Licenčná zmluva na softvér

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR KONZOLY XBOX

POUŽÍVANÍM KONZOLY XBOX, SNÍMAČA KINECT alebo oprávneného príslušenstva (definovaného nižšie) VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI PRE SOFTVÉR. SKÔR AKO HO NAINŠTALUJETE, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR. AK S TOUTO SOFTVÉROVOU LICENCIOU NESÚHLASÍTE, KONZOLU XBOX ONE, KONZOLU XBOX 360, SNÍMAČ KINECT PRE KONZOLU XBOX alebo oprávnené príslušenstvo NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO NEPOUŽITÉ PREDAJCOVI ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT A POŽIADAJTE O VRÁTENIE PEŇAZÍ. Spoločnosť Microsoft kontaktujte na adrese: http://support.xbox.com.

1. Definície

a) Výraz „konzola Xbox“ označuje konzolu Xbox One, Xbox 360 alebo pôvodnú konzolu Xbox.

b) Výraz „snímač Kinect“ označuje nový snímač Kinect pre konzolu Xbox Foo zakúpený od autorizovaného predajcu.

c) Výraz „oprávnené príslušenstvo“ označuje hardvérové príslušenstvo konzoly Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox od spoločnosti Microsoft a/alebo hardvérové príslušenstvo konzoly Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox od tretej strany, na ktorého obale sa nachádza oficiálne logo „Licencované pre Xbox“ a/alebo logo „Navrhnuté pre Xbox“.

d) Výraz „oprávnené hry“ označuje hry pre konzolu Xbox na herných diskoch vydaných alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft a obsah hier stiahnutý zo služby Microsoft Xbox Live alebo webovej lokality xbox.com spoločnosti Microsoft (napríklad avatary, hry na stiahnutie, doplnky k hre a pod.).

e) Výraz „softvér konzoly Xbox“ označuje softvér vopred nainštalovaný v konzole Xbox alebo oprávnenom príslušenstve vrátane akýchkoľvek aktualizácií, ktoré môže spoločnosť Microsoft priebežne sprístupniť.

f) Výraz „neoprávnené príslušenstvo“ označuje akékoľvek iné hardvérové príslušenstvo než oprávnené príslušenstvo. Medzi neoprávnené príslušenstvo nepatria kľúče USB, digitálne fotoaparáty používané na zhotovovanie fotografií alebo videí a prehrávače hudby používané na prehrávanie hudby, prípadne zobrazovanie fotografií alebo videí.

g) Výraz „neoprávnené hry“ označuje všetky herné disky, hry na stiahnutie a obsah hier alebo médiá hier iné než oprávnené hry.

h) Výraz „neoprávnený softvér“ označuje akýkoľvek softvér, ktorý spoločnosť Microsoft nedistribuuje prostredníctvom herných diskov pre konzolu Xbox One, Xbox 360 alebo Xbox vydaných alebo licencovaných spoločnosťou Microsoft, služby Xbox Live alebo webovej lokality Xbox.com spoločnosti Microsoft.

i) Výraz „vy“ označuje používateľa konzoly Xbox, snímača Kinect alebo oprávneného príslušenstva.

2. Licencia

a) Softvér konzoly Xbox sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Máte licenciu iba na používanie softvéru konzoly Xbox, ktorý je v konzole Xbox alebo oprávnenom príslušenstve vopred nainštalovaný a priebežne aktualizovaný spoločnosťou Microsoft. Softvér konzoly Xbox nesmiete kopírovať ani spätne analyzovať.

b) Súhlasíte s touto softvérovou licenciou na softvér konzoly Xbox:

     i) Nebudete používať neoprávnené príslušenstvo ani neoprávnené hry. Po aktualizácii softvéru konzoly Xbox nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať natrvalo.

     ii) Nebudete používať ani inštalovať žiadny neoprávnený softvér. V opačnom prípade môže konzola Xbox, snímač Kinect alebo oprávnené príslušenstvo natrvalo prestať fungovať po aktualizácii softvéru konzoly Xbox alebo neskôr.

     iii) Nepokúsite sa prelomiť ani obísť žiadne technické obmedzenia, zabezpečenie ani systém ochrany proti softvérovému pirátstvu konzoly Xbox, snímača Kinect alebo oprávneného príslušenstva. V opačnom prípade môže konzola Xbox, snímač Kinect alebo oprávnené príslušenstvo natrvalo prestať fungovať po aktualizácii softvéru konzoly Xbox alebo neskôr.

     iv) Spoločnosť Microsoft môže používať technické opatrenia vrátane aktualizácií softvéru konzoly Xbox na obmedzenie používania neoprávneného príslušenstva a neoprávnených hier a na to, aby chránila technické obmedzenia, zabezpečenie a systémy ochrany proti softvérovému pirátstvu v konzole Xbox, snímači Kinect alebo oprávnenom príslušenstve.

     v) Spoločnosť Microsoft môže softvér konzoly Xbox priebežne aktualizovať bez ďalšieho upozornenia, napríklad aby sa aktualizovali technické obmedzenia, zabezpečenie a systém ochrany proti softvérovému pirátstvu.

3. Záruka.

Na softvér konzoly Xbox sa vzťahuje záruka na konzolu Xbox, snímač Kinect alebo oprávnené príslušenstvo. Spoločnosť Microsoft neposkytuje na softvér konzoly Xbox žiadnu inú záruku ani podmienku. Nikto iný nesmie poskytovať žiadnu záruku ani podmienku v mene spoločnosti Microsoft.

4. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT nezodpovedá ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI, ZISKU ANI NEMOŽNOSŤ POUŽÍVANIA SOFTVÉRU KONZOLY XBOX. TIETO VYLÚČENIA SA UPLATŇUJÚ AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD A AK AKÉKOĽVEK OPRAVNÉ PROSTRIEDKY NESPLNIA SVOJ ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Podmienky platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a v rozsahu, v akom ich zákon nezakazuje. Tieto podmienky nemenia vaše práva na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny, ak tieto zákony takúto zmenu nedovoľujú.

5. Územie a výber právneho poriadku.

Licencia je platná len v krajine, v ktorej ste kúpili konzolu Xbox, snímač Kinect a/alebo oprávnené príslušenstvo. Táto licencia podlieha a bude sa vykladať v súlade s právnymi predpismi v krajine, v ktorej máte trvalé bydlisko, bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Licenčná zmluva na softvér, alebo iným problémom?