Produktgaranti och programvarulicens: Xbox 360 E-konsol

Visa garantiinformationen för din enhet

Logga in på ditt Microsoft-konto och titta på garantiinformationen för din enhet i Xbox Online Service Center.

TILLVERKARGARANTI

Denna tillverkargaranti (”Garanti”) lämnas av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland ("Microsoft").

GENOM ATT ANVÄNDA DIN XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR ACCEPTERAR DU DENNA GARANTI. INNAN DU INSTALLERAR DEN, VÄNLIGEN LÄS IGENOM DENNA GARANTI NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR DENNA GARANTI, ANVÄND INTE DIN XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR. ÅTERLÄMNA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT FÖR ÅTERBETALNING. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com/.

Denna Garanti är fristående från produktgarantier som återförsäljare och/eller tillverkare enligt lag är föreskrivna att lämna. Den syftar till att ge Dig specifika och, i vissa fall, utökade rättigheter inom ramen för vad som är tillåtet under sådan lag, och begränsar inte Dina rättigheter under tillämplig produktgarantilagstiftning eller enligt Konsumentköplag (SFS 1990:932).

 1. Definitioner

  När nedanstående termer används i denna Garanti så menas följande:

  1. “Xbox 360 E” betyder en ny Xbox 360 E konsol som är köpt från en auktoriserad återförsäljare.
  2. “Tillbehör” betyder ett nytt Microsoftmärkt Xbox 360- eller Xbox 360 E hårdvarutillbehör som är köpt från en auktoriserad återförsäljare. En hårddisk är ett tillbehör om förinstallerat eller köps separat.
  3. “Garantiperiod” för Xbox 360 E betyder 1 år från dagen då Du köpte den; och för Tillbehör betyder det 90 dagar från dagen då Du köpte den, i enlighet med paragraf 2 nedan.
  4. “Normal Användning” betyder vanlig konsumentanvändning under ordinära hemförhållanden i enlighet med användarhandboken för Xbox 360 E eller Tillbehör.

 2. Varaktighet

  Med förbehåll för lagstadgade garantier under tillämplig nationell lagstiftning, och förutsatt att Du inte har rätt till längre garantitid enligt sådan lag, lämnas denna Garanti av Microsoft för perioden av ett (1) år från inköpsdatum av sådan Xbox 360 E från en auktoriserad återförsäljare, och 90 dagar för Tillbehör.

 3. Område för Garantins tillämpning

  Denna Garanti gäller i följande länder (samt de territorier som hör till dessa): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Du förstår att speciallagstiftning och reglering för export kan vara tillämplig för Dig beroende på var du bor, och Du godkänner att följa all sådan lag och reglering om Du exporterar Din Xbox 360 E eller Tillbehör.

 4. Garanti

  1. Under Garantiperioden garanterar Microsoft endast till Dig att Xbox 360 E eller Tillbehör inte kommer vara funktionsodugliga under Normal Användning.
  2. Med förbehåll för lagstadgade garantier som Microsoft kan vara skyldig att åta sig enligt tillämplig nationell lagstiftning, så är denna Garanti den enda garanti eller villkor som Microsoft ger Dig med avseende på Xbox 360 E eller Tillbehör och de användarhandböcker som kan följa med dem. Ingen annan part kan lämna garantier eller ange villkor för Microsofts räkning.
  3. OM SÅDAN TILLÄMPLIG LAG FÖRESKRIVER NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SOM INKLUDERAR UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT SYFTE SKA SÅDAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BEGRÄNSAS TILL GARANTIPERIODEN, OM INTE ANNAT ANGES I LAG
 5. Tillvägagångssätt för att erhålla garanti service

  1. Innan garantiprocessen tillämpas, vänligen se om tipsen på http://www.xbox.com hjälper.
  2. Om tipsen inte löser Ditt problem, följ den process som anges online på http://www.xbox.com . Om Du inte har tillgång till Internet så kan Du ringa telefonassistans i sitt bosättningsland.
  3. Innan Du skickar Din Xbox 360 E eller Tillbehör till Microsoft för service, se till att all eventuell data kopieras. Du vill spara, och radera, allt som Du anser är konfidentiellt. Microsoft ansvarar inte för Din data och kan radera den.
 6. Microsofts ansvar

  1. När Du har skickat tillbaka Din Xbox 360 E eller Tillbehör till Microsoft så kommer Microsoft att inspektera dem.
  2. Om Microsoft bedömer att Xbox 360 E eller Tillbehör slutade att fungera under Garantiperioden vid Normal Användning, så kommer Microsoft antingen (efter eget val) att reparera den eller utge ersättningsvara, alternativt ersätta Dig för inköpskostnaden, om inte tvingande regler enligt tillämplig lag stadgar annat. Ersättningsvaran kan antingen vara en ny eller renoverad vara.
  3. Efter reparation eller utgivande av ersättningsvara omfattas Din Xbox 360 E eller Tillbehör fortfarande av Garantin, under den period som är längre av antingen återstoden av Garantiperioden, eller nittiofem (95) dagar efter det att Microsoft har skickat den till Dig.
  4. OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG LAG UTGÖR MICROSOFTS ANSVAR FÖR REPARATION OCH UTBYTE AV DIN XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR, ALTERNATIVT ERSÄTTNING FÖR INKÖPSKOSTNADEN, DE ENDA ÅTGÄRDERNA FÖR AVHJÄLPANDE SOM MICROSOFT ÄR SKYLDIGT ATT VIDTA.
  5. Om Din Xbox 360 E eller Tillbehör slutar att fungera sedan Garantiperioden gått ut, finns ingen garanti av något slag. Sedan Garantiperioden har gått ut, så kan Microsoft ta en avgift för sina ansträngningar att diagnostisera och hantera problemen med Din Xbox 360 E eller Tillbehör, oavsett om sådana ansträngningar löser problemen eller inte.

 7. Villkor och undantag från Garantin

  Microsoft är inte ansvarig, och denna Garanti är inte tillämplig, ens mot avgift, om din Xbox 360 E eller Tillbehör är:

  1. skadad efter användning tillsammans med produkter som inte sålts eller licensierats av Microsoft (såsom t.ex. spel och tillbehör som inte tillverkats eller licensierats av Microsoft, liksom ”piratkopierade” spel, etc.);
  2. använd i kommersiellt syfte (inklusive t.ex. uthyrning, pay-per-play, etc.);
  3. öppnad, modifierad eller på annat sätt otillbörligt påverkad (inklusive t.ex. försök att kringgå tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratmekanismer etc.), eller om serienumret har blivit ändrat eller tagits bort;
  4. skadad på grund av yttre faktorer (inklusive t.ex. att den tappats, otillräcklig ventilation, etc., eller försummelse att följa instruktionerna i användarhandboken för Xbox 360 E eller Tillbehör); eller
  5. reparerad av någon annan än Microsoft.

 8. UNDANTAG FÖR VISSA SKADOR

  OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING ANSVARAR MICROSOFT INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INTRÅNG I PRIVATLIV, BROTT MOT SEKRETESS ELLER UTEBLIVEN VINST, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DIN XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR. DESSA UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGA ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA, OCH OAVSETT OM NÅGON AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD MISSLYCKATS TILL SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

 9. Övriga villkor

  Om du försöker upphäva eller kringgå tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratsystem, så kan Du orsaka att Din Xbox 360 E eller Tillbehör permanent upphör att fungera. Din Garanti gäller inte längre då, och Din Xbox 360 E eller Tillbehör kommer inte att kunna hanteras av en auktoriserad reparatör, inte ens mot avgift.

 10. Tillämplig lag

  För denna Garanti gäller lagen i landet där Du bor, utan beaktande av dess regler kring lagval.

LICENSVILLKOR

GENOM ATT ANVÄNDA DIN XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR SÅ ACCEPTERAR DU DESSA LICENSVILLKOR. INNAN DU INSTALLERAR SENSORN, VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR, ANVÄND INTE XBOX 360 E ELLER TILLBEHÖR. ÅTERLÄMNA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT FÖR ÅTERBETALNING. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com/.

 1. Definitioner

  När nedanstående termer används i dessa Licensvillkor så menas följande:

  1. “Xbox 360” betyder en Xbox 360 konsol.
  2. “Xbox 360 E” betyder en Xbox 360 E konsol.
  3. “Auktoriserat Tillbehör” betyder ett Microsoftmärkt Xbox 360 eller Xbox 360 E hårdvarutillbehör, och ett Microsoftlicensierat, tredjepartsmärkt Xbox 360 or Xbox 360 E hårdvarutillbehör vars förpackning har den officiella beteckningen ”Licensierad för Xbox”. En hårddisk är ett tillbehör om förinstallerat eller köps separat.
  4. “Auktoriserade Spel” betyder Xbox 360- eller Xbox 360 E-spel på spelskivor som är utgivna eller licensierade av Microsoft, liksom spelinnehåll som laddats ner från Microsofts Xbox Live-tjänst eller Webbplatsen xbox.com (t.ex. avatarer, nedladdningsbara spel, speltillägg etc.).
  5. “Programvara” betyder den programvara som är förinstallerad i Xbox 360 E eller Tillbehör, inklusive uppdateringar som Microsoft kan göra tillgängliga från tid till annan.
  6. “Icke-auktoriserade Tillbehör” betyder alla sådana hårdvarutillbehör som inte utgör Auktoriserat Tillbehör, förutom USB minnesstickor, digitalkameror som använts för att fotografera eller filmer, och musikspelare som använts för att spela musik eller visa bilder eller videos. Hårddiskar är tillbehör om förinstallerat eller köps separat.
  7. “Icke-auktoriserade Spel” betyder alla spelskivor, nedladdningsbara spel och spelinnehåll, eller annan media än Auktoriserade Spel.
  8. “Icke-auktoriserad Programvara” betyder sådan programvara som inte är distribuerad av Microsoft genom Xbox 360, Microsofts Xbox 360-tjänst, eller Webbplatsen xbox.com.
  9. “Du” betyder användaren av en Xbox 360 E eller Tillbehör.

 2. Licens

  Denna licens ger Dig särskilda rättigheter såvida inte annat anges enligt nationellt tillämplig lag.

  1. Programvaran är licensierad till Dig, inte såld, för användning inom området. Du har endast licens att använda Programvaran förinstallerad i Din Xbox 360 E eller Tillbehör, och uppdaterad av Microsoft från tid till annan. Du har inte rätt att kopiera eller demontera Programvaran.
  2. Som villkor för denna licens, godkänner Du följande:

   1. Du ska endast använda Auktoriserade Tillbehör och Auktoriserade Spel med Xbox 360 eller Xbox 360 E, eller Auktoriserat Tillbehör. Du kommer inte att använda Icke-auktoriserade Tillbehör eller Icke-auktoriserade Spel. De kanske inte fungerar eller permanent slutar att fungera efter en Programvaruuppdatering.
   2. Du kommer inte att använda eller installera Icke-auktoriserad Programvara. Om Du gör det kanske Din Xbox 360 E eller Tillbehör permanent slutar att fungera vid det tillfället eller efter en senare Programvaruuppdatering.
   3. Du ska inte försöka ta bort eller kringgå någon teknisk begränsning, säkerhets- eller anti-piratsystem för Xbox 360 E eller Tillbehör. Om Du gör det, kanske Din Xbox 360 E eller Tillbehör slutar att fungera permanent vid det tillfället eller efter en senare Programvaruuppdatering.
   4. Microsoft kan använda tekniska metoder, inklusive Programvaruuppdateringar för att begränsa användningen av Icke-auktoriserade Tillbehör och Icke-auktoriserade Spel och för att skydda de tekniska begränsningar, säkerhets- och antipiratsystem som finns i Xbox 360 E eller Tillbehör.
   5. Microsoft kan uppdatera Programvaran från tid till annan utan ytterligare meddelande till Dig, t.ex. för att uppdatera tekniska begränsningar, säkerhets- eller antipiratsystem.

   All icke-auktoriserad användning enligt dessa paragrafer kan resultera i att det inte är möjligt att åtnjuta Tillverkarens Garanti för Din Xbox 360 E eller Tillbehör.

 3. Område

  Dessa Licensvillkor gäller i följande länder (samt de territorier som hör till dessa): Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 4. Garanti

  Programvaran omfattas av Tillverkarens Garanti för Din Xbox 360 E eller Tillbehör, och Microsoft ger inga ytterligare garantier eller villkor för Programvaran, utöver lagstadgade garantier som Microsoft kan vara skyldig att åta sig enligt tillämplig nationell lagstiftning. Ingen annan part kan lämna garantier eller ange villkor för Microsofts räkning.

 5. Undantag för vissa skador

  OM INTE ANNAT STADGAS UNDER TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING ANSVARAR MICROSOFT INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INTRÅNG I PRIVATLIV, BROTT MOT SEKRETESS ELLER UTEBLIVEN VINST, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DESSA UNDANTAG ÄR TILLÄMPLIGA ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA, OCH OAVSETT OM NÅGON AVHJÄLPNINGSÅTGÄRD MISSLYCKATS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

 6. Tillämplig lag

  För dessa Licensvillkor gäller lagen i landet där Du bor, utan beaktande av dess regler kring lagval.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Produktgaranti och programvarulicens: Xbox 360 E-konsol" som du läste om eller ett annat problem?