly zhoduje s jazykom komunikačnej klávesnice a či sa nachádzate v podporovanej krajine (pozrite si časť Podporované krajiny nižšie). Sériové číslo komunikačnej klávesnice sa končí na písmeno B, E, F, G alebo S, ktoré označuje podporovaný jazyk: B – British English (britská angličtina), E – US English (americká angličtina), F – French (francúzština), G – German (nemčina) alebo S – Spanish (španielčina).

Svoje nastavenia môžete skontrolovať podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Systém.
 5. Výberom položky Language & location (Jazyk a umiestnenie) potvrďte alebo aktualizujte svoje umiestnenie a jazyk, aby sa zhodovali s komunikačnou klávesnicou.

Ak sa naďalej zobrazujú nesprávne znaky, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Kontrola používania režimu klávesov so špeciálnymi znakmi

Môže sa stať, že prechádzate do režimu klávesov so špeciálnymi znakmi, ak stláčate niektorý z klávesov ^, ~, ¨, `, aleboa potom písmeno a, e, i, o, u alebo y. Informácie o tejto funkcii nájdete v časti Režim klávesov so špeciálnymi znakmi.

Ak sa naďalej zobrazujú nesprávne znaky, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Kontrola režimu komunikačnej klávesnice

Presvedčte sa, že sa nenachádzate ani neprechádzate do niektorého zo špeciálnych režimov opísaných vyššie na tejto stránke (napríklad oranžový režim). Ak svieti oranžový alebo zelený kláves, či kláves Caps, používate príslušný režim. Daný režim ukončíte stlačením toho klávesu, ktorý svieti.

Riešenie č. 4: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia.
 4. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 5. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 6. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).
 7. Vyberte svoj ovládač.
 8. V časti DEVICE OPTIONS (MOŽNOSTI ZARIADENIA) vyberte položku Update (Aktualizovať).
 9. Aktualizáciu dokončite podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

 

Komunikačná klávesnica nefunguje správne

Ak predchádzajúce riešenia nefungovali, odporúčame skúsiť Fóra pre konzolu Xbox a zistiť, či vám nedokáže pomôcť člen našej komunity.
Ak žiadne z riešení na tejto stránke nevyriešilo daný problém, prejdite do servisného strediska Xbox online a požiadajte o výmenu zariadenia.

Podporované krajiny

Komunikačná klávesnica Xbox One je k dispozícii v týchto krajinách a oblastiach: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čile, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, OAO, India, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko a Turecko.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Všetky informácie o komunikačnej klávesnici Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku