ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MICROSOFT-ENHETSSERVICE

OM DU BOR I (ELLER OM DET GÄLLER ETT FÖRETAG, HAR DIN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET I) USA INNEHÅLLER AVSNITT 20 ETT STYCKE OM BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. DET PÅVERKAR DIN RÄTT ATT LÖSA EN TVIST MED MICROSOFT. LÄS DET NOGA.

1. INLEDNING

När du skickar in en servicebegäran (”Service”) för din enhet som tillverkats av Microsoft (”Microsoft-enhet(er)”) accepterar och godkänner du dessa Allmänna Villkor för Service och andra tillämpliga villkor, principer eller friskrivningar som finns på http://support.microsoft.com (”Avtalet”). Vi rekommenderar att du läser igenom dessa villkor noggrant. Villkoren gäller för Service av alla Microsoft-enheter.

OM DU INTE GODKÄNNER DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR MICROSOFT-ENHETSSERVICE KAN DU INTE SKICKA IN EN SERVICEBEGÄRAN.

2. ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR MICROSOFT-ENHETSSERVICE

Microsoft kan när som helst och utan föregående meddelande till dig uppdatera de Allmänna Villkoren för Microsoft-enhetsservice. Du är ansvarig för att du förstår dessa allmänna villkor innan du skickar in en ny servicebegäran och om du fortsätter att använda webbplatsen och/eller skickar in en Servicebeställning godkänner du de ändrade villkoren. Uppdateringar gäller endast för Servicebeställningar som skickats in efter att uppdateringen publicerades.

3. GARANTI OCH UTÖKAT SERVICEAVTAL

I händelse av en konflikt mellan detta Avtal och garantin eller det utökade serviceavtalet som har utfärdats av Microsoft för din Microsoft-enhet gäller villkoren i den av Microsoft utfärdade garantin eller det utökade serviceavtalet för Service av din Microsoft-enhet. Se till att spara en kopia av inköpskvittot för din Microsoft-enhet. Vi kan kräva att du visar upp inköpskvittot för oss vid frågor om rätt till kostnadsfri garantiservice eller service enligt ett utökat avtal för din Microsoft-enhet.

4. BEGRÄNSNINGAR FÖR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING

Du måste vara minst 18 år för att skicka in en Servicebeställning på http://support.microsoft.com. Om du skickar in en beställning ansvarar du för att du uppfyller ålderskravet.

5. ANVÄNDNING AV INFORMATION OM DIG

Microsoft hanterar information om dig och din beställningshistorik i enlighet med villkoren i Microsofts Sekretesspolicy.

6. KORREKTA FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

När du skickar in en Servicebeställning för din Microsoft-enhet samtycker du till att tillhandahålla aktuella, fullständiga och korrekta betalnings-, konto- och kontaktuppgifter och att uppdatera dessa uppgifter utan dröjsmål, så att vi kan slutföra din transaktion och kontakta dig vid behov.

7. BETALNING

Såvida inte servicen för din Microsoft-enhet omfattas av en garanti eller ett utökat serviceavtal som utfärdats av Microsoft samtycker du till att betala de beräknade Serviceavgifterna vid tidpunkten när beställningen skickas in (antingen per telefon via ett kundtjänstombud eller online). De beräknade avgifterna inkluderar alla delar samt arbetet för Servicen, fraktkostnader och tillämplig skatt. Läs igenom villkoren nedan för beställningar i utbytesprogrammet Advance Exchange.

8. UPPHÄVANDE AV TJÄNSTER

Du förlorar din upphävanderätt om Servicen har utförts till fullo förutsatt att arbetet har påbörjats med ditt föregående uttryckliga medgivande och med bekräftelse på att du förlorar din upphävanderätt när Servicen har utförts av oss. Du kan inte annullera eller få en återbetalning för Service om Microsoft har tagit emot din Microsoft-enhet för Service och skickat en reparerad eller ersättande Microsoft-enhet till dig, eller för beställningar i utbytesprogrammet Advance Exchange om Microsoft har skickat Advance Exchange-produkten till dig.

9. ANSVAR FÖR SKADOR UNDER TRANSPORT

När du skickar in din Microsoft-enhet för Service ansvarar du för att den är ordentligt förpackad så att den inte skadas under transporten. Du är även ansvarig för försäkringar för förluster eller skador på Microsoft-enheten under transporten till Service. Vi meddelar dig om Microsoft-enheten på något sätt har skadats under transporten till Service och du är ansvarig för eventuella skador som uppstår innan vi tar emot din Microsoft-enhet.

Om din Microsoft-enhet på något sätt skadas under transporten tillbaka till dig måste du meddela skadan till Microsoft inom 2 dagar efter att du har tagit emot den genom att kontakta http://support.microsoft.com. Om du inte meddelar Microsoft att din Microsoft-enhet har skadats inom 2 dagar efter att du har tagit emot den ansvarar du för skadan.

10. DATAÖVERFÖRING OCH PROGRAMVARUINSTALLATION

Innan du skickar din Microsoft-enhet till Microsoft för Service är du ansvarig för att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program samt att ta bort eller radera alla befintliga data och ta bort eventuella lagringsenheter. För att vi ska kunna utföra omfattande tester och diagnos på din Microsoft-enhet kommer vi återställa Enheten till sitt ursprungliga fabriksläge. I den processen raderas alla program och personuppgifter på din Enhet.

Om Service av din Microsoft-enhet kräver informationsöverföringar eller programvaruinstallationer kan du endast skicka in en beställning om du har laglig rätt att: (1) kopiera informationen, inklusive att bekräfta att din Microsoft-enhet inte innehåller olagliga filer eller data, och (2) samtycka till villkoren för programvarulicensen. Därmed auktoriserar du att Microsoft får överföra informationen och acceptera dessa villkor vid genomförandet av Service.

Microsoft ansvarar inte för förluster, återställningar eller skador gällande data, program eller förlust av användning av utrustning till följd av Service av din Microsoft-enhet.

11. ÖVERGIVEN EGENDOM

Microsoft skickar din Microsoft-enhet till postadressen som du angav när du auktoriserade Servicen, såvida du inte skriftligen ger oss andra anvisningar. Om din enhet returneras till Microsoft på grund av att det inte gick att leverera till adressen kommer Microsoft att försöka kontakta dig för att få en alternativ adress. Om du inte tillhandahåller en alternativ adress där Microsoft eller ett ombud kan leverera produkten inom 60 dagar efter det första leveransförsöket, kommer Microsoft att meddela dig att du antas ha övergivit produkten. Om du överger enheten kan Microsoft avyttra din Microsoft-enhet (enligt tillämplig lag), d.v.s. Microsoft kan sälja din enhet privat eller via en offentlig försäljning för att betala utestående kostnader för Service. Microsoft förbehåller sig rätten till lagstadgade och andra lagliga panträtter för obetalda kostnader.

12. ANSVAR FÖR ANNAN EGENDOM

När du skickar in din Microsoft-enhet för Service ska du inte skicka med personliga föremål eller andra Microsoft-produkter tillsammans med Microsoft-enheten (detta inkluderar tillbehör för vilka du inte har begärt Service, spel, böcker o.s.v.) och du är ansvarig för förlust av eventuella personliga föremål som du skickar till Microsoft. Förutom de föremål som krävs för service av din Microsoft-enhet eller ersättning av denna garanterar Microsoft inte att personliga föremål kommer att returneras till dig.

13. ENHETSSERVICEPROCESS

Din Enhet återställs till sitt ursprungliga fabriksläge under testningen enligt Avsnitt 10. Om din Enhet fungerar som den ska efter testerna får du tillbaka den med de ursprungliga fabriksinställningarna. Om ett problem upptäcks kan din Enhet repareras eller ersättas med nya eller renoverade produkter med samma funktioner, efter Microsofts eget gottfinnande, enligt tillämplig lag för ditt land eller din region.

14. SPECIALUTGÅVOR ELLER ANPASSADE MICROSOFT-ENHETER

Om du skickar en specialutgåva eller en anpassad Microsoft-enhet till Microsoft för Service kommer Microsoft efter bästa förmåga att försöka returnera samma eller liknande specialutgåva eller anpassad Microsoft-enhet. Detta beror på tillgängligheten vid tidpunkten för Servicen (specialutgåvor eller anpassade utgåvor kan ha slutat tillverkas eller vara slut i lager). Microsoft garanterar inte att vi kommer att kunna göra det eftersom det kan vara kommersiellt ogenomförbart.

15. UNDANTAG FRÅN SERVICE

Microsoft förbehåller sig rätten att vägra ge Service eller anse att Microsoft-enheter inte omfattas av garantin om de har: (1) skadats på grund av användning med produkter som inte säljs eller licensieras av Microsoft (inklusive, till exempel, spel eller programvaror och tillbehör som inte tillverkas eller licensieras av Microsoft och ”piratkopierade” spel och programvaror, o.s.v.), (2) använts för kommersiella ändamål (inklusive, till exempel, uthyrning, pay-per-play o.s.v.), (3) öppnats, modifierats eller ändrats (inklusive, till exempel, försök att undgå tekniska begränsningar, säkerhet eller antipiratmekanismer, o.s.v.) eller om serienumret har ändrats eller tagits bort, (4) skadats av externa orsaker (inklusive, till exempel, tappats, använts i utrymmen med bristfällig ventilation o.s.v. eller om produktanvisningarna för Microsoft-enheten inte har följts), (5) skickats till Microsoft utan en föregående servicebeställning via telefon eller online, eller (6) servats av en tredje man som inte är Microsoft eller en av dess auktoriserade serviceleverantörer. I sådant fall kan vi returnera Microsoft-enheten till dig utan att ha utfört servicen.

16. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR UTBYTESPROGRAMMET ADVANCE EXCHANGE

I vissa länder erbjuder Microsoft ett utbytesprogram, Advance Exchange, där en enhet, under vissa villkor, kan skickas till dig innan du skickar tillbaka din enhet till Microsoft för service. Om du vill delta i Advance Exchange-programmet skickar Microsoft en ersättande Microsoft-enhet (”Advance Exchange-produkten”) innan du skickar din Microsoft-enhet till oss, under följande villkor:

 • Din Microsoft-enhet måste uppfylla villkoren för garantin eller det utökade serviceavtalet
 • Din Microsoft-enhet är inte kvalificerad för programmet om enheten, efter att vi har tagit emot den, uppvisar fysiska skador eller skador som orsakats av vätska, otillåtna ändringar, oriktig användning o.s.v. eller andra undantag från garantin eller det utökade serviceavtalet för din Microsoft-enhet
 • Advance Exchange-produkten levereras till dig i en förpackning som innehåller en etikett med betald frakt och
 • Du måste använda etiketten för betald frakt för att returnera Microsoft-enheten för vilken du har tagit emot Advance Exchange-produkten och för vilken du har begärt Service. Du måste returnera din ursprungliga Microsoft-enhet i samma förpackning inom 14 dagar efter att du har tagit emot ersättningsenheten.
 • Vi behöver ditt kreditkortsnummer för att garantera att den ursprungliga Microsoft-enheten returneras. INGA AVGIFTER KOMMER ATT DEBITERAS DITT KREDITKORT, under förutsättning att du returnerar den ursprungliga Microsoft-enheten (med det serienummer som du har angett till oss) inom 14 dagar efter att du har tagit emot Advance Exchange-produkten.
 • En symbolisk avgift kan visas på ditt kort från Microsoft för att verifiera att det finns tillgängliga medel på ditt konto (denna symboliska avgift kommer att återbetalas). Detta är inte en debitering. Vi kommer att debitera avgiften för ersättningsprodukten och hantering motsvarande aktuellt rekommenderat pris för enheten eller tillbehöret om: (1) du inte skickar in den ursprungliga Microsoft-enheten inom 14 dagar från det datum du tog emot ersättningsprodukten enligt leverantörens spårningssystem, (2) enheten inte omfattas av garantin, och/eller (3) enheten är undantagen från garantin eller service (om den till exempel uppvisar tecken på ändringar eller fysiska skador).

Om du har några frågor kontaktar du support på http://support.microsoft.com

17. BEGRÄNSAD GARANTI EFTER SERVICE

Vid service av din Microsoft-enhet garanterar Microsoft (1) att Servicen kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt och (2) att alla delar eller produkter som används i Servicen är fria från fel i material och utförande för antingen återstoden av tiden för garantin eller det utökade serviceavtalet som har utfärdats av Microsoft eller 90 dagar från datumet när Servicen utfördes, beroende på vilket som är längst. Garantin efter service är en uttrycklig garanti. Om Servicen inte uppfyller kraven eller om det uppstår fel i reservdelar eller -produkter under garantiperioden om 90 dagar ska Microsoft, efter eget val: (1) reparera delen eller produkten med nya, begagnade eller renoverade reservdelar, (2) ersätta delen eller produkten med en ny, begagnad eller renoverad motsvarande del eller produkt, eller (3) återbetala din betalning för Servicen.

Microsoft är inte ansvariga för och denna garanti efter service gäller inte om din Microsoft-enhet har:

 1. skadats på grund av användning tillsammans med produkter som inte säljs eller licensieras av Microsoft
 2. öppnats, modifierats eller ändrats (inklusive, till exempel, försök att undgå tekniska begränsningar eller säkerhetsfunktioner) eller om serienumret har ändrats eller tagits bort
 3. skadats av yttre orsaker, oavsett om det har orsakats av dig eller någon annan som använt din Microsoft-enhet, inklusive att enheten exempelvis har:
  • tappats
  • använts felaktigt (inklusive användning utomhus) eller oriktigt, hanterats vårdslöst eller skadats vid olyckshändelse
  • hanterats felaktigt eller skadats under leverans, utom från Microsoft till dig
  • utsatts för vätska
  • använts med bristfällig ventilation
  • repats, skadats o.s.v. eller uppvisar andra kosmetiska skador
  • skadats till följd av att anvisningar för installation, drift eller underhåll inte har följts
 4. reparerats av någon annan än Microsoft.

DENNA GARANTI OCH KOMPENSATIONER ÄR EXKLUSIVA OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, KOMPENSATIONER OCH VILLKOR, OAVSETT OM DESSA ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ SERVICEN OCH TILLHANDAHÅLLNA DELAR ELLER PRODUKTER. MICROSOFT FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SÅDANA OBJEKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa stater, län och/eller andra jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsningar för oförutsedda skador eller följdskador eller undantag eller begränsningar för varaktigheten av underförstådda garantier eller villkor, så dessa begränsningar eller undantag gäller kanske inte dig. Garantin efter Service ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan stater, län och jurisdiktioner. FÖR KONSUMENTER SOM OMFATTAS AV KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING ELLER ANDRA FÖRESKRIFTER I SITT HEMLAND GÄLLER FÖRMÅNERNA I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR TILLSAMMANS MED ALLA RÄTTIGHETER OCH KOMPENSATIONER SOM INGÅR I KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNINGEN OCH ANDRA FÖRESKRIFTER.

18. ANSVARSBEGRÄNSNING

OM EN ENHET SKADAS ELLER FÖRLORAS NÄR DEN HANTERAS AV MICROSOFT ÄR MICROSOFTS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL KOSTNADEN FÖR ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA DEN PÅVERKADE MICROSOFT-ENHETEN. FÖRUTOM DETTA ÄR MICROSOFTS HELA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR OAVSETT ORSAK MED AVSEENDE PÅ SERVICE AV DIN MICROSOFT-ENHET, OAVSETT OM DET BEROR PÅ MICROSOFTS VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA ORSAKER, BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR SOM UPPGÅR TILL DET HÖGRE BELOPPET AV: (i) KOSTNADEN FÖR ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA MICROSOFT-ENHETEN, ELLER (ii) DET TOTALA BELOPP SOM DU BETALAR TILL MICROSOFT FÖR SERVICEN. MICROSOFT HAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM FÖRLORAD VINST ELLER UTEBLIVEN INTÄKT. MICROSOFT HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ DATA ELLER PROGRAMVAROR NÄR SERVICEN UTFÖRS. DIN ENDA KOMPENSATION ÄR ATT KRÄVA SKADESTÅND FRÅN MICROSOFT MED ETT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER (i) KOSTNADEN FÖR ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA MICROSOFT-ENHETEN, ELLER (ii) DET TOTALA BELOPP SOM DU BETALAR TILL MICROSOFT FÖR SERVICEN.

19. UNDERLEVERANTÖRER

Microsoft kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra service på din Microsoft-enhet.

20. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

Om du bor i (eller om det gäller ett företag, har din huvudsakliga verksamhet i) USA, gäller detta avsnitt för alla tvister MED UNDANTAG FÖR TVISTER SOM RÖR VERKSTÄLLANDET ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, DINA LICENSGIVARES, MICROSOFTS ELLER MICROSOFTS LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med ”tvist” avses varje tvist, talan eller annan sakframställning mellan dig och Microsoft som rör Service av Microsoft-enheter (inklusive dess pris) eller detta Avtal oavsett om denna grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lagstadgad rätt, förordning, instruktion eller någon annan rättslig eller sedvanerättslig grund. ”Tvist” ges en så vid tolkning som möjligt enligt lag.

 1. Meddelande om Tvist. I händelse av tvist måste du eller Microsoft lämna ett Meddelande om Tvist till den andra parten, vilket är ett skriftligt meddelande med namn, adress och kontaktuppgifter för den part som lämnar meddelandet, de omständigheter som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Alla Meddelanden om Tvist måste skickas via det amerikanska postverket till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USAEtt formulär finns tillgängligt på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft skickar alla eventuella Meddelanden om Tvist till dig via det amerikanska postverket till din adress om vi har den eller i annat fall till din e-postadress. Du och Microsoft försöker lösa alla tvister på informell väg inom 60 dagar från och med det datum då Meddelandet om Tvist har skickats. Efter 60 dagar får du eller Microsoft inleda skiljeförfarande.
 2. Småmålsdomstol. Du kan även väcka en tvist i en småmålsdomstol på platsen där du bor (eller om det gäller företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) eller i King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har inlett informella förhandlingar eller inte.
 3. Bindande skiljeförfarande. Om du och Microsoft inte lyckas lösa en tvist genom informella förhandlingar eller i småmålsdomstol ska alla andra försök att lösa tvisten genomföras uteslutande genom enskilt bindande skiljeförfarande som regleras av Federal Arbitration Act (”FAA”). Grupptalan är inte tillåten. Du frånsäger dig rätten att processa (eller delta i som part eller som part i en grupptalan) i domstol inför en domare eller jury. Istället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut är slutgiltigt förutom en begränsad rätt till överklagan enligt FAA. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomens domslut.
 4. Avstående från grupptalan. Alla förfaranden för att lösa en tvist i något forum ska endast ske enskilt. Varken du eller Microsoft ska försöka pröva en tvist genom grupptalan, talan på grund av offentligt intresse eller annat förfarande där någondera parten agerar eller utger sig för att agera som representant för en grupp. Inget skiljeförfarande eller annat förfarande ska kombineras med ett annat utan föregående skriftligt medgivande från alla parter som påverkas av skiljeförfarandet eller förfarandet.
 5. Procedur för skiljeförfarande. Alla skiljeförfaranden ska utföras av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler (eller om du är en individ och använder din Microsoft-enhet för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger 75 000 USD, oavsett om du är en individ eller hur du använder din Microsoft-enhet, gäller AAA:s skiljedomsregler för konsumenter). Om du vill ha mer information kan du besöka www.adr.org eller ringa 1-800-778-7879. För att inleda skiljeförfarande skickar du in formuläret som finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 till AAA. Du samtycker till att endast inleda skiljeförfarande i det land där du bor (eller om det gäller ett företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) eller i King County, Washington, USA. Microsoft samtycker till att endast inleda skiljeförfarande i det land där du bor (eller om det gäller ett företag, där den huvudsakliga verksamheten finns). Du begär telefonförhandling eller personlig förhandling genom att följa AAA:s regler. Vid tvister som inte överstiger 25 000 USD sker alla förhandlingar via telefon om inte skiljedomaren har goda skäl att hålla förhandling med målsägarna personligen. En skiljedomare kan tilldöma dig som enskild person samma skadestånd som en domstol. Skiljedomaren kan fatta beslut om fastställelsetalan eller interimistiska åtgärder endast för dig som enskild person och endast i den utsträckning som krävs för att säkerställa dina enskilda anspråk.
 6. Arvoden och betalning för skiljeförfarande.

   (i) Tvister som understiger 75 000 USD. Microsoft ersätter dig omgående för dina registreringsavgifter och betalar arvoden och utgifter för AAA och skiljedomare. Om du inte accepterar Microsofts senaste skriftliga erbjudande om förlikning innan en skiljedomare utses (”Microsofts senaste skriftliga erbjudande”) så att tvisten förs inför en skiljedomare som fattar beslut (tilldömer skadestånd) och skiljedomaren tilldömer dig mer än Microsofts senaste erbjudande så ska Microsoft: (i) betala dig skadeståndet eller 1 000 USD, beroende på vilket som är högst, (ii) betala skäliga advokatarvoden, om sådana finns, och (iii) ersätta alla skäliga utgifter (inklusive arvoden och kostnader för expertvittnen) som tillfaller din advokat för att utreda, förbereda och genomdriva dina krav genom skiljeförfarande. Skiljedomaren fastställer beloppen för avgifter, arvoden och utgifter om inte du och Microsoft kommer överens om dessa.

   (ii) Tvister som överstiger 75 000 USD. Betalningen av registreringsavgifter samt arvoden och utgifter för AAA och skiljedomare sker enligt AAA:s regler.

   (iii) Tvister som rör alla belopp. I skiljeförfarande som inleds av dig kommer Microsoft att söka ersättning för arvoden och utgifter till AAA eller skiljedomare, eller domstolsutgifter som Microsoft har ersatt dig för, endast om skiljedomaren bedömer att skiljeförfarandet är ogrundat eller att det har inletts i otillbörligt syfte. I alla skiljeförfaranden som Microsoft inleder betalar Microsoft alla processkostnader och arvoden och utgifter för AAA och skiljedomare. Microsoft ska inte begära betalning för sina advokatarvoden och -utgifter från dig vid något skiljeförfarande. Arvoden och utgifter räknas inte in i beräkningen av hur mycket en tvist rör.

 7. Oförenlighet med AAA:s regler. Detta Avtal styr i den utsträckning som det är oförenligt med AAA:s regler för kommersiellt skiljeförfarande (”Commercial Arbitration Rules”) eller skiljedomsregler för konsumenter (”Consumer Arbitration Rules”).
 8. Avvisning av framtida ändringar av skiljeförfarande. Du har rätt att avvisa alla ändringar som Microsoft gör i Avsnitt 20 (med undantag för adressändringar) genom att skicka oss ett meddelande inom 30 dagar från och med ändringen via det amerikanska postverket till adressen i Avsnitt 20.a. Om du gör detta gäller den senaste versionen av avsnitt 20 före den avvisade ändringen.
 9. Krav eller tvister måste registreras inom ett år. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag måste alla krav eller tvister som berörs av Avsnitt 20 registreras inom ett år i småmålsdomstol (Avsnitt 20.b) eller skiljeförfarande. Ettårsperioden börjar löpa det datum då kravet eller Meddelandet om Tvist först kunde registreras. Om ett krav eller en tvist inte registreras inom ett år förfaller det för all tid.
 10. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om avståendet från grupptalan i Avsnitt 20.d är olagligt eller icke verkställbart för en hel tvist eller delar av en tvist ska Avsnitt 20 inte gälla för dessa delar. Istället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt 20 befinns vara olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan övriga delar av Avsnitt 20 ska fortsätta att gälla med full verkan.

21. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH PLATS FÖR TVISTLÖSNING

USA. Om du bor i (eller om det gäller ett företag, har din huvudsakliga verksamhet i) USA reglerar lagarna i den delstat där du bor (eller om det gäller företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) tolkningen av detta Avtal, yrkanden avseende avtalsbrott mot det och alla andra yrkanden (inklusive yrkanden avseende konsumentskydd, illojal konkurrens, underförstådd garanti och utomkontraktuellt skadestånd) oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA reglerar villkor som rör skiljeförfaranden. Du samtycker till att delstatliga och federala domstolar i King County, Washington, USA, har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som rör Servicen eller detta Avtal som utsätts för rättslig prövning i domstol (ej skiljeförfarande och småmålsdomstol).

Kanada. Om du bor i (eller om det gäller ett företag, har din huvudsakliga verksamhet i) Kanada reglerar lagarna i den provins där du bor (eller om det gäller ett företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) tolkningen av detta Avtal, yrkanden avseende avtalsbrott mot det och alla andra yrkanden (inklusive yrkanden avseende konsumentskydd, illojal konkurrens, underförstådd garanti och utomkontraktuellt skadestånd) oavsett lagvalsprinciper. Du samtycker till att domstolar i Ontario har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som rör Servicen eller detta Avtal.

Övriga platser. Om du bor (eller om det gäller ett företag, har din huvudsakliga verksamhet) utanför USA och Kanada reglerar lagarna i det land där du bor (eller om det gäller ett företag, där den huvudsakliga verksamheten finns) tolkningen av detta Avtal, yrkanden avseende avtalsbrott mot det och alla andra yrkanden (inklusive yrkanden avseende konsumentskydd, illojal konkurrens, underförstådd garanti och utomkontraktuellt skadestånd) oavsett lagvalsprinciper.

22. FULLSTÄNDIG REGLERING; ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET; FORCE MAJEURE

Detta är den fullständiga regleringen mellan dig och Microsoft för Service av din Microsoft-enhet. Microsoft auktoriserar inga ändringar eller modifieringar av detta Avtal. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal förklaras ogiltig eller icke verkställbart, ersätts den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen av en bestämmelse som närmast kan anses sammanfalla med den ursprungliga bestämmelsens syfte. En sådan ogiltig bestämmelse påverkar emellertid inte detta Avtal i övrigt. Avsnitt 20.j beskriver vad som händer om delar av Avsnitt 20 (skiljeförfarande och avstående från grupptalan) befinns vara olagliga eller icke verkställbara. Avsnitt 20.j har företräde framför detta avsnitt om avsnitten är oförenliga med varandra. Microsoft ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i att utföra Servicen som beror på händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll.

23. MEDDELANDEN FÖR KONSUMENTER I KALIFORNIEN

En uppskattning för de reparationer som krävs (Avsnitt 9844 i lagen California Business and Professions Code) ska skriftligen ges av serviceleverantören till kunden och serviceleverantören får inte, utan medgivande från kunden, ta betalt för utfört arbete eller delar som levererats utöver uppskattningen. Serviceleverantören kan, om det angetts skriftligen, ta ut en rimlig avgift för att fastställa typen av fel som en förberedelse för en skriftlig uppskattning för reparationen. Kontakta Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA för mer information.

En person som köper en Microsoft-enhet i Kalifornien har rätt att få service för enheten och få den reparerad under garantiperioden. Garantiperioden förlängs för det antal hela dagar som produkten inte är i köparens kontroll för garantireparationer. Om ett fel förekommer under garantiperioden går garantiperioden inte ut förrän felet har åtgärdats. Garantiperioden kommer även att förlängas om garantireparationerna inte har utförts på grund av förseningar som orsakats av omständigheter som ligger utanför köparens kontroll, eller om garantireparationerna inte avhjälpte felet och köparen meddelar tillverkaren eller försäljaren om de misslyckade reparationerna inom 60 dagar efter att de slutfördes. Om felet efter ett rimligt antal försök inte har åtgärdats kan köparen returnera enheten och få en ersättning eller återbetalning, och oavsett vilket, med avdrag av en skälig avgift för användning. Tidsförlängningen påverkar inte skyddet eller de kompensationer som köparen har rätt till enligt andra lagar.

SENAST UPPDATERAD augusti 2015

© 2015 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MICROSOFT-ENHETSSERVICE" som du läste om eller ett annat problem?